Teksti suurus:

Oisu Muuseumi põhimääruse kinnitamine

Väljaandja:Oisu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2002, 45, 997

Oisu Muuseumi põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 27.03.2002 nr 8

Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktist 34, Oisu valla põhimääruse punkti 22.1 alapunktist 34, muuseumiseaduse § 6 lõikest 1, Oisu Vallavolikogu määrab:

1. Kinnitada Oisu Muuseumi põhimäärus (lisatud määrusele).

2. Avaldada käesolev määrus Riigi Teataja elektroonilises andmekogus ja Oisu Valla Teatajas.

3. Määrus jõustub 1. aprillil 2002. a.

Volikogu esimees Ain AASA

Oisu Vallavolikogu 27. märtsi 2002. a
määruse nr 8

lisa

OISU MUUSEUMI PÕHIMÄÄRUS

I. ÜLDSÄTTED

1. Oisu Muuseum (edaspidi muuseum) on Oisu valla hallatav asutus postiaadressiga Estonia pst 1, Oisu alevik, 72301 Järvamaa.

2. Muuseum juhindub oma tegevuses muuseumiseadusest, teistest Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, Oisu valla põhimäärusest, Oisu Vallavolikogu ja Vallavalitsuse õigusaktidest ning oma põhimäärusest.

3. Muuseum avas oma uksed esmakordselt juunis 1995. a.

II. EESMÄRK

4.  Muuseumi tegevuse eesmärk on kodupaiga mineviku, samuti kaasaja kultuuriväärtuste väljavalimine, kogumine, lahtimõtestamine ja edastamine ning selle kaudu olla ühiskonna kollektiivse mälu säilitajaks ja kujundajaks. Muuseum keskendab oma tähelepanu Oisu piirkonna ajaloole ning tänapäevale, valla kujundusloole, tema kultuuri-, hariduse- ja spordiloole, samuti ümbruskonna ja külade tekkimise ja taastamise ajaloole.

III. ÜLESANDED

5. Muuseumi põhiülesanded on:
5.1. koguda Oisu piirkonna ajalugu kajastavaid esemeid, dokumente, fotosid, filme, videomaterjale, raamatuid, käsikirju jms;
5.2. säilitada, konserveerida, restaureerida ja korrastada muuseumis arvele võetud museaale;
5.3. teha uurimistööd, mille põhjal vahendab ja esitab kultuuripärandit avalikkusele (püsinäitus, ajutised väljapanekud, trükised, fotod, videogrammid, loengud, konsultatsioonid jne);
5.4. tutvustada kodukandi ajalugu noorsoole;
5.5. teha koostööd teiste muuseumide, kultuuri- ja teadusasutuste ning üksikisikutega;
5.6. võimaldada kõigil asjahuvilistel kasutada oma kogu, arendada museaalset infosüsteemi, et teha muuseumi kogus sisalduv teave kättesaadavaks kõigile asjahuvilistele;
5.7. koordineerida ja juhendada kohalike koduloouurijate tööd.

6. Muuseum kooskõlastab komplekteeritud kogu Oisu Vallavalitsusega. Museaalide arvelevõtmine, säilitamine, kogust väljaarvamine, kasutada andmine ja hoiule võtmine toimub vastavalt muuseumiseaduse rakendamisele.

IV. MUUSEUMI VARA, VAHENDID JA FINANTSMAJANDUSLIK TEGEVUS

7. Muuseumi valduses oleva vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt Oisu valla põhimäärusele.

8. Muuseumi tegevust finantseeritakse valla eelarvest.

9. Muuseumi piletite ja teenuste hinnad kinnitab Oisu Vallavalitsus.

10. Muuseum võib Kultuuriministeeriumi kaudu saada toetust riigieelarvest.

11. Muuseum võib saada rahalisi vahendeid annetustest, oma põhitegevusega seotud tasulistest teenustest ning laekumistest sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt.

V. MUUSEUMI JUHTIMINE

12. Muuseumi tegevust juhib Oisu Vallavalitsus.

13. Muuseumi varahoidjaga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem Oisu Vallavalitsuse ettepanekul.

14. Muuseumi varahoidja:
14.1. tagab muuseumi fondides olevate esemete ja materjalide säilivuse ja arvestuse;
14.2. esindab muuseumi suhetes teiste asutustega muuseumi töö küsimustes.

15. Muuseumi raamatupidamist teostab Oisu Vallavalitsus.

VI. ÜMBERKORRALDAMINE VÕI TEGEVUSE LÕPETAMINE

16. Muuseumi ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub Oisu Vallavolikogu otsusega.