Teksti suurus:

Struktuuritoetuse tagasinõudmise ja tagasimaksmise ning struktuuritoetuse väärkasutamisest teabe edastamise tingimused ja kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.10.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2006
Avaldamismärge:RTL 2005, 101, 1556

Struktuuritoetuse tagasinõudmise ja tagasimaksmise ning struktuuritoetuse väärkasutamisest teabe edastamise tingimused ja kord

Vastu võetud 19.09.2005 nr 63

Määrus kehtestatakse «Struktuuritoetuse seaduse» § 26 lõike 5 ja § 28 1 lõike 2 alusel ning kooskõlas Euroopa Komisjoni määruse (EÜ) nr 1681/94 eeskirjade eiramise ja valesti makstud summade sissenõudmise kohta struktuuripoliitika rahastamisel ning infosüsteemi loomise kohta selles valdkonnas (EÜT L 178, 12.07.1994, lk 43–46) artiklitega 3–6 ja Euroopa Komisjoni määruse (EÜ) nr 1831/94 eeskirjade eiramise ja valesti makstud summade sissenõudmise kohta seoses Ühtekuuluvusfondi kaudu toimuva rahastamisega ning infosüsteemi loomise kohta selles valdkonnas (EÜT L 191, 27.07.1994, lk 9–12) artiklitega 3–6.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Määruse reguleerimisala

(1) Määrusega kehtestatakse struktuuritoetuse (edaspidi toetus), välja arvatud Euroopa Ühenduse algatuste «Interreg» ja «Urban» raames antud toetuse, tagasinõudmise ja tagasimaksmise ning toetuse väärkasutamisega seonduva teabe edastamise tingimused ja kord.

(2) Euroopa Ühenduse algatuste «Interreg» ja «Urban» raames antud toetuse tagasinõudmise ja tagasimaksmise ning toetuse väärkasutamisest teavitamise tingimused ja kord sätestatakse vajadusel «Struktuuritoetuse seaduse» (edaspidi seadus) § 311 lõikes 5 nimetatud korras.

2. peatükk
TOETUSE TAGASINÕUDMINE JA TAGASIMAKSMINE

§ 2. Toetuse tagasinõudmine

(1) Toetuse taotluse rahuldamise otsuse teinud isik (edaspidi otsustaja) võib toetuse saajalt toetuse osaliselt või täielikult tagasi nõuda, kui järelevalve või mõne muu kontrolliprotseduuri käigus on ilmnenud seaduse § 26 lõikes 1 toodud asjaolud.

(2) Ühtekuuluvusfondist eraldatud toetuse korral on seaduse § 26 lõike 3 kohaselt otsustaja rakendusasutus. Kui toetuse saaja on Ühtekuuluvusfondi rakendusasutus, siis on otsustajaks vastavalt Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2005. a määruse nr 179 «Ühtekuuluvusfondi vahendite taotlemise, andmise ja kasutamisega seotud asutuse pädevus ja ülesanded ja vahendite andmise ning kasutamise tingimused ja kord» § 5 lõikele 2 korraldusasutus.

(3) Otsustaja on vastutav selle eest, et makseasutusel on võimalik tagasinõutavad vahendid õigeaegselt toetuse andjale tagastada või riigi tuludesse kanda.

(4) Lõikes 1 sätestatud juhul teeb otsustaja pärast ilmnenud asjaolude igakülgset kaalumist põhjendatud otsuse (edaspidi otsus ) toetuse tagasinõudmise või osalise tagasinõudmise kohta.

(5) Otsus peab sisaldama järgmisi andmeid:
1) toetuse saaja, kellelt toetus tagasi nõutakse;
2) tagasinõude põhjendus;
3) tagasinõude summa;
4) tagasimakse teostamise tähtaeg;
5) vajalikud rekvisiidid tagasimakse teostamiseks, sealhulgas konto number ja saaja nimetus;
6) võimalik intress ja viivis;
7) tagasinõudmisega seotud muu oluline teave.

