Teksti suurus:

"Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks - ühtne programmdokument aastateks 2004-2006" meetme 2.1 "Ettevõtete arengu toetamine" osa "Ekspordiplaani programm" tingimused

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.10.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RTL 2005, 101, 1551

"Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks - ühtne programmdokument aastateks 2004-2006" meetme 2.1 "Ettevõtete arengu toetamine" osa "Ekspordiplaani programm" tingimused

Vastu võetud 26.09.2005 nr 114

Määrus kehtestatakse « Struktuuritoetuse seaduse» § 16 lõike 1 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§1. Kohaldamisala

(1) «Ekspordiplaani programm» (edaspidi meetme osa) on «Struktuuritoetuse seaduse» § 2 lõike 2 punktis 1 nimetatud arengukava 2. prioriteedi meetme number 2.1 «Ettevõtete arengu toetamine» osa.

(2) Määrus kehtestab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud meetme osa eesmärkide saavutamiseks toetuse andmise tingimused ja korra.

(3) Meetme osa eesmärgiks on toetada ettevõtjate kasvu ja uute töökohtade loomist, pakkudes ettevõtluseks vajalikku oskusteavet ja aidates ettevõtjaid uute turgude leidmisel.

(4) Meetme osa raames on taotlejal võimalik taotleda toetust ekspordiplaani koostamiseks või ekspordiplaani elluviimiseks.

(5) Meetme osa rakendusüksuseks Vabariigi Valitsuse 22. märtsi 2004. a määruse nr 81 «Struktuuritoetuse rakendusasutuste ja rakendusüksuste nimetamine ning riigi ja kohaliku omavalitsuse investeeringute meetmete loetelu kinnitamine» tähenduses on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (edaspidi sihtasutus). Sihtasutus menetleb toetuse saamiseks esitatud taotlusi, sealhulgas teeb otsuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta ja ettepaneku makseasutusele toetuse väljamaksmiseks. Sihtasutusel on õigus teha toetuse väljamaksmisest osalise või täieliku keeldumise otsus.

(6) Meetme osa raames antav toetus on vähese tähtsusega abi Euroopa Komisjoni määruse (EÜ) nr 69/2001 Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamisest vähese tähtsusega abi kohta (ELT L 10, 13.01.2001, lk 30–32) artikli 2 mõistes.

(7) Määrust ei kohaldata järgmiste tegevusvaldkondade projektidele:
1) põllumajandustoodete tootmine, töötlemine ja turustamine;
2) jahindus ja metsamajandus (Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (edaspidi EMTAK) jagu A 01.5, 02);
3) kalapüük, kalakasvatus ja neid teenindavad tegevusalad (EMTAK jagu B);
4) maismaa-, vee-, õhu- ja torutransport (EMTAK jagu I 60, 61, 62);
5) mäetööstus (EMTAK jagu C);
6) alkohoolsete jookide ja tubaka tootmine (EMTAK jagu D 15.9, v.a 15.98, ja D 16);
7) hasartmängude ja kihlvedude korraldamine (EMTAK jagu O 92.71);
8) elektrienergia-, gaasi- ja veevarustus (EMTAK jagu E);
9) hulgi- ja jaekaubandus (EMTAK jagu G 50, v.a 50.20, 51, 52, v.a 52.7);
10) toitlustus ja majutus (välja arvatud litsentside, frantsiiside pakkumine välisturul) ning muud turismiteenused (EMTAK jagu H, I 63.3);
11) finantsvahendus (EMTAK jagu J);
12) kinnisvaraalane tegevus (EMTAK jagu K 70).

§2. Mõisted

Käesoleva määruse tähenduses:
1) abikõlblik kulu ja tegevus on määruses sätestatud korra kohaselt meetme osa raames toetuse ja omafinantseerimise raames kaetav kulu ja läbiviidav tegevus;
2) taotlus on vormikohane kirjalik avaldus ja sellele lisatud dokumendid toetuse taotlemiseks;
3) projekt on taotluses kirjeldatud ühtsete eesmärkidega ning ajas ja ruumis piiritletud tegevuste kogum, mille elluviimiseks toetust taotletakse või kasutatakse;
4) taotleja on isik, kes on esitanud taotluse toetuse saamiseks;
5) toetuse saaja on isik, kelle esitatud taotlus toetuse saamiseks on rahuldatud;
6) ekspordiplaan on väljaspool Eestit asuvatele turgudele suunatud turundusplaan, mille kaasrahastamist taotleja taotleb;
7) toetus on «Struktuuritoetuse seaduse» § 2 lõike 1 tähenduses projektile antav rahaline abi;
8) omafinantseering on toetuse saaja või teiste projektis osalevate isikute või asutuste tehtav rahaline või rahaliselt mõõdetav panus projekti;
9) konsultant on taotlejale nõustamisteenust osutav ettevõtte- või organisatsiooniväline füüsilisest isikust ettevõtja või juriidiline isik;
10) põllumajandustoode hõlmab Euroopa Ühenduse asutamislepingu I lisas nimetatud tooteid.

2. peatükk
TOETUSE ANDMISE ALUSED

§3. Meetme osa raames toetatavad tegevused

(1) Ekspordiplaani koostamise toetusega toetatakse konsultatsiooniteenuse ostmist ekspordiplaani koostamiseks.

(2) Ekspordiplaani elluviimise toetusega toetatakse järgmisi tegevusi:
1) konsultatsiooniteenuse ostmine ekspordiplaani elluviimiseks;
2) välismessidel osalemine;
3) välisturu uuringute teostamine;
4) välisturgude külastamine;
5) sihtturule suunatud turundusürituste korraldamine;
6) sihtturule suunatud reklaammaterjalide valmistamine.

(3) Taotleja ekspordiplaani elluviimist rahastatakse üks kord, välja arvatud juhul, kui järgmine ekspordiplaan on suunatud uue toote või teenuse turustamisele või uuele turule sisenemisele.

