Teksti suurus:

Kaitseväe distsiplinaarseaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.10.2005
Avaldamismärge:RT I 2005, 53, 420

Kaitseväe distsiplinaarseaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 21.09.2005

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 4. oktoobri 2005. a otsusega nr 893

§ 1. Kaitseväe distsiplinaarseaduses (RT I 1997, 95/96, 1575; 1999, 31, 425) tehakse järgmised muudatused:

1) seadust täiendatakse 31. peatükiga järgmises sõnastuses:

«31. peatükk
DISTSIPLINAARKINNIPIDAMINE

§ 141. Distsiplinaarkinnipidamine

(1) Distsiplinaarkinnipidamine on kaitseväelase suhtes kohaldatav tõkend distsiplinaarsüüteo toimepanemise tõkestamiseks või juhul, kui kaitseväelane ei ole võimeline oma käitumist valitsema ning võib ohustada enda või teise isiku tervist, elu või vara.

(2) Distsiplinaarkinnipidamist võidakse kohaldada kõikide kaitseväelaste suhtes, sõltumata kaitseväelase ametikohast ja auastmest.

(3) Distsiplinaarkinnipidamisel olevat kaitseväelast hoitakse selleks ettenähtud või kohandatud ruumis vahi all.

(4) Distsiplinaarkinnipidamisel olevat kaitseväelast on keelatud paigutada arestimajas kokku distsiplinaararestiga karistatud kaitseväelastega.

(5) Distsiplinaarkinnipidamise määramise õigus on väeosa ülemal ja väeosa ülema otsesel ülemal. Distsiplinaarkinnipidamise võib määrata ka garnisoniülem, garnisonikomandant, garnisoni või väeosa korrapidaja ning Kaitsejõudude Peastaabi kaitseväelane, kellel on uurija õigused ja kes peab teatama distsiplinaarkinnipidamise määramisest kohe väeosa ülemale.

(6) Kui distsiplinaarkinnipidamine on tingitud asjaolust, et kaitseväelane ei ole võimeline oma käitumist valitsema ning võib ohustada enda või teise isiku tervist, elu või vara, tuleb sellest viivitamatult teatada väeosa arstile, kes esimesel võimalusel kohtub kinnipeetud kaitseväelasega ja tuvastab käitumishäire põhjuse. Vajaduse korral toimetatakse kaitseväelane raviasutusse.

(7) Kaitseväelane tuleb distsiplinaarkinnipidamiselt vabastada, kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud alused on ära langenud ja kui kaitseväelasele ei ole määratud distsiplinaararesti. Distsiplinaarkinnipidamise maksimaalne kestus võib olla 48 tundi.

(8) Distsiplinaarkinnipidamise kohaldamisel teatatakse kaitseväelasele selle määramise põhjus, tutvustatakse kaitseväelasele tema õigusi ja antakse võimalus teatada kinnipidamisest lähedastele, kui kinnipeetu seisund seda võimaldab.

(9) Kui kaitseväelast karistatakse distsiplinaararestiga süüteo eest, mille tõkestamiseks kohaldati tema suhtes distsiplinaarkinnipidamist, siis arvatakse distsiplinaarkinnipidamisel viibitud aeg distsiplinaararesti aja hulka.

§ 142. Distsiplinaarkinnipidamisel oleva kaitseväelase õigused ja tema suhtes rakendatavad piirangud

(1) Distsiplinaarkinnipidamisel oleval kaitseväelasel on õigus:
1) kohtlemisele ja kinnipidamise tingimustele, mis ei alanda tema väärikust;
2) saada tavapärast toitu samadel alustel teiste kaitseväelastega;
3) saada arstiabi.

(2) Distsiplinaarkinnipidamisel oleval kaitseväelasel on keelatud:
1) lahkuda ilma loata temale määratud ruumist;
2) võtta vastu külastajaid.

(3) Distsiplinaarkinnipidamiseks määratud ruumist omavoliline lahkumine loetakse distsiplinaarsüüteoks raskendavatel asjaoludel.

