Teksti suurus:

Kaitseministri 9. augusti 2005. a määruse nr 24 "Kutsealuste ajateenistusse kutsumise kord" muutmine

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.10.2005
Avaldamismärge:RTL 2005, 104, 1576

Kaitseministri 9. augusti 2005. a määruse nr 24 "Kutsealuste ajateenistusse kutsumise kord" muutmine

Vastu võetud 28.09.2005 nr 27

Määrus kehtestatakse «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 51 lõike 4 alusel.

Kaitseministri 9. augusti 2005. a määruses nr 24 «Kutsealuste ajateenistusse kutsumise kord» (RTL 2005, 90, 1340) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 11 lõikes 2 asendatakse sõnad «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 51 lõike 6 alusel sõnadega «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 51 lõike 7 alusel»;

2) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Käesoleva määruse paragrahvi 3 lõikes 3 nimetatud kutsealuse suhtes, kes on avaldanud soovi asuda ajateenistuskohustuse täitmisele õppeasutusse vastuvõtmise aastal, ei kohaldata teate kättetoimetamisel käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud tähtaega.»;

3) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Kutsealuse suhtes, kes on määratud ajateenistusse kutsumisele, kuid kelle suhtes ei ole Kaitseressursside Amet veel teinud ajateenistusse kutsumise otsust, võidakse kutsealuse kirjalikul nõusolekul jätta kohaldamata käesoleva paragrahvi lõiked 1–3. Pärast kutsealuselt kirjaliku nõusoleku saamist, kuid enne ajateenistusse kutsumise päeva, teavitab Kaitseressursside Amet kutsealust kirjalikult kaasavõetavatest dokumentidest ja esemetest, mille loetelu on kehtestatud «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 51 lõike 7 alusel kaitseministri määrusega.»;

4) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

« (6) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud kutsealusele tehakse ajateenistusse kutsumise kuupäev, kogunemiskohta ilmumise kellaaeg ja kogunemiskoha asukoht teatavaks kirjaliku nõusoleku andmisel kokkulepitud viisil. Ajateenistusse kutsumise otsus tehakse kutsealusele teatavaks «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 39 lõikes 6 sätestatud korras.»

Minister Jaak JÕERÜÜT

Õigus- ja haldusküsimuste asekantsler kantsleri ülesannetes Taivo KENDLA

/otsingu_soovitused.json