(4) Meetme osa raames ei toetata tegevusi, mille jaoks on saadud toetust teistest riiklikest programmidest.

§4. Abikõlblikud kulud

(1) Meetme osa raames on võimalik taotleda ekspordiplaani koostamise toetust ekspordiplaani koostamist nõustava konsultandi teenustasu katmiseks vastavalt §-s 16 sätestatud piirmääradele ja tingimustele.

(2) Meetme osa raames on võimalik taotleda ekspordiplaani elluviimise toetust järgmiste kulude katmiseks vastavalt §-s 16 sätestatud piirmääradele ja tingimustele:
1) ekspordiplaani elluviimist nõustava konsultandi teenustasu järgmiste tegevuste eest: ettevõtte konkurentsianalüüsi ajakohastamine, ekspordiplaani tegevuskava ajakohastamine, turundustegevuste elluviimise ettevalmistamine, eksporditurgude hindamine ja analüüs, kliendisegmentide analüüs ning turundusmeetmestiku ajakohastamine, ekspordiplaani finantsplaanide ajakohastamine, ekspordiplaani aruandluse koostamine ja partnerotsingute ettevalmistamine ning korraldamine;
2) välismessil osalemisega või välisriigis ettevõtte toodangu püsiekspositsiooniga seotud kulud, milleks on messipinna rent, messistendi kujundus, messistendi sisustuse rent, messinäidiste transport ja kindlustus, reklaam messikataloogis, tootenäidiste tellimine, töötajate ning juhatuse liikmete sõidu- ja majutuskulud ning reisikindlustus;
3) välisturu uuringu teostamisega seotud kulud, milleks on andmebaasidest turu- ja taustauuringute tellimine;
4) välisturu külastusega seotud kulud, milleks on kuni kahe töötaja või juhatuse liikme sõidu- ja majutuskulud, reisikindlustus ning messipääse ja kataloog ning kontaktüritustel osalemisega seotud osavõtutasu;
5) sihtturule suunatud turundusürituste (näiteks tooteesitlus, kliendipäev, esinduse avamine) korraldamisega seotud kulud, milleks on ruumide ja tehnika rent, turundusürituste korraldamise tasu, sõidu- ja majutuskulud ning reisikindlustus;
6) sihtturule suunatud reklaammaterjali valmistamisega seotud kulud, milleks on reklaammaterjali kujundamine, tootmine, projektijuhtimine; võõrkeelse veebilehe koostamine (kujundamine, programmeerimine) ning reklaammaterjalide tõlkimine;
7) Eesti riiklikule arengukavale ja Euroopa Liidu finantseerimisele viitamisega seonduvad kulud.

(3) Meetme osa raames ei ole abikõlblikud järgmised kulud:
1) jooksvad tegevuskulud;
2) põhi- ja väikevahendite, inventari ja seadmete soetamise ja investeerimiskulud;
3) ettevõtja üldkulud;
4) töötajate päevarahad;
5) telefoni-, faksi-, posti-, side- ja muud kommunikatsioonikulud;
6) esinduskulud ja kingitused;
7) mitterahalised kulud;
8) amortisatsioonikulud;
9) pangagarantiid;
10) finants- ja pangakulud;
11) trahvid;
12) kinnisvara soetamine;
13) kulud, mille jaoks on saadud tagastamatut toetust teiste Euroopa Liidu programmide raames;
14) reklaami avaldamine;
15) agenditasud;
16) oma töötajate poolt pakutavad konsultatsiooniteenused;
17) muud projektiga mitte seotud ning elluviimise seisukohast põhjendamatud ja ebaolulised kulud.

(4) Käibemaks on struktuurifondide projekti raames abikõlblik, kui on võimalik selgelt näidata, et toetuse saaja on lõpptarbija, kellel ei ole vastavalt käibemaksu reguleerivatele õigusaktidele õigus projekti raames tasutud käibemaksu oma maksustatavast käibest maha arvata või käibemaksu tagasi taotleda ning temale ei hüvitata käibemaksu muul moel. Kui kindlust selle osas ei ole võimalik saavutada, tuleb käibemaksu käsitleda mitteabikõlbliku kuluna.

(5) Abikõlblike kulude hulka ei arvata tehinguid taotleja ja taotlejas osalust omavate isikute ja tarnijate või tarnijas osalust omavate isikute vahel, kes on «Tulumaksuseaduse» §-s 8 sätestatud tähenduses seotud isikud.

(6) Kõik toetatavad kulud ja tegevused peavad olema põhjendatud, läbipaistvad ja detailselt kirjeldatud.

(7) Toetatavate kulude ja tegevuste hulka võib arvata ainult neid abikõlblikke kulusid ja tegevusi, mis on tehtud alates projekti alguskuupäevast, mis ei tohi olla varasem kui taotluse sihtasutusele esitamise kuupäev, kuni projekti tegevuste elluviimise lõppkuupäevani.

(8) Juhul kui sihtasutuse juhatus teeb taotluse rahuldamata jätmise otsuse, on taotleja kohustatud tehtud kulutused ise kandma.

3. peatükk
TOETUSE TAOTLEMINE, NÕUDED TAOTLEJALE JA TAOTLUSELE

§5. Toetuse taotlemine ja nõuded taotlejale

(1) Taotlusi ekspordiplaani koostamise toetuse saamiseks võtab sihtasutus vastu jooksvalt seni, kuni taotluste rahuldamise otsusega väljamaksmisele kuuluv summa saab võrdseks meetme osa raames ekspordiplaani koostamise toetusele eraldatud taotluste rahastamise eelarvega.

