Teksti suurus:

Eesti Vabariigi ja Portugali Vabariigi keele-, haridus-, kultuuri-, teadus-, tehnika-, noorsoo-, spordi- ja meediakoostöökokkulepe

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.12.2005
Avaldamismärge:RT II 2005, 22, 76

Eesti Vabariigi ja Portugali Vabariigi keele-, haridus-, kultuuri-, teadus-, tehnika-, noorsoo-, spordi- ja meediakoostöökokkulepe

"Eesti Vabariigi ja Portugali Vabariigi keele-, haridus-, kultuuri-, teadus-, tehnika-, noorsoo-, spordi- ja meediakoostöökokkuleppe" eelnõu heakskiitmine ja volituste andmine

Teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Koostatud 12. mail 2003. a Tallinnas, jõustub 17. detsembril 2005. a

Eesti Vabariik ja Portugali Vabariik, edaspidi «pooled»;

soovides arendada kahe riigi keele-, haridus-, kultuuri-, teadus-, tehnika-, noorsoo-, spordi- ja meediakoostööd;

soovides edendada inimeste- ning asutuste ja organisatsioonide vahelisi kontakte ning ühistegevust nimetatud valdkondades,

on kokku leppinud järgmises.

Artikkel 1. Koostöövaldkonnad

Pooled arendavad keele-, haridus-, kultuuri-, teadus- ja tehnika-, noorsoo-, spordi- ja meediakoostööd ning toetavad ülikoolide ning teiste hariduse, kultuuri või teaduse ja tehnoloogiaga seotud organisatsioonide ja asutuste otsest koostööd ning kontakte.

Artikkel 2. Keelte õpetamine

Kumbki pool võimaldab teise poole keele õpetamist põhi-, kesk- ning kõrghariduse tasemel ning pakub õpetajatele ning õpilastele stipendiume, et tagada nende osalemine iga-aastastel ja suvekursustel.

Artikkel 3. Hariduskoostöö

Pooled edendavad kahe riigi haridussuhteid:
a) soodustades ja lihtsustades kahe riigi haridusalast otsekoostööd ning mõlema riigi haridusasutuste ja -organisatsioonide vahelisi kontakte ning inimeste vahetust;
b) soodustades ja lihtsustades haridussüsteemide vastastikust tundmaõppimist, nimelt õpetamismeetodite, õppekavade arendamise ning eksamite alast koostööd ning teabevahetust.

Artikkel 4. Kultuurikoostöö

Pooled soodustavad ja lihtsustavad otsekoostööd kirjanduse, kujutava kunsti, näitekunsti, arheoloogia ning kultuuripärandi säilitamise ja restaureerimise alal ning avalike raamatukogude, arhiivide ja muuseumide vahel.

Pooled vahetavad informatsiooni oma maades toimuvate kultuuriürituste ning festivalide korraldamisest ning soodustavad nendel üritustel osalemist.

Artikkel 5. Rahvuspärandi säilitamine

Kumbki pool takistab rahvusliku pärandi kaitsmiseks kunstiteoste, dokumentide ning teiste ajaloolist, arheoloogilist või pärimuslikku väärtust omavate esemete ebaseaduslikku äri, samuti tagades nende ohutuse ajutisel sisseveol.

Artikkel 6. Teadus- ja tehnikakoostöö

1. Pooled soodustavad teadus- ja tehnikaarengu alast koostööd ning edendavad teaduse ja tehnika alaste otsekoostöö kokkulepete sõlmimist vastavate asutuste ja organisatsioonide vahel.

2. Pooled pakuvad võimaluste piires stipendiume ning edendavad teiste vahendite kaudu teadustööd ning uurimusi vastavalt käesoleva artikli 1. lõikele.

Artikkel 7. Noorsookoostöö

1. Pooled toetavad kahe riigi noorsookoostööd, nimelt teabe ning dokumentide vahetamist, et süvendada teadmisi kahe riigi noorsoo tegeliku olukorra kohta.

2. Mõlemad riigid edendavad vastastikuseid üritusi, otsekontakte noorte vahel ning asutuste ja organisatsioonide vahelist koostööd, pidades silmas koostööd Euroopa Nõukogus ning teistes mitmepoolsetes organisatsioonides, mis tegelevad noorteküsimustega.

Artikkel 8. Spordikoostöö

Pooled soodustavad riiklike ning mitteriiklike spordiorganisatsioonide koostööd, edendades spordiürituste ning treeningute alast vahetust.

Artikkel 9. Meediakoostöö

Pooled soodustavad kahe riigi massimeedia organisatsioonide otsest koostööd, eriti avalike ringhäälingute vahel.

Artikkel 10. Ühiskomisjon

Kokkuleppe kohaldamiseks ning haldus- ja finantstingimuste määratlemiseks loovad pooled Ühiskomisjoni, mis kohtub vähemalt üks kord kolme aasta jooksul.

Artikkel 11. Kokkuleppe täitmine

Lepingupoolte pädevad asutused konsulteerivad vajadusel üksteisega, et valmistada ette kokkuleppe rakendamiseks vajalikud täiendavad erisätted.

Artikkel 12. Osalemine rahvusvahelistes lepingutes ja kokkulepetes

Kokkulepe ei kahjusta mingil viisil mõlema riigi rahvusvahelistest lepingutest või kahepoolsetest kokkulepetest tulenevaid õigusi ja kohustusi, mille poolteks nad on või võivad saada.

Artikkel 13. Jõustumine

Käesolev kokkulepe jõustub 90 päeva pärast kuupäeva, mil diplomaatiliste kanalite kaudu saabub viimane kirjalik teade sellest, et pooled on täitnud kokkuleppe jõustumiseks vajalikud asjakohased siseriiklikud õiguslikud nõudmised.

