Teksti suurus:

Kriminaalmenetluses digitaalallkirjastatud ja muu elektroonilise dokumendi edastamise ja säilitamise kord

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.10.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.07.2008
Avaldamismärge:RTL 2005, 103, 1565

Kriminaalmenetluses digitaalallkirjastatud ja muu elektroonilise dokumendi edastamise ja säilitamise kord

Vastu võetud 27.09.2005 nr 40

Määrus kehtestatakse «Kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seaduse» § 24 lõike 2 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse elektroonilise kutse, kohtueelse menetluse kokkuvõtte, süüdistusakti, apellatsiooni, kassatsiooni ja teistmisavalduse elektroonilise edastamise ning prokuratuuris ja kohtus säilitamise kord.

§ 2. Elektroonilise kutse edastamine

Saates elektroonilise kutse «Kriminaalmenetluse seadustiku» § 165 lõike 4 kohaselt, märgib menetleja toimikusse, kellele, kuhu ja millal ta kutse edastas, ning millal ta sai kinnituse, lisades kriminaaltoimikusse kutse ja kinnituse väljatrükid.

§ 3. Kohtueelse menetluse kokkuvõtte elektrooniline edastamine

Kohtueelse menetluse kokkuvõte loetakse prokuratuurile elektrooniliselt edastatuks riiklikusse kriminaalmenetlusregistrisse sisestamisega.

§ 4. Süüdistusakti elektrooniline edastamine

Süüdistusakt loetakse kohtule elektrooniliselt edastatuks riiklikusse kriminaalmenetlusregistrisse sisestamisega.

§ 5. Apellatsiooni, kassatsiooni ja teistmisavalduse elektrooniline edastamine

(1) Kaitsja või esindaja saadab apellatsiooni, kassatsiooni või teistmisavalduse kohtu menetlusdokumentide esitamiseks §-s 6 sätestatud korras.

(2) Prokuratuuri esitatav apellatsioon, kassatsioon või teistmisavaldus loetakse kohtule elektrooniliselt edastatuks riiklikusse kriminaalmenetlusregistrisse sisestamisega.

§ 6. Nõuded elektrooniliselt edastatavatele dokumentidele

(1) Dokument, mis edastatakse ainult elektrooniliselt, peab olema varustatud saatja «Digitaalallkirja seaduse» nõuetele vastava digitaalallkirjaga.

(2) Elektrooniliselt avaliku andmesidevõrgu kaudu edastatav delikaatseid või eraelulisi isikuandmeid sisaldav dokument krüpteeritakse, kasutades vastuvõtja «Digitaalallkirja seaduse» nõuetele vastava sertifikaadi avalikku võtit. Dokumenti ei pea krüpteerima, kui andmesubjekt on andnud nõusoleku dokumendi edastamiseks krüpteerimata.

(3) Kohus avalikustab oma veebilehel menetlusdokumentide edastamiseks ettenähtud elektronpostiaadressi ja nõuded dokumendi formaadile, tagamaks, et kohus saaks dokumendi välja trükkida, teha sellest töödeldavaid koopiaid ja säilitada seda kohtu infosüsteemis.

(4) Elektroonilise dokumendi saamisel saadab kohus saatjale selle kohta elektroonilise kinnituse.

(5) Lõigete 1–4 nõudeid ei pea täitma, kui dokument edastatakse riiklikusse kriminaalmenetlusregistrisse sisestades.

§ 7. Elektrooniliselt edastatud dokumentide säilitamine

(1) Elektroonilisi dokumente, mis on edastatud riiklikusse kriminaalmenetlusregistrisse sisestades, säilitatakse vastavalt riiklikus kriminaalmenetlusregistris andmete säilitamise üldisele korrale.

(2) Kohtule edastatud elektroonilisi dokumente säilitatakse elektrooniliselt kohtu infosüsteemis või kohtu arvutisüsteemis selleks ettenähtud dokumendikaustades.

(3) Dokumenti, mis on edastatud ainult elektrooniliselt, säilitatakse kriminaaltoimikus väljatrükina. Elektroonilise dokumendi võib toimiku juurde võtta ka digitaalsel andmekandjal, kui on tagatud dokumendi elektrooniline säilitamine lõigete 1 ja 2 nõuete kohaselt.

§ 8. Elektrooniliselt edastatud dokumentide väljastamine

Kui elektroonilisest dokumendist esitatakse seadusest tulenevalt väljatrükk menetlusosalisele, kohaldatakse tasu arvestamisel ja väljanõudmisel õigusnorme, mis reguleerivad tasu toimiku materjalidest tehtavate koopiate eest.

Minister Rein LANG

Kantsler Jüri PIHL

/otsingu_soovitused.json