(2) Taotlusi ekspordiplaani elluviimise toetuse saamiseks on võimalik esitada sihtasutusele sihtasutuse juhatuse poolt määratud vooru tähtaegadeks. Meetme osa rahastamise eelarveliste vahendite olemasolu korral on sihtasutus kohustatud korraldama vähemalt kaks taotlusvooru aastas. Informatsiooni järgneva aasta voorude tähtaegade kohta avaldab sihtasutus hiljemalt 30. jaanuaril vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes ja sihtasutuse veebilehel vähemalt 60 kalendripäeva enne esimest taotluste esitamise tähtaega.

(3) Taotleja ei saa esitada taotlust järgmise ekspordiplaani koostamiseks ja elluviimiseks enne finantseeritud projekti lõpparuande kinnitamist.

(4) Taotlejaks võib olla Eestis äriregistrisse kantud äriühing, milles riik või kohalik omavalitsus ei oma üle 25%-list osalust.

(5) Nõuded taotlejale:
1) taotlejal ei tohi olla maksuvõlga riiklike maksude osas, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud. Maksuvõla ajatamise korral peavad maksud olema tasutud ajakava kohaselt;
2) taotleja omanikud, kelle summaarne osalus ületab 5% aktsia- või osakapitalist, välja arvatud avalikult noteeritud ettevõtjad, peavad olema registreeritud kas Eestis või territooriumil, mida ei loeta madala maksumääraga territooriumiks «Tulumaksuseaduse» tähenduses, või Euroopa Liidu liikmesriigis või riigis, millele on kehtiv assotsieerumisleping Euroopa Liiduga;
3) taotleja või tema üle valitsevat mõju omava isiku suhtes ei ole algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust ega tehtud pankrotiotsust;
4) taotleja omakapital on positiivne ning vastab muudele «Äriseadustiku» nõuetele;
5) taotlejal on nõutavad vahendid toetuse omafinantseerimiseks vastavalt §-s 16 sätestatud piirmääradele ja tingimustele;
6) taotleja viimase majandusaasta ekspordikäive peab olema vähem kui 150 000 000 Eesti krooni;
7) taotleja peab olema taotluse esitamise hetkeks tegutsenud vähemalt ühe majandusaasta äriregistrisse kandmisest arvates;
8) taotlejale viimase kolme aasta jooksul eraldatud vähese tähtsusega abi ei tohi ületada koos meetme osa raames taotletava toetusega vähese tähtsusega abi ülemmäära 100 000 (ükssada tuhat) eurot.

(6) Juhul kui taotleja on sihtasutuselt varem saanud toetust riigieelarvelistest vahenditest või «Struktuuritoetuse seaduses» sätestatud korras, mis on kuulunud tagasimaksmisele, peavad tagasimaksed olema tehtud tähtaegselt ja nõutud summas.

§6. Taotleja kohustused

Taotleja on kohustatud:
1) vastama taotleja ja taotluse kohta esitatud küsimustele;
2) võimaldama teostada taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrolli ja paikvaatlust ning esitatud andmete õigsuse kontrolli;
3) esitama ettenähtud vormil, viisil ja tähtajaks nõutud informatsiooni;
4) viivitamatult kirjalikult informeerima sihtasutust kõigist esitatud andmetes toimunud muudatustest või taotluse või taotlejaga seotud asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada sihtasutuse või taotleja poolt oma kohustuste täitmist, sealhulgas nime, aadressi ja seaduslike või volitatud esindajate muutumisest, ümberkujundamisest, pankroti väljakuulutamisest või likvideerija määramisest, tegevuse lõpetamisest ka siis, kui eelnimetatud muudatused on registreeritud äriregistris või avalikustatud massiteabevahendite kaudu;
5) viivitamatult kirjalikult informeerima projekti teostamise baasiks oleva ettevõtte või selle osa ja nendega seonduvate asjade või õiguste üleandmise otsuse vastuvõtmisest;
6) viivitamatult teavitama sihtasutust kirjalikult projektis nimetatud konsultandi või konsultandi nimel konsultatsiooniteenust osutama hakkava füüsilise isiku muutmisest;
7) esitama sihtasutuse esimesel nõudmisel Maksu- ja Tolliameti tõendi maksuvõlgnevuste puudumise või nende ajatatuse kohta, mis ei tohi olla väljastatud varem kui 10 tööpäeva alates taotluse sihtasutuses registreerimise kuupäevast;
8) ekspordiplaani koostamise toetuse taotluse korral esitama sihtasutuse esimesel nõudmisel vähemalt kolme üksteisest sõltumatu pakkuja poolt väljastatud sisu poolest võrreldavat konsultatsiooniteenuse hinnapakkumist. Hinnapakkumine peab sisaldama konsultandi lähteülesannet, tööde teostamise aega, mahtu ja maksumust;
9) ekspordiplaani koostamise toetuse taotluse korral esitama sihtasutuse esimesel nõudmisel konsultatsiooniteenuse hinnapakkumiste alusel välja valitud konsultandi nimel konsultatsiooniteenuse teostaja kompetentsi tõendavaid dokumente, sealhulgas eelnevate tööde loetelu ja elulookirjeldust;
10) täitma teisi õigusaktides sätestatud kohustusi ja esitama sihtasutusele informatsiooni, mis võib mõjutada taotluse kohta otsuse tegemist.

§7. Nõuded taotlusele

(1) Ekspordiplaani koostamise toetuse taotlus esitatakse sihtasutusele määruse lisas 1 toodud taotlusvormil. Ekspordiplaani elluviimise toetuse taotlus esitatakse sihtasutusele määruse lisas 2 toodud taotlusvormil. Taotlusele kirjutab alla taotleja esindusõiguslik isik.

(2) Taotlus toetuse saamiseks esitatakse sihtasutusele paberkandjal või elektrooniliselt digitaalallkirjaga allkirjastatult või kasutades elektroonilist andmesidet, millega toimub isikusamasuse tuvastamine (autentimine) läbi sihtasutuse poolt aktsepteeritud autentimisteenuse pakkujate ning mille kohustuslikud lisatingimused on taotlejale kättesaadavaks tehtud sihtasutuse «eTaotlus» keskkonnas.

