Teksti suurus:

Eestist eksporditud põllumajandustoodete järelkontrolli tegemise täpsem kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.10.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
Avaldamismärge:RT I 2005, 52, 416

Eestist eksporditud põllumajandustoodete järelkontrolli tegemise täpsem kord

Vastu võetud 23.09.2005 nr 248

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 63 lõike 6 alusel.

§1. Reguleerimisala

(1) Määrusega kehtestatakse Eestist eksporditud põllumajandustoodete eksporditoetuste järelkontrolli tegemise täpsem kord.

(2) Eestist eksporditud põllumajandustoodete eksporditoetuste järelkontrolli teevad eriasutuse ülesannete täitmise eest vastutav Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti struktuuriüksus (edaspidi eriasutus) ning eriasutuse ülesandeid täitev Maksu- ja Tolliameti struktuuriüksus (edaspidi MTA).

§2. Järelkontrolli ülesanded

(1) Eriasutus ning MTA lähtuvad «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadusest» ja nõukogu määrusest (EMÜ) nr 4045/89 Euroopa Põllumajanduse Arengu- ja Tagatisfondi tagatisrahastu rahastamissüsteemi kuuluvate toimingute kontrollimise kohta liikmesriikide poolt ning direktiivi 77/435/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (EÜT L 388, 30.12.1989, lk 18–23) tulenevate ülesannete täitmisel õigusaktide alusel väljatöötatud protseduuridest ja metoodilistest juhenditest, mis on asjaomaste osapoolte vahel kooskõlastatud.

(2) Eriasutus teostab MTA üle järelevalvet §-s 4 nimetatud aruannete ning muude dokumentide alusel, et tagada MTA tegevuse vastavus «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» ja nõukogu määruse (EMÜ) nr 4045/89 nõuetele. Eriasutus teavitab MTA-d järelevalve tulemustest.

(3) Lõikes 2 nimetatud järelevalve käigus puuduste ilmnemise korral on eriasutusel õigus nõuda menetluse viimist nõuetega vastavusse.

§3. Järelkontroll

(1) Eriasutus koostab Euroopa Põllumajanduse Arengu- ja Tagatisfondi (EAGGF) iga eelarveaasta kohta eksporditoetust saanud isikute kontrollvalimi ning edastab selle MTA-le hiljemalt kõnealusele eelarveaastale järgneva aasta 30. juuniks.

(2) MTA koostab riskide nimekirja ja esitab selle eriasutusele hiljemalt EAGGFi eelarveaastale järgneva aasta 1. oktoobriks. Eriasutus määrab koostöös MTA-ga eksporditoetustega seotud riskid, mille suhtes tehakse järelkontrolli.

(3) Lõikes 1 nimetatud kontrollvalimi alusel teeb MTA järelkontrolli hiljemalt valimi saamise aastale järgneva aasta 30. juuniks. Vajaduse korral tehakse järelkontrollialuse isikuga seotud isiku üle järelkontrolli vastavalt nõukogu määruse (EMÜ) nr 4045/89 artikli 2 lõikele 3.

(4) Lõikes 3 nimetatud järelkontrolli tegemisele võib MTA kooskõlastatult eriasutusega kaasata teisi asutusi vastavalt «Halduskoostöö seaduses» sätestatud korrale.

(5) Nõukogu määruse (EMÜ) nr 4045/89 artikli 7 lõike 4 kohase teiselt Euroopa Liidu liikmesriigilt saadud eksporditoetustega seotud kontrollitaotluse edastab eriasutus MTA-le viie tööpäeva jooksul selle saamise päevast alates. Asjaomase järelkontrolli peab MTA olema teinud hiljemalt nelja kuu jooksul kontrollitaotluse saamise päevast alates.

(6) Järelkontrolli tegemise kohta koostatakse kontrollakt, mille koopia edastatakse eriasutusele 10 tööpäeva jooksul arvates järelkontrolli tegemisest.

§4. Järelkontrolli aruandlus

(1) MTA koostab aruande, milles tuuakse välja kontrollperioodil, s.o 1. juulist kuni järgmise aasta 30. juunini tehtud järelkontrolli tulemused. Aruanne peab sisaldama rikkumiste ja nõuetele mittevastavuse tuvastamisel rakendatud meetmete kirjeldust. Aruanne esitatakse eriasutusele kahe kuu jooksul aruandealuse kontrollperioodi lõpust arvates.

(2) Eriasutus koostab lõikes 1 nimetatud kontrollperioodi aruande ja muude dokumentide põhjal aastaaruande, mille esitab Euroopa Komisjonile kuue kuu jooksul aruandealuse kontrollperioodi lõpust arvates. Eriasutus esitab MTA-le aastaaruande koopia.

§5. Järelkontrolliga seotud riskide hindamine

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet määrab ning järjestab hiljemalt iga aasta 30. novembriks olulisuse järgi eksporditoetuste järelkontrolli tõhususe hindamiseks riskid, mida siseaudit hindab.

§6. Järelkontrolli audit

(1) Eksporditoetuste järelkontrolli tegemist auditeeritakse.

(2) Maksu- ja Tolliamet koostab §-s 5 nimetatud riskide alusel eksporditoetuste järelkontrolliga seotud siseauditi aasta tööplaani ning esitab selle Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile kooskõlastamiseks hiljemalt iga aasta 5. jaanuariks.

§7. Järelkontrolli siseauditi lõpparuande esitamine

(1) Maksu- ja Tolliamet esitab eksporditoetuste järelkontrolliga seotud siseauditi lõpparuande ühe eksemplari Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile.

(2) Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet hoiab talle esitatud siseauditi lõpparuande konfidentsiaalsena, kui see sisaldab andmeid riigi-, äri- või pangasaladuse kohta või kui nende andmete avalikustamine on muul viisil vastuolus õigusaktidega.

§8. Järelkontrolli auditeerimine

(1) Põllumajandusministeerium teeb vajaduse korral Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametis ning MTA-s sisekontrollisüsteemi ja siseauditi korralduse hindamiseks eksporditoetuste järelkontrolli osas auditeid ning teeb nende tulemusena ettepanekuid järelkontrollisüsteemi tõhustamise kohta.

(2) Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet ning Maksu- ja Tolliamet koostavad poolaastaaruande, milles tuuakse välja viimase poolaasta jooksul eksporditoetuste järelkontrolli käigus tehtud auditite objektid, auditite kestus, iga auditi käigus tehtud olulisemad ettepanekud ja antud soovitused ning nende rakendamise kava. Poolaastaaruanne esitatakse Põllumajandusministeeriumile hiljemalt iga aasta 10. jaanuariks ja 10. juuliks.

(3) Põllumajandusministeerium koostab esitatud poolaastaaruannete ja auditi tulemuste põhjal kokkuvõtte, mille esitab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile ning Maksu- ja Tolliametile hiljemalt iga aasta 31. jaanuariks ja 31. juuliks.

Peaminister Andrus ANSIP

Põllumajandusminister Ester TUIKSOO

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json