(6) Otsus tehakse 20 tööpäeva jooksul, Ühtekuuluvusfondi puhul 45 tööpäeva jooksul seaduse § 26 lõikes 1 nimetatud asjaoludest teadasaamise päevast arvates.

(7) Kui järelevalveametnik on teinud seaduse § 25 lõike 2 punktis 5 sätestatud ettekirjutuse puuduste kõrvaldamiseks, siis tehakse vajadusel otsus 20 tööpäeva jooksul, Ühtekuuluvusfondi puhul 45 tööpäeva jooksul pärast ettekirjutuse täitmise tähtaja lõppu. Otsus saadetakse toetuse saajale 10 tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.

(8) Toetuse tagasinõudmise või osalise tagasinõudmise otsuse tegemise päevast arvates tekib otsustajal nõudeõigus kogu toetuse saajale makstud toetusele või osale sellest. Seaduse § 28 alusel lisanduvad tagasimakstavale toetuse summale intress ja viivis.

(9) Vajadusel võib otsusega peatada toetuse väljamaksed projektile kuni nõutava summa tagasimaksmiseni või arvab rakendusüksus järgmisest sama projekti raames tehtavast väljamaksest maha summa, mille osas rikkumine toime pandi.

(10) Makseasutus võib nõuda tagasinõude protsessi algatamist, anda täiendavaid instruktsioone või nõuda tagasimakse tingimuste kohandamist makseasutuse esitatud tingimustele.

§ 3. Toetuse tagasimaksmine

(1) Toetuse saaja peab toetuse tagasi maksma 45 kalendripäeva jooksul, Ühtekuuluvusfondi puhul 90 kalendripäeva jooksul otsuse saamise päevast arvates.

(2) Põhjendatud juhtudel võib toetuse saaja toetuse tagasi maksta osade kaupa. Selleks peab toetuse saaja esitama otsustajale 15 kalendripäeva jooksul otsuse saamise päevast arvates vastavasisulise taotluse, milles põhjendatakse toetuse osadena tagasimaksmise vajadus ja toetuse tagasimaksmise ajakava ning lisatakse toetuse saaja hetke ja tuleviku finantsseisu kajastavad dokumendid. Ajatamise periood otsustatakse juhtumipõhiselt. Toetuse peab tagasi maksma kuue kuu jooksul, Ühtekuuluvusfondi puhul 12 kuu jooksul otsuse tegemise päevast arvates.

(3) Otsustaja teeb otsuse lõikes 2 nimetatud taotlus rahuldada või sellest keelduda 10 tööpäeva jooksul taotluse saamisest arvates, kaaludes igakülgselt esitatud andmeid ja nõudes vajadusel tagasimakse kohta tagatist. Nimetatud otsus edastatakse toetuse saajale kolme tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

(4) Lõikes 2 nimetatud taotluse rahuldamisest keeldumise korral on toetuse saajal tagasinõutud toetuse tagasimaksmiseks aega 30 kalendripäeva, Ühtekuuluvusfondi puhul 75 kalendripäeva lõikes 3 nimetatud otsuse saamise päevast arvates.

§ 4. Tagasinõudest või tagasinõutud summa laekumisest informeerimine

(1) Kõikidest toetuse tagasinõudmisega seotud otsustest teavitab otsustaja samaaegselt toetuse saajaga auditeerivat asutust, korraldusasutust, makseasutust ja vajadusel (juhul kui otsustaja pole rakendusasutus) vastava meetme rakendusasutust. Ühtekuuluvusfondi puhul teavitab otsustaja samaaegselt toetuse saajaga rakendusüksust, auditeerivat asutust, korraldusasutust ja makseasutust.

(2) Otsustaja või isik, kelle pangakontole tagasinõutud summa laekub, teavitab makseasutust tagasinõutud summade laekumisest kolme tööpäeva jooksul laekumisest arvates.