(3) Taotluses sisalduv projekt peab vastama meetme osa eesmärkidele.

(4) Ekspordiplaani koostamise toetuse taotlus peab muuhulgas sisaldama järgmisi dokumente:
1) konsultatsiooniteenuse hinnapakkumiste alusel välja valitud hinnapakkumine, mis peab sisaldama konsultandi lähteülesannet, tööde teostamise aega, mahtu ning maksumust;
2) konsultandi ja taotleja poolt koostatud ja allkirjastatud konsultandi tööplaan päevade või tundide lõikes;
3) taotleja seadusliku esindaja poolt kinnitatud viimase majandusaasta aruanne, auditeerimise kohustusega taotleja korral viimase majandusaasta aruanne koos audiitori otsusega;
4) jooksva majandusaasta kasumiaruanne ja bilanss, mis ei ole taotluse esitamise hetkel vanemad kui kaks kuud;
5) volikiri, kui esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel.

(5) Ekspordiplaani elluviimise toetuse taotlus peab muuhulgas sisaldama järgmisi dokumente:
1) ekspordiplaan;
2) ekspordiplaani elluviimise detailne eelarve ja rahavoogude prognoos;
3) taotleja seadusliku esindaja poolt kinnitatud viimase majandusaasta aruanne, auditeerimise kohustusega taotleja korral viimase majandusaasta aruanne koos audiitori otsusega;
4) jooksva majandusaasta kasumiaruanne ja bilanss, mis ei ole taotluse esitamise hetkel vanemad kui kaks kuud;
5) volikiri, kui esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel.

4. peatükk
TAOTLUSE MENETLEMINE

§8. Taotluse menetlemine

(1) Sihtasutus teostab taotleja ja tema poolt esitatud taotluse suhtes järgmisi toiminguid: taotluse registreerimine, läbivaatamine või läbivaatamata tagastamine, selgituste ja lisainformatsiooni või taotluse täienduste või muudatuste küsimine, taotluse ja taotleja nõuetele vastavaks või mittevastavaks tunnistamine, nõuetele vastavaks tunnistatud taotluse ja taotleja hindamine ning taotluse rahuldamine või rahuldamata jätmine.

(2) Sihtasutus võib taotluse menetlemise käigus nõuda taotlejalt selgitusi ja lisainformatsiooni taotluses esitatud andmete kohta või taotluse täiendamist või muutmist, kui ta leiab, et isiku taotlus ei ole piisavalt selge, näidates ühtlasi, millised asjaolud vajavad täiendavat selgitamist, täiendamist või lisainformatsiooni. Sihtasutusel on õigus teha taotlejale ettepanek muuta taotletud toetuse summat ja projekti tegevusi tingimusel, et saavutatakse taotluses sisalduva projekti eesmärgid ning toetuse summa ei suurene. Kui taotleja ei ole nõus toetuse summa või tegevuste muutmisega, tehakse taotluse rahuldamata jätmise otsus.

(3) Ekspordiplaani koostamise toetuse taotluse menetlemise tähtaeg on kuni 35 tööpäeva taotluse registreerimisest.

(4) Hetkest, mil ekspordiplaani koostamise toetuse registreeritud taotluste, mille kohta ei ole tehtud taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsust, taotletav rahaline summa saab võrdseks või ületab ekspordiplaani koostamise toetuse taotluste rahastamise eelarve vaba jääki, menetletakse taotlusi nende esitamise järjekorras.

(5) Ekspordiplaani koostamise toetuse taotluste vastuvõtmine peatatakse sihtasutuse juhatuse otsusega, kui ekspordiplaani koostamise toetuse taotluse rahuldamise otsusega väljamaksmisele kuuluv summa saab võrdseks meetme osa ekspordiplaani koostamise toetuse taotluste rahastamise eelarvega. Otsusest teavitatakse vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes.

(6) Ekspordiplaani koostamise toetuse taotluste vastuvõtmine avatakse sihtasutuse juhatuse otsusega juhul, kui ekspordiplaani koostamise toetuse taotluste rahastamise eelarvesse laekuvad täiendavad vahendid ekspordiplaani koostamise toetuse taotluste rahastamiseks. Otsusest teavitatakse vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes.

(7) Ekspordiplaani elluviimise toetuse taotluste menetlemine toimub voorudena ning rahastamise otsused tehakse paremusjärjestuse alusel.

§9. Taotluse registreerimine ja läbivaatamine

(1) Taotlus registreeritakse ja vaadatakse läbi sihtasutuses. Taotluse läbivaatamise tähtaeg on kolm tööpäeva alates taotluse registreerimisest. Taotluse läbivaatamise käigus kontrollitakse, kas taotlus on täidetud nõuetekohaselt ja laekunud koos kõigi lisadega.

(2) Juhul kui taotlus ei vaja täpsustamist või kui ilmneb § 8 lõikes 4 nimetatud asjaolu, teatatakse taotlejale taotluse registreerimisest ja § 8 lõikes 4 nimetatud asjaolust kolme tööpäeva jooksul pärast taotluse läbivaatamist.

(3) Kui taotluse läbivaatamisel avastatakse selles esinevaid ebatäpsusi, teatatakse sellest viivitamatult taotlejale ja määratakse tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Puuduste kõrvaldamiseks antakse 10 kalendripäeva. Ekspordiplaani koostamise toetuse taotluste menetlemise tähtaeg pikeneb puuduste kõrvaldamiseks antud tähtaja võrra.

(4) Sihtasutuse juhatus teeb taotluse rahuldamata jätmise otsuse taotlust sisuliselt hindamata, kui taotleja ei ole esitanud toetuse taotlemiseks lõikes 2 esitatud tähtaja jooksul kõiki määruse alusel nõutavaid dokumente.

(5) Kui taotleja ei ole esitanud taotlust tähtajaks, tagastatakse taotlus läbi vaatamata.

