Teksti suurus:

Teede- ja sideministri 18. mai 2001. a määruse nr 50 "Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded" muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.10.2005
Avaldamismärge:RTL 2005, 104, 1579

Teede- ja sideministri 18. mai 2001. a määruse nr 50 "Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded" muutmine

Vastu võetud 04.10.2005 nr 117

Määrus kehtestatakse «Liiklusseaduse» § 13 lõike 3 alusel.

Teede- ja sideministri 18. mai 2001. a määrust nr 50 «Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded» (RTL 2001, 69, 941; 2005, 58, 826) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 3 punkt 37 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 37) L kategooria sõiduk on L3, L4 , L5 ja L7 kategooriasse kuuluv sõiduk;»;

2) paragrahvi 3 lõppu lisatakse punktid 98 ja 99 järgmises sõnastuses:

« 98) pöördelatern on latern, mida kasutatakse selle teeosa täiendavaks valgustamiseks, mis asub sõiduki selle esinurga lähedal, kuhupoole sõiduk pöörab (Cornering lamp );
99) kurvivalgustus on kaugtule funktsioon tee võimendatud valgustamiseks kurvides (bend lighting).»;

3) lisa 1 koodi 101 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) põhiandmesilt (vajadusel ka lisaandmesilt) peab olema sõiduki valmistaja või tema ametliku esindaja poolt sõidukile kinnitatud. Valmistaja andmesilt (andmesildid) peab olema hästi loetav ja nähtav ning kindlalt kinnitatud (nii, et ei ole võimalik andmesilti eemaldada seda rikkumata) sõiduki osale, mida ei vahetata remondi või mõne muu toimingu käigus. Andmesilt on nõutav 1998. a või hiljem esmakordselt kasutusele võetud sõidukil, v.a üksiksõiduki kinnitusel, kus andmesilt ei ole nõutav. Kui sõidukil, mis on esmakordselt kasutusele võetud mõnes teises riigis, puudub valmistaja andmesilt, loetakse sõiduk nõuetele vastavaks, kui ARK-l on olemas valmistaja andmesildile kantavad andmed. Andmesildi puudumise kohta tehakse märge registreerimistunnistusele.

M, N ja O kategooria sõiduki valmistaja andmesildile peab direktiivi 76/114/EMÜ kohaselt olema kantud:
– valmistaja nimetus;
– sõidukil, millel on direktiivi 70/156/EMÜ kohane kogu sõiduki tüübikinnitus – tüübikinnituse number (algab väikese «e» tähega, millele järgnevad tüübikinnituse andnud riiki tähistavad numbrid või tähed ja tüübikinnituse tunnistuse registreerimise number). Riiki tähistavad numbrid või tähed peavad «e» tähisest ja tüübikinnituse tunnistuse registreerimisnumbrist olema eraldatud tärnikestega;
– VIN-kood;
– sõiduki täismass;
– autorongi täismass;
– teljekoormused (telgede järjekorras eestpoolt tahapoole);
– sadulvedukil – lubatud suurim koormus sadulale;
– diiselmootoriga autol – heitgaasi neeldumisteguri «K» väärtus. Neeldumisteguri väärtus võib olla toodud lisaandmesildil või andmesildi kõrval.

Kui sõiduki täismass ja teljekoormused ületavad lubatud registrimasse ja registriteljekoormusi, siis võib ARK nõuda nende täiendavat märkimist sildi vasakpoolsesse vabasse veergu;»;

4) lisa 1 koodi 103 kontrollimise punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) TK ja TJV katsetustel – M ja N kategooria sõidukitel vastavalt E-reegli nr 46/01 või direktiivi 71/127/EMÜ (paranduste direktiivid 79/795/EMÜ, 85/205/EMÜ, 86/562/EMÜ, 87/354/EMÜ ja 88/321/EMÜ) metoodikale, alates 26. jaanuarist 2006. a vastavalt direktiivi 2003/97/EÜ (paranduste direktiiv 2005/27/EÜ) metoodikale, ja L kategooria sõidukitel vastavalt E-reegli nr 81/00 või direktiivi 97/24/EÜ metoodikale.»;

5) lisa 1 koodi 118 nõuete punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) mootorsõidukil peab olema kasutustõkis. 1997. a või hiljem esmakordselt kasutusele võetud M1 ja N1 kategooria mootorsõiduki kasutustõkis peab vastama E-reegli nr 18 või nr 116 või direktiivi 74/61/EMÜ nõuetele, L kategooria sõidukitel E-reegli nr 62 või direktiivi 93/33/EMÜ nõuetele;»;