3. peatükk
TOETUSE VÄÄRKASUTAMISEGA SEONDUVA TEABE EDASTAMINE

§ 5. Kohene teavitamine toetuse andmise ja kasutamise normide rikkumisest

(1) Otsustaja esitab kahe nädala jooksul seaduse § 281 lõikes 1 nimetatud asjaolude ilmnemisest arvates auditeerivale asutusele ja vajadusel (juhul kui otsustaja pole rakendusasutus) meetme rakendusasutusele vastava aruande määruse lisas 1 toodud vormil SC1. Ühtekuuluvusfondi puhul teavitab otsustaja ka rakendusüksust.

(2) Auditeeriv asutus teavitab ettevõetavatest tegevustest lõikes 1 nimetatud teabe esitanud otsustajat 10 tööpäeva jooksul teabe esitamisest arvates.

§ 6. Toetuse andmise ja kasutamise normide rikkumise kvartaliaruande esitamine

(1) Rakendusüksus esitab rakendusasutusele toetuse andmise ja kasutamise normide rikkumise kvartaliaruande (edaspidi rikkumise aruanne) (lisa 2, vorm SC2) kvartalile järgneva kuu 15. kuupäevaks. Neljanda kvartali rikkumise aruandega koos esitab meetme rakendusüksus teatise tagasimaksmisele kuuluvate summade kohta (lisa 4, vorm SC4). Kui normide rikkumisi ei esine, esitab meetme rakendusüksus selle kohta vormikohase teatise (lisa 3, vorm SC3).

(2) Rakendusasutuse juht või tema poolt volitatud isik kinnitab lõikes 1 nimetatud rikkumise aruande ja esitab selle auditeerivale asutusele kvartalile järgneva kuu lõpuks. Neljanda kvartali rikkumise aruandega koos esitab meetme rakendusasutus lõikes 1 nimetatud teatise tagasimaksmisele kuuluvate summade kohta. Kui rikkumisi ei esine, esitab rakendusasutus auditeerivale asutusele vastavasisulise kinnitatud teatise (lisa 3, vorm SC3). Makseasutusele esitab meetme rakendusasutus rikkumise aruandest või teatisest koopia.

(3) Ühtekuuluvusfondi rakendusüksus esitab Ühtekuuluvusfondi rakendusasutusele rikkumise aruande (lisa 2, vorm SC2) kvartalile järgneva kuu 15. kuupäevaks. Neljanda kvartali rikkumise aruandega koos esitab meetme rakendusüksus teatise tagasimaksmisele kuuluvate summade kohta (lisa 4, vorm SC4). Kui rikkumisi ei esine, esitab rakendusüksus selle kohta vormikohase teatise (lisa 3, vorm SC3).

(4) Ühtekuuluvusfondi rakendusasutuse juht või tema poolt volitatud isik kinnitab lõikes 3 nimetatud rikkumise aruande ning esitab selle auditeerivale asutusele kvartalile järgneva kuu lõpuks. Neljanda kvartali aruandega koos esitab rakendusasutus teatise tagasimaksmisele kuuluvate summade kohta (lisa 4, vorm SC4). Kui rikkumisi ei esine, esitab rakendusasutus auditeerivale asutusele vastavasisulise kinnitatud teatise (lisa 3, vorm SC3). Nimetatud aruanded esitab rakendusüksus, kui projekti rakendamise eest vastutab rakendusasutus. Makseasutusele saadetakse aruandest või vastavast teatisest koopia.

(5) Euroopa Ühenduse algatuse «Equal» (edaspidi « Equal») rakendusüksus esitab «Equali» korraldusasutusele rikkumise aruande (lisa 2, vorm SC2) kvartalile järgneva kuu 15. kuupäevaks. Neljanda kvartali rikkumise aruandega koos esitab «Equali» rakendusüksus teatise tagasimaksmisele kuuluvate summade kohta (lisa 4, vorm SC4). Kui rikkumisi ei esine, esitab «Equali» rakendusüksus selle kohta vormikohase teatise (lisa 3, vorm SC3).

