Teksti suurus:

«Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks - ühtne programmdokument aastateks 2004-2006» meetme nr 2.2 «Ettevõtluse infrastruktuuri arendamise toetamine» osa tingimused

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.10.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

«Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks - ühtne programmdokument aastateks 2004-2006» meetme nr 2.2 «Ettevõtluse infrastruktuuri arendamise toetamine» osa tingimused

Vastu võetud 13.04.2004 nr 72
RTL 2004, 43, 725
jõustumine 26.04.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.12.2004RTL 2005, 5, 3114.01.2005
01.07.2005RTL 2005, 78, 109017.07.2005
22.09.2005RTL 2005, 101, 154807.10.2005
Määrus kehtestatakse « Struktuuritoetuse seaduse»RT I 2003, 82, 552§ 16 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Kohaldamisala

  (1) Ettevõtluse infrastruktuuri arendamise toetamise meetme osa (edaspidi alameede) on «Struktuuritoetuse seaduse» § 2 lg 2 punkti 1 alusel kehtestatud õigusaktis sätestatud «Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument aastateks 2004–2006» 2. prioriteedi meetme number 2.2 «Ettevõtluse infrastruktuuri arendamise toetamine» elluviimiseks.

  (2) Määrus kehtestab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud alameetme raames rahaliste vahendite kasutamise tingimused alameetme eesmärkide saavutamiseks.

  (3) Alameetme eesmärgiks on parandada olemasolevate ettevõtjate tegevuskeskkonda, toetades vajaliku ettevõtluse infrastruktuuri ja kaasaegse infrastruktuuriga varustatud tööstuskinnisvara loomist.

  (4) Alameetme rakendusüksuseks Vabariigi Valitsuse 22. märtsi 2004. a määruse nr 81 «Struktuuritoetuse rakendusasutuste ja rakendusüksuste nimetamine ning riigi ja kohaliku omavalitsuse investeeringute meetmete loetelu kinnitamine» tähenduses on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (edaspidi sihtasutus). Sihtasutus menetleb toetuse saamiseks esitatud taotlusi, sealhulgas teeb otsuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta ning esitab makseasutusele toetuse väljamakse taotluse. Sihtasutusel on õigus teha toetuse maksmisest osalise või täieliku keeldumise otsus.

  (5) Määruse alusel antakse toetust alameetme eesmärkide saavutamiseks. Alameetme raames antakse toetust lähtuvalt Euroopa Komisjoni juhistes riigipoolse regionaalabi andmiseks (EÜT C 74, 10.03.1998, lk 9–18) sätestatust.

  (6) Määrust ei kohaldata projektidele, mis on suunatud tehnilise infrastruktuuri kitsaskoha likvideerimisele järgmistes tegevusvaldkondades:
 1) põllumajandustoodete tootmine, töötlemine ja turustamine;
 2) jahindus ja metsamajandus (Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (edaspidi EMTAK), mis on kehtestatud Vabariigi Valitsuse 20. septembri 2000. a määruse nr 303 «Riiklike statistiliste vaatluste korraldamisel kasutatavad klassifikaatorid» alusel ning avaldatud Statistikaameti veebilehel, jagu A);
3) kalapüük, kalakasvatus ja neid teenindavad tegevusalad (EMTAK jagu B);
4) mäetööstus (EMTAK jagu C);
5) joogitootmine, välja arvatud mineraalvee ja alkoholita jookide tootmine (EMTAK jagu D 15.9, v.a 15.98);
6) tubakatoodete tootmine (EMTAK jagu D 16);
7) terasetööstus (EMTAK jagu DJ 27.1, 27.22, 27.3, 27.52);
8) mootorsõidukite tootmine (EMTAK jagu DM 34.1);
9) elektrienergia-, gaasi- ja veevarustus (EMTAK jagu E);
10) ehitus (EMTAK jagu F);
11) hulgi- ja jaekaubandus (EMTAK jagu G, v.a 50.20, 52.7);
12) veondus, laondus ja side (EMTAK jagu I);
13) finantsvahendus (EMTAK jagu J);
14) kinnisvaraalane tegevus (EMTAK jagu K 70);
15) haridus (EMTAK jagu M);
16) tervishoid ja sotsiaalhoolekanne (EMTAK jagu N);
17) hasartmängude ja kihlvedude korraldamine (EMTAK jagu 92.71);
18) sünteeskiutootmine (EMTAK jagu DG 24.7).
[RTL 2005, 78, 1090 - jõust. 17.07.2005]