6) lisa 1 koodi 118 nõuete punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 5) kui mootorsõidukile on paigaldatud häireseade, mis on valmistatud 1999. a või hiljem, peab see vastama E-reegli nr 97 või nr 116 või direktiivi 95/56/EÜ nõuetele.»;

7) lisa 1 koodi 118 kontrollimise punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) TK ja TJV katsetusel vastavalt E-reeglite nr 18/02, nr 62/00, nr 97/01 ja 116/00 või direktiivide 74/61/EMÜ (paranduste direktiiv 95/56/EÜ) ja 93/33/EMÜ (paranduste direktiiv 1999/23/EÜ) metoodikale.»;

8) lisa 1 koodi 201 nõuete punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) sõidukile on lubatud paigaldada ainult koodides 202–220, 222–225 ja 1102 käsitletud valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmeid;»;

9) lisa 1 koodi 203 nõudeid täiendatakse punktiga 10 järgmises sõnastuses:

« 10) mootorsõiduki kummagi poole üks kaugtule latern võib täita kurvivalgustuse funktsiooni (olla pöörduv).»;

10) lisade 1 ja 2 koodi 212 nõuete punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) küljeääretulede värvus peab olema merevaigukollane, v.a juhul, kui kõige tagumine küljeääretule latern on kombineeritud või vastastikku ühendatud tagatule laternaga, tagumise ääretule laternaga, tagumise udulaternaga või piduritule laternaga, võib selle küljeääretule värvus olla punane;»;

11) lisade 1 ja 2 koodi 216 nõuete punkti 1 täiendatakse lausega järgmises sõnastuses:

«Tagumine udutule latern ei ole kohustuslik sõidukil:
– mis on saadud pärandvarana;
– mis kuulub väljastpoolt Euroopa Liidu liikmesriike Eestisse ümberasujale ja kui sõidukile on antud tollisoodustust;
– mis kuulub Euroopa Liidu liikmesriigist alaliselt Eestisse elama asujale ja kui sõiduk on olnud tema omandis enne Eestisse asumist;
– mis on välisriikide diplomaatiliste esinduste ja nende välisriikide kodanikest töötajate omanduses või valduses;
– mis on välisriikide sõjaväelaste omanduses või valduses;
– mis on lepingulisel tööl olevate välisriikide kodanike omanduses või valduses;»;

12) lisa 1 koodi 222 nõuete punkti 3 viimane lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Külgmiste helkurite värvus peab olema merevaigukollane, v.a juhul, kui kõige tagumine külgmine helkur on grupeeritud või osa valgust kiirgavast pinnast on sama tagatule laternaga, tagumise ääretule laternaga, tagumise udulaternaga, piduritule laternaga või kõige tagumise punase küljeääretule laternaga, võib selle külgmise helkuri värvus olla punane;»;

13) lisa 1 täiendatakse koodiga 225 järgmises sõnastuses:

«Kood 225. Pöördelatern

Nõuded:
1) mootorsõidukile võib paigaldada kaks pöördelaternat;
2) pöördelaternad peavad vastama E-reegli nr 119 nõuetele ja olema paigaldatud E-reegli nr 48 nõuete kohaselt;
3) pöördelaterna tähis on «K»;
4) pöördelaterna tule värvus peab olema valge.

Kontrollimine:
1) TÜ – vaatlusega;
2) TK ja TJV katsetustel vastavalt E-reegli nr 119 metoodikale ja paigutus vastavalt E-reegli nr 48/03 metoodikale.»;

14) lisade 1 ja 2 koodi 501 nõuete punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) M, N ja O kategooria sõidukil on lubatud kasutada kas sõiduki valmistaja poolt ette nähtud direktiivi 92/23/EMÜ või DOT või E-reegli nr 30 (sõiduauto ja tema haagise rehvid), E-reegli nr 54 (veoauto ja bussi ning tema haagise rehvid), E-reegli nr 64 (ajutiseks kasutamiseks ette nähtud varurattad) nõuetele vastavaid taastamata rehve või sõiduki valmistaja poolt ette nähtud karakteristikutele vastavaid taastatud rehve. L kategooria sõidukil on lubatud kasutada kas valmistaja poolt ette nähtud ja direktiivi 97/24/EÜ või E-reegli nr 75 nõuetele vastavaid taastamata rehve või sõiduki valmistaja poolt ette nähtud karakteristikutele vastavaid taastatud rehve. Esmakordselt kasutuselevõetav sõiduk peab olema komplekteeritud taastamata rehvidega;»;