§10. Taotleja nõuetele vastavaks tunnistamise tingimused

(1) Taotleja nõuetele vastavust kontrollib sihtasutus.

(2) Taotleja nõuetele vastavust hinnatakse. Taotleja tunnistatakse nõuetele vastavaks juhul, kui on täidetud kõik §-s 5 taotlejale esitatud nõuded.

(3) Taotleja nõuetele vastavaks tunnistamise korral teeb sihtasutuse juhatus või tema poolt volitatud isik taotleja nõuetele vastavaks tunnistamise otsuse. Taotleja nõuetele mittevastavaks tunnistamise korral teeb sihtasutuse juhatus taotluse rahuldamata jätmise otsuse taotlust sisuliselt hindamata.

§11. Taotluse nõuetele vastavaks tunnistamise tingimused

(1) Menetlusse võetud taotluste nõuetele vastavust hindab sihtasutus.

(2) Taotlus tunnistatakse nõuetele vastavaks, kui on täidetud kõik «Struktuuritoetuse seaduses» ja määruses taotlusele esitatud nõuded.

(3) Taotlust ei tunnistata nõuetele vastavaks, kui esineb vähemalt üks alljärgnevatest asjaoludest:
1) taotluses on esitatud ebaõigeid või puudulikke andmeid või kui taotleja mõjutab pettuse või ähvardusega või muul õigusvastasel viisil otsuse tegemist (edaspidi valeandmed);
2) taotleja ei võimalda kontrollida taotluse vastavust nõuetele või teha paikvaatlust;
3) taotlus ei vasta «Struktuuritoetuse seaduses» ja käesolevas määruses taotlusele esitatavatele nõuetele ning puudust ei ole võimalik § 9 lõike 3 alusel määratud tähtaja jooksul kõrvaldada;
4) taotleja ei ole § 9 lõike 3 alusel määratud tähtaja jooksul kõrvaldanud taotluses esinevaid puudusi.

(4) Taotluse nõuetele vastavaks tunnistamise korral teeb sihtasutuse juhatus või tema poolt volitatud isik taotluse nõuetele vastavaks tunnistamise otsuse. Taotluse nõuetele mittevastavaks tunnistamise korral teeb sihtasutuse juhatus taotluse rahuldamata jätmise otsuse taotlust sisuliselt hindamata.

§12. Taotluse hindamiskriteeriumid ja hindamise kord

(1) Nõuetele vastavaks tunnistatud taotlust hinnatakse. Sihtasutuse juhatusel on õigus moodustada taotluse hindamiseks nõuandvaid valiku- või hindamiskomisjone ning kaasata taotluse hindamiseks eksperte. Valiku- või hindamiskomisjonide moodustamise ja vastava koosseisu peab eelnevalt kooskõlastama Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi nõusolekuta valiku- või hindamiskomisjone ei moodustata.

(2) Ekspordiplaani koostamise toetuse raames kuuluvad «Struktuuritoetuse seaduse» § 20 lõikes 1 toodud korra alusel rahuldamisele kõik nõuetele vastavaks tunnistatud taotlused, mis lõikes 6 toodud hindamiskriteeriumide alusel on saanud koondhindeks vähemalt 2, mis ei ole ühegi lõikes 6 toodud hindamiskriteeriumi osas saanud hindeks 0 ja mille rahastamise summa ei ületa ekspordiplaani koostamise toetuse rahastamise eelarvet.

(3) Ekspordiplaani elluviimise toetuse raames kuuluvad «Struktuuritoetuse seaduse» § 20 lõikes 3 toodud korra alusel rahuldamisele parimad nõuetele vastavaks tunnistatud taotlused, mis lõikes 7 toodud hindamiskriteeriumide alusel on saanud koondhindeks vähemalt 2, mis ei ole ühegi lõikes 7 toodud hindamiskriteeriumi osas saanud hindeks 0 ja mille rahastamise summa ei ületa ekspordiplaani elluviimise toetuse rahastamise eelarvet.

(4) Ekspordiplaani koostamise toetuse taotlust hinnatakse skaalal 0–4. Taotluse hindamisel antud maksimaalne koondhinne moodustub lõikes 6 loetletud hindamiskriteeriumide hinnete kaalutud keskmisest.

(5) Ekspordiplaani elluviimise toetuse taotlust hinnatakse skaalal 0–4. Taotluse hindamisel antud maksimaalne koondhinne moodustub lõikes 7 loetletud hindamiskriteeriumide hinnete kaalutud keskmisest.

(6) Taotluste hindamiskriteeriumid ja nende osakaalud ekspordiplaani koostamise toetuse taotluse puhul on järgmised:
1) ekspordiplaani elluviimisega seotud mõju riigi majandusele 15% maksimaalsest koondhindest;
2) eesmärgid ja tegevused 20% maksimaalsest koondhindest;
3) organisatsiooniline võimekus 20% maksimaalsest koondhindest;
4) toode või teenus 20% maksimaalsest koondhindest;
5) taotleja finantssuutlikkus ekspordiplaani elluviimiseks 15% maksimaalsest koondhindest;
6) varasem ekspordikogemus 10% maksimaalsest koondhindest.

(7) Taotluste hindamiskriteeriumid ja nende osakaalud ekspordiplaani elluviimise toetuse taotluse puhul on järgmised:
1) ekspordiplaani elluviimisega seotud mõju riigi majandusele 10% maksimaalsest koondhindest;
2) eesmärgid ja tegevused 20% maksimaalsest koondhindest;
3) organisatsiooniline võimekus 15% maksimaalsest koondhindest;
4) toode või teenus 15% maksimaalsest koondhindest;
5) taotleja finantssuutlikkus ekspordiplaani elluviimiseks 15% maksimaalsest koondhindest;
6) varasem ekspordikogemus 10% maksimaalsest koondhindest;
7) ekspordiplaani sihtturg ja turundustegevus 15% maksimaalsest koondhindest.

