Teksti suurus:

Põllumajandusministri 21. augusti 2003. a määruse nr 85 "Sõnniku koostise nõuded" muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.10.2005
Avaldamismärge:RTL 2005, 104, 1583

Põllumajandusministri 21. augusti 2003. a määruse nr 85 "Sõnniku koostise nõuded" muutmine

Vastu võetud 06.10.2005 nr 101

Määrus kehtestatakse «Veeseaduse» § 261 lõike 1 alusel.

Põllumajandusministri 21. augusti 2003. a määrust nr 85 (RTL 2003, 95, 1428) «Sõnniku koostise nõuded» muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambulist jäetakse välja Riigi Teataja avaldamismärge «(RT I 1994, 40, 655; 1996, 13, 241; 1998, 2, 47; 61, 987; 1999, 10, 155; 54, 583; 95, 843; 2001, 7, 19; 42, 234; 50, 283; 94, 577; 2002, 1, 1; 61, 375; 63, 387; 2003, 13, 64; 26, 156; 51, 352)»;

2) määruse lisa tabeli veerust 4 jäetakse välja viimane lause «Patareisse virnastatava sõnniku kuivaine sisaldus «≥25%»;

3) määruse lisa tabeli veeru 4 teises lõigus asendatakse arv «≥17%» arvuga «≥20%» ning kolmandas lõigus arv «16,9» arvuga «19,9»;

4) määruse lisa tabelit täiendatakse uue reaga järgmises sõnastuses:

2 Virts Loomade vedelad väljaheited koos sõnnikust väljanõrgunud vedelikega N 0,2%
P 0,01%
K 0,3%  

Kuivainesisaldus ≥0,6%
   

Minister Ester TUIKSOO

Kantsler Ants NOOT

/otsingu_soovitused.json