§ 143. Jõu ja ohjeldusmeetmete kasutamine

(1) Kui kinnipeetav osutab vastupanu või ilmneb otsene enesevigastamise või teise isiku suhtes rakendatava vägivalla oht ning suusõnaline rahustamine ohu kõrvaldamiseks ei osutu piisavaks, võivad distsiplinaarkinnipidamist täideviivad kaitseväelased distsiplinaarkinnipidamise täideviimise tagamiseks kasutada kinnipeetava suhtes füüsilist jõudu.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud asjaoludel võivad distsiplinaarkinnipidamist täideviivad kaitseväelased distsiplinaarkinnipidamist rakendava ülema loal kasutada kinnipeetava suhtes politseiseaduses sätestatud ohjeldusmeetmeid.

(3) Distsiplinaarkinnipidamist täideviivad kaitseväelased kasutavad füüsilist jõudu või ohjeldusmeetmeid, arvestades kinnipeetava isikut, tema käitumise laadi ning konkreetset olukorda, hoidudes kinnipeetava tervise kahjustamisest suuremal määral, kui see on asjaomasel juhul vältimatu. Ohjeldusmeetme kasutamine ei tohi kesta üle ühe tunni.»;

2) paragrahvi 15 lõike 2 punktid 4 ja 5 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 15 lõiget 2 täiendatakse punktiga 12 järgmises sõnastuses:

« 12) ametipalga vähendamine.»;

4) paragrahvid 19–21 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 22 lõikest 4 jäetakse välja sõna «kolmeks»;

6) paragrahvi 23 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) saada tavapärast toitu samadel alustel teiste kaitseväelastega;»;

7) paragrahvi 23 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Distsiplinaararesti ei kohaldata raseda suhtes.»;

8) paragrahvi 24 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Distsiplinaararestis oldud aja eest, välja arvatud aresti peatamise aeg õppustest osavõtuks ja aresti tunnistamine seadusvastaseks, ei maksta kaitseväelasele ettenähtud palka.»

9) paragrahvi 25 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

« (31) Rahatrahvi määramisel ja teenistustasust kinnipidamisel kohaldatakse töötajate distsiplinaarvastutuse seaduse § 17 lõikeid 2, 4–6 ja § 18.»;

10) paragrahvi 25 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

11) seadust täiendatakse §-ga 251 järgmises sõnastuses:

« § 251. Ametipalga vähendamine

(1) Teenistusülesannetesse hoolimatu suhtumise, nende mõjuva põhjuseta täitmata jätmise, kaitseväedistsipliini rikkumise või teenistuskohustustest kõrvalehoidumise eest võib kaadrikaitseväelase ametipalka vähendada kuni 50% üheks kuni kuueks kuuks. Ametipalga vähendamisel vähendatakse samaväärselt ka ametipalgast lähtuvalt protsentuaalselt arvestatavaid lisatasusid.

(2) Ametipalga vähendamist võidakse kohaldada samaaegselt ametikohale mittevastavuse hoiatusega, madalamale ametikohale viimisega või auastme alandamisega.

(3) Ametipalga vähendamise õigus on väeosa ülemal ja väeosa ülema otsesel ülemal.

(4) Ametipalga vähendamine määratakse ülema käskkirjaga.»;

12) paragrahvi 26 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 26. Teenistusmärgi kandmise keeld või teenistusmärgi kandmise õiguse äravõtmine»;

13) paragrahvi 26 lõikest 2 jäetakse välja sõnad «või kui tema suhtes on kohaldatud distsiplinaarkinnipidamist»;

14) paragrahvi 30 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Ajateenistuses oleva sõduri suhtes kohaldatakse järgmisi distsiplinaarkaristusi:
1) noomitus või vali noomitus;
2) lisatoimkond;
3) kasarmuarest (laevaarest);
4) distsiplinaararest;
5) teenistusmärgi kandmise keeld või teenistusmärgi kandmise õiguse äravõtmine;
6) madalamale ametikohale üleviimine;
7) auastme alandamine.»;