§ 2.  Mõisted

  Määruse tähenduses:
  1) ehitamine on ehitamine «Ehitusseaduse» ja «Teeseaduse» tähenduses;
 2) väike- ja keskmise suurusega ettevõtja on väike- ja keskmise suurusega ettevõtja Euroopa Komisjoni määruse 70/2001/EÜ, mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatele antava riigiabi suhtes (EÜT L 10, 13.01.2001, lk 33–42), mida on muudetud Euroopa Komisjoni määrusega 364/2004/EÜ, mõistes;
  3) [Kehtetu - RTL 2005, 78, 1090 - jõust. 17.07.2005]
  4) abikõlblik kulutus ja tegevus on määruses sätestatud korra kohaselt alameetme raames toetuse ja omafinantseerimise raames kaetav kulutus ja läbiviidav tegevus;
  5) taotlus on vormikohane kirjalik avaldus ja sellele lisatud dokumendid toetuse taotlemiseks;
  6) projekt on ühtsete eesmärkidega ning ajas ja ruumis piiritletud tegevus või tegevuste kogum, mille elluviimiseks toetust taotletakse või kasutatakse;
  7) taotleja on isik, kes on esitanud taotluse toetuse saamiseks;
  8) toetuse saaja on isik, kelle esitatud taotlus toetuse saamiseks on rahuldatud;
  9) kasusaaja on projekti mõjupiirkonnas tegutsev ettevõtja, kelle majandustegevuse tulemuslikkus sõltub alameetme raames antavast toetusest;
  10) [Kehtetu - RTL 2005, 78, 1090 - jõust. 17.07.2005]
  11) tehniline infrastruktuur on ettevõtluse arenguks piirkonnas vajalikud ühendusteed (välja arvatud õhu- ja veeteed) ja tehnorajatised (välja arvatud telekommunikatsioonivõrk);
  12) tehnilise infrastruktuuri kitsaskoht on tehnilise infrastruktuuri puudulikkus, mis on takistuseks ettevõtja arengule;
  13) põllumajandustoode hõlmab Euroopa Ühenduse asutamislepingu lisas I loetletud tooteid.
[RTL 2005, 101, 1548 - jõust. 07.10.2005]

2. peatükk TOETUSE ANDMISE ALUSED 

§ 3.  Alameetme raames toetatavad tegevused

  Alameetme raames toetatakse ettevõtja majandustegevuseks vajaliku tehnilise infrastruktuuri ehitamist, mis on seotud tehnilise infrastruktuuri kitsaskoha likvideerimisega.

§ 4.  Abikõlblikud kulutused

  (1) Alameetme raames on võimalik taotleda toetust järgmiste kulutuste katmiseks vastavalt §-s 16 sätestatud piirmääradele ja tingimustele:
  1) kulutused, mis on seotud ettevõtjale vajaliku elektritarbimisvõimsuse saamiseks vajalike seadmete ja rajatiste soetamise, ehitamise ja paigaldamisega kuni hoone jaotuskilbini, kaasa arvatud jaotuskilbile paigaldatavad seadeldised;
  2) projektiga seotud ühisveevärgi, kanalisatsiooni-, elektri-, gaasi- ja soojusvõrguga ühinemise liitumistasud, mis on seotud projekti raames tehtavate abikõlblike investeeringutega;
  3) veevärgi- ja kanalisatsioonitorustike ning kehtivatele õigusaktidele tuginedes ettevõtjale vajalike mahutite ja veepuhastusrajatiste ehitamisega seotud kulutused;
  4) veevärgi ja kanalisatsiooni ning nendega kaasnevate ehitiste, sealhulgas pumplate, ehitamisega ning projektiga otseselt seotud seadmete (pumbad, filtrid, survepaagid, elektri- ja juhtimissüsteemid) soetamise ja paigaldamisega seotud kulutused;
  5) ettevõttele vajalike gaasi- ja soojustrasside ning katlamajade rekonstrueerimise ja ehitamisega seotud kulutused juhul, kui gaasi- või soojusenergiat kasutatakse ettevõtte tootmisprotsessis;
  6) ettevõtte majandustegevuseks vajalike ühendusteede ja sildade teeosade ehitamisega seotud kulutused;
  7) ettevõtte territooriumit üldkasutatavate teedega ühendavate ja ettevõtte territooriumil paiknevate ühendusteede ning nendega piirnevate laadimisplatside, parklate ja laoplatside ehitamisega seotud kulutused;
  8) Eesti riiklikule arengukavale Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument aastateks 2004–2006 ja Euroopa Liidu kaasfinantseerimisele viitamisega seonduvad kulutused.

