Teksti suurus:

Järve luidete maastikukaitseala kaitse-eeskiri

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.07.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 05.07.2023, 40

Järve luidete maastikukaitseala kaitse-eeskiri

Vastu võetud 06.10.2005 nr 258
RT I 2005, 54, 432
jõustumine 21.10.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.01.2009RT I 2009, 7, 4801.02.2009
19.03.2010RT I 2010, 13, 7001.04.2010
22.06.2023RT I, 05.07.2023, 108.07.2023

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 10 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Järve luidete maastikukaitseala kaitse-eesmärk

  (1) Järve luidete maastikukaitseala2 (edaspidi kaitseala) kaitse-eesmärk on:
  1) tervikliku luidetesüsteemi ja liivaranna kaitse;
  2) EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – eelluidete (2110)3 , rohttaimedega kinnistunud rannikuluidete ehk hallide luidete (2130*), liikuvate rand-luidekaeraga rannikuluidete ehk valgete luidete (2120) ja metsastunud luidete (2180) kaitse;
  3) EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ II lisas nimetatud ja selles direktiivis nimetamata kaitset vajavate liikide – Gmelini kilbirohu (Alyssum montanum ssp. Gmelinii ), mis on ühtlasi II kategooria kaitsealune liik, ning nõmmnelgi ( Dianthus arenarius ssp. arenarius), tumepunase neiuvaiba (Epipactis atrorubens), roomava öövilke (Goodyera repens), roheka käokeele (Platantherachlorantha), kahelehise käokeele (Platanthera bifolia), suure käopõlle ( Listeraovata), villase katkujuure (Petasites spurius ) ja aas-karukella (Pulsatilla pratensis), mis on kõik III kategooria kaitsealused liigid, kaitse.

  (2) Kaitseala maa-ala kuulub sihtkaitsevööndisse.

  (3) Kaitsealal kehtivad «Looduskaitseseaduses» sätestatud piirangud käesolevas määruses sätestatud erisustega.

  (4) Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korralduse nr 615-k «Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri» lisa 1 punkti 2 alapunktist 55 hõlmab kaitseala Järve loodusala, kus tegevuse kavandamisel tuleb hinnata selle mõju kaitse-eesmärkidele, arvestades Natura 2000 võrgustiku alade suhtes kehtivaid erisusi.

§ 2.  Kaitseala asukoht

  (1) Kaitseala asub Saare maakonnas Kaarma vallas Mändjala ja Keskranna külas ning Salme vallas Järve külas.

  (2) Kaitseala välispiir on esitatud kaardil määruse lisas4.

§ 3.  Kaitseala valitseja

  Kaitseala valitseja on Keskkonnaamet.
[RT I 2009, 7, 48 - jõust. 01.02.2009]

2. peatükk KAITSEKORD 

§ 4.  Lubatud tegevus

  (1) Inimestel on lubatud viibida, korjata marju, seeni ja muid metsa kõrvalsaadusi kogu kaitsealal.

  (2) Füüsilise isiku või eraõigusliku juriidilise isiku omandis oleval kinnisasjal viibimine on lubatud, arvestades «Asjaõigusseaduses» ja «Looduskaitseseaduses» sätestatut.

  (3) Kaitsealal on lubatud jahipidamine 15. oktoobrist 1. märtsini.

  (4) Kaitsealal on lubatud rahvaürituste korraldamine, seejuures on rohkem kui 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades lubatud vaid kaitseala valitseja loal.

  (5) Kaitsealal on lubatud sõidukiga sõitmine kattega teedel või kruusateedel. Maastikusõidukiga sõitmine väljaspool kattega teid või kruusateid on lubatud vaid kaitseala valitseja nõusolekul. Sõidukiga sõitmine väljaspool kattega teid või kruusateid ja maastikusõidukiga sõitmine kaitseala valitseja nõusolekuta on lubatud järelevalve- ja päästetöödel, käesoleva kaitse-eeskirjaga lubatud töödel, kaitseala valitsemisega seotud töödel ja kaitseala valitseja nõusolekul tehtavas teadustegevuses.