(8) Võrdsete koondhinnete puhul on ekspordiplaani elluviimise puhul eelistusteks taotlused, mis on seotud uutel tehnoloogiatel põhinevate eksporttoodete või -teenustega.

§13. Taotluse rahuldamine või rahuldamata jätmise otsus ja otsusest teavitamine

(1) Taotluse rahuldamise kohta teeb sihtasutuse juhatus taotluse rahuldamise otsuse. Taotluse rahuldamata jätmise korral teeb sihtasutuse juhatus taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

(2) Otsuse ekspordiplaani elluviimise toetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta teeb sihtasutuse juhatus § 5 lõikes 2 toodud kuupäevast arvates 42 tööpäeva jooksul.

(3) Taotlus kuulub rahuldamisele osaliselt või täielikult. Taotluse osaline rahuldamine on lubatud üksnes põhjendatud juhtudel ning tingimusel, et projekti eesmärk on saavutatav. Taotluse osalisel rahuldamisel võib vähendada toetuse summat ning muuta toetatavaid tegevusi.

(4) Taotluse osaline rahuldamine on põhjendatud juhul, kui:
1) taotluse rahaline maht ületab taotluste rahastamise eelarve vaba jäägi;
2) meetme osa eelarves avaneb vabasid vahendeid;
3) toetust on taotletud tegevustele või kulude katteks, mis ei ole abikõlblikud või projekti elluviimise seisukohast olulised või põhjendatud.

(5) Kui taotleja ei ole nõus toetuse summa või tegevuste muutmisega, teeb sihtasutuse juhatus taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

(6) Taotluse rahuldamise otsuses täpsustatakse toetuse saaja õigusi ja kohustusi ning kehtestatakse tingimusi. Otsuses sätestatakse muuhulgas:
1) toetuse saaja;
2) toetuse suurus;
3) omafinantseeringu määr;
4) projekti alguskuupäev ja projekti tegevuste elluviimise lõppkuupäev;
5) projekti elluviimise tingimused;
6) toetuse väljamaksmise tingimused;
7) aruannete esitamine.

(7) Kui taotluse rahuldamise otsusega ekspordiplaani koostamise toetuse raames väljamaksmisele kuuluv summa saab võrdseks ekspordiplaani koostamise toetuse taotluste rahuldamise eelarvega, tehakse ülejäänud menetluses olevate ekspordiplaani koostamise toetuse taotluste kohta taotluse rahuldamata jätmise otsus.

(8) Kui taotluse hindamisel selgub, et taotluses on esitatud valeandmeid või esinevad asjaolud, mille tõttu taotlejat või taotlust ei saa nõuetele vastavaks tunnistada või taotlust rahuldada, tehakse taotluse rahuldamata jätmise otsus.

(9) Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsus toimetatakse toetuse saajani või taotlejani lihtkirjaga või väljastusteatega tähtkirjaga või tema nõusolekul e-postiga. Koos taotluse rahuldamise otsusega saadetakse toetuse saajale kinnituskiri.

§14. Toetuse saaja kinnitus toetuse kasutamiseks

Toetuse saaja on kohustatud 20 tööpäeva jooksul taotluse rahuldamise otsuse tegemisest tagastama sihtasutusele kinnituskirja, millega ta kinnitab, et talle on otsuses sätestatud õigused ja kohustused arusaadavad ning kinnitab oma valmisolekut toetuse kasutamiseks vastavalt otsuses sätestatud tingimustele.

§15. Taotluse rahuldamise otsuse muutmine ja kehtetuks tunnistamine

(1) Taotluse rahuldamise otsust muudetakse või see tunnistatakse kehtetuks sihtasutuse algatusel või saaja sellekohase avalduse alusel.

(2) Toetuse saaja on kohustatud taotlema sihtasutuselt taotluse rahuldamise otsuse muutmist järgmistel juhtudel:
1) soovitav projekti eelarve muudatus on suurem kui 10% projekti eelarves konkreetsele kululiigile ettenähtud eelarverea maht;
2) pikeneb projekti tegevuste elluviimise lõppkuupäev, kuid mitte kauemaks kui 31. august 2008. a;
3) muutuvad projekti sihtturud;
4) toetuse saaja soovib muuta projektis nimetatud konsultanti või konsultandi nimel nõustamisteenust osutama hakkavat füüsilist isikut;
5) toetuse saaja soovib muuta projektis ettenähtud eesmärke.

(3) Sihtasutusel on õigus keelduda taotluse rahuldamise otsuse muutmisest juhul, kui soovitav muudatus mõjutab oluliselt projekti oodatavaid tulemusi ja mõju.

(4) Taotluse rahuldamise otsuse muutmise otsustab sihtasutuse juhatus 20 tööpäeva jooksul pärast vastavasisulise taotluse saamist.

(5) Taotluse rahuldamise otsuse võib kehtetuks tunnistada, kui esineb vähemalt üks alljärgnevatest asjaoludest:
1) ilmneb asjaolu, mille korral taotlust ei oleks rahuldatud;
2) toetuse saaja ei ole tagastanud allkirjastatud kinnituskirja §-s 14 sätestatud tähtaja jooksul;
3) toetuse saaja ei ole taotluse rahuldamise otsuses määratud tähtaja jooksul alustanud toetuse kasutamist;
4) toetuse saaja ei täida taotluse rahuldamise otsuses sätestatut või ei kasuta toetust ettenähtud tingimustel;
5) toetuse saaja ei ole projekti perioodi esimese kahe kvartali jooksul abikõlblikke tegevusi ellu viinud;
6) projekti elluviimist ei ole võimalik lõpetada 31. augustiks 2008. a;
7) toetuse saaja avaldust taotluse rahuldamise otsuse muutmise kohta ei rahuldata ja toetuse saajal ei ole võimalik jätkata toetuse kasutamist ettenähtud tingimustel;
8) toetuse saaja esitab põhjendatud avalduse tunnistada taotluse rahuldamise otsus kehtetuks.