15) lisa 1 koodi 501 kontrollimise punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) TK ja TJV katsetustel vastavalt E-reegli nr 30/02, nr 54/00, nr 64/00, nr 75/00, direktiivi 92/23/EMÜ (paranduste direktiivid 2001/43/EÜ ja 2005/11/EÜ) või direktiivi 97/24/EÜ (paranduste direktiivid 2002/51/EÜ ja 2003/77/EÜ) metoodikale.»;

16) lisa 1 koodi 607 nõuete punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) tuuleklaasi läbipaistvus juhi vaateväljas peab olema vähemalt 75%, v.a DOT tähisega tuuleklaas või enne 1985. a valmistatud sõiduki tuuleklaas, mille läbipaistvus juhi vaateväljas peab olema vähemalt 70%. Tagumises asendis oleva juhiistme seljatoest eespool asuvate sõiduki külgakende läbipaistvus peab olema vähemalt 70%, sõltumata nende valmistamise aastast. Kui eriotstarbelisel soomussõidukil on tuuleklaas või ülalnimetatud külgakna klaas kuulikindlast klaasist, siis nende läbipaistvus peab olema vähemalt 60%. Kui tagaakna läbipaistvus on alla 70%, peavad sõiduki mõlemal küljel olema tahavaatepeeglid;»;

17) lisa 1 koodi 613 nõuete punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) istme leeni vähim kõrgus peab olema vähemalt 500 mm, koos peatoega vähemalt 800 mm. Viimatimainitud kõrgust on lubatud vähendada tingimusel, et peatoe ja sõiduki lae vaheline kaugus ei oleks suurem kui 25 mm. Vähim kõrgus koormatud istme padjalt, 100 mm kaugusel leenist kuni laeni, peab olema 850 mm. Üle kahe istmekohaga esiistmel (ühendatud iste) on lubatud keskmisel istmel leeni ja peatoe kõrgust vähendada 700 mm-ni. Leen peab vastu pidama selle taha asetatud 18 kg ja peatugi 10 kg massiga löögile 200 mm kauguselt.

Alates 1. jaanuarist 1994. a esmakordselt kasutusele võetud M ja N kategooria sõiduki istme leen peab vastama E-reeglile nr 17 või direktiivile 74/408/EMÜ;»;

18) lisa 1 koodi 613 nõuete punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) alates 1. oktoobrist 1999. a esmakordselt kasutusele võetud M 1 kategooria sõiduki esimestel äärmistel istmetel peavad olema peatoed ja need peavad vastama E-reeglite nr 17 või nr 25 või direktiivide 78/932/EMÜ või 74/408/EMÜ nõuetele;»;

19) lisa 1 koodi 613 nõuete punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 5) E-reeglite nr 17 või nr 25 või direktiivi 74/408/EMÜ nõuetele vastavad istme peatoed peavad olema:
a) alates 1. oktoobrist 1999. a esmakordselt kasutusele võetud üle 3500 kg täismassiga M 2 kategooria III ja B klassi sõiduki istmetel;
b) alates 1. oktoobrist 1999. a esmakordselt kasutusele võetud M3 kategooria III ja B klassi sõiduki istmetel;
c) alates 1. oktoobrist 1999. a esmakordselt kasutusele võetud N1 kategooria sõiduki istmetel;
d) alates 1. oktoobrist 2001. a esmakordselt kasutusele võetud mitte üle 3500 kg täismassiga M 2 kategooria III ja B klassi sõiduki istmetel.»;

20) lisa 1 koodi 615 kontrollimise punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) TK ja TJV katsetustel vastavalt E-reegli nr 93/00 või direktiivi 2000/40/EÜ metoodikale.»;

21) lisa 1 koodi 706 nõuete punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) M ja N kategooria sõidukite heitgaaside väljalaskesüsteem peab olema valmistaja juhendi kohane ja vastama E-reegli nr 59 või direktiivi 70/157/EMÜ nõuetele. L kategooria sõidukite heitgaaside väljalaskesüsteem peab olema valmistaja juhendi kohane ja alates 17. juunist 1999. a esmakordselt kasutusele võetud sõidukil vastama E-reegli nr 40 või direktiivi 97/24/EÜ nõuetele;»;