  (2) Alameetme raames ei ole abikõlblikud järgmised kulutused:
  1) jõujaamade ehitamisega seotud kulutused;
  2) hoonete sees asuvate elektrisüsteemide, vee- ja kanalisatsioonisüsteemide, gaasivõrkude ja küttesüsteemide ehitamisega seotud kulutused;
  3) kohaliku omavalitsuse veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemide ehitamisega seotud kulutused;
  4) haljastustöödega seotud kulutused iseseisva projektina;
  5) projekteerimise ja planeerimisega seotud kulutused;
  6) side- ja kommunikatsiooniliinide rajamisega seotud kulutused;
  7) mitterahalised sissemaksed
  8) ettevõtte üldkulud;
  9) amortisatsioonikulud;
  10) pangagarantiid;
  11) finants- ja pangakulud;
  12) trahvid;
  13) kasutatud seadmete soetamine;
  14) kinnisvara soetamine;
  15) käibemaks juhul, kui taotleja on käibemaksukohustuslane, või kui tal on võimalus ennast käibemaksukohustuslaseks registreerida, kuid ta ei ole seda teinud;
  16) kulutused, mis on seotud tehingutega taotleja ja taotlejas osalust omavate isikute ja tarnijate või tarnijas osalust omavate isikute vahel, kes on «Tulumaksuseaduse» §-s 8 sätestatud tähenduses seotud isikud. (3) Kõik toetatavad kulutused peavad olema põhjendatud, läbipaistvad ja taotluses detailselt kirjeldatud. Toetatavad on abikõlbulikud kulutused, mis on tehtud projekti alguskuupäeva ja lõppkuupäeva vahel. Juhul kui sihtasutuse juhatus teeb taotluse rahuldamata jätmise otsuse, ei kata sihtasutus tehtud kulutusi.
[RTL 2005, 78, 1090 - jõust. 17.07.2005]

3. peatükk TOETUSE TAOTLEMINE, NÕUDED TAOTLEJALE JA TAOTLUSELE 

§ 5.  Toetuse taotlemine ja nõuded taotlejale

  (1) Taotlus toetuse saamiseks esitatakse sihtasutusele paberkandjal ja koopia elektrooniliselt või elektrooniliselt digitaalallkirjaga allkirjastatult määruse lisas toodud taotlusvormil sihtasutuse poolt kindlaks määratud tähtpäevaks. Taotlusvooru avanemisest teatab sihtasutus 20 tö��päeva ette üleriigilise levikuga päevalehes ning sihtasutuse veebilehel.

  (2) Taotlejaks võib olla Eestis äriregistrisse kantud väike- ja keskmise suurusega ettevõtja, milles riik või kohalik omavalitsus ei oma üle 25%-list osalust.

  (3) Nõuded taotlejale:
  1) taotlejal ei tohi olla maksuvõlga riiklike maksude osas, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud. Maksuvõla ajatamise korral peavad maksed olema tasutud maksegraafiku kohaselt;
  2) [Kehtetu - RTL 2005, 78, 1090 - jõust. 17.07.2005]
  3) taotleja või tema üle valitsevat mõju omava isiku suhtes ei ole algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlust ega tehtud pankrotiotsust;
  4) taotleja peab kinnitama nõutavate vahendite olemasolu toetuse omafinantseerimiseks vastavalt §-s 17 sätestatud piirmääradele ja tingimustele.

  (4) Juhul kui taotleja on sihtasutuselt varem saanud toetust riigieelarvelistest vahenditest või «Struktuuritoetuse seaduses» sätestatud korras, mis on kuulunud tagasimaksmisele, peavad tagasimaksed olema tehtud tähtaegselt ja nõutud summas.
[RTL 2005, 78, 1090 - jõust. 17.07.2005]

§ 6.  Taotleja kohustused

  Taotleja on kohustatud:
  1) vastama taotleja ja taotluse kohta esitatud küsimustele;
  2) võimaldama teostada taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrolli ja kohapealset kontrolli ning esitatud andmete õigsuse kontrolli;
  3) esitama ettenähtud vormil, viisil ja tähtajaks nõutud informatsiooni;
  4) viivitamatult kirjalikult informeerima kõigist esitatud andmetes toimunud muudatustest või asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada sihtasutuse või taotleja poolt oma kohustuste täitmist, sealhulgas nime, aadressi ja seaduslike või volitatud esindajate muutumisest, ümberkujundamisest, pankrotiavalduse esitamisest või likvideerija määramisest, tegevuse lõpetamisest ka siis, kui eelnimetatud muudatused on registreeritud avalikus registris või avalikustatud massiteabevahendite kaudu;
  5) viivitamatult kirjalikult informeerima projekti teostamise baasiks oleva ettevõtte või selle osa ja nendega seonduvate asjade või õiguste üleandmise otsuse vastuvõtmisest;
  6) täitma teisi õigusaktides sätestatud kohustusi ja esitama sihtasutusele informatsiooni, mis võib mõjutada taotluse kohta otsuse tegemist.

§ 7.  Nõuded taotlusele

  (1) Taotluses sisalduv projekt peab vastama alameetme eesmärkidele. Projektis ettenähtud investeeringud peavad olema seotud ettevõtluse infrastruktuuri arendamisega väljaspool Tallinna.

