Teksti suurus:

Riigietendusasutuse Eesti Kontsert põhimääruse kinnitamine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.10.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2009
Avaldamismärge:

Riigietendusasutuse Eesti Kontsert põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 05.01.2000 nr 1
RTL 2000, 10, 95
jõustumine 17.01.2000

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

16.10.2003 nr 16 (RTL 2003, 110, 1738), jõust. 27.10.2003

28.09.2005 nr 8 (RTL 2005, 103, 1566 ), jõust. 14.10.2005

Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 43 lõike 5 ja Etendusasutuse seaduse paragrahvi 4 lõike 2 alusel määran:

1. Kinnitada riigietendusasutuse Eesti Kontsert põhimäärus (juurde lisatud).

2. [Käesolevast tekstist välja jäetud].

Kinnitatud
kultuuriministri 5. jaanuari 2000. a määrusega nr 1

RIIGIETENDUSASUTUSE EESTI KONTSERT PÕHIMÄÄRUS

I. ÜLDSÄTTED

1. Eesti Kontsert (edaspidi EK) on Eesti Vabariigi Kultuuriministeeriumi valitsemisalas tegutsev ministeeriumi hallatav riigietendusasutus.

2. EK juhindub oma tegevuses etendusasutuse seadusest, Vabariigi Valitsuse määrustest ja korraldustest, kultuuriministri määrustest ja käskkirjadest, teistest õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

3. EK-l on ovaalse kujuga pitsat oma logo ja tekstiga: EV Kultuuriministeerium, Riigietendusasutus Eesti Kontsert.

4. EK-l on oma eelarve, pangaarved ning kehtiva seadusandlusega kooskõlas olev sümboolika.

5. EK postiaadress on Estonia pst 4, 10148 Tallinn.

II. ÜLESANDED JA TEGEVUS

6. EK põhiülesanded on kontsertide, loengkontsertide, muusikaetenduste, -festivalide ja -pidustuste ning konkursside korraldamine.

7. Oma ülesannete täitmiseks EK:
1) teeb koostööd teiste etendusasutustega ja loominguliste liitudega;
2) loob kontakte ja teeb koostööd teiste riikide kultuuri- ja muusikaorganisatsioonide, esinduste ja interpreetidega;
3) korraldab Eesti muusikakollektiivide, ansamblite ja solistide esinemisi Eesti Vabariigis ja välismaal;
4) korraldab välisesinejate esinemisi Eesti Vabariigis;
5) annab välja reklaammaterjale ja muid trükiseid;
6) korraldab oma tegevust perspektiivsetest ja hooajaplaanidest lähtudes.

8. EK-l on õigus osutada oma põhitegevusega seotud tasulisi teenuseid ning korraldada muud etendusasutusega seotud põhiülesannete täitmiseks vajalikku majandustegevust.

9. EK määrab kindlaks oma struktuuriüksuste – ansambli Hortus Musicus ja Eesti Rahvusmeeskoori – kontsertide arvu hooajaks.

10. EK kogub ja säilitab korraldatud kontsertidega seonduvaid materjale.

11. EK algatab ja korraldab sihttellimusi eesti heliloojatele.

III. JUHTIMINE JA STRUKTUUR

12. EK tegevust juhib direktor, kellega sõlmib tähtajalise  töölepingu kultuuriminister konkursikomisjoni ettepanekul.

13. Direktor:
1) juhib EK tegevust kooskõlas käesoleva põhimäärusega ning vastutab EK üldseisundi, arengu ja EK-le pandud põhiülesannete täitmise eest;
2) tagab EK tegevust korraldavate õigusaktide täpse ja otstarbeka täitmise;
3) annab aru kultuuriministrile;
4) kinnitab EK struktuuriüksuste põhimäärused, koosseisu ja koosseisuliste ametikohtade arvu ;
5) sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud EK töötajatega;
6) määrab kindlaks töötajate tööjaotuse, töökohustused, ametipalgad, kinnitab töötajate ametijuhendid ning EK töö sisekorraeeskirjad ning tulenevalt valitsusasutuste asjaajamise korra alustest EK asjaajamise korra, samuti muud EK sisesed eeskirjad;
7) esindab EK-d ja volitab selleks vajadusel teisi isikuid, sõlmib EK nimel lepinguid ja sooritab muid tehinguid;
8) koostab EK eelarve, käsutab kooskõlas kehtiva seadusandlusega EK valduses olevat riigivara ja EK rahalisi vahendeid ning tagab nende sihipärase ja otstarbeka kasutamise;
9) annab välja volikirju ja käskkirju;
10) kinnitab piletihinnad ning muud EK poolt osutatavate teenuste hinnad;
11) täidab EK loomingulise juhi ülesandeid;
12) täidab muid EK juhtimisega seonduvaid ülesandeid.