22) lisa 1 koodi 706 kontrollimise punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) TK ja TJV katsetustel M ja N kategooria sõidukil vastavalt E-reegli nr 59/00 või direktiivi 70/157/EMÜ (paranduste direktiivid 81/334/EMÜ, 84/424/EMÜ, 87/354/EMÜ, 89/491/EMÜ, 92/97/EMÜ, 96/20/EÜ ja 99/101/EÜ) metoodikale ja L kategooria sõidukitel vastavalt E-reegli nr 40/01 või direktiivi 97/24/EÜ (paranduste direktiivid 2002/51/EÜ, 2003/77/EÜ ja 2005/30) metoodikale.»;

23) lisa 1 koodi 710 kontrollimise punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) TK ja TJV katsetustel vastavalt E-reegli nr 24/03 või direktiivi 72/306/EMÜ (paranduste direktiivid 89/491/EMÜ, 97/20/EÜ ja 2005/21/EÜ) metoodikale.»;

24) lisa 1 koodi 711 kontrollimise punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) TK ja TJV katsetustel M ja N kategooria sõidukil vastavalt E-reegli nr 51/02 või direktiivi 70/157/EMÜ (paranduste direktiivid 81/334/EMÜ, 84/424/EMÜ, 87/354/EMÜ, 89/491/EMÜ, 92/97/EMÜ, 96/20/EÜ ja 99/101/EÜ) metoodikale ja L kategooria sõidukitel vastavalt E-reeglite nr 9/06 ja nr 41/03 või direktiivi 97/24/EÜ (paranduste direktiiv 2005/30) metoodikale.»;

25) lisa 1 koodi 712 kontrollimise punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) TK ja TJV katsetustel M, N ja O kategooria sõidukil vastavalt E-reegli nr 10/02 või direktiivi 72/245/EMÜ (paranduste direktiivid 89/491/EMÜ, 95/54/EÜ ja 2004/104/EÜ) metoodikale ja L kategooria sõidukitel vastavalt E-reegli nr 10/02 või direktiivi 97/24/EÜ metoodikale.»;

26) lisa 1 koodi 901 nõuete punkt 13 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 13) bussi lubatud suurim sõidukiirus on 60 kilomeetrit tunnis, kui bussis on seisvad või küljega sõidusuunas istmetel istuvad sõitjad. Küljega sõidusuunas paiknevad istmed on lubatud I, II ja A klassi bussil;»;

27) lisa 1 koodi 906 nõuete punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) 2002. a või hiljem valmistatud M3 kategooria II ja III klassi bussi sisustamiseks kasutatavad materjalid peavad vastama direktiivi 95/28/EÜ või E-reegli nr 118 nõuetele.»;

28) lisa 1 koodi 906 kontrollimise punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) TK ja TJV katsetustel vastavalt E-reegli nr 118/00 või direktiivi 95/28/EÜ metoodikale.»;

29) lisa 1 koodi 1201 nõuete punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) 1996. a või hiljem valmistatud L kategooria sõiduki suurimad mõõtmed ja massid peavad vastama direktiivi 93/93/EMÜ nõuetele ja uude tüüpi, milline on alates 1. juulist 2005. a saanud tüübikinnituse, kuuluval L kategooria sõidukil direktiivi 2004/86/EÜ nõuetele;»;

30) lisade 1 ja 2 koodi 1203 nõuete punkt 7 tunnistada kehtetuks;

31) lisade 1 ja 2 koodi 1203 nõuete punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«O3 ja O4 kategooria täis- ja kesktelghaagised võivad olla neid vedavatest vedukautodest laiemad kuni 0,15 m;»;

32) lisade 1 ja 2 koodi 1402 nõue muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Nõue: kaheteljelise teliku lubatud suurim registrikoormus sõltuvalt telgede vahekaugusest on:
1) telgede vahekaugus d on väiksem kui 1,0 m – 11 t;
2) telgede vahekaugus d on vähemalt 1,0 m, kuid väiksem kui 1,3 m – 16 t;
3) telgede vahekaugus d on vähemalt 1,3 m, kuid väiksem kui 1,8 m – 18 t;
4) telgede vahekaugus d on 1,8 m või suurem – 20 t.»;