(6) «Equali» korraldusasutuse juht või tema poolt volitatud isik kinnitab lõikes 5 nimetatud «Equali» rakendusüksuse koostatud rikkumise aruande (lisa 2, vorm SC2) ja esitab selle auditeerivale asutusele kvartalile järgneva kuu lõpuks. Neljanda kvartali rikkumise aruandega koos esitab «Equali» korraldusasutus teatise tagasimaksmisele kuuluvate summade kohta (lisa 4, vorm SC4). Kui rikkumisi ei esine, esitab «Equali» korraldusasutus auditeerivale asutusele vastavasisulise kinnitatud teatise (lisa 3, vorm SC3). Koopia aruandest või vastavast teatisest esitab «Equali» korraldusasutus makseasutusele.

§ 7. Piirmäär

(1) Paragrahvides 5 ja 6 nimetatud aruandeid ei esitata, kui tegevuse, mille elluviimisel norme rikuti, kulude katmiseks välja makstud või väljamaksmisele kuuluv summa on alla 40 000 Eesti krooni. Antud summas ei sisaldu toetuse saaja omafinantseering.

(2) Lõikes 1 toodud piirmäär ei kehti tagasimaksmisele kuuluvate summade teatise kohta (lisa 4, vorm SC4).

§ 8. Aruannete ja teabe esitamine

(1) Paragrahvides 5 ja 6 nimetatud aruanded esitatakse auditeerivale asutusele paberil. Auditeeriva asutuse nõudel peab aruande esitama ka elektrooniliselt.

(2) Auditeeriva asutuse nõudmisel on rakendusüksusel või -asutusel kohustus esitada normide rikkumise kohta täiendavat informatsiooni ja aruandeid.

§ 9. Dokumentide säilitamine

Kõiki struktuuritoetusega seotud kuludokumente ja lepinguid ning toetuse tagasinõudmisega seotud dokumente peab säilitama vähemalt 2015. aasta 31. detsembrini.

4. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 10. Määruse kehtetuks tunnistamine

(1) Rahandusministri 25. veebruari 2004. a määrus nr 27 «Struktuuritoetuse tagasinõudmise ja tagasimaksmise kord» (RTL 2004, 24, 366) tunnistatakse kehtetuks.

(2) Rahandusministri 8. märtsi 2004. a määruse nr 29 «Struktuuritoetuse kasutamise finantsaruannete esitamise kord» (RTL 2004, 27, 447; 2005, 45, 625) § 3 lõike 1 punkt 5, lõike 2 punkt 3, lõike 4 punkt 2, lõike 5 punkt 2, lõike 7 punkt 5 ja lõike 8 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks. (õ) 1.11.2005 16:55

Minister Aivar SÕERD

Kantsler Aare JÄRVAN

Kinnitatud
rahandusministri 19. septembri 2005. a määrusega nr 63 «Struktuuritoetuse tagasinõudmise ja tagasimaksmise ning struktuuritoetuse väärkasutamisest teabe edastamise tingimused ja kord»

Lisa 1 – vorm SC1

Auditeeriv asutus

Kohene teavitamine toetuse väärkasutamisega seotud juhtumist

Vastavalt rahandusministri 19. septembri 2005. a määruse nr 63 «Struktuuritoetuse tagasinõudmise ja tagasimaksmise ning struktuuritoetuse väärkasutamisest teabe edastamise tingimused ja kord» §-le 5 edastame Teile toetuse väärkasutamisega seotud teabe.

Lugupidamisega

.......................................

