Teksti suurus:

Põllumajandusministri 24. mai 2004. a määruse nr 98 "Fütosanitaarsertifikaadi sisu- ja vorminõuded ning fütosanitaarsertifikaadi väljastamise, asendamise ja säilitamise kord" muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.10.2005
Avaldamismärge:RTL 2005, 104, 1582

Põllumajandusministri 24. mai 2004. a määruse nr 98 "Fütosanitaarsertifikaadi sisu- ja vorminõuded ning fütosanitaarsertifikaadi väljastamise, asendamise ja säilitamise kord" muutmine

Vastu võetud 06.10.2005 nr 100

Määrus kehtestatakse «Taimekaitseseaduse» § 19 lõike 3 alusel.

§ 1. Põllumajandusministri 24. mai 2004. a määrust nr 98 «Fütosanitaarsertifikaadi sisu- ja vorminõuded ning fütosanitaarsertifikaadi väljastamise, asendamise ja säilitamise kord» (RTL 2004, 68, 1126; 2005, 19, 208) muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambulist jäetakse välja Riigi Teataja avaldamismärge «(RT I 2004, 32, 226)»;

2) määruse normitehnilist märkust täiendatakse pärast teksti «2004/70/EÜ (ELT L 127, 29.04.2004, lk 97–103),» tekstiga «2004/102/EÜ (ELT L 309, 06.10.2004, lk 9–25), 2005/15/EÜ (ELT L 056, 02.03.2005, lk 12–13), 2005/16/EÜ (ELT L 057, 03.03.2005, lk 19–22)» ja pärast teksti «muudetud EL Nõukogu määrusega 806/2003 (ELT L 122, 16.05.2003, lk 1–35)» tekstiga «ning Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu määrusega 2004/882 (ELT L 165, 30.04.2004, lk 1–141)»;

3) paragrahvi 2 lõiget 2 täiendatakse punktiga 121 järgmises sõnastuses:

« 121) taimede, taimsete saaduste ja muude objektide puhul, mis peavad vastama «Taimekaitseseaduse» § 6 lõike 4 alusel kehtestatud nõuetele, lisadeklaratsioonis ametlik teave selle kohta, milline sätestatud nõue on täidetud;»;

4) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

« (41) Eestist ühendusevälisesse riiki toimetatava kaubasaadetise juures olev fütosanitaarsertifikaat on valgel paberil ja rohelise trükivärviga ning reekspordi fütosanitaarsertifikaat on valgel paberil ja pruuni trükivärviga.»

Minister Ester TUIKSOO

Kantsler Ants NOOT

/otsingu_soovitused.json