33) lisade 1 ja 2 koodi 1403 nõue muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Nõue: kolmeteljelise teliku lubatud suurim registrikoormus sõltuvalt telgede vahekaugusest on:
1) telgede vahekaugus d ei ole suurem kui 1,3 m – 21 t;
2) telgede vahekaugus d on suurem kui 1,3 m, kuid ei ületa 1,4 m – 24 t.»;

34) lisade 1 ja 2 koodi 1405 nõue muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Nõue: mootorsõiduki kaheteljelise teliku lubatud suurim registrikoormus sõltuvalt telgede vahekaugusest on:
1) telgede vahekaugus d on väiksem kui 1,0 m – 11,5 t;
2) telgede vahekaugus d on vähemalt 1,0 m, kuid väiksem kui 1,3 m – 16 t;
3) telgede vahekaugus d on vähemalt 1,3 m, kuid väiksem kui 1,8 m – 18 t;
4) telgede vahekaugus d on vähemalt 1,3 m, kuid väiksem kui 1,8 m ja kui veoteljel on paarisrattad ja õhkvedrustus või sellega samaväärne vedrustus või mõlemal veoteljel on paarisrattad ja ühegi telje koormus ei ületa 9,5 t – 19,0 t.»;

35) lisa 1 koodi 1406 nõuete punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) sõiduki veotelje või veotelgede koormus ei tohi olla väiksem kui 25% sõiduki täismassist põhjustatud koormusest. Nõue ei laiene sõidukitele, mis on esmakordselt kasutusele võetud alates 1. oktoobrist 2003. a;»;

36) lisa 1 lisanduse A punkti 1 (E-reeglite nimekiri) tabelit täiendatakse veergudega järgmises sõnastuses:

R 116/00 06.04.2005 Kasutustõkis
R 117/00 06.04.2005 Rehvide müra
R 118/00 06.04.2005 Sõiduki interjööris kasutatava materjali tuleohutus
R 119/00 06.04.2005 Pöördelatern

37) lisa 1 lisanduse A punkti 2 (Direktiivide nimekiri) tabelit täiendatakse veergudega järgmises sõnastuses:

2004/104/EÜ 03.12.2004 Raadiohäirete summutamine
2005/11/EÜ 27.02.2005 Rehvid
2005/21/EÜ 11.03.2005 Diisli suitsusus
2005/27/EÜ 19.04.2005 Tahavaateseadmed
2005/30/EÜ 17.05.2005 L kategooria sõiduki varukatalüüsmuundurid

38) lisa 2 koodi 201 nõuete punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) sõidukile on lubatud paigaldada ainult koodides 202–223 ja 1102 käsitletud valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmeid;»;

39) lisa 2 koodi 221 nõuete punkti 3 viimane lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Külgmiste helkurite värvus peab olema merevaigukollane, v.a juhul, kui kõige tagumine külgmine helkur on grupeeritud või osa valgust kiirgavast pinnast on sama tagatule laternaga, tagumise ääretule laternaga, tagumise udulaternaga, piduritule laternaga või kõige tagumise punase küljeääretule laternaga, võib selle külgmise helkuri värvus olla punane;»;

40) lisa 2 täiendatakse koodiga 223 järgmises sõnastuses:

«Kood 223. Pöördelatern

Nõuded:
1) mootorsõidukile võib paigaldada kaks pöördelaternat;
2) pöördelaternad peavad vastama E-reegli nr 119 nõuetele ja olema paigaldatud E-reegli nr 48 nõuete kohaselt;
3) pöördelaterna tähis on «K»;
4) pöördelaterna tule värvus peab olema valge.

Kontrollimine: vaatlusega.»;

41) lisa 2 koodi 620 nõuete punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) tuuleklaasi läbipaistvus juhi vaateväljas peab olema vähemalt 75%, v.a DOT tähisega tuuleklaas või enne 1985. a valmistatud sõiduki tuuleklaas, mille läbipaistvus juhi vaateväljas peab olema vähemalt 70%. Tagumises asendis oleva juhiistme seljatoest eespool asuvate sõiduki külgakende läbipaistvus peab olema vähemalt 70%, sõltumata nende valmistamise aastast. Kui eriotstarbelisel soomussõidukil on tuuleklaas või ülalnimetatud külgakna klaas kuulikindlast klaasist, siis nende läbipaistvus peab olema vähemalt 60%. Kui tagaakna läbipaistvus on alla 70%, peavad sõiduki mõlemal küljel olema tahavaatepeeglid;».

Minister Edgar SAVISAAR

Kantsler Marika PRISKE

/otsingu_soovitused.json