5. peatükk
TOETUSE PIIRMÄÄRAD, VÄLJAMAKSETE TEOSTAMISE TINGIMUSED, TOETUSE SAAJA KOHUSTUSED JA SIHTASUTUSE ÕIGUSED

§16. Taotluse finantseerimise piirmäärad ja tingimused

(1) Taotletava toetuse finantseerimise piirmäärad on:
1) ekspordiplaani koostamiseks maksimaalselt 75 000 Eesti krooni;
2) ekspordiplaani elluviimiseks maksimaalselt 1 000 000 Eesti krooni.

(2) Toetuse finantseerimise piirmääraks on kuni 50% abikõlblikest kuludest.

(3) Meetme osa raames toetatavate projektide minimaalne omafinantseeringu määr on 50% abikõlblikest kuludest.

(4) Omafinantseeringuna ei käsitleta teisi riigi või kohalike omavalitsuste poolt antud tagastamatuid toetusi ega teistelt Euroopa Liidu institutsioonidelt või fondidelt saadud tagastamatut abi.

§17. Taotluse finantseerimise kord

(1) Toetuse väljamaksed tehakse toetuse saajale vastavalt «Struktuuritoetuse seaduse» § 11 lõike 2 punkti 2 alusel kehtestatud korrale ja taotluse rahuldamise otsuses toodud tingimustele.

(2) Ekspordiplaani koostamise toetuse väljamakse tegemise eelduseks on:
1) toetuse saaja poolt teostatud vastavad kulud ning seda tõendavate dokumentide esitamine sihtasutusele;
2) toetuse saaja poolt sihtasutusele esitatud ekspordiplaani koostamise aruanne;
3) valminud ekspordiplaan;
4) väljamaksetaotlus.

(3) Ekspordiplaani elluviimise toetuse väljamaksed tehakse kvartaliaruannete alusel, mille toetuse saaja esitab sihtasutusele üks kord kvartalis vastavalt taotluse rahuldamise otsuses toodud tingimustele.

(4) Ekspordiplaani elluviimise toetuse väljamakse tegemise eelduseks on:
1) toetuse saaja poolt teostatud vastavad kulud ning seda tõendavate dokumentide esitamine sihtasutusele. Konsultatsioonikulude hüvitamiseks tuleb tõendusmaterjalidena esitada konsultatsiooniteenuste tegevuskava ning selle põhjal valminud kirjalik töö, mis võimaldab hinnata teenuse hinna ja teostatud tööde mahu vastavust;
2) toetuse saaja poolt sihtasutusele esitatud vahearuanne, mis sisaldab nõutavaid lisasid;
3) väljamaksetaotlus.

(5) Kulude tõendamisel arvestatakse ainult raamatupidamise algdokumentide ja tasumist tõendavate dokumentide alusel tasutud kuludega.

(6) Sihtasutus võib teha toetuse maksmisest osalise või täieliku keeldumise otsuse juhul, kui:
1) esitatud väljamakse taotlus või kuludokumendid ei vasta ettenähtud nõuetele;
2) esitatud kuludokumendid ei vasta projekti taotluses esitatud projekti perioodile, tegevustele ja eesmärkidele;
3) läbiviidud tegevused ei vasta projekti plaanis esitatud tegevustele.

(7) Sihtasutus esitab toetuse väljamakse taotluse makseasutusele hiljemalt 20 tööpäeva jooksul pärast toetuse saajalt vastava lõikes 2 või 4 nimetatud väljamaksetaotluse saamist.

§18. Toetatavate projektide ajaline kestus ja aruandlus

(1) Meetme osa raames toetatava ekspordiplaani koostamise projekti tegevused viiakse ellu kuue kuu jooksul ning meetme osa raames toetatava ekspordiplaani elluviimise projekti tegevused ühe kuni kolme aasta jooksul, kuid mitte hiljem kui 31. augustiks 2008. a.

(2) Projekti ajalise kestuse arvestus (alguskuupäev) algab taotluse registreerimise hetkest või taotluses sisalduvast hilisemast tähtajast. Projekti ajalise kestuse arvestus lõpeb taotluses märgitud kuupäeval. Kui toetuse saaja on taotlenud projekti ajalise kestuse muutmist ja tema taotlus on rahuldatud, loetakse projekti ajalise kestuse lõpuks taotluse rahuldamise otsuse muutmise otsuses sätestatud kuupäev.

(3) Projekt loetakse lõppenuks pärast lõpparuande heakskiitmist ja toetuse saajale viimase väljamakse tegemist.

(4) Ekspordiplaani koostamise projekti aruanne ning ekspordiplaani projekti elluviimise vahe-, lõpp-, ja elluviimise järgsed aruanded esitatakse sihtasutuse poolt välja töötatud vormidel, mis on kättesaadavad sihtasutuse veebilehel, vastavalt taotluse rahuldamise otsuses sätestatule.