  (11) Taotluses sisalduv projekt ei tohi olla suunatud § 1 lõikes 6 nimetatud tegevusvaldkondadele. (2) Taotlus peab muuhulgas sisaldama järgmisi dokumente:
1) projekti seletuskiri, tehniline kirjeldus ja ehitusprojekti koopia juhul, kui on tegemist ehitamisega. Tehniline kirjeldus ja ehitusprojekt peavad olema kooskõlas majandus- ja kommunikatsiooniministri 27. detsembri 2002. a määruse nr 70 «Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile» ehitusprojektile esitatavate nõuetega või «Teeseaduses» teeprojektile esitatud nõuetega;
 2) projekti detailne eelarve, mille koostamise aluseks on tarnija või tööde teostaja hinnapakkumised ning kui investeeringuobjektiks on ehitis, siis ka ehitusprojekti alusel koostatud hinnakalkulatsioon;
3) kulutuste korral, mis ületavad käibemaksuta arvestuses 100 000 Eesti krooni piirmäära, koopiad vähemalt kolme omavahel sõltumatu tarnija või tööde teostaja poolt koostatud sisu poolest võrreldavatest ja ühe pakkumiskutse alusel koostatud hinnapakkumistest;
4) koopiad hinnapakkumiste aluseks olevatest pakkumiskutsetest. Pakkumiskutse peab sisaldama tööde teostamise lähteülesannet, tööde teostamise ajakava, tööde detailset loetelu, tööde mahte ja mahtude mõõtühikuid;
5) koopia kehtivast ehitusloast või kirjalikust nõusolekust juhul, kui see on tööde teostamiseks nõutav;
6) teiste projektis osalevate isikute (edaspidi partnerid) omafinantseeringu kinnituskirjad;
7) projektijuhi elulookirjeldus;
8) viimase majandusaasta aruande koopia ja auditeerimiskohustusega taotleja korral lisaks koopia audiitori otsusest;
9) jooksva majandusaasta kasumiaruanne ja bilanss, mis ei ole taotluse esitamise hetkel vanemad kui kolm kuud;
10) järgneva kolme majandusaasta bilansi, kasumiaruande ja rahavoogude prognoos;
11) volikiri, kui esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel;
12) Maksu- ja Tolliameti tõend maksuvõlgnevuste puudumise või nende ajatatuse kohta, mis ei tohi taotluse esitamise hetkel olla vanem kui 10 tööpäeva.
[RTL 2005, 78, 1090- j��ust. 17.07.2005]

4. peatükk TAOTLUSE MENETLEMINE 

§ 8.  Taotluse menetlemine

  (1) Sihtasutus teostab taotleja ja tema poolt esitatud taotluse suhtes järgmisi toiminguid: taotluse registreerimine, läbivaatamine või läbivaatamata tagastamine, selgituste ja lisainformatsiooni või taotluse täienduste või muudatuste küsimine, taotluse ja taotleja vastavaks või mittevastavaks tunnistamine, vastavaks tunnistatud taotluse ja taotleja hindamine ning taotluse rahuldamine või rahuldamata jätmine.

  (2) Sihtasutus võib taotluse menetlemise käigus nõuda taotlejalt selgitusi ja lisainformatsiooni taotluses esitatud andmete kohta või taotluse täiendamist või muutmist, kui ta leiab, et isiku taotlus ei ole piisavalt selge, näidates ühtlasi, millised asjaolud vajavad täiendavat selgitamist, täiendamist või lisainformatsiooni. Sihtasutusel on õigus teha taotlejale ettepanek muuta taotluse eelarvet ja tegevusi juhul, kui taotletava toetuse suurus ei suurene ja projekti eesmärgid ei muutu.
[RTL 2005, 78, 1090 - jõust. 17.07.2005]

§ 9.  Taotluse registreerimine ja läbivaatamine

  (1) Taotlus registreeritakse ja vaadatakse läbi sihtasutuses. Taotluse läbivaatamise tähtaeg on kolm tööpäeva. Taotluse läbivaatamise käigus kontrollitakse, kas taotlus on laekunud koos kõigi lisadega. Juhul kui taotlus ei vaja täpsustamist, teatatakse taotlejale taotluse registreerimisest kolme tööpäeva jooksul pärast taotluse läbivaatamist.

  (2) Kui taotluse läbivaatamisel avastatakse selles esinevaid ebatäpsusi, teatatakse sellest viivitamatult taotlejale ja antakse puuduste kõrvaldamiseks kuni 10 kalendripäeva.

  (3) Sihtasutuse juhatus teeb taotluse rahuldamata jätmise otsuse taotlust sisuliselt hindamata, kui taotleja ei ole esitanud toetuse taotlemiseks käesoleva paragrahvi lõikes 2 esitatud tähtaja jooksul kõiki määruse alusel nõutavaid dokumente.
[RTL 2005, 78, 1090 - jõust. 17.07.2005]

§ 10.  Taotleja vastavaks tunnistamise tingimused

  (1) Taotleja nõuetele vastavust kontrollib sihtasutus.

  (2) Taotleja vastavuse kontrollimiseks hinnatakse tema nõuetele vastavust. Taotleja tunnistatakse vastavaks juhul, kui on täidetud kõik «Struktuuritoetuse seaduses» ja määruse §-s 5 taotlejale esitatud nõuded.