15) paragrahvi 31 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Ajateenistuses oleva allohvitseri suhtes kohaldatakse järgmisi distsiplinaarkaristusi:
1) noomitus või vali noomitus;
2) kasarmuarest (laevaarest);
3) distsiplinaararest;
4) teenistusmärgi kandmise keeld või teenistusmärgi kandmise õiguse äravõtmine;
5) madalamale ametikohale üleviimine;
6) auastme alandamine.»;

16) paragrahvi 32 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kaadrikaitseväelase suhtes kohaldatakse järgmisi distsiplinaarkaristusi:
1) noomitus või vali noomitus;
2) distsiplinaararest;
3) teenistusmärgi kandmise keeld või teenistusmärgi kandmise õiguse äravõtmine;
4) rahatrahv;
5) ametipalga vähendamine;
6) ametikohale mittevastavuse hoiatus;
7) madalamale ametikohale viimine;
8) auastme alandamine.»;

17) seadust täiendatakse §-ga 321 järgmises sõnastuses:

« § 321. Distsiplinaarkaristused õppekogunemisel osalevatele reservväelastele

Õppekogunemisel osaleva reservväelase suhtes kohaldatakse järgmisi distsiplinaarkaristusi:
1) noomitus või vali noomitus;
2) distsiplinaararest;
3) teenistusmärgi kandmise keeld või teenistusmärgi kandmise õiguse äravõtmine;
4) rahatrahv;
5) auastme alandamine.»;

18) paragrahv 33 tunnistatakse kehtetuks;

19) paragrahvi 34 lõike 1 punkt 7 tunnistatakse kehtetuks;

20) paragrahvi 34 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Kui seaduse või määrusega ei ole sätestatud teisiti, on üksuse või allüksuse ülemal, keda ei ole käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud, õigus määrata distsiplinaarkaristusi samadel alustel nagu käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ülemal, kui tema ametikoha auaste on võrdne kaitseväeteenistuse seaduse §-des 22, 23 ja 24 sätestatud vastava ülema ametikoha auastmega.»;

21) paragrahvi 38 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

22) paragrahvi 39 punktist 3 jäetakse välja sõnad «kuni seitse ööpäeva koduaresti»;

23) paragrahvi 39 punktist 4 jäetakse välja sõnad «kuni viis ööpäeva koduaresti»;

24) paragrahvi 40 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Peale kompaniiülemale antud õiguste on pataljoniülemal õigus määrata:
1) ajateenijale sõdurile:
– kuni kolmkümmend ööpäeva kasarmuaresti;
– teenistusmärgi kandmise keeld või teenistusmärgi kandmise õiguse äravõtmine;
– kuni seitse ööpäeva distsiplinaararesti;
2) ajateenijale allohvitserile:
– kuni neliteist ööpäeva kasarmuaresti;
– kuni viis ööpäeva distsiplinaararesti;
– teenistusmärgi kandmise keeld või teenistusmärgi kandmise õiguse äravõtmine;
3) kaadrisõdurile:
– rahatrahv;
– ametipalga vähendamine;
– teenistusmärgi kandmise keeld või teenistusmärgi kandmise õiguse äravõtmine;
– kuni kolm ööpäeva distsiplinaararesti;
4) kaadriallohvitserile:
– teenistusmärgi kandmise keeld või teenistusmärgi kandmise õiguse äravõtmine;
– rahatrahv;
– ametipalga vähendamine;
– kuni kolm ööpäeva distsiplinaararesti;
5) nooremohvitserile:
– rahatrahv;
– ametipalga vähendamine;
6) vanemohvitserile noomitus või vali noomitus.»;

25) paragrahv 41 tunnistatakse kehtetuks;

26) paragrahvi 42 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Peale pataljoniülemale antud õiguste on kaitseringkonna ülemal õigus määrata:
1) ajateenijale allohvitserile:
– kuni kolmkümmend ööpäeva kasarmuaresti;
– kuni kümme ööpäeva distsiplinaararesti;
2) kaadrisõdurile;
– kuni seitse ööpäeva distsiplinaararesti;
3) kaadriallohvitserile:
– teenistusmärgi kandmise keeld või teenistusmärgi kandmise õiguse äravõtmine;
– kuni viis ööpäeva distsiplinaararesti;
4) nooremohvitserile:
– kuni viis ööpäeva distsiplinaararesti;
– ametikohale mittevastavuse hoiatus.»;