14. Direktorit asendab tema äraolekul tema poolt käskkirjaga nimetatud töötaja.

15. EK juures tegutseb loomenõukogu, kelle pädevusse kuulub EK loomingulise tegevuse hindamine, arengusuundade määratlemine ja hooaja repertuaariplaani kinnitamine vastavalt eelarvele.

16. Loomenõukogu koosseisu kinnitab minister oma käskkirjaga.

17. Loomenõukogusse kuuluvad EK direktor ja EK kunstinõukogu esindaja, Kultuuriministeeriumi esindaja, Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri esindaja, Eesti Interpreetide Liidu esindaja, Eesti Heliloojate Liidu esindaja, Eesti Kontserdikorraldajate Liidu esindaja, Eesti Raadio esindaja, Eesti Muusikanõukogu esindaja ja teised EK tegevusega kursisolevad asjatundjad, samuti kultuuriüldsuse esindajad.

18. Loomenõukogu tööd juhib loomenõukogu esimees, kes valitakse esimesel koosolekul lihthäälteenamusega.

19. Oma töö korraldamiseks kehtestab loomenõukogu kodukorra.

20. Loomenõukogu otsused peavad olema fikseeritud kirjalikult ning need avaldatakse EK koduleheküljel.

21.  Loomenõukogu istungid toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kaks korda aastas.

22. Loomenõukogu ühe koosseisu volituste tähtaeg on kuni kolm aastat. Direktori vahetumisel on EK uuel direktoril õigus teha ministrile ettepanek loomenõukogu laialisaatmiseks.

23. EK direktoril on õigus teha vajadusel ministrile ettepanek loomenõukogu laialisaatmiseks.

24. EK hooaja repertuaariplaani väljatöötamiseks, jooksvate loominguliste küsimuste lahendamiseks ning arengusuundade väljatöötamiseks tegutseb EK kunstinõukogu, kuhu kuuluvad EK produtsendid ja teised direktori poolt määratud EK töötajad.

25. Kunstinõukogu koosseisu kinnitab direktor oma käskkirjaga. Kunstinõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord nädalas.

26. EK koosneb alljärgnevatest struktuuriüksusest:
1) haldusosakond;
2) eelarve- ja finantsosakond;
3) muusikaosakond;
4) reklaamiosakond;
5) kontserdiosakond;
6) piletikeskus
7) ansambel Hortus Musicus;
8) Eesti Rahvusmeeskoor;
9) Vanemuise Kontserdimaja;

10) Pärnu Kontserdimaja;

[RTL 2003, 110, 1738- jõust. 27.10.2003]

11) Jõhvi Kontserdimaja;

[RTL 2005, 103, 1566 - jõust. 14.10.2005]

12) Estonia Kontserdisaal.

[RTL 2005, 103, 1566 - jõust. 14.10.2005]

27. EK struktuuriüksuste juhtimine, juhtide ülesanded, õigused ja kohustused, alluvus ja asendamine määratakse kindlaks struktuuriüksuste põhimäärustes, mille kinnitab direktor.

IV. VARA JA FINANTSEERIMINE

28. EK valduses oleva riigivara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub riigivaraseadusega sätestatud korras.

29. EK tegevust finantseeritakse etendusasutuste seaduses sätestatud korras riigieelarvest; samuti oma tuludest ning asutuste, ettevõtete, organisatsioonide ja üksikisikute vabatahtlikest eraldistest, sponsorlusest, annetustest ja muudest laekunud tuludest.

V. ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE

30. EK peab raamatupidamise ja statistilist arvestust ning esitab statistilisi aruandeid õigusaktides sätestatud korras.

31. EK esitab rahaliste vahendite kasutamise aruandeid ja ülevaateid oma tegevusest Kultuuriministeeriumile viimase poolt kehtestatud korras.

32. EK tegevust revideerivad Kultuuriministeerium ja Riigikontroll.

VI. ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

33. EK korraldab ümber ja tema tegevuse lõpetab kultuuriminister Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korras.

/otsingu_soovitused.json