Teksti suurus:

Kunder Kulli avalduses Sotsiaalteaduste Erakõrgkool Veritas likvideerija määramiseks

Väljaandja:Riigikohtu Tsiviilkolleegium
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT III 2002, 13, 151

Kunder Kulli avalduses Sotsiaalteaduste Erakõrgkool Veritas likvideerija määramiseks

RIIGIKOHTU TSIVIILKOLLEEGIUMI KOHTUOTSUS
Eesti Vabariigi nimel

Kohtuasja number 3-2-3-1-02
Otsuse kuupäev Tartu, 16. aprill 2002. a
Kohtukoosseis Eesistuja L. Laarmaa, liikmed H. Jõks ja V. Kõve
Kohtuasi Kunder Kulli avaldus Sotsiaalteaduste Erakõrgkool Veritas likvideerija määramiseks
Vaidlustatud kohtulahend   Tallinna Linnakohtu 12. detsembri 2001. a otsus tsiviilasjas nr 2/3/21-7202/01
Kaebuse esitaja ja kaebuse liik Mittetulundusühing Koolitusühing Tekkel avaldus kohtuvigade parandamiseks
Asja läbivaatamise kuupäev 8. aprill 2002. a
Istungil osalenud isikud Koolitusühing Tekkel esindajad vandeadvokaat M. Lust ja juhatuse liige R. Talts

Resolutsioon

1. Tühistada Tallinna Linnakohtu 12. detsembri 2001. a otsus ja saata asi samale linnakohtule uueks läbivaatamiseks.

2. Kohtuvigade parandamise avaldus rahuldada.

3. Tagastada Peeter Johannsonile 25. veebruaril 2002. a tasutud kautsjon 200 (kakssada) krooni.

Asjaolud ja menetluse käik

1. 15. oktoobril 2001. a esitas K. Kulli Sotsiaalteaduste Erakõrgkooli Veritas asutajana avalduse nimetatud kooli likvideerimismenetluse taastamiseks ning Lembit Auväärti likvideerijaks määramiseks. Avalduse põhjenduste kohaselt arvati 12. veebruaril 1997. a asutatud erakõrgkool Veritas ettevõtteregistrist välja 5. oktoobril 2000. a. Tegemist oli sundlikvideerimisega, mis toimus likvideerimismenetluseta. Juriidilise isiku vara jäi välja selgitamata ning asutajate nõuded lahendamata. Avaldaja leidis, et antud juhul ei järgitud TsÜS §-des 49–52 kehtestatud sundlikvideerimise korda.

2. Tallinna Linnakohtu 12. detsembri 2001. a otsusega avaldus rahuldati ja Sotsiaalteaduste Erakõrgkooli Veritas likvideerijaks määrati L. Auväärt. Kohtuotsuse põhjenduste kohaselt sätestab erakooliseaduse § 24 erakooli tegevuse lõpetamise alused, kuid mitte lõpetamise menetluse. TsÜS § 50 kohaselt toimub juriidilise isiku tegevuse lõpetamine likvideerimismenetluse läbiviimisega ning sundlõpetamise korral määrab likvideerijad kohus. Tsiviilseadustiku üldosa seadus ei reguleeri juriidilise isiku suhtes likvideerimismenetluse korraldamist pärast juriidilise isiku lõppemist. Seaduse analoogia põhjal kuulub erakooli lõppemisel kohaldamisele ÄS § 218 lg 2, mille kohaselt määrab kohus registrist kustutatud osaühingule likvideerijad juhul, kui on vajalik viia läbi täiendavad likvideerimisabinõud.

Asjaosaliste põhjendused

3. 25. jaanuaril 2002. a esitas mittetulundusühing Koolitusühing Tekkel avalduse kohtuvea parandamiseks, paludes Tallinna Linnakohtu 12. detsembri 2001. a otsuse tühistamist ning asja saatmist uueks läbivaatamiseks samale kohtule. Avalduse põhjenduste kohaselt rikkus linnakohus TsMS § 249 lg 2 ja 3, kuna ei kaasanud menetlusse Koolitusühingut Tekkel, kes on erakõrgkooli Veritas õigusjärglaseks. Samas on «Sotsiaalteaduste Erakõrgkool Veritas (pro: SE Veritas)» ka kaubamärk, mis kuulub Koolitusühingule Tekkel. Koolitusühingu Tekkel põhikirja p 2.1 kohaselt on ühingu tegevuse eesmärgiks Sotsiaalteaduste Erakõrgkooli Veritas pidamine. Koolitusühing Tekkel ei teadnud K. Kulli avalduse läbivaatamisest Tallinna Linnakohtus ning teda ei kaasatud asjas huvitatud isikuna.

4. Vastuses peetakse kohtuvigade parandamise avaldust põhjendamatuks ja palutakse see rahuldamata jätta. Pärast Tallinna Linnakohtu 12. detsembri 2001. otsusega likvideerimismenetluse taastamist eksisteerib nii Sotsiaalteaduste Erakõrgkool Veritas iseseisva juriidilise isikuna kui ka Koolitusühingu Tekkel asutus Sotsiaalteaduste Erakõrgkool Veritas, mis ei ole juriidiline isik. Koolitusühing Tekkel ei ole esitanud tõendeid väidetava õigusjärgluse kohta.

Tsiviilkolleegiumi seisukoht

5. Kolleegium leidis, et linnakohtu otsus kuulub tühistamisele TsMS § 372 p 3 alusel.

6. 21. märtsil 1999. a jõustunud erakooliseaduse § 21 kohaselt tegutseb erakool äriregistrisse, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse või Eesti kirikute, koguduste ja koguduste liitude registrisse kantud isiku asutusena. Riigikohtule esitatud Koolitusühingu Tekkel ja Sotsiaalteaduste Erakõrgkooli Veritas põhikirjadest nähtuvalt on viimatinimetatu Koolitusühingu Tekkel asutus. Seega puudutab Tallinna Linnakohtu otsus Sotsiaalteaduste Erakõrgkooli Veritas likvideerimise kohta Koolitusühingu Tekkel õigusi ja kohustusi, ning ta tuli kaasata menetlusse.

L. LAARMAA H. JÕKS H. KÕVE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json