27) paragrahvi 43 punktist 2 jäetakse välja sõnad «kuni kolmkümmend ööpäeva koduaresti»;

28) paragrahvi 43 punktist 3 jäetakse välja sõnad «kuni kakskümmend üks ööpäeva koduaresti» ning punkti täiendatakse sõna «rahatrahv» all taandreas sõnadega «– ametipalga vähendamine;»;

29) paragrahvi 44 punktist 2 jäetakse välja sõnad «kuni kolmkümmend ööpäeva koduaresti»;

30) paragrahvi 48 lõike 1 punktid 2–4 tunnistatakse kehtetuks;

31) paragrahvi 48 lõike 1 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 5) süüteo tehioludest tulenevalt tuleks süüdlast karistada distsiplinaararestiga.»;

32) paragrahvi 48 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Teenistusliku juurdluse läbiviija määrab väeosa ülem või tema otsene ülem hiljemalt kahe tööpäeva jooksul, arvates distsiplinaarsüüteo toimepanemisest või avastamisest. Arvestades süüteo raskust ja teisi asjaolusid, võib teenistusliku juurdluse läbiviijaks määrata Kaitsejõudude Peastaabi kaitseväelase, kellel on uurija õigused.»;

33) paragrahvi 48 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

34) seadust täiendatakse §-ga 481 järgmises sõnastuses:

« § 481. Ametikohalt kõrvaldamine

Distsiplinaarmenetluse või teenistusliku juurdluse käigus võib kaitseväelase ametikohale määramise õigust omav ülem kõrvaldada kaitseväelase ametikohalt kaitseväeteenistuse seaduses sätestatud alustel.»;

35) paragrahvi 49 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Ühe distsiplinaarsüüteo eest ning enam kui ühe samaaegselt toimepandud distsiplinaarsüüteo eest määratakse üks distsiplinaarkaristus, kui seadus ei sätesta teisiti.»;

36) paragrahvi 49 lõige 8 tunnistatakse kehtetuks;

37) paragrahvi 49 lõiget 9 täiendatakse pärast sõna «rahatrahvi» sõnadega «või ametipalga vähendamise»;

38) paragrahvi 52 lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Ülem määrab distsiplinaarkaristuse viivituseta, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul, alates distsiplinaarsüüteost teadasaamisest. Teenistusliku juurdluse korral määrab ülem karistuse hiljemalt kümnendal päeval pärast temale juurdluskokkuvõtte esitamist. Karistust ei saa määrata hiljem kui ühe aasta jooksul, alates distsiplinaarsüüteo toimepanemisest.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tähtaegade hulka ei arvata aega, millal kaitseväelase teenistussuhe on seaduses sätestatud alustel peatatud ega sama teo suhtes kriminaalmenetluse läbiviimise aega. Distsiplinaarkaristust ei määrata, kui distsiplinaarsüüteo toimepanemisest on möödunud kolm aastat.»;

39) paragrahvi 52 lõikest 5 jäetakse välja sõna «Distsiplinaarkinnipidamise»;

40) paragrahvi 53 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Ülem on kohustatud muutma või tühistama temale alluva ülema määratud distsiplinaarkaristuse, kui alluv ülem on ületanud oma võimupiire või distsiplinaarkaristus on määratud distsiplinaarsüüteo eest, mille toimepanemine kaitseväelase poolt ei ole tõendatud. Distsiplinaarkaristuse muutmise korral määrab ülem uue distsiplinaarkaristuse vastavalt alluva ülema õigustele distsiplinaarkaristuse määramisel.»;

41) paragrahvi 54 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud tähtaja kulgemine peatub kaitseväelase välislähetuses viibimise ajal või ajaks, millal kaitseväelase teenistussuhe oli peatatud. Distsiplinaarkaristust ei viida täide, kui distsiplinaarkaristuse täideviimine ei ole alanud ühe aasta jooksul pärast selle määramist. Ülem vastutab karistuse õigeaegse täideviimise eest.»;

42) paragrahvi 56 lõikes 1 asendatakse sõnad «kuue kuu» sõnadega «ühe aasta»;

43) paragrahvi 57 lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kaitseväelasel on õigus enda nimel esitada kirjalik kaebus distsiplinaarkaristuse määranud ülema vahetule ülemale.