Artikkel 14. Kehtivus ja lõpetamine

Käesolev kokkulepe kehtib viis aastat ning pikeneb automaatselt järgmiseks viieks aastaks, juhul kui seda ei lõpetata kirjalikult diplomaatiliste kanalite kaudu ühegi poole poolt kuus kuud enne mis tahes perioodi lõppemist.

Kokkuleppe lõpetamise korral kehtib käesoleva kokkuleppe alusel algatatud ja käimasolev mis tahes vahetusprogramm, kokkulepe või projekt selle lõpuleviimiseni.

Selle kinnituseks on valitsuste täievolilised esindajad kokkuleppele alla kirjutanud.

Koostatud Tallinnas 12. mail 2003. aastal kahes eksemplaris eesti, portugali ja inglise keeles, kõik tekstid on võrdselt autentsed. Tõlgenduserinevuste korral prevaleerib ingliskeelne tekst.

Eesti Vabariigi nimel Portugali Vabariigi nimel
Priit KOLBRE Carlos COSTA NEVES

CO-OPERATION AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF ESTONIA AND THE PORTUGUESE REPUBLIC IN THE FIELDS OF LANGUAGE, EDUCATION, CULTURE, SCIENCE AND TECHNOLOGY, YOUTH, SPORTS AND MEDIA
Done at Tallinn on 12th of May 2003; shall come into force on 17th of December 2005

The Republic of Estonia and the Portuguese Republic hereinafter referred to as “Parties”,

desiring to develop co-operation between their two countries in the fields of language, education, culture, science and technology, youth, sports and media,

desiring to promote contacts and joint activities between people, institutions and organisations concerning the above-mentioned areas,

have agreed as follows:

Article 1. Fields of co-operation

The Parties shall develop the mutual co-operation in the fields of language, education, culture, science and technology, youth, sports and media, and shall support the direct co-operation and contacts between universities and other institutions or organisations of educational, cultural or scientific and technological nature.

Article 2. Teaching of languages

The Parties shall enable the teaching of their respective languages at basic, secondary and university level and shall grant scholarships for teachers and students in order to guarantee their participation in annual and summer courses.

Article 3. Educational co-operation

The Parties shall promote the development of relations between their two countries in the field of education by:
a) encouraging and facilitating the direct co-operation, the contacts and exchange between people, institutions and organisations in the field of education in both countries;
b) encouraging and facilitating the mutual knowledge of both systems of education, namely co-operation and exchanges in teaching methods, curricula development and examinations.

Article 4. Cultural co-operation

The Parties shall encourage and facilitate direct contacts in the fields of literature, visual arts, performing arts, public libraries and archives, museums, archaeology and preservation and restoration of the cultural heritage.

For this purpose, the Parties shall exchange information on the artistic events and festivals organised in their respective countries and encourage the participation in these events.

Article 5. Safeguard of the national heritage

Both Parties, in order to protect their national heritage, undertake to prevent the illegal traffic of works of art, documents and other objects of historical, archaeological or heritage value, as well as to ensure their safety while temporarily imported.

Article 6. Scientific and technological co-operation

1. The Parties shall encourage the co-operation in the fields of scientific and technological development and shall promote the conclusion of direct co-operation Agreements in the fields of science and technology between their respective organisations and institutions.

2. The Parties, to the extent possible, shall provide scholarships and promote other means to facilitate the study and research, pursuant to paragraph 1 of the present Article.

Article 7. Youth co-operation

1. The Parties shall support and encourage the co-operation in the youth area, namely by the exchange of information and documentation, with the aim of deepening the knowledge of the youth realities in both countries.

2. Both Parties shall promote the reciprocal activities, the direct contacts between young people and the co-operation between institutions and organisations, considering the collaboration in the European Council and other multilateral organisations dealing with youth matters.

Article 8. Sports co-operation

Both Parties shall encourage the co-operation between governmental and non-governmental sporting organisations, promoting the exchange of sporting events and training.

Article 9. Media co-operation

The Parties shall encourage the direct co-operation between the media organisations of both countries, in particular the public networks.

Article 10. Joint Commission

In order to implement the present Agreement and define the administrative and financial conditions, the Parties agree to establish a Joint Commission that shall meet at least once each three years.

Article 11. Execution of the Agreement

Whenever necessary, the competent institutions of the Parties shall consult each other in order to prepare specific additional provisions that may be required to implement this Agreement.

Article 12. Participation in international treaties and agreements

This Agreement shall not in any way prejudice the rights and obligations resulting from international treaties or bilateral agreements of both countries, of which they are or may be a Party.

Article 13. Enforcement

This Agreement shall enter into force ninety (90) days after the date of the reception of the last written notification, by which the Parties inform each other, through the diplomatic channels, that their respective domestic legal requirements for giving effect to the present Agreement have been fulfilled.

Article 14. Validity and denouncement

This Agreement shall remain in force for a period of five years, and shall be automatically renewed for a successive period of five years unless denounced in writing through the diplomatic channels by either Party six months prior to the expiry of any one period.

In case of denouncement of this Agreement any programme of exchange, understanding or project initiated on the basis of this Agreement and still in progress, shall remain valid until its completion.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised by their Governments, have signed this Agreement.

Done at Tallinn on 12th of May of the year 2003 in two originals in the Estonian, Portuguese and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Republic of Estonia For the Portuguese Republic
Priit KOLBRE Carlos COSTA NEVES

/otsingu_soovitused.json