Teksti suurus:

Teadus- ja Arendusnõukogu põhimäärus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.10.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2007
Avaldamismärge:RT I 2005, 52, 415

Teadus- ja Arendusnõukogu põhimäärus

Vastu võetud 22.09.2005 nr 247

Määrus kehtestatakse « Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse» § 11 lõike 6 alusel.

§1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse Teadus- ja Arendusnõukogu (edaspidi TAN) tegevuse alused, sealhulgas õigused ja kohustused ülesannete täitmisel ning töökord.

§2. TANi tegevuse alused

(1) TAN on Vabariigi Valitsuse juures asuv nõuandev kogu, kes täidab «Teadus- ja arendustegevuse korralduse seadusest» ja teistest õigusaktidest tulenevaid ning Vabariigi Valitsuse antud ülesandeid.

(2) TAN on 12-liikmeline ja tema koosseisu kinnitab kuni kolmeks aastaks Vabariigi Valitsus.

§3. TANi õigused ja kohustused

(1) Oma ülesannete täitmiseks on TANil õigus:
1) teha Vabariigi Valitsusele ettepanekuid teadus- ja arendustegevusega seotud riiklike teadus- ja arendusprogrammikomisjonide ja programminõukogude moodustamise, nende koosseisu, finantseerimise ja tegevuse tagamise kohta, samuti programmi täitmise eest vastutavate asutuste määramise kohta;
2) nõustades Vabariigi Valitsust rahvusvahelise teadus- ja arendustegevuse alase koostöö osas, esitada oma seisukoht teadus- ja arendustegevust puudutavate rahvusvaheliste lepingute ja abiprogrammide suhtes;
3) saada ministeeriumidelt ja teistelt valitsusasutustelt, kohalikelt omavalitsusüksustelt ja nende asutustelt ning teadus- ja arendusasutustelt teadus- ja arendustegevust puudutavat teavet (dokumente ja selgitusi);
4) teha haridus- ja teadusministrile ning majandus- ja kommunikatsiooniministrile ettepanekuid teemade käsitlemiseks vastavalt kas teaduspoliitika komisjonis või innovatsioonipoliitika komisjonis;
5) moodustada ekspertkomisjone ja ajutisi töörühmi.

(2) TANi liige võtab peaministri kutsel osa Vabariigi Valitsuse nendest istungitest, kus arutatakse teadus- ja arendustegevust puudutavaid küsimusi.

(3) TAN teeb oma ülesannete täitmisel koostööd ministeeriumide ja teiste valitsusasutuste, kohalike omavalitsusüksuste ja nende asutuste, teadus- ja arendusasutuste ning vajaduse korral muude asutuste ja isikutega.

(4) TAN on aruandekohustuslik Vabariigi Valitsuse ees, kellele ta iga aasta 1. märtsiks esitab Eesti teadus- ja arendustegevuse aruande ning eelseisva perioodi teadus- ja arenduspoliitilised eesmärgid.

§4. TANi töö juhtimine

(1) TANi tööd juhib TANi esimees, kelleks on ametikoha järgi peaminister.

(2) TANi esimehe asendamise korra määrab TANi esimees.

§5. TANi sekretariaat

TANi tehnilise teenindamise korraldab Riigikantselei struktuuriüksusena TANi sekretariaat.

§6. TANi istung

(1) TANi töövorm on istung. Istungid toimuvad vastavalt vajadusele.

(2) TANi istungid kutsub kokkuleppel TANi esimehega kokku TANi sekretariaadi juhataja.

(3) TANi istungi päevakorra kinnitab ja istungit juhatab TANi esimees.

(4) TANi esimees võib istungile kutsuda TANi mittekuuluvaid isikuid ja neile sõna anda.

(5) TANi istungi päevakorda esitavad teemasid TANi liikmed. Teema esitamisel on TANi liikmel õigus teha ettepanek teema eelnevaks arutamiseks teaduspoliitika komisjonis, innovatsioonipoliitika komisjonis või mõlemas. Teema päevakorda esitaja edastab teemat puudutavad materjalid TANi sekretariaadile vähemalt kümme päeva enne istungi toimumist.

(6) Päevakorda esitatava teema arutamise enne TANi istungit teaduspoliitika komisjonis, innovatsioonipoliitika komisjonis või mõlemas otsustab TANi esimees.

(7) TANi sekretariaadi juhataja saadab TANi istungi materjalid TANi liikmetele tutvumiseks vähemalt viis päeva enne istungi toimumist.

§7. TANi istungi protokoll

TANi istungid protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla TANi esimees ja vastava istungi protokollija.

§8. TANi otsustusvõimelisus

(1) TAN on otsustusvõimeline, kui istungist võtab osa vähemalt 8 TANi liiget.

(2) Nõutud kvoorumi puudumisel kutsub TANi sekretariaadi juhataja TANi uue istungi kokku kahe nädala jooksul.

§9. TANi otsused

(1) TAN võtab oma pädevuse piires vastu nõuandva iseloomuga otsuseid.

(2) TANi otsused võetakse vastu kohalolevate liikmete kahekolmandikulise häälteenamusega.

(3) TANi otsused ja aruanded avalikustab TANi sekretariaat TANi veebilehel.

§10. Kirjalik hääletamine

(1) TANil on õigus võtta otsuseid vastu ilma istungit kokku kutsumata kirjaliku, sealhulgas elektroonilise hääletamise teel.

(2) Kirjalikule hääletamisele pandav küsimus edastatakse kõikidele TANi liikmetele.

(3) Kirjalikul hääletamisel võetakse otsus vastu kõigi TANi liikmete poolthäälte enamusega.

§11. Määruse kehtetuks tunnistamine

Vabariigi Valitsuse 25. novembri 1998. a määrus nr 264 «Teadus- ja Arendusnõukogu põhimääruse kinnitamine» (RT I 1998, 103, 1706) tunnistatakse kehtetuks.

Peaminister Andrus ANSIP

Haridus- ja teadusminister Mailis REPS

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json