(2) Kaebuse võib esitada kümne päeva jooksul, alates distsiplinaarkaristuse teatavakstegemise päevast. Kui kaitseväelane ei saa selle aja jooksul mõjuval põhjusel kaebust esitada, on tal õigus esitada kaebus kümne päeva jooksul, alates mõjuva põhjuse äralangemisest.»;

44) paragrahvi 58 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kaebuse saanud ülem on kohustatud selle läbi vaatama ja teatama tehtud otsusest kaebuse esitajale kolmekümne päeva jooksul, alates kaebuse esitamisest.»;

45) paragrahvi 58 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Kaebuse saanud ülem langetab otsuse kaebuse rahuldamise ja distsiplinaarkaristuse muutmise kohta käesoleva seaduse §-s 53 sätestatu kohaselt.»;

46) seaduse kogu tekstis asendatakse sõna «seadusevastane» sõnaga «seadusvastane» vastavas käändes.

§ 2. Kaitseväeteenistuse seaduses (RT I 2000, 28, 167; 2005, 33, 243) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (7) Kaitseväekohustuslaste ning käesolevas seaduses ettenähtud toimingute ja otsuste arvestust peetakse andmekogude seaduses sätestatud alustel ja korras Vabariigi Valitsuse asutatud kaitseväekohustuslike Eesti kodanike riiklikus registris (edaspidi kaitseväekohustuslaste register), mille eesmärk on kaitseväeteenistuse korraldajatele pandud kohustuste täitmiseks vajalike isikuandmete töötlemine. Kaitseväekohustuslike Eesti kodanike riiklik register on mobilisatsiooni riikliku keskregistri osa.»;

2) paragrahvi 23 lõike 2 punktis 3 asendatakse sõna «kompaniivanema» sõnaga «kompaniiveebli»;

3) paragrahvi 36 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

« (31) Erandina võib kaitseväelase või reservväelase auastet ajutiselt ülendada ajaks, millal ta osaleb rahvusvahelises sõjalises operatsioonis rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduse tähenduses või lähetatakse diplomaatilisele ametikohale või teenistuskohale rahvusvahelises organisatsioonis.»;

4) paragrahvi 93 lõiget 1 täiendatakse punktiga 91 järgmises sõnastuses:

« 91) ametikohalt kõrvaldamisega distsiplinaarmenetluse või teenistusliku juurdluse ajaks;»;

5) seadust täiendatakse §-ga 1071 järgmises sõnastuses:

« § 1071. Ametikohalt kõrvaldamine

(1) Distsiplinaarmenetluse või teenistusliku juurdluse käigus võib kaadrikaitseväelase ametikohale määramise õigust omav ülem kaadrikaitseväelase distsiplinaarmenetluse või teenistusliku juurdluse ajaks ametikohalt kõrvaldada, kui on alust arvata, et kaadrikaitseväelane on:
1) kasutanud vägivalda teise isiku suhtes;
2) seadnud ohtu riigisaladuse või asutusesiseseks tunnistatud teabe säilimise;
3) põhjustanud riigivara puudujäägi, riknemise, hävimise, kaotsimineku või riisumise või ta on teenistuskohal varastanud kaastöötaja vara;
4) seadnud ohtu riigivara säilimise.

(2) Kaadrikaitseväelase ametikohalt kõrvaldamise korral säilitatakse talle ajaks, millal ta on ametikohalt kõrvaldatud, senine teenistustasu.

(3) Ametikohalt kõrvaldatud kaadrikaitseväelase võib kuni distsiplinaarmenetluse või teenistusliku juurdluse lõppemiseni ajutiselt määrata teisele ametikohale. Sellise määramise ajal kohaldatakse teenistustasu osas käesoleva paragrahvi lõiget 2.»

Riigikogu esimees Ene ERGMA

/otsingu_soovitused.json