Rakendusüksuse/rakendusasutuse juhi või tema
volitatud isiku nimi suurtähtedega, ametikoht ja allkiri

Koopia: rakendusasutus/rakendusüksus

TOETUSE VÄÄRKASUTUSEGA SEOTUD
TEABE KOHESE EDASTAMISE VORM

Vajadusel teha märge «ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS»

(Vastavalt «Avaliku teabe seaduse» §-le 35 ning Euroopa Komisjoni määrustele nr 1681/94 ja nr 1831/94 artiklile 10.)

TEABEVAHETUSE ANDMED

Koostamise kuupäev:
Aruande koostanud asutus:
Koostaja nimi:
Tel:
e-post:

Fond:
RAK meede (täita struktuurifondide puhul ):
Ühenduse algatus:
Projekti (taotluse) nimi ja nr:

A-OSA

«Struktuuritoetuse seaduse» § 281 lõike 1 punkti 1 alusel on ilmnenud § 26 lõikes 1 toodud asjaolud.

Abikõlbmatuks osutunud toetuse algne eesmärk (milleks toetus oli ette nähtud)

 

Vaba tekstina detailne kirjeldus, milles rikkumine seisneb ning kuidas see toime pandi

 

Rikkumisega seotud toetuse rahaline väärtus (krooni)

  ELi osalus Eesti riigi osalus Kokku
Abikõlbmatuks osutunud toetuse kogusumma      
Välja makstud toetuse summa      
Välja maksmata summa      

Võimalused toetuse tagasinõudmiseks

 

Mida tehakse juhtumi lahendamiseks (sh küsimuse lahendamiseks rakendatavad meetmed ja vajadus ekspertabi järele, kas on pöördutud uurimisasutuste poole)

 

Rikkumisega seotud teised riigid

EI [ ] JAH [ ] (millised riigid ja milline on seos)

B-OSA

«Struktuuritoetuse seaduse» § 281 lõike 1 punkti 2 alusel esineb põhjendatud kahtlus, et
esitatud või juba rahuldatud toetuse taotlus on esitatud kelmuse eesmärgil.

Andmed esitatud või juba rahuldatud kelmuse kahtlusega taotluse kohta

Toetuse taotluse või taotluse rahuldamise otsuse number:
 
Taotluse esitamise kuupäev:
 
Taotleja:
 
Toetuse taotlemise eesmärk:
 
Võimaliku kelmusega seotud toetuse summa:
 
Kui suures ulatuses on pettuse kahtlusega toetust välja makstud:

Kahtluse põhjendus

 

Rakendusüksuse või -asutuse poolt küsimuse lahendamiseks rakendatavad meetmed ja vajadus ekspertabi järele

 

C-OSA

«Struktuuritoetuse seaduse» § 281 lõike 1 punktis 3 esineb õigusaktides reguleerimata või
puudulikult reguleeritud küsimusi, mis võimaldavad toetuse mittesihipärast kasutamist.

Viide õigusaktile:
 
Probleemi püstitus:
 
Võimalikud lahendused:

.......................................

Rakendusüksuse/rakendusasutuse* juhi või tema volitatud* isiku nimi suurtähtedega, ametikoht ja allkiri

* Mitteasjakohane kustutada

Kinnitatud
rahandusministri 19. septembri 2005. a määrusega nr 63 «Struktuuritoetuse tagasinõudmise ja tagasimaksmise ning struktuuritoetuse väärkasutamisest teabe edastamise tingimused ja kord»

Lisa 2 – vorm SC2

Auditeeriv asutus

Rikkumise aruanne

Käesolevaga edastame Teile toetuse väärkasutamisega seotud teabe vastavalt rahandusministri 19. septembri 2005. a määruse nr 63 «Struktuuritoetuse tagasinõudmise ja tagasimaksmise ning struktuuritoetuse väärkasutamisest teabe edastamise tingimused ja kord» §-le 6.

Lugupidamisega

.................................

Rakendusüksuse juhi või tema volitatud
isiku nimi suurtähtedega, ametikoht ja allkiri

Kinnitan, et kirjas esitatud informatsioon on õige

...................................

