Teksti suurus:

Vee erikasutusloa ja ajutise vee erikasutusloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise kord, loa taotlemiseks vajalike materjalide loetelu ja loa vormid

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.02.2006
Avaldamismärge:RTL 2002, 48, 664

Vee erikasutusloa ja ajutise vee erikasutusloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise kord, loa taotlemiseks vajalike materjalide loetelu ja loa vormid

Vastu võetud 26.03.2002 nr 18

Määrus kehtestatakse «Veeseaduse» (RT I 1994, 40, 655; 1996, 13, 241; 1998, 2, 47; 61, 987; 1999, 10, 155; 54, 583; 95, 843; 2001, 7, 19; 42, 234; 50, 283; 94, 577; 2002, 1,1) § 9 lõike 14 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Määruse reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse vee erikasutusloa ja ajutise vee erikasutusloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise kord, loa taotlemiseks vajalike materjalide loetelu ja loa vormid.

§ 2. Vee erikasutusloa olemasolu vajalikkus

(1) Vee erikasutusluba peab olema «Veeseaduse» § 8 lõikes 2 nimetatud tegevuste korral.

(2) «Veeseaduse» § 8 lõike 2 punktis 9 nimetatud tegevuse korral eristatakse vee erikasutusloa andmise menetluses:
1) laeva regulaarset ohtlike ainetega seotud teenindamist või remonti ja laeva regulaarset ohtlike ainetega või tuulega lenduvate puistekaupadega lastimist või lossimist;
2) kemikaalide kasutamist pinnaveekogu korrashoiuks;
3) veekogus kalade kasvatamist aastase juurdekasvuga rohkem kui 2 tonni;
4) muid vee füüsikalisi, keemilisi või veekogu bioloogilisi omadusi muutvaid tegevusliike.

§ 3. Vee erikasutusloa andja

Vee erikasutusloa andja on määratud «Veeseaduse» § 9 lõikes 5.

§ 4. Vee erikasutusloa taotluse esitamine

Vee erikasutusloa taotleja esitab vee erikasutusloa saamiseks vee erikasutusloa andjale kirjaliku selle määruse nõuetele vastava taotluse kahes eksemplaris. Kui vee erikasutusloa andja ja vee erikasutusloa taotleja omavad vastavaid tehnilisi võimalusi, võib vee erikasutusloa taotluse esitada digitaalallkirjaga arvutifailina vastavalt «Digitaalallkirja seadusele» (RT I 2000, 26, 150; 92, 597; 2001, 56, 338).

2. peatükk
VEE ERIKASUTUSLOA JA AJUTISE VEE ERIKASUTUSLOA TAOTLEMISEKS VAJALIKE MATERJALIDE LOETELU

§ 5. Kõikide vee erikasutuslubade taotlemiseks vajalikud materjalid

Kõik vee erikasutusloa taotlused peavad koosnema:
1) avaldusest, milles on taotleja nimi või ärinimi, aadress, ettevõtja registrikood või füüsilise isiku isikukood, vee erikasutuse eesmärk, taotluse esitamise kuupäev ja taotleja allkiri;
2) vee erikasutuse iseloomustusest;
3) vee erikasutuse asukoha skeemist ja kaardist (soovitavalt mõõtkavas 1:10 000);
4) vee erikasutusloa taotleja tegevusala iseloomustusest, mis peab sisaldama Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori koodi (EMTAK kood);
5) vee erikasutamise eest vastutava isiku nimest, ametikoha nimetusest, telefoninumbrist või elektronposti aadressist;
6) teabest vee erikasutusega seotud tehnoloogia ja tehnika kohta;
7) vee erikasutusega seotud tööde teostamise projektist selle olemasolu korral;
8) teabest vee erikasutamise aja kohta;
9) teabest kasutatava tehnika vastavuse kohta parimale võimalikule tehnikale selle teabe olemasolu korral;
10) vee erikasutusloa andmiseks vajalikust eksperthinnangust vee erikasutusloa andja nõudmisel;
11) kohaliku omavalitsuse nõusolekust, v.a juhul, kui vee erikasutusluba taotletakse vee erikasutuseks sise- või territoriaalmerel või piiriveekogudel või kohaliku omavalitsuse enda poolt;
12) vee erikasutuse asukoha veekogu, maa või ehitise õiguspärast valdust tõendavatest dokumentidest.

§ 6. Vee võtmiseks vajaliku vee erikasutusloa taotlemise materjalid

Vee erikasutusloa taotlus mineraalvee võtmiseks või vee võtmiseks pinnaveekogust, sealhulgas ka jää võtmiseks enam kui 30 m3 ööpäevas või vee võtmiseks kambriumi-vendi või ordoviitsiumi-kambriumi põhjaveekihist või vee võtmiseks rohkem kui 5 m3 ööpäevas muudest põhjaveekihtidest koosneb lisaks §-s 5 loetletule järgmistest materjalidest:
1) veevajaduse iseloomustus veehaarete ja põhjaveekihtide kaupa aastas, kvartalis ja ööpäevas (m3);
2) pinnaveevõtu iseloomustus (veekogu või selle osa nimi, veehaarde asukoha kirjeldus ja veevõtukoha koordinaadid) pinnaveekogust veevõtu korral;
3) põhjaveevõtu iseloomustus (põhjaveekihi nimetus, puurkaevu passi koopia, veehaarde asukoha kirjeldus ja koordinaadid) põhjaveekihist veevõtu korral;
4) veehaarde ja veevõtuseadmete iseloomustus;
5) võetava vee koguse määramise viis ja mõõtmisvahendid;
6) võetava vee ja kasutamiseks vajaliku vee kvaliteedi võrdlev hinnang ja võetava vee töötlemise kirjeldus;
7) kaart (soovitavalt mõõtkavas 1:10 000), millele on kantud vee erikasutusloa taotlusega seotud veehaarded koos sanitaarkaitsealadega;
8) teave heitvee ärajuhtimise kohta (heitvee kogus aastas (m3), isiku nimi, kelle kanalisatsiooni heitvesi juhitakse ja koopia heitvee ärajuhtimise lepingust selle lepingu olemasolul) heitvee ärajuhtimise korral.