  (6) Kaitsealal on lubatud tootmisotstarbeta ehitise püstitamine kaitseala tarbeks ja olemasolevate ehitiste hooldustööd.

  (7) Kaitseala valitseja nõusolekul on kaitsealal lubatud:
  1) koosluse kujundamine vastavalt kaitse-eesmärgile;
  2) kaitstavate liikide elutingimuste säilitamiseks vajalik tegevus.

§ 5.  Keelatud tegevus

  (1) Kaitseala valitseja nõusolekuta on kaitsealal keelatud:
  1) muuta katastriüksuse kõlvikute piire ja sihtotstarvet;
  2) koostada maakorralduskava ja teostada maakorraldustoiminguid;
  3) väljastada metsamajandamiskava;
  4) kinnitada metsateatist;
  5) kehtestada detailplaneeringut ja üldplaneeringut;
  6) anda nõusolekut väikeehitise, sealhulgas lautri või paadisilla ehitamiseks;
  7) anda projekteerimistingimusi;
  8) anda ehitusluba.

  (2) Kaitsealal on keelatud:
  1) telkimine ja lõkke tegemine;
  2) majandustegevus;
  3) loodusvarade kasutamine;
  4) ehitise, kaasa arvatud ajutise ehitise püstitamine, välja arvatud käesoleva määruse § 4 lõikes 6 nimetatud juhul.

§ 6.  Tegevuse kooskõlastamine

  (1) Kaitseala valitseja vaatab talle kooskõlastamiseks esitatud metsateatise läbi ja annab kümne tööpäeva jooksul pärast taotluse saamist metsakoosluse liikide ning vanuse mitmekesisuse säilitamise eesmärgist tulenevalt oma kirjaliku nõusoleku või seab vajaduse korral omapoolsed tingimused.

  (2) Kaitseala valitseja ei kooskõlasta tegevust, mis vajab kaitse-eeskirja kohaselt kaitseala valitseja nõusolekut, kui see võib kahjustada kaitseala kaitse-eesmärgi saavutamist või seisundit.

  (3) Kui tegevust ei ole kaitseala valitsejaga kooskõlastatud või tegevuse juures ei ole arvestatud kaitseala valitseja kirjalikult seatud tingimusi, mille täitmise korral tegevus ei kahjusta kaitseala kaitse-eesmärgi saavutamist või seisundit, ei teki isikul, kelle huvides nimetatud tegevus on, vastavalt «Haldusmenetluse seadusele» õiguspärast ootust sellise tegevuse õiguspärasuse osas.

  (4) [Kehtetu - RT I, 05.07.2023, 1 - jõust. 08.07.2023]


1EÜ nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50; C 241, 29.08.1994, lk 175; L 305, 8.11.1997, lk 42–65; L 236, 23.09.2003, lk 667–702; L 284, 31.10.2003, lk 1–53).

2Kaitseala on moodustatud Kingissepa Rajooni TSN Täitevkomitee 19. mai 1959. a otsusega nr 71 «Looduskaitse organiseerimisest Kingissepa rajoonis» kaitse alla võetud Järve luidete baasil.

3Sulgudes on siin ja edaspidi kaitstava elupaigatüübi koodinumber vastavalt EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisale. Tärniga (*) on tähistatud esmatähtsad elupaigatüübid.

4Kaitseala välispiir on märgitud määruse lisas esitatud kaardil Eesti põhikaardi (mõõtkava 1:10 000) alusel, kasutades Eesti Metsakorralduskeskuses 2002. aastal koostatud Roosa metskonna puistuplaani (1:20 000) ja maakatastri andmeid seisuga juuni 2004. a.

Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).
[RT I 2010, 13, 70 - jõust. 01.04.2010]

Järve luidete maastikukaitseala

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json