Rakendusasutuse juhi või tema volitatud
isiku nimi suurtähtedega, ametikoht ja allkiri1

Koopia: makseasutus

NORMIDE RIKKUMISE KVARTALIARUANDE VORM

Vajadusel teha märge «ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS»

(Vastavalt «Avaliku teabe seaduse» §-le 35 ning Euroopa Komisjoni määruste nr 1681/94 ja nr 1831/94 artiklile 10.)

Vorm kehtib struktuurifondide ja Ühtekuuluvusfondi kohta aruannete esitamiseks vastavalt rahandusministri 19. septembri 2005. a määruse nr 63 «Struktuuritoetuse tagasinõudmise ja tagasimaksmise ning struktuuritoetuse väärkasutamisest teabe edastamise tingimused ja kord» §-le 6 ja Euroopa Komisjoni määruste nr 1681/94 ning 1831/94 artiklitele 3 ja 5.

TEABEVAHETUSE ANDMED2

0.1 JUHTUMI NUMBER:3 XXX/XX/XX
0.2 Käesoleva aruande koostamise/uuendamise kuupäev:
0.3 Kvartal, mida aruanne kajastab:4
0.4 Aruande koostanud asutus:
0.5 Koostaja nimi:
0.6 Telefon:
0.7 e-post:

ANDMED RIKKUMISE KOHTA

1. Meetme kirjeldus
1.1. Fond:
1.2. RAK meede (täita SF puhul):
1.3. Ühenduse algatus
1.4. Projekti nimi ja nr:
1.5. CCI nr:5

2. Õigusakti või normi rikkumine

2.1. Rikutud ühenduse norm: [ ] Otsus Nr:
  [ ] Juhend, eeskiri  
  [ ] Määrus Artikkel:
     
Rikkumine [ ] Pettuse kahtlus [ ]6  

2.2. Rikutud siseriikliku õigusakti säte:

3. Rikkumise kahtluseni viinud esimese informatsiooni/vihje laekumise kuupäev:

3.1. Rikkumise kahtluseni viinud esimese informatsiooni/vihje allikas:

4. Millise (kontrolli)tegevuse käigus rikkumine või rikkumise kahtlus avastati:

 

5. Rikkumise kirjeldus

(Detailne kirjeldus, milles rikkumine seisneb ja kuidas toime pandi)

 

6. Rikkumisega seotud teised riigid

EI [ ] JAH [ ] Kui jah, siis millised riigid:

6.1. Liikmesriigid:

6.2. Kolmandad riigid:

7. Rikkumise toimepaneku aeg

Kuupäev: ___________________

Ajavahemik, mil rikkumine toime pandi: _________________ – _________________

8. Ametkonnad või institutsioonid

8.1. Rikkumist käsitleva ametliku raporti koostanud asutus või institutsioon:

8.2. Rikkumise tagajärgede lahendamise eest vastutav rakendusüksus või -asutus:

9. Rikkumise tuvastamise kuupäev:

(nt punktis 8.1 toodud ametliku raporti või kontrolliakti kuupäev )

10. Rikkumise toime pannud füüsiliste ja juriidiliste isikute nimed ja aadressid

10.1. Füüsilised isikud (andmed, mis ei ole teada, võib tühjaks jätta):

        – Perekonnanimi:
        – Eesnimi:
        – Isikukood:
        – Elukoha aadress:
        – Postiindeks:
        – Linn:
        – Riik:
        – Telefon:
        – Faks:
        – e-post:
        – Amet või ülesanded:

10.2. Juriidilised isikud

        – Nimi:
        – Juriidiline vorm:
        – Registreerimisnumber:
        – Aadress:
        – Postiindeks:
        – Linn:
        – Riik:
        – Telefon:
        – Faks:

FINANTSASPEKTID

11. Projekti planeeritud maksumus ja selle jagunemine rahastamisallikate lõikes

11.1. Projekti maksumus kokku (krooni)  
11.2. ELi osalus toetuses  
11.3. Eesti riigi osalus toetuses  
11.4. Toetuse saaja omafinantseering  

12. Hinnang rikkumise finantsmõjudele

12.1. Abikõlbmatuks osutunud toetuse algne eesmärk (milleks toetus oli ette nähtud):

 

      ELi osalus (krooni) Eesti riigi osalus (krooni) Kokku
(krooni)
12.2.