§ 7. Heitvee ja teisi vett saastavate ainete suublasse juhtimiseks vajaliku vee erikasutusloa taotlemise materjalid

(1) Vee erikasutusloa taotlus heitvee ja teisi vett saastavate ainete suublasse juhtimiseks koosneb lisaks §-s 5 loetletule järgmistest materjalidest:
1) parimale võimalikule tehnikale vastav reovee kogus selle teabe olemasolul ja tegelikult tekkiv reovee kogus aastas, kvartalis ja ööpäevas (m3);
2) veeheite hulga iseloomustus toodanguühiku kohta;
3) teave reovee koguse ja koostise muutumise kohta aasta, kuu või ööpäeva jooksul;
4) saasteainete kogus toodanguühiku kohta;
5) tööstusettevõtte reovees sisalduvad ohtlikud ained, mis juhitakse ühiskanalisatsiooni ja mida ei ole võimalik reoveepuhastis kõrvaldada;
6) vee-ettevõtja ja tööstusettevõtja reovee ärajuhtimist reguleeriva lepingu koopia selle lepingu olemasolul;
7) reovee puhastamise kirjeldus (puhastuse liik, skeem, seadme tüüp, võimsus, reoveejärelpuhastus, puhastusprotsessi projektikohane ja tegelik puhastusaste);
8) kogumiskaevude ja -basseinide kirjeldus (materjal, maht ja veepidavus);
9) suubla nimi, iseloomustus ja asukoha kirjeldus;
10) prognoositav suublasse juhitava heitvee kogus aastas, kvartalis, ööpäevas (m3);
11) suublasse juhitava heitvee saasteainete kogused või prognoositavad kogused aastas, kvartalis ja ööpäevas (t);
12) saasteainete sisaldus või prognoositav sisaldus suublasse juhitavas heitvees (mg/l);
13) pinnassuubla iseloomustus, sh selle pindala (ha) ja põhjavee kaitstus reostuse eest;
14) vedelsõnniku laotusplaani koopia loomakasvatusega seotud vee erikasutamise korral;
15) vedelsõnniku laotamiseks sõlmitud lepingute koopiad nende lepingute olemasolul loomakasvatusega seotud vee erikasutamise korral;
16) põlluraamatu koopia taimekasvatusega seotud vee erikasutamise korral;
17) reostuskoormuse määramise viis ja mõõtmisvahendid;
18) kavandatud või olemasolevad seirepunktid ja seiratavad näitajad ning seire sagedus vee erikasutuse piirkonnas;
19) reovee puhastamisel tekkiva reoveesette kogus, omadused ning käitluse kirjeldus;
20) vee tehnoloogilise jaotuse ja heitvee formeerumise skeem;
21) kanalisatsiooni ja heitvee väljalaskmete asukoha skeem;
22) reostusallika orgaaniline reostuskoormus inimekvivalentides (ie);
23) ohtlike ainete heite korral nimistusse 1 kantud ohtlike ainete kõrvaldamise meetmekava ja nimistusse 2 kantud ohtlike ainete heite vähendamise meetmekava.

(2) Vee erikasutuse piirkond on käesoleva määruse tähenduses ala, kus vee erikasutus halvendab veekogude või põhjaveekihtide seisundit.

(3) Ohtlike ainete nimistud 1 ja 2 on kehtestatud «Veeseaduse» § 265 lõike 2 alusel.

§ 8. Veekogu tõkestamiseks, paisutamiseks, allalaskmiseks, süvendamiseks, veekogu põhja pinnase paigaldamiseks, kemikaalide kasutamiseks pinnaveekogu korrashoiuks või veekogusse tahkete ainete uputamiseks vajaliku vee erikasutusloa taotlemise materjalid

Vee erikasutusloa taotlus veekogu tõkestamiseks või veekogu paisutamiseks või veekogu allalaskmiseks või veekogu süvendamiseks või veekogu põhja pinnase paigaldamiseks või kemikaalide kasutamiseks pinnaveekogu korrashoiuks või tahkete ainete veekogusse uputamiseks koosneb lisaks §-s 5 loetletule järgmistest materjalidest:
1) veekogu süvendamisel väljavõetava, veekogu põhja paigutatava või uputamisele kuuluva pinnase või jäätmete maht (m3) ning nende omaduste kirjeldus, mis sisaldab vee erikasutusloa andja nõudmisel andmeid jäätmete või pinnase saasteainete sisaldusest;
2) kavandatavate vee ja pinnase seirepunktide asukoht ning seire sagedus vee erikasutuse piirkonnas;
3) vee erikasutusega kaasneva võimaliku negatiivse mõju vähendamise meetmete kirjeldus;
4) vee erikasutuse piirkonna koordinaadid;
5) veega üleujutatava ala pindala ja veetaseme tõusu prognoos veekogu paisutamise või tõkestamise korral;
6) pinnaveekogu korrashoiuks kasutatava kemikaali nimetus ja hulk veekogu korrashoiuks kemikaalide kasutamise korral.

§ 9. Põhjavee täiendamiseks, allalaskmiseks või ümberjuhtimiseks vajaliku vee erikasutusloa taotlemise materjalid

Vee erikasutusloa taotlus põhjavee täiendamiseks, allalaskmiseks või ümberjuhtimiseks koosneb lisaks §-s 5 loetletule järgmistest materjalidest:
1) põhjavee täiendamiseks kasutatava vee hulk aastas, kvartalis ja ööpäevas (m3);
2) põhjavee täiendamiseks kasutatava vee kvaliteeti iseloomustavad näitajad (mikrobioloogiliste, keemiliste ja indikaatornäitajate sisaldus vees);
3) põhjavee täiendamise, ümberjuhtimise või taseme alandamise jälgimiseks kavandatavate seirepunktide kirjeldus;
4) põhjavee taseme alandamisega või ümberjuhtimisega kaasnev veetaseme või vee kvaliteedi muutumise kirjeldus;
5) teave veevõtust või saasteainete suublasse juhtimisest veevõtu või saasteainete suublasse juhtimise korral;
6) vee erikasutusega kaasneva võimaliku negatiivse mõju vähendamise meetmete kirjeldus;
7) põhjaveekihist kaevandatava maavara või maa-ainese kogus maavara või maa-ainese kaevandamise korral.