§19. Toetuse saaja kohustused

Toetuse saaja on kohustatud:
1) vastama toetuse saaja ja projekti teostamise kohta esitatud küsimustele;
2) tagama ettenähtud omafinantseeringu;
3) viima taotluses sisalduva projekti ellu taotluse rahuldamise otsuses fikseeritud tähtaegade ja tingimuste kohaselt;
4) kasutama toetust vastavuses esitatud taotluse ja taotluse rahuldamise otsusega;
5) esitama sihtasutusele tähtaegselt nõutud informatsiooni ja aruandeid;
6) tagama, et toetuse saaja raamatupidamises on toetatava projekti kulud ja neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest toetuse saaja kulu- ja maksedokumentidest selgelt eristatavad;
7) säilitama taotluse, toetuse ja projekti teostamisega seonduvat dokumentatsiooni vähemalt 2015. a 31. detsembrini;
8) säilitama samas ettevõttes ja projekti teostamise kohas ning kasutama sihtotstarbeliselt toetuse eest soetatud vara (nii asju kui õigusi) projekti teostamise ajal ja vähemalt viie aasta jooksul taotluse rahuldamise otsuse tegemisest arvates;
9) võimaldama teostada kuludokumentide auditit ja järelevalvetoiminguid (edaspidi järelevalve) vastavalt «Struktuuritoetuse seaduse» sätetele;
10) võimaldama järelevalvet teostavale isikule juurdepääsu projekti teostamisega seotud ruumidesse ja territooriumidele, mida toetuse saaja omab, rendib või mis tahes muul moel kasutab;
11) andma audiitori ja järelevalvet teostava isiku kasutusse kõik projekti teostamisega seotud andmed ja dokumendid kolme tööpäeva jooksul nõudmisest arvates;
12) osutama auditi ja järelevalve kiireks läbiviimiseks igakülgset abi;
13) järgima hangete läbiviimisel «Riigihangete seaduse» kehtestatud nõudeid, kui toetuse saaja on ostja «Riigihangete seaduse» mõistes;
14) näitama toetuse kasutamisel vastavalt «Struktuuritoetuse seaduse» § 10 lõike 2 punkti 2 alusel kehtestatud tingimustele ja korrale, et tegemist on struktuuritoetusega, kasutades selleks ettenähtud sümboolikat;
15) hoidma talle kasutamiseks antud sümboolikat heaperemehelikult ja tagastama selle vastavasisulise nõude esitamisel;
16) viivitamatult kirjalikult informeerima sihtasutust kõigist esitatud andmetes toimunud muudatustest või asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada toetuse saaja poolt oma kohustuste täitmist, sealhulgas nime, aadressi ja seaduslike või volitatud esindajate muutumisest, ümberkujundamisest, pankroti väljakuulutamisest või likvideerija määramisest, tegevuse lõpetamisest jms ka siis, kui eelnimetatud muudatused on registreeritud äriregistris või avalikustatud massiteabevahendite kaudu;
17) viivitamatult kirjalikult informeerima projekti teostamise käigus ilmnenud projekti negatiivse tulemuse suurest tõenäosusest või vältimatusest ning projekti edasise jätkamise kaheldavast otstarbekusest;
18) viivitamatult kirjalikult informeerima projekti teostamise ajal projekti teostamise baasiks oleva ettevõtte või ettevõtte osa ja nendega seonduvate asjade või õiguste üleandmise otsuse vastuvõtmisest;
19) viivitamatult kirjalikult informeerima projekti teostamise ajal toetuse saaja omanike muutusest üle 5%, välja arvatud avalikult noteeritud ettevõtted;
20) viivitamatult teavitama sihtasutust kirjalikult projektis nimetatud konsultandi või konsultandi nimel konsultatsiooniteenust osutama hakkava füüsilise isiku muutmisest;
21) täitma teisi õigusaktides sätestatud kohustusi.

§20. Sihtasutuse õigused

Sihtasutusel on õigus:
1) teostada kuludokumentide auditit ja järelevalvetoiminguid;
2) kontrollida toetuse ning omafinantseeringute kasutamist;
3) nõuda taotluses sisaldunud projekti kestuse, tegevuste, eesmärkide ja kulude kohta täiendavate andmete ja dokumentide esitamist, mis tõendavad projekti nõuetekohast teostamist ja toetuse saaja kohustuste nõuetekohast täitmist;
4) õigus tellida vajadusel ekspertiis osutatud konsultatsiooniteenusele ja ekspertiisi tulemuste alusel otsustada, kas toetus välja maksta, keelduda väljamaksmisest, väljamakstud toetus tagasi nõuda või maksta välja osalises mahus tuginedes taotluses toodud projekti finantseerimise kavale;
5) toetuse saamise järgse esimese aasta lõppedes ilmnenud üle 20% toetuse alakasutamine korral teha toetuse saajale ettepanek vähendada ekspordiplaani kogueelarvet esimese aasta eelarve alakasutamise protsendi võrra. Eelarve vähendamise otsuse aluseks on toetuse saaja poolt esitatud muudetud eelarve ja tegevuskava;
6) lõpetada toetuse väljamaksmine ning nõuda toetuse osalist või täielikku tagastamist, kui toetuse saaja rikub «Struktuuritoetuse seaduses» või määruses sätestatud tingimusi või kaldub muul viisil kõrvale taotluses või taotluse rahuldamise otsuses sätestatust;
7) vähendada väljamakstava toetuse suurust proportsionaalselt toetuse saaja omafinantseeringu vähenemisel alla taotluse rahuldamise otsuses sätestatud määra;
8) keelduda toetuse väljamaksmisest, kui toetuse saaja majanduslik olukord on selliselt halvenenud, et toetuse kasutamine või projekti teostamine on ohustatud;
9) teostada muid õigusaktidega kehtestatud toiminguid.

6. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§21. Määruse kehtetuks tunnistamine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 7. juuni 2004. a määrus nr 145 «Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument aastateks 2004–2006» meetme 2.1 «Ettevõtete arengu toetamine» osa «Ekspordiplaani programm» tingimused» (RTL 2004, 76, 1240) tunnistatakse kehtetuks.

§22. Üleminekusätted

(1) Enne käesoleva määruse jõustumist esitatud taotlused menetletakse lõpuni seni kehtinud alustel ja korras.

(2) Erandina § 5 lõikest 2 tuleb pärast määruse jõustumist esimene taotlusvoor kuulutada välja vähemalt 30 kalendripäeva enne taotluste esitamise tähtaega.

Minister Edgar SAVISAAR

Kantsler Marika PRISKE

Märkus. Lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. (Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 29.06.2005. a resolutsioon nr 17-1/0505738.)

Lisa

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json