Abikõlbmatuks osutunud toetuse
kogusumma (12.3+12.4)

     
12.3.

Välja makstud toetuse summa

     
12.4.

Välja maksmata summa

     
13.

Toetuse tagasinõudmine:

13.1.

Juba tagasinõutud summa*

     
  Makstud intress:    
  Makstud viivis:  
13.2.

Veel tagasinõudmisel olev summa*

     

* Aruande uuendamisel järgmises kvartalis muuta vastavalt toimunud tagasimaksetele

Tagasimakse osade kaupa

13.3. Tagasimakse periood kuudes:
13.4. Tagasimaksete arv perioodis:
13.5. Esimese tagasimakse kuupäev:
13.6. Intressi määr:
13.7. Viivise määr:

13.8. Võimalused toetuse tagasinõudmiseks või sellest loobumise põhjused (detailne selgitus):

 

13.9. Tagasinõutud või väljamaksmata summa, mis suunati ümber (EEK):

ELi osalus Eesti riigi osalus Kokku
     

JUHTUMI LAHENDAMINE

14. Mida tehakse juhtumi lahendamiseks, kas on pöördutud uurimisasutuste või kohtu poole (detailne kirjeldus):

 

15. Toetuse tagasinõudmise staatus

15.1. Toetuse tagasinõudmise otsuse kuupäev:

15.2. Tagasinõutud raha laekumise eeldatav kuupäev:

15.3. Tagasinõudmiseks kavandatud ja rakendatud meetmed ( detailne kirjeldus)

 

15.4. Rikkumise tagajärgede korrigeerimiseks rakendatud tegevused ( detailne kirjeldus):

Nt kasutamata seisnud tehnika rakendamine, korrektne arvele võtmine, puuduva omafinantseeringu lisamine, poolelijäänud töö lõpetamine jt juhtumid, kus on võimalik rikkumine lahendada.

15.5. Tegevused/abinõud sarnaste rikkumiste vältimiseks tulevikus (detailne selgitus):

 

16. Kohaldatud karistused

16.1. Menetluse alguskuupäev:

16.2. Rakendatud karistuse kirjeldus ja põhjendus:

 

16.3. Rahalise karistuse suurus:

17. Täiendavad tähelepanekud ja kommentaarid:

 

Juhtum lõpetatud [ ]

................................

Rakendusüksuse juhi või tema volitatud isiku
nimi suurtähtedega, ametikoht ja allkiri

Kinnitan, et kirjas esitatud informatsioon on õige

................................

Rakendusasutuse juhi või tema volitatud isiku
nimi suurtähtedega, ametikoht ja allkiri


1 Equali puhul asendada «Rakendusasutuse» sõnadega «Equali korraldusasutuse»
2 Väljad, mis ei ole asjakohased või mille kohta info puudub, jäetakse täitmata. Juhul kui antud raportiga juhtumit ei suleta, tuleb järgnevates kvartalites raporteerida rikkumise lahendamisel toimunud arengud. Selleks uuendatakse varem saadetud raportit. Juhtumi nr jääb samaks, ühe võrra suureneb number, mis näitab, mitmendat korda antud juhtumit uuendatakse.
3 XXX/XX/XX = Asutuse nimi / juhtumi (järjekorra)number / mitmes kord antud juhtumi kohta raporteeritakse: 00 – esmakordselt antud rikkumisest raporteerimine, 01 – järgmises kvartalis raporti muutmine (uuendamine), 02 – teine raporti muutmine jne.
4 Kvartali tähis (XX/200X) tuleb märkida vastavalt: 03/2005; 06/2005; 09/2005; 12/2005
5 Täidab Rahandusministeerium.
6 Pettuse kahtlus märkida juhul, kui on tõestatud või on alust arvata, et rikkumine on toime pandud tahtlikult.