  (3) Taotleja vastavaks tunnistamise korral teeb sihtasutuse juhatus või juhatuse poolt volitatud isik taotleja vastavaks tunnistamise otsuse. Taotleja mittevastavaks tunnistamise korral teeb sihtasutuse juhatus taotluse rahuldamata jätmise otsuse taotlust sisuliselt hindamata.
[RTL 2005, 78, 1090 - jõust. 17.07.2005]

§ 11.  Taotluse vastavaks tunnistamise tingimused

  (1) Menetlusse võetud taotluse vastavust hindab sihtasutus. Taotlust ei tunnistata vastavaks, kui esineb vähemalt üks alljärgnevatest asjaoludest:
  1) taotluses on esitatud ebaõigeid või mittetäielikke andmeid või kui taotleja mõjutab pettuse või ähvardusega või muul viisil õigusvastaselt otsuse tegemist (edaspidi valeandmed );
  2) taotleja ei võimalda teostada taotluse nõuetele vastavuse kontrolli;
  3) kui määruses taotlusele esitatud nõuded ei ole täidetud.

  (2) Taotluse vastavaks tunnistamise korral teeb sihtasutuse juhatus või juhatuse poolt volitatud isik taotluse vastavaks tunnistamise otsuse. Taotluse mittevastavaks tunnistamise korral teeb sihtasutuse juhatus taotluse rahuldamata jätmise otsuse taotlust sisuliselt hindamata.
[RTL 2005, 78, 1090 - jõust. 17.07.2005]

§ 12.  Taotluse hindamiskriteeriumid ja hindamise kord

  (1) Vastavaks tunnistatud taotlust hinnatakse. Sihtasutuse juhatusel on õigus moodustada taotluse hindamiseks nõuandvaid valiku- või hindamiskomisjone ning kaasata taotluse hindamiseks eksperte. Valiku- või hindamiskomisjonide moodustamise ja koosseisud peab eelnevalt kooskõlastama Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi nõusolekuta valiku- või hindamiskomisjone ei moodustata.

  (2) Rahuldamisele kuuluvad parimad käesoleva paragrahvi lõikes 4 toodud hindamiskriteeriumide alusel vähemalt koondhinde 2,5 saanud taotlused, mille rahastamise summa ei ületa alameetme vastava vooru taotluste rahuldamise eelarvet.

  (3) Taotlust hinnatakse skaalal 0–4. Taotluse hindamisel antud maksimaalne koondhinne moodustub lõikes 4 loetletud hindamiskriteeriumide kaalutud keskmistest. Taotlus ei kuulu rahuldamisele juhul, kui selle hindamisel antud koondhinne jääb alla 2,5 või kui vähemalt üks lõike 4 punktides 1–4 toodud hindamiskriteeriumidest hinnatakse hindega 0. Hindamiskriteeriumid avalikustatakse sihtasutuse veebilehel.

  (4) Taotluse hindamiskriteeriumid on:
  1) projekti mõju kasusaajate majandustegevuse arengule kuni 30% maksimaalsest koondhindest;
  2) projekti ettevalmistuse kvaliteet kuni 25% maksimaalsest koondhindest;
  3) taotleja organisatsiooniline võimekus kuni 10% maksimaalsest koondhindest;
  4) projekti suunatus keskkonnanõuete täitmisele, ettevõtte poolt loodav lisandväärtus, toote või teenuse elutsükkel, toote või teenuse konkurentsivõime kuni 20% maksimaalsest koondhindest;
  5) projekti kuuluvus lõikes 5 loetletud alameetme eelistuste hulka kuni 15% maksimaalsest koondhindest.

  (5) Alameetme eelistusteks on taotlused, mis on seotud ettevõtja käibe kasvuga väljaspool Eestit või uuenduslikul või nüüdisaegsel tehnoloogial baseeruva tootmisega.
[RTL 2005, 101, 1548 - jõust. 07.10.2005]

§ 13.  Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsus ja otsusest teavitamine
[RTL 2005, 78, 1090 - jõust. 17.07.2005]

  (1) Otsuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta teeb sihtasutuse juhatus § 5 lõikes 1 toodud kuupäevast arvates 42 tööpäeva jooksul.

  (2) Kui taotluse hindamisel selgub, et taotluses on esitatud valeandmeid või esinevad asjaolud, mille tõttu taotlejat või taotlust ei saa vastavaks tunnistada või taotlust rahuldada, tehakse taotluse rahuldamata jätmise otsus.

  (21) Taotlus kuulub rahuldamisele osaliselt või täielikult. Taotluse osaline rahuldamine on lubatud üksnes põhjendatud juhtudel ning tingimusel, et projekti eesmärk on saavutatav. Taotluse osalisel rahuldamisel võib vähendada toetuse summat ning muuta toetatavaid tegevusi.

