Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 11. mai 2004. a määruse nr 189 "Lennupiirangud" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.10.2005
Avaldamismärge:RT I 2005, 52, 412

Vabariigi Valitsuse 11. mai 2004. a määruse nr 189 "Lennupiirangud" muutmine

Vastu võetud 22.09.2005 nr 242

Määrus kehtestatakse «Lennundusseaduse» § 4 lõigete 1 ja 7 alusel.

Vabariigi Valitsuse 11. mai 2004. a määrust nr 189 «Lennupiirangud» (RT I 2004, 43, 302) muudetakse järgmiselt:

1) määruse pealkirja täiendatakse sõnadega «ja piirangud riiklikule õhusõidukile lennuks ülehelikiirusel»;

2) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Lennundusseaduse» § 4 lõigete 1 ja 7 alusel.»;

3) paragrahvi 1 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Riigikaitselistele treeninglendudele kohaldatakse §-des 2 ja 2 1 ning piirivalve, politsei ja päästeteenistuse treeninglendudele üksnes §-s 2 sätestatud piiranguid.»;

4) paragrahvi 2 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Lõike 2 punktides 4–7 nimetatud aladel on lennud lubatud 1. detsembrist kuni 31. jaanuarini, punktides 11–28 nimetatud aladel 1. detsembrist kuni 31. märtsini.»;

5) määrust täiendatakse §-ga 21 järgmises sõnastuses:

« § 21. Piirangud riiklikule õhusõidukile lennuks treeninglendudel ülehelikiirusel

(1) Lend ülehelikiirusel Eesti õhuruumis või Tallinna lennuinfopiirkonnas maismaa kohal või mere kohal kuni 10 meremiili väljaspool territoriaalmere lähtejoont ei või toimuda madalamal lennutasandist 300.

(2) Riiklike õhusõidukite VFR-lennud (visual flight rules – visuaallennureeglid) allpool lennutasandit 100 ei tohi toimuda suuremal kiirusel kui 550 sõlme IAS (indicated airspeed – instrumentaalkiirus) või 0,9 M (machi arv – õhusõiduki tegeliku kiiruse suhe helikiirusesse), sõltuvalt sellest, kumb saavutatakse varem.»

Peaminister Andrus ANSIP

Majandus-
ja kommunikatsiooniminister Edgar SAVISAAR

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json