Kinnitatud
rahandusministri 19. septembri 2005. a määrusega nr 63 «Struktuuritoetuse tagasinõudmise ja tagasimaksmise ning struktuuritoetuse väärkasutamisest teabe edastamise tingimused ja kord»

LISA 3 – vorm SC3

Auditeeriv asutus

Normide rikkumise puudumine

Lugupeetud ........................

Käesolevaga informeerin Teid, et perioodil ……………………… 200X Euroopa Liidu struktuuritoetuse andmisel ja kasutamisel normide rikkumisi ega pettuse katseid, mis kuuluvad rahandusministri 19. septembri 2005. a määruse nr 63 «Struktuuritoetuse tagasinõudmise ja tagasimaksmise ning struktuuritoetuse väärkasutamisest teabe edastamise tingimused ja kord» §-de 5 ja 6 kohaselt raporteerimisele, ei avastatud.

Varem raporteeritud rikkumiste kohta täiendusi esitada ei ole.

Lugupidamisega

.............................

Rakendusüksuse juhi või tema volitatud isiku
nimi suurtähtedega, ametikoht ja allkiri

Kinnitan, et kirjas esitatud informatsioon on õige

.............................

Rakendusasutuse juhi või tema volitatud isiku
nimi suurtähtedega, ametikoht ja allkiri5

Koopia: makseasutus

5 Equali puhul asendada «Rakendusasutuse» sõnadega «Equali korraldusasutuse»

Kinnitatud
rahandusministri 19. septembri 2005. a määrusega nr 63 «Struktuuritoetuse tagasinõudmise ja tagasimaksmise ning struktuuritoetuse väärkasutamisest teabe edastamise tingimused ja kord»

Lisa 4 – vorm SC4

Teatis tagasimaksmisele kuuluvate summade kohta

Valuuta: Eesti kroon

Täpsusastmega kaks kohta pärast koma

Fond/Prioriteet/Meede Tagasinõudmisele kuuluv summa (krooni) Tagasinõudmise algatamise aasta
1. Prioriteet
1.1. Meede
   
Fond (nimetus) kokku    

Rakendusüksuse juht või tema volitatud isik ________________________________

                                                                             (nimi / ametikoht / allkiri)

Kinnitan, et aruandes esitatud informatsioon on õige

Rakendusasutuse juht või tema volitatud isik6 ________________________________

                                                                                (nimi / ametikoht / allkiri)

6 Equali puhul asendada «Rakendusasutuse» sõnadega «Equali korraldusasutuse»

ÕIEND avaldatud RTL 2005, 107

Lugeda RTL 2005, 101, 1556 avaldatud rahandusministri 19. septembri 2005. a määruse nr 63 «Struktuuritoetuse tagasinõudmise ja tagasimaksmise ning struktuuritoetuse väärkasutamisest teabe edastamise tingimused ja kord» § 10 lõige 2 õigeks järgmiselt:

« (2) Rahandusministri 8. märtsi 2004. a määruse nr 29 «Struktuuritoetuse kasutamise finantsaruannete esitamise kord» (RTL 2004, 27, 447; 2005, 45, 625) § 3 lõike 1 punkt 5, lõike 2 punkt 3, lõike 4 punkt 2, lõike 5 punkt 2, lõike 7 punkt 5 ja lõike 8 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks.»

Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 17 lõige 3 ja lõike 31 punkt 2 ning riigisekretäri 24.10.2005. a resolutsioon nr 17-1/0508063.

/otsingu_soovitused.json