  (22) Taotluse osaline rahuldamine on põhjendatud juhul, kui:
  1) taotluse rahaline maht ületab taotluste rahastamise eelarve vaba jäägi;
  2) alameetme eelarves avaneb vabasid vahendeid;
  3) toetust on taotletud tegevustele või kulutuste katteks, mis ei ole projekti elluviimise seisukohast olulised või põhjendatud.

  (3) Taotluse rahuldamise otsuses täpsustatakse toetuse saaja õigusi ja kohustusi ning kehtestatakse tingimusi. Otsuses sätestatakse muuhulgas:
  1) toetuse saaja;
  2) toetuse suurus;
  3) omafinantseeringu määr;
  4) projekti alguskuupäev ja projekti tegevuste elluviimise lõppkuupäev;
  5) toetuse väljamaksmise tingimused;
  6) aruannete esitamine.

  (4) Kui taotluse rahuldamise otsusega väljamaksmisele kuuluv summa saab võrdseks alameetme taotluste rahastamise eelarvega, tehakse ülejäänud menetluses olevate taotluste kohta taotluse rahuldamata jätmise otsus.

  (5) Otsus taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta toimetatakse taotlejani lihtkirjaga või väljastusteatega tähtkirjaga.

  (6) [Kehtetu - RTL 2005, 78, 1090 - jõust. 17.07.2005]

§ 14.  Toetuse saaja kinnitus toetuse kasutamiseks
[RTL 2005, 78, 1090 - jõust. 17.07.2005]

  (1) Toetuse saaja on kohustatud 20 tööpäeva jooksul taotluse rahuldamise otsuse tegemisest esitama sihtasutusele kinnituskirja, millega ta kinnitab, et talle on otsuses sätestatud õigused ja kohustused arusaadavad ning kinnitab oma valmisolekut toetuse kasutamiseks vastavalt otsuses sätestatud tingimustele.

  (2) [Kehtetu - RTL 2005, 78, 1090 - jõust. 17.07.2005]

§ 15.  Taotluse rahuldamise otsuse muutmine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Toetuse saaja on kohustatud taotlema sihtasutuselt taotluse rahuldamise otsuse muutmist juhul, kui toetuse saaja soovib muuta:
  1) projekti eelarvet juhul, kui eelarve muudatus on suurem kui 10% projekti eelarves konkreetsetele tegevustele ettenähtud eelarverea maht;
  2) projekti tegevuste elluviimise algus- ja lõppkuupäeva, kusjuures projekti tegevuste elluviimise alguskuupäev ei või olla varasem kui taotluse sihtasutusele esitamise kuupäev ja lõppkuupäev ei või olla hilisem kui 31. august 2008. a;
  3) projektis ettenähtud tegevusi või eesmärke.

  (2) Sihtasutusel on õigus keelduda taotluse rahuldamise otsuse muutmisest juhul, kui soovitav tulemus mõjutab oluliselt projekti oodatavaid tulemusi ja mõju.

  (3) Taotluse rahuldamise otsuse muutmise otsustab sihtasutuse juhatus 20 tööpäeva jooksul pärast vastavasisulise taotluse saamist.

  (4) Taotluse rahuldamise otsuse võib kehtetuks tunnistada, kui esineb vähemalt üks alljärgnevatest asjaoludest:
  1) ilmneb asjaolu, mille korral taotlust ei oleks rahuldatud;
  2) toetuse saaja ei ole tagastanud allkirjastatud kinnituskirja käesoleva määruse §-s 14 sätestatud tähtaja jooksul;
  3) toetuse saaja ei ole taotluse rahuldamise otsuses määratud tähtaja jooksul alustanud toetuse kasutamist;
  4) toetuse saaja ei täida taotluse rahuldamise otsuses sätestatut või ei kasuta toetust ettenähtud tingimustel;
  5) projekti elluviimist ei ole võimalik lõpetada 31. augustiks 2008. a;
  6) toetuse saaja avaldust taotluse rahuldamise otsuse muutmise kohta ei rahuldata ja toetuse saajal ei ole võimalik jätkata toetuse kasutamist ettenähtud tingimustel;
  7) toetuse saaja esitab põhjendatud avalduse tunnistada taotluse rahuldamise otsus kehtetuks.
[RTL 2005, 78, 1090 - jõust. 17.07.2005]

5. peatükk TOETUSE VÄLJAMAKSETE TEOSTAMISE TINGIMUSED, TOETUSE SAAJA KOHUSTUSED JA SIHTASUTUSE ÕIGUSED 

§ 16.  Taotluse finantseerimise piirmäärad ja tingimused

  Taotletava toetuse finantseerimise piirmäärad taotleja kohta on:
  1) minimaalselt 100 000 Eesti krooni taotluse kohta;
  2) maksimaalselt 2,5 miljonit Eesti krooni aastas;
  3) kuni 25% abikõlblikest kulutustest, kui projekti teostamise asukohaks on Saue või Maardu linn, Harku, Kiili, Saku, Viimsi, Saue, Jõelähtme või Rae vald;
  4) kuni 50% abikõlblikest kulutustest, kui projekti teostamise asukohaks on muu kui punktis 3 nimetatud Eesti piirkond.
[RTL 2005, 78, 1090 - jõust. 17.07.2005]

§ 17.  Taotlejapoolne omafinantseerimine

  (1) Alameetme raames toetatavate projektide omafinantseeringu mä��rad on järgmised:
  1) vähemalt 75% abikõlblikest kulutustest, kui projekti teostamise asukohaks on Saue või Maardu linn, Harku, Kiili, Saku, Viimsi, Saue, Jõelähtme või Rae vald;
  2) vähemalt 50% abikõlblikest kulutustest, kui projekti teostamise asukohaks on muu kui punktis 1 nimetatud Eesti piirkond.

  (2) Omafinantseeringuna ei käsitleta teisi riigi või Euroopa Liidu institutsioonide või fondide poolt antud tagastamatuid toetusi.
[RTL 2005, 78, 1090 - jõust. 17.07.2005]

§ 18.  Taotluse finantseerimise kord

  (1) Toetuse väljamaksed tehakse toetuse saajale vastavalt «Struktuuritoetuse seaduse» § 11 lõike 2 punkti 2 alusel kehtestatud õigusaktile ja taotluse rahuldamise otsuses toodud tingimustele. Toetuse saaja esitab toetuse väljamaksmiseks vastavasisulise taotluse ja toetuse saaja esindusõigusliku isiku poolt kinnitatud raamatupidamise algdokumentide koopiad ning maksete toimumist tõendavad dokumendid (edaspidi väljamakse taotlus ).

  (2) Toetuse väljamakse tegemise eelduseks on toetuse saaja poolt:
  1) eelnevalt teostatud maksed tarnijale või tööde teostajale (sealhulgas käibemaks ja mitteabikõlblikud kulud, kui need sisalduvad esitatud algdokumentides);
  2) teostatud omafinantseering proportsionaalselt väljamaksmisele kuuluva summaga.

  (3) Toetuse väljamaksete aluseks olevate kulutuste ning omafinantseeringu tõendamisel arvestatakse ainult raamatupidamise algdokumentide alusel ja pangaülekande teel tasutud kulutustega.

  (31) Sihtasutus võib teha toetuse maksmisest osalise või täieliku keeldumise otsuse juhul, kui:
1) esitatud väljamakse taotlus või kuludokumendid ei vasta ettenähtud nõuetele;
 2) esitatud kuludokumendid ei vasta projekti taotluses esitatud projekti perioodile, tegevustele ja eesmärkidele;
3) läbiviidud tegevused ei vasta projekti plaanis esitatud tegevustele.

  (4) Sihtasutus teeb ettepaneku makseasutusele toetuse väljamaksmiseks hiljemalt 20 tööpäeva jooksul pärast toetuse saajalt vastavasisulise väljamakse taotluse saamist.
[RTL 2005, 78, 1090 - jõust. 17.07.2005]

§ 19.  Toetatava projekti ajaline kestus ja aruandlus

  (1) Alameetme raames toetatavad projekti tegevused viiakse ellu 12 kuu jooksul, kuid mitte hiljem kui 31. augustiks 2008. a. Projekti kestust on võimalik pikendada vastavalt § 15 lõikes 1 sätestatule.

  (2) Projekti ajalise kestuse arvestus algab taotluse registreerimise hetkest või taotluses sisalduvast hilisemast tähtpäevast. Projekti ajalise kestuse arvestus lõpeb taotluses märgitud kuupäeval.

  (3) Toetuse saaja esitab projekti lõpparuande vastavalt taotluse rahuldamise otsuses sätestatule, kuid mitte hiljem kui üks kuu pärast projekti tegevuste lõppu sihtasutuse poolt väljatöötatud lõpparuande vormil, mis on kättesaadav sihtasutuse veebilehel.
[RTL 2005, 78, 1090 - jõust. 17.07.2005]

§ 20.  Toetuse saaja kohustused

  Toetuse saaja on kohustatud:
  1) vastama toetuse saaja ja projekti teostamise kohta esitatud küsimustele;
  2) tagama ettenähtud omafinantseeringu;
  3) viima ellu taotluses sisalduva projekti taotluse rahuldamise otsuses fikseeritud tähtaegade ja tingimuste kohaselt;
  4) kasutama toetust vastavuses esitatud taotluse ja taotluse rahuldamise otsusega;
  5) esitama sihtasutusele tähtaegselt nõutud informatsiooni ja aruandeid;
  6) tagama, et toetuse saaja raamatupidamises on toetatava projekti kulutused ja neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest toetuse saaja kulu- ja maksedokumentidest selgelt eristatavad;
  7) säilitama taotlusega, toetusega ja projekti teostamisega seonduvat dokumentatsiooni 31. detsembrini 2015. a;
  8) kasutama toetuse eest soetatud vara (nii asju kui õigusi) sihtotstarbeliselt projekti teostamise ajal ja viie aasta jooksul taotluse rahuldamise otsuse tegemisest arvates;
9) säilitama samas ettevõttes ja projekti teostamise kohas toetuse eest soetatud vara projekti teostamise ajal ja vähemalt viie aasta jooksul taotluse rahuldamise otsuse tegemisest arvates;
  10) võimaldama teostada kuludokumentide auditit ja järelevalve toiminguid vastavalt sihtasutuse ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi vahelise halduslepingu (edaspidi  järelevalve) sätetele;
  11) võimaldama järelevalvet teostavale isikule juurdepääsu projekti teostamisega seotud ruumidesse ja territooriumidele, mida toetuse saaja omab, rendib või mis tahes muul moel kasutab;
  12) andma audiitori ja järelevalvet teostava isiku kasutusse kõik projekti teostamisega seotud andmed ja dokumendid kolme tööpäeva jooksul nõudmisest arvates;
  13) osutama auditi ja järelevalve kiireks läbiviimiseks igakülgset abi;
  14) järgima hangete läbiviimisel «Riigihangete seaduses» (RT I 2000, 84, 534; 2001, 40, 224; 50, 284; 2002, 23, 131; 47, 297; 61, 375; 63, 387; 87, 505; 99, 577; 2003, 25, 153; 78, 521; 88, 591) kehtestatud nõudeid, kui toetuse saaja on ostja «Riigihangete seaduse» § 5 mõistes;
  15) vastavalt Euroopa Komisjoni määrusele 1159/2000/EÜ, mis käsitleb liikmesriikide järgitavaid teavitamis- ja avalikustamismeetmeid seoses struktuurifondide antava abiga (EÜT L 130, 31.05.2000, lk 30–36), näitama toetuse kasutamisel, et tegemist on struktuuritoetusega, kasutades selleks ettenähtud sümboolikat;
  16) hoidma talle kasutamiseks antud sümboolikat heaperemehelikult ja tagastama selle vastavasisulise nõude esitamisel;
  17) viivitamatult kirjalikult informeerima kõigist esitatud andmetes toimunud muudatustest v��i asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada toetuse saaja poolt oma kohustuste täitmist, sealhulgas nime, aadressi ja seaduslike või volitatud esindajate muutumisest, ümberkujundamisest, pankroti väljakuulutamisest või likvideerija määramisest, tegevuse lõpetamisest jms ka siis, kui eelnimetatud muudatused on registreeritud avalikus registris või avalikustatud massiteabevahendite kaudu.
  18) viivitamatult kirjalikult informeerima projekti teostamise käigus ilmnenud projekti negatiivse tulemuse suurest tõenäosusest või vältimatusest ning projekti edasise jätkamise kaheldavast otstarbekusest;
  19) viivitamatult kirjalikult informeerima projekti teostamise ajal projekti teostamise baasiks oleva ettevõtte või ettevõtte osa ja nendega seonduvate asjade või õiguste üleandmise otsuse vastuvõtmisest;
  20) viivitamatult kirjalikult informeerima projekti teostamise ajal toetuse saaja omanike muutusest üle 5%, välja arvatud avalikult noteeritud ettevõtjad;
  21) täitma teisi õigusaktides sätestatud kohustusi.
[RTL 2005, 101, 1548 - jõust. 07.10.2005]

§ 21.  Sihtasutuse õigused

  Sihtasutusel on õigus:
  1) teostada kuludokumentide auditit ja järelevalve toiminguid;
  2) kontrollida toetuse ning omafinantseeringute kasutamist;
  3) nõuda taotluses sisaldunud projekti kestuse, tegevuste, eesmärkide ja kulutuste kohta täiendavate andmete ja dokumentide esitamist, mis tõendavad projekti nõuetekohast teostamist ja toetuse saaja kohustuste nõuetekohast täitmist;
  4) lõpetada toetuse väljamaksmine ning nõuda toetuse osalist või täielikku tagastamist, kui toetuse saaja rikub «Struktuuritoetuse seaduses» või määruses sätestatud tingimusi või kaldub muul viisil kõrvale taotluses või taotluse rahuldamise otsuses sätestatust;
  5) vähendada väljamakstava toetuse suurust proportsionaalselt toetuse saaja omafinantseeringu vähenemisel alla taotluse rahuldamise otsuses sätestatud määra;
  6) keelduda toetuse väljamaksmisest, kui toetuse saaja majanduslik olukord on selliselt halvenenud, et toetuse kasutamine või projekti teostamine on ohustatud;
  7) teostada muid õigusaktidega kehtestatud toiminguid.
[RTL 2005, 101, 1548 - jõust. 07.10.2005]Majandus- ja kommunikatsiooniministri
13. aprilli 2004. a määruse nr 72
««Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument aastateks 2004–2006» meetme nr 2.2 «Ettevõtluse infrastruktuuri arendamise toetamine» osa tingimused»
lisa

[RTL 2005, 78, 1090 - jõust. 17.07.2005]

/otsingu_soovitused.json