Teksti suurus:

Sotsiaalministri 31. detsembri 2001. a määruse nr 167 «Riikliku pensioni määramise, ümberarvutamise ja maksmise juhend» muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 2002, 47, 652

Sotsiaalministri 31. detsembri 2001. a määruse nr 167 «Riikliku pensioni määramise, ümberarvutamise ja maksmise juhend» muutmine

Vastu võetud 27.03.2002 nr 53

Määrus kehtestatakse «Riikliku pensionikindlustuse seaduse» (RT I 2001, 100, 648) § 39 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 31. detsembri 2001. a määruses nr 167 «Riikliku pensioni määramise, ümberarvutamise ja maksmise juhend» (RTL 2002, 9, 89) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 20 lõike 1 viimane lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«Täiendava pensioniõigusliku staaži dokumendi esitamisel tehakse täiendav pensioniõiguslik staaž kindlaks kooskõlas seaduse §-ga 28 ja pension arvutatakse ümber seaduse § 25 lõike 1 punktis 3 sätestatud tähtajast.»;

2) paragrahvi 54 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Täiendava pensioniõigusliku staaži dokumendi esitamisel tehakse täiendav pensioniõiguslik staaž kindlaks kooskõlas seaduse §-ga 28 ja pension arvutatakse ümber seaduse § 25 lõike 1 punktis 3 sätestatud tähtajast.»;

3) paragrahvi 61 täiendatakse lõigetega 11 ja 21 järgmises sõnastuses:

« (11) Toitja 3- kuni 14-aastast last, venda, õde või lapselast oma perekonnas kasvatava ühe vanematest, lese või eestkostja tööle asumisel peatatakse talle käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel eraldatud pensioniosa maksmine töötamise alustamise kuule järgneva kuu esimesest kuupäevast. Pensioniosa maksmist jätkatakse töötamise lõpetamisele järgnevast päevast.

( 21) Pensioniosa saaja on kohustatud töötamise alustamisest või lõpetamisest teatama kooskõlas käesoleva määruse § 41 lõigetega 3 ja 4.»

§ 2. Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 2002. aasta 1. jaanuarist.

Minister Siiri OVIIR

Kantsler Hannes DANILOV

/otsingu_soovitused.json