§ 10. Kalade kasvatamiseks vajaliku vee erikasutusloa taotlemise materjalid

Vee erikasutusloa taotlus veekogus kalade kasvatamiseks aastase juurdekasvuga rohkem kui 2 tonni koosneb lisaks §-s 5 loetletule järgmistest materjalidest:
1) teave veekogus kasvatatavatest või kasvatada kavatsetavatest kaladest;
2) kasutatav sööt ja seda iseloomustavad näitajad (valgu-, kuivaine-, rasva-, süsivesikute, koguenergia ja ainevahetuseks vajaliku energia sisaldus ning üldlämmastiku ja üldfosfori sisaldus);
3) kasutatavad söödakogused;
4) sööda kulu kalade juurdekasvu kohta;
5) kasutatavad kemikaalid (sh sumbavärvid) ning ravimite nimetus ja kogus;
6) kasutatav vee kogus aastas, kvartalis, ööpäevas (m3) ja vajaduse korral maksimaalne taotletav vooluhulk (m3 sekundis);
7) kalakasvatusega kaasneva negatiivsete muutuste vähendamise meetmete kirjeldus;
8) suublasse juhitava heitvee saasteainete kogused või prognoositavad kogused aastas, kvartalis ja ööpäevas (t) saasteainete suublasse juhtimise korral;
9) saasteainete sisaldus või prognoositav sisaldus suublasse juhitavas heitvees (mg/l) saasteainete suublasse juhtimise korral.

§ 11. Laeva teenindamiseks või remontimiseks ja lastimiseks või lossimiseks vajaliku vee erikasutusloa taotlemise materjalid

Vee erikasutusloa taotlus laeva regulaarse ohtlike ainetega seotud teenindamiseks või remontimiseks ja laeva regulaarse ohtlike ainete või tuulega lenduvate puistekaupadega seotud lastimiseks või lossimiseks koosneb lisaks §-s 5 loetletule järgmistest materjalidest:
1) laevaga veetava kauba iseloomustus ja kogus ohtlike ainete või tuulega lenduvate puistekaupade lastimise või lossimise korral;
2) laeva sadamasse sissesõidu kiirus;
3) kauba lastimise või lossimise tehnoloogia kirjeldus ohtlike ainete või tuulega lenduvate puistekaupade lastimise või lossimise korral;
4) laeval asuvad reovee- või jäätmekäitlusseadmed või rajatised;
5) laeva teenindamise, remondi, lastimise või lossimisega kaasneva võimaliku negatiivse mõju vähendamise meetmete kirjeldus;
6) laeva remondiks ja teeninduseks kasutatavad ohtlikud ained, mis võivad sattuda veekeskkonda;
7) veevõtu või saasteainete suublasse juhtimise teave veevõtu või saasteainete suublasse juhtimise korral.

§ 12. Ajutise vee erikasutusloa taotlemiseks vajalikud materjalid

Kõik ajutise vee erikasutusloa taotlused peavad koosnema:
1) avaldusest, milles on ajutise vee erikasutusloa taotleja nimi või ärinimi, aadress, ettevõtja registrikood või füüsilise isiku isikukood, taotluse esitamise kuupäev ja taotleja allkiri;
2) ajutise vee erikasutusloa taotlemise põhjendusest;
3) suurema saastamise või kahju ärahoidmiseks kavandatavate meetmete kirjeldusest ja ajakavast;
4) veekogu või põhjaveekihi vee kvaliteedinäitajatest enne ja vee kvaliteedinäitajate prognoosist pärast ajutist vee erikasutust.

3. peatükk
VEE ERIKASUTUSLOA JA AJUTISE VEE ERIKASUTUSLOA ANDMINE

§ 13. Vee erikasutusloa taotluse läbivaatamine

(1) Vee erikasutusloa andja registreerib esitatud taotluse kohe pärast selle saamist ja kontrollib taotluse vastavust selle määruse nõuetele.

(2) Kui tegevuseks, milleks vee erikasutusluba taotleti, seda vaja ei ole, teatab vee erikasutusloa andja sellest taotlejale kirjalikult 15 tööpäeva jooksul arvates taotluse registreerimisest, taotlust tagastamata.

(3) Kui vee erikasutusloa taotlus ei ole koostatud vastavalt selle määruse nõuetele, määrab vee erikasutusloa andja tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, tagastades vee erikasutusloa taotluse. Kui puudusi ei ole tähtaja jooksul kõrvaldatud, võib vee erikasutusloa andja teha otsuse puudustega vee erikasutusloa taotluse läbi vaatamata jätmise kohta ning saadab selle otsuse ärakirja taotlejale 15 tööpäeva jooksul vee erikasutusloa andja poolt puuduste kõrvaldamiseks määratud tähtaja möödumisest. Otsus peab sisaldama põhjendust vee erikasutusloa taotluse läbi vaatamata jätmise kohta.

§ 14. Vee erikasutusloa taotluse avalikustamine

Vee erikasutusloa andja avalikustab vee erikasutusloa taotluse «Veeseaduse» §-s 91 sätestatud korras.

§ 15. Vee erikasutusloa andmise menetlemise aeg

Vee erikasutusloa andmise menetlemise aeg on kolm kuud arvates vee erikasutusloa taotluse registreerimise kuupäevast.

§ 16. Vee erikasutusloa koostamine ja andmise otsustamine

(1) Vee erikasutusloa andja teeb vee erikasutusloa andmise otsuse lähtudes:
1) taotluses esitatud informatsioonist;
2) vee kasutamist ja kaitset sätestavatest õigusaktidest;
3) taotluse kohta esitatud seisukohtadest;
4) keskkonnamõju hindamise tulemustest.

(2) Vee erikasutusloa andja võib ühendada ühe vee erikasutusloa taotleja kahe või enama vee erikasutusloa taotlemise menetlemise ning anda ühendatud menetluses ühe vee erikasutusloa.

(3) Vee erikasutusloa andja koostab vee erikasutusloa järgides lisades 1–5 esitatud vee erikasutusloa vorme. Vee erikasutusloa andja kirjutab alla vee erikasutusloa igale leheküljele.

(4) Kui vee erikasutusloa vormi kõigi osade täitmine on sõltuvalt vee erikasutuse eripärast võimatu, tuleb täitmata osa läbi kriipsutada.

(5) Vee erikasutusloa andja koostab vee erikasutusloa ühes eksemplaris, mis saadetakse postiga vee erikasutusloa taotlejale ühe nädala jooksul pärast vee erikasutusloa andmise otsuse tegemist. Vee erikasutusloa koopia jääb vee erikasutusloa andjale. Vee erikasutusloa teine koopia saadetakse kohalikule omavalitsusele selles lõikes nimetatud aja jooksul, kui vee erikasutus ei toimu merel.

§ 17. Vee erikasutusloa kehtivus

(1) Kui olemasoleva vee erikasutusloa kehtivus lõpeb enne uue vee erikasutusloa andmist, pikendatakse olemasolevat vee erikasutusluba põhjendatud taotluse alusel kuni uue vee erikasutusloa andmiseni.

(2) Vee erikasutusluba antakse üldjuhul kuni viieks aastaks. Vee erikasutusloa kehtivuse tähtaeg on viiest aastast lühem, kui:
1) seda taotleb vee erikasutaja;
2) on ette näha olukorra muutumist vee erikasutaja tegevuses või veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemis;
3) esinevad muud veekaitse seisukohalt põhjendatud juhud.

§ 18. Vee erikasutusloa andmisest keeldumine

(1) Vee erikasutusloa andja keeldub vee erikasutusloa andmisest «Veeseaduse» § 9 lõikes 10 sätestatud juhtudel.

(2) Vee erikasutusloa andja saadab postiga vee erikasutusloa taotlejale kirjaliku otsuse vee erikasutusloa andmisest keeldumise kohta nädala aja jooksul otsuse tegemisest.

§ 19. Vee erikasutusloa andmise avalikustamine

Vee erikasutusloa andmine avalikustatakse «Veeseaduse» §-s 91 sätestatud korras.

§ 20. Ajutise vee erikasutusloa andmine või selle andmisest keeldumine

(1) Ajutise vee erikasutusloa saamiseks tuleb vee erikasutusluba omaval isikul esitada vee erikasutusloa andjale §-s 12 esitatud nõuetele vastav taotlus.

(2) Ajutine vee erikasutusluba tuleb koostada lisas 6 esitatud ajutise vee erikasutusloa vormi järgides.

(3) Ajutise vee erikasutusloa andmine avalikustatakse «Veeseaduse» § 91 kohaselt.

(4) Vee erikasutusloa andja teatab ajutise vee erikasutusloa taotlejale kirjalikult ajutise vee erikasutusloa andmisest või sellest keeldumisest hiljemalt kahe nädala jooksul arvates ajutise vee erikasutusloa taotluse registreerimise kuupäevast.

(5) Ajutise vee erikasutusloa andmisel tuleb arvestada selle määruse §-dega 13, 15, 16 ja 18.

4. peatükk
VEE ERIKASUTUSLOA MUUTMINE JA VEE ERIKASUTUSLOA NING AJUTISE VEE ERIKASUTUSLOA KEHTETUKS TUNNISTAMINE

§ 21. Vee erikasutusloa muutmine

(1) Vee erikasutusloa muutmiseks esitab vee erikasutaja vee erikasutusloa andjale kirjaliku taotluse, milles sisaldub:
1) vee erikasutaja nimi või ärinimi,
2) taotluse esitamise kuupäev ja vee erikasutaja allkiri;
3) vee erikasutusloa nimi ja number, mille muutmist taotletakse;
4) muutmise ettepanek;
5) muutmise ettepaneku põhjendus;
6) muutmise vajalikkust tõendavad materjalid.

(2) Vee erikasutusloa muutmise taotlus vaadatakse läbi selle määruse § 13 kohaselt. Vee erikasutusloa andja otsustab muutmise ettepanekut arvestades, kas vajalik on vee erikasutusloa muutmine või uue vee erikasutusloa andmine kahe kuu jooksul vee erikasutusloa muutmise taotluse registreerimise kuupäevast.

(3) Vee erikasutusluba ei saa muuta, kui vee erikasutaja tegevus muutub nii, et taotletakse vee erikasutust muudeks «Veeseaduse» § 8 lõikes 2 nimetatud tegevusteks, mille kohta vee erikasutajal ei ole vee erikasutusluba.

(4) Vee erikasutusloa andjal on õigus vee erikasutusloa muutmise ettepanek tagasi lükata «Veeseaduse» § 9 lõikes 10 esitatud juhul.

(5) Vee erikasutusloa andja saadab kirjaliku otsuse vee erikasutusloa muutmise kohta postiga vee erikasutajale ühe nädala jooksul otsuse tegemisest.

§ 22. Vee erikasutusega seotud ehitise valduse muutumine

(1) Vee erikasutusega seotud ehitise valduse muutumisel on vee erikasutajal õigus vee erikasutusluba uuele valdajale üle anda.

(2) Valduse üleandmisest ja vee erikasutusloa üleandmisest teatab uus valdaja vee erikasutusloa andjale hiljemalt ühe nädala jooksul alates valduse muutumisest. Sel juhul kehtib vee erikasutusluba uue valdaja suhtes neli kuud alates valduse üleandmise hetkest.

(3) Kui vee erikasutusega seotud ehitise uus valdaja soovib jätkata vee erikasutusloa tingimustele vastavat tegevust, taotleb uus valdaja vee erikasutusloa muutmist valdaja andmete osas kooskõlas §-ga 21.

§ 23. Vee erikasutusloa ja ajutise vee erikasutusloa kehtetuks tunnistamine

(1) Vee erikasutusloa kehtetuks tunnistamine toimub «Veeseaduse» § 9 lõigete 11 ja 13 alusel.

(2) Enne vee erikasutusloa kehtetuks tunnistamise otsuse tegemist kuulatakse ära vee erikasutaja. Ärakuulamise ajast ja kohast teatatakse kirjalikult vähemalt üks nädal ette. Vee erikasutaja ilmumata jätmisel võib vee erikasutusloa andja teha vee erikasutusloa kehtetuks tunnistamise otsuse tagaselja.

(3) Vee erikasutusloa kehtetuks tunnistamise kirjalik otsus peab sisaldama:
1) otsuse koostanud asutuse nimetust ja aadressi;
2) otsuse teinud ametiisiku nime ja ametikohta;
3) otsuse tegemise kuupäeva;
4) kehtetuks tunnistatava vee erikasutusloa numbrit ja andmise kuupäeva;
5) kehtetuks tunnistavat vee erikasutusluba omava vee erikasutaja nimetust ja aadressi;
6) vee erikasutusloa kehtetuks tunnistamist tingivaid asjaolusid koos viidetega vastavate õigusaktide sätetele;
7) otsust tunnistada kehtetuks vee erikasutusluba või selle osa;
8) otsuse teinud ametiisiku allkirja.

(4) Vee erikasutusloa kehtetuks tunnistamise otsuse ärakiri saadetakse postiga või toimetatakse vee erikasutusloa andja poolt vee erikasutajale, Keskkonnainspektsiooni ja § 5 punktis 11 esitatud juhul kohalikule omavalitsusele viivitamatult.

(5) Selle paragrahvi sätteid kohaldatakse ka ajutise vee erikasutusloa kehtetuks tunnistamise kohta.

5. peatükk
RAKENDUSSÄTE

§ 24. Keskkonnaministri määruse kehtetuks tunnistamine

Keskkonnaministri 24. detsembri 1996. a määrus nr 63 «Vee erikasutuslubade andmise ja tühistamise korra kehtestamine» (RTL 1997, 3, 9; 2000, 43, 611; 2001, 52, 706) tunnistatakse kehtetuks.

Minister Heiki KRANICH

Kantsler Sulev VARE

Keskkonnaministri 26. märtsi 2002. a määruse nr 18 «Vee erikasutusloa ja ajutise vee erikasutusloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise
kord, loa taotlemiseks vajalike materjalide
loetelu ja loa vormid»

lisa 1

VEEVÕTU VÕI HEITVEE JA TEISI VETT SAASTAVAID AINEID SUUBLASSE JUHTIMISE VEE ERIKASUTUSLOA VORM

.............................................................................................

(vee erikasutusloa nimi)

VEE ERIKASUTUSLUBA

nr .....

1. Vee erikasutaja:

 

1.1. Ärinimi/Füüsilise isiku nimi

 

1.2. Registrikood/Isikukood

 

1.3. Aadress

 

1.4. Vastutava isiku nimi

 

1.5. Aadress

 

1.6. Kontaktinfo

Telefoni number  
Faksi number  
Elektronposti aadress  

1.7. Kood1

 

1.8. Vee erikasutuse piirkond (maakond, vald, linn, alev, küla)

 

1.9. Tegevusala kood (EMTAK)2

 

1.10. Tegevuse iseloomustus

 

1 vee erikasutaja koodi omistab vee erikasutusloa andja
2 tegevusala kood on Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorist saadav number

2. Vee erikasutusloa andja:

 

2.1. Asutuse nimi

 

2.2. Registrikood

 

2.3. Aadress

 

2.4. Vee erikasutusloa koostanud ametniku nimi

 

2.5. Ametikoht

 

2.6. Kontaktinfo

Telefoni number  
Faksi number  
Elektronposti aadress  

3. Vee erikasutusloa:

 

3.1. Väljaandmise kuupäev

 

3.2. Andja

Nimi/Allkiri  
Ametinimetus  
3.3. Vastuvõtnud isik Nimi/Allkiri  
  Ametinimetus  

3.4. Kehtivuse kuupäev

 

3.5. Muutmise, sh pikendamise kuupäev

 

3.6. Muutja

Nimi/Allkiri  
Ametinimetus  

3.7. Muudetud vee erikasutusloa kehtivuse kuupäev

 

3.8. Vee erikasutuse iseloomustus

 
3.9. Vaidlustamine

Käesolevat vee erikasutusluba on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest, esitades kaebuse halduskohtusse
halduskohtumenetluse seadustikus (RT I 1999, 31, 425; 96, 846; 2000, 51, 321; 2001, 53, 313; 58, 355) sätestatud korras või vaide vee erikasutusloa andja kaudu keskkonnaministrile haldus-
menetluse seaduses (RT I 2001, 58, 354) sätestatud korras.

3.10. Vee erikasutusloa andmise põhjendus (faktiline ja õiguslik alus ning kaalutlused vee erikasutusloa andmisel)

 

4.1. Lubatud veevõtt pinnaveehaarete kaupa (jrk nr)1

4.1.1. Veehaarde nimetus  
4.1.2. Veehaarde kood2  
4.1.3. Geograafilised koordinaadid  

4.1.4. Lubatud veevõtt (m3)

Aastas I
kvartalis
II kvartalis III kvartalis IV
kvartalis
Öö-
päevas
Sekun-
dis3
             

1 anda vajadusel iga aasta kohta eraldi
2 veehaarde koodi omistab vee erikasutusloa andja arvestades riigi veekatastrit (edaspidi veekataster)
3 täitmise otsustab vee erikasutusloa andja

4.2. Lubatud veevõtt põhjaveehaarete kaupa (jrk nr)1

4.2.1. Veehaarde nimetus  
4.2.2. Põhjaveekihtide kood2  
4.2.3. Puurkaevude grupi kood3  
4.2.4. Geograafilised koordinaadid  
4.2.5. Puurkaevu passi number4  
4.2.6. Puurkaevu katastri number5  
4.2.7. Lubatud veevõtt (m3) Aastas I
kvartalis
II kvartalis III kvartalis IV
kvartalis
Öö-
päevas
Sekun-
dis6
               

1 anda vajadusel iga aasta kohta eraldi
2 põhjaveekihtide kood on põhjaveekompleksi indeks veekatastri järgi
3 puurkaevude grupi kood on puurkaevu või puurkaevusid iseloomustav number, mille omistab vee erikasutusloa andja
4 puurkaevu passi numbri saab veekatastri andmebaasist puurkaev-põhjavesi
5 puurkaevu katastri numbri saab veekatastri andmebaasist puurkaev-põhjavesi
6 täitmise otsustab vee erikasutusloa andja

5. Võetava vee koguse ja kvaliteedi nõuded veehaarete kaupa

Toimingu nimetus Nõude kirjeldus
5.1. Veearvestuse pidamine  
5.2. Vee kvaliteedi kontrollimine  
5.3. Põhjaveetaseme mõõtmine  

6. Heitvee väljalaskmed, sh avariilaskmed ja lubatud saasteainete kogused (võib olla erinevate aastate lõikes) väljalaskmete ja saasteainete kaupa (jrk nr)1

6.1. Väljalaskme nimetus  
6.2. Väljalaskme kood2  
6.3. Suubla nimetus  
6.4. Suubla kood3  
6.5. Väljalaskme geograafilised koordinaadid  
6.6. Suubla saastetasu seaduse kohane koefitsient  
6.7. Lubatud vooluhulk aastas (m3)4  
6.8. Lubatud vooluhulk I kvartalis (m3)4  
6.9. Lubatud vooluhulk II kvartalis (m3)4  
6.10. Lubatud vooluhulk III kvartalis (m3)4  
6.11. Lubatud vooluhulk IV kvartalis4  
6.12. Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse  

6.13. Lubatud saasteainete kogused

Saaste-
aine nimetus
Suurim
lubatud
sisaldus (mg/l)
Puhastus-
aste %4

Lubatud kogused (kilogrammides või tonnides)

      I kv II kv III kv IV kv Aastas
               

1 võib anda vajadusel iga aasta kohta eraldi
2 väljalaskme koodi omistab vee erikasutusloa andja
3 suubla koodi omistab vee erikasutusloa andja veekatastri järgi
4 vee erikasutusloa andja otsustab täitmise

7. Ohtliku aine lubatav kogus tooraine- või toodanguühiku kohta1

7.1. Kasutatav tooraine

Nimetus

Ühik Hulk
     
7.2. Toodang

Nimetus

Ühik Hulk
       

7.3. Ohtliku aine kogus tooraine- või toodangu-
ühiku kohta

Nimetus

Aine kood2

Ühik Hulk
   

1 tabeli täitmise vajaduse otsustab vee erikasutusloa andja ja tabeli võib anda iga aasta kohta eraldi
2 Chemical Abstract Service infoteenistuse keemiliste ainete loetelu number (CAS)

8. Saasteainete seire nõuded1

8.1. Proovivõtunõuded  
8.2. Analüüsinõuded  
8.3. Väljalaskme nimetus Väljalaskme kood2 Seiratav näitaja Seire sagedus
       

1 võib nimetada väljalaskmete või saasteainete kaupa
2 väljalaskme koodi omistab vee erikasutusloa andja veekatastri järgi

9. Suubla kvaliteedi- ja seirenõuded

9.1. Proovivõtu-
nõuded

 

9.2. Analüüsinõuded

 
9.3. Suubla nimetus1 Suubla kood2 Seirepunkti nimetus Seirepunkti koordinaadid Kvaliteedi-näitaja nimetus Ühik Kvaliteedi-
nõue
Piir-
väärtus
Seire sagedus
                 

1 mitme suubla ja seirepunkti olemasolul võib kvaliteedinäitajad esitada suublate ja seirepunktide kaupa
2 suubla koodi omistab vee erikasutusloa andja veekatastri järgi

10. Meetmed ja nende täitmise tähtajad, mis aitavad vähendada vee erikasutuse mõju põhjaveekihile või veekogule või suublale

Meede Meetme kirjeldus Meetme rakendamise tähtaeg
10.1. Veehaarde ehitiste nõuete täitmiseks vajalikud meetmed    
10.2. Kanalisatsiooniehitiste nõuete täitmiseks vajalikud meetmed    
10.3. Ohtlike ainete heite vähendamise meetmete kava    
10.4. Nõutav reoveepuhastusviis    
10.5. Heitvee immutamise nõuded    
10.6. Sademevee käitluse nõuete täitmise meetmed    
10.7. Reoveesette käitluse nõuete täitmise meetmed    
10.8. Reoainete laotamise tingimused väetusainetena kasutamise korral    
10.9. Toimingud avarii korral    
10.10. Parim võimalik tehnika1    
10.11. Muud asjakohased meetmed    

1 täidetakse, kui info parima võimaliku tehnika kohta on olemas

11. Teabe vee erikasutusloa andjale esitamise nõuded

Teabe liik Teabe detailsem kirjeldus Teabe esitamise sagedus
11.1. Võetava vee kvaliteedi kontroll    
11.2. Võetava vee arvestus    
11.3. Heitvee arvestus    
11.4. Reostusallikast lähtuv reostuskoormus    
11.5. Suublasse juhitavate saasteainete sisaldused ja kogused    
11.6. Ühiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike ainete sisaldused ja kogused saastajate kaupa    
11.7. Heitvee reostusnäitajate või reovee puhastusastmete vastavus kehtestatud nõuetele    
11.8. Suubla omaseire tulemused    
11.9. Saastetasu ja vee erikasutuse tasu arvutus    
11.10. Reoveepuhasti tööd iseloomustavad näitajad    
11.11. Teave meetmete rakendamise kohta    
11.12. Ohtlike ainete heidetest teavitamine    
11.13. Veekasutuse aastaaruanne vastavalt vee erikasutusloa andja poolt esitatud vormidele    
11.14. Muu vajalik teave    

Keskkonnaministri 26. märtsi 2002. a määruse nr 18 «Vee erikasutusloa ja ajutise vee erikasutusloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise
kord, loa taotlemiseks vajalike materjalide
loetelu ja loa vormid»

lisa 2

VEEKOGU TÕKESTAMISE, PAISUTAMISE, ALLALASKMISE, SÜVENDAMISE, VEEKOGU PÕHJA PINNASE PAIGALDAMISE, KEMIKAALIDE KASUTAMISE PINNAVEEKOGU KORRASHOIUKS VÕI VEEKOGUSSE TAHKETE AINETE UPUTAMISE VEE ERIKASUTUSLOA VORM

.....................................................................................

(vee erikasutusloa nimi)

VEE ERIKASUTUSLUBA

nr .....

1. Vee erikasutaja:

 

1.1. Ärinimi/Füüsilise isiku nimi

 

1.2. Registrikood/Isikukood

 

1.3. Aadress

 

1.4. Vastutava isiku nimi

 

1.5. Aadress

 

1.6. Kontaktinfo

Telefoni number  
Faksi number  
Elektronposti aadress  

1.7. Kood1

 

1.8. Vee erikasutuse piirkond (maakond, vald, linn, alev, küla)

 

1.9. Tegevusala kood (EMTAK)2

 

1.10. Tegevuse iseloomustus

 

1 vee erikasutaja koodi omistab vee erikasutusloa andja
2 tegevusala kood on Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorist saadav number

2. Vee erikasutusloa andja:

 

2.1. Asutuse nimi

 

2.2. Registrikood

 

2.3. Aadress

 

2.4. Vee erikasutusloa koostanud ametniku nimi

 

2.5. Ametikoht

 

2.6. Kontaktinfo

Telefoni number  
Faksi number  
Elektronposti aadress  

3. Vee erikasutusloa:

 

3.1. Väljaandmise kuupäev

 

3.2. Andja

Nimi/Allkiri  
Ametinimetus  
3.3. Vastuvõtnud isik Nimi/Allkiri  
  Ametinimetus  

3.4. Kehtivuse kuupäev

 

3.5. Muutmise, sh pikendamise kuupäev

 

3.6. Muutja

Nimi/Allkiri  
Ametinimetus  

3.7. Muudetud veeloa kehtivuse kuupäev

 

3.8. Vee erikasutuse iseloomustus

 
3.9. Vaidlustamine

Käesolevat vee erikasutusluba on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest, esitades kaebuse halduskohtusse
halduskohtumenetluse seadustikus (RT I 1999, 31, 425; 96, 846; 2000, 51, 321; 2001, 53, 313; 58, 355) sätestatud korras või vaide vee erikasutusloa andja kaudu keskkonnaministrile haldus-
menetluse seaduses (RT I 2001, 58, 354) sätestatud korras.

3.10. Vee erikasutusloa andmise põhjendus (faktiline ja õiguslik alus ning kaalutlused vee erikasutusloa andmisel)

 

4. Veekogu (võib olla ka saasteainete suublaks) vee kvaliteedi ja seire nõuded1

4.1. Proovivõtunõuded  
4.2. Analüüsinõuded  
4.3. Veekogu nimetus  
4.4. Veekogu kood2  
4.5. Veekogu vee erikasutuse geograafilised koordinaadid  
4.6. Seirenõuded  
4.7. Seirepunkti nimetus Seirepunkti koordinaadid Kvaliteedi-nõue Kvaliteedi-näitaja nimetus Ühik Piirväärtus Seire sagedus
             

1 mitme suubla ja seirepunkti olemasolul võib kvaliteedinäitajad esitada suublate ja seirepunktide kaupa
2 veekogu koodi omistab vee erikasutusloa andja veekatastri järgi

5. Meetmed, mis aitavad vähendada vee erikasutuse mõju veekogule,
ja nende täitmise tähtajad

Meede Meetme kirjeldus Meetme rakendamise tähtaeg
5.1. Tööde minimaalsema keskkonnamõju saavutamise meetmed    
5.2. Tööde teostamise nõuded ja tingimused    
5.3. Tööde teostamise nõutav tehnika    
5.4. Veekogu tervendamise meetmed    
5.5. Muud olulised meetmed    

6. Nõuded teabe esitamiseks vee erikasutusloa andjale

Teabe liik Teabe detailsem kirjeldus Teabe esitamise sagedus
6.1. Meetmete rakendamise teave    
6.2. Veekogu seire tulemused    
6.3. Muu vajalik informatsioon    

Keskkonnaministri 26. märtsi  2002. a määruse nr 18 «Vee erikasutusloa ja ajutise vee erikasutusloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise
kord, loa taotlemiseks vajalike materjalide
loetelu ja loa vormid»

lisa 3

PÕHJAVEE TÄIENDAMISE, ALLALASKMISE VÕI ÜMBERJUHTIMISE VEE ERIKASUTUSLOA VORM

.....................................................................................

(vee erikasutusloa nimi)

VEE ERIKASUTUSLUBA

nr .....

1. Vee erikasutaja:

 

1.1. Ärinimi/Füüsilise isiku nimi

 

1.2. Registrikood/Isikukood

 

1.3. Aadress

 

1.4. Vastutava isiku nimi

 

1.5. Aadress

 

1.6. Kontaktinfo

Telefoni number  
Faksi number  
Elektronposti aadress  

1.7. Kood1

 

1.8. Vee erikasutuse piirkond (maakond, vald, linn, alev, küla)

 

1.9. Tegevusala kood (EMTAK)2

 

1.10. Tegevuse iseloomustus

 

1 vee erikasutaja koodi omistab vee erikasutusloa andja
2 tegevusala kood on Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorist saadav number

2. Vee erikasutusloa andja:

 

2.1. Asutuse nimi

 

2.2. Registrikood

 

2.3. Aadress

 

2.4. Vee erikasutusloa koostanud ametniku nimi

 

2.5. Ametikoht

 

2.6. Kontaktinfo

Telefoni number  
Faksi number  
Elektronposti aadress  

3. Vee erikasutusloa:

 

3.1. Väljaandmise kuupäev

 

3.2. Andja

Nimi/Allkiri  
Ametinimetus  
3.3. Vastuvõtnud isik Nimi/Allkiri  
  Ametinimetus  

3.4. Kehtivuse kuupäev

 

3.5. Muutmise, sh pikendamise kuupäev

 

3.6. Muutja

Nimi/Allkiri  
Ametinimetus  

3.7. Muudetud veeloa kehtivuse kuupäev

 

3.8. Vee erikasutuse iseloomustus

 
3.9. Vaidlustamine

Käesolevat vee erikasutusluba on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest, esitades kaebuse halduskohtusse
halduskohtumenetluse seadustikus (RT I 1999, 31, 425; 96, 846; 2000, 51, 321; 2001, 53, 313; 58, 355) sätestatud korras või vaide vee erikasutusloa andja kaudu keskkonnaministrile haldus-
menetluse seaduses (RT I 2001, 58, 354) sätestatud korras.

3.10. Vee erikasutusloa andmise põhjendus (faktiline ja õiguslik alus ning kaalutlused vee erikasutusloa andmisel)

 

4. Lubatud veevõtt põhjaveehaarete kaupa (jrk nr)1

4.1. Veehaarde nimetus  
4.2. Põhjaveekihtide kood2  
4.3. Puurkaevude grupi kood3  
4.4. Koordinaadid  
4.5. Puurkaevu passi number4  
4.6. Puurkaevu katastri number5  

4.7. Lubatud veevõtt (m3)

Aastas I kvartalis II kvartalis III kvartalis IV
kvartalis
Öö-
päevas
Sekun-
dis6
             

1 anda vajadusel iga aasta kohta eraldi
2 põhjaveekihtide kood on põhjaveekompleksi indeks veekatastri järgi
3 puurkaevude grupi kood on puurkaevu või puurkaevusid iseloomustav number, mille omistab vee erikasutusloa andja
4 puurkaevu passi numbri saab veekatastri andmebaasist puurkaev-põhjavesi
5 puurkaevu katastri numbri saab veekatastri andmebaasist puurkaev-põhjavesi
6 täitmise otsustab vee erikasutusloa andja

5. Võetava vee koguse ja kvaliteedi nõuded veehaarete kaupa

Toimingu nimetus Nõude kirjeldus
5.1. Vee arvestuse pidamine  
5.2. Vee kvaliteedi kontrollimine  
5.3. Põhjaveetaseme mõõtmine  

6. Heitvee väljalaskmed, sh avariilaskmed ja lubatud saasteainete kogused (võib olla erinevate aastate lõikes) väljalaskmete ja saasteainete kaupa (jrk nr)1

6.1. Väljalaskme nimetus  
6.2. Väljalaskme kood2  
6.3. Suubla nimetus  
6.4. Suubla kood3  
6.5. Väljalaskme koordinaadid  
6.6. Suubla saastetasu seaduse kohane koefitsient  
6.7. Lubatud vooluhulk aastas (m3)4  
6.8. Lubatud vooluhulk
I kvartalis (m3)4
 
6.9. Lubatud vooluhulk
II kvartalis (m3)4
 
6.10. Lubatud vooluhulk III kvartalis (m3)4  
6.11. Lubatud vooluhulk IV kvartalis4  
6.12. Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse  

6.13. Lubatud saasteainete kogused

Saaste-
aine nimetus

Suurim
lubatud
sisaldus (mg/l)

Puhastus-
aste %4

Lubatud kogused (kilogrammides või tonnides)

I kv II kv III kv IV kv Aastas
               

1 võib anda vajadusel iga aasta kohta eraldi
2 väljalaskme koodi omistab vee erikasutusloa andja
3 suubla koodi omistab vee erikasutusloa andja veekatastri järgi
4 vee erikasutusloa andja otsustab täitmise

7. Saasteainete seire nõuded1

7.1. Proovivõtunõuded  
7.2. Analüüsinõuded  
7.3. Väljalaskme nimetus Väljalaskme kood2 Seiratav näitaja Seire sagedus
       

1 võib nimetada väljalaskmete ja saasteainete kaupa
2 väljalaskme koodi omistab vee erikasutusloa andja veekatastri järgi

8. Suubla kvaliteedi- ja seirenõuded1

8.1. Proovivõtu-
nõuded

 

8.2. Analüüsinõuded

 
8.3. Suubla nimetus Suubla kood2 Seire-
punkti nimetus
Seirepunkti koordinaadid Kvaliteedi-
näitaja nimetus
Ühik Kvaliteedi-
nõue
Piir-
väärtus
Seire sagedus
                 

1 mitme suubla ja seirepunkti olemasolul võib kvaliteedinäitajad esitada suublate ja seirepunktide kaupa
2 suubla koodi omistab vee erikasutusloa andja veekatastri järgi

9. Meetmed, mis aitavad vähendada vee erikasutuse mõju põhjaveekihile,
ja nende täitmise tähtajad

Meede Meetme kirjeldus Meetme rakendamise tähtaeg
9.1. Uurimistööd enne tegevust    
9.2. Tööde teostamiseks nõutav tehnika    
9.3. Tööde teostamise tingimused ja nõuded    
9.4. Muud olulised meetmed    

10. Vee erikasutusloa andjale teabe esitamise nõuded

Teabe liik Teabe detailsem kirjeldus Teabe esitamise sagedus
10.1. Meetmete rakendamise teave    
10.2. Seiretulemused    
10.3. Saastetasu ja vee erikasutuse tasu teave   Neli korda aastas
10.4. Veekasutuse aastaaruanne vastavalt vee erikasutusloa andja poolt esitatud vormidele   Üks kord aastas
10.5. Muu vajalik teave    

Keskkonnaministri 26. märtsi 2002. a määruse nr 18 «Vee erikasutusloa ja ajutise vee erikasutusloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise
kord, loa taotlemiseks vajalike materjalide
loetelu ja loa vormid»

lisa 4

LAEVA REGULAARSE OHTLIKE AINETEGA SEOTUD TEENINDAMISE VÕI REMONDI JA LAEVA REGULAARSE OHTLIKE AINETE VÕI TUULEGA LENDUVATE PUISTEKAUPADE LASTIMISE VÕI LOSSIMISE VEE
ERIKASUTUSLOA VORM

.....................................................................................

(vee erikasutusloa nimi)

VEE ERIKASUTUSLUBA

nr .....

1. Vee erikasutaja:

 

1.1. Ärinimi/Füüsilise isiku nimi/laeva nimi

 

1.2. Registrikood/Isikukood/IMO kood

 

1.3. Aadress

 

1.4. Vastutava isiku nimi

 

1.5. Aadress

 

1.6. Kontaktinfo

Telefoni number  
Faksi number  
Elektronposti aadress  

1.7. Kood1

 

1.8. Vee erikasutuse piirkond (maakond, vald, linn, alev, küla)

 

1.9. Tegevusala kood (EMTAK)2

 

1.10. Tegevuse iseloomustus

 

1 vee erikasutaja koodi omistab vee erikasutusloa andja
2 tegevusala kood on Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorist saadav number

2. Vee erikasutusloa andja:

 

2.1. Asutuse nimi

 

2.2. Registrikood

 

2.3. Aadress

 

2.4. Vee erikasutusloa koostanud ametniku nimi

 

2.5. Ametikoht

 

2.6. Kontaktinfo

Telefoni number  
Faksi number  
Elektronposti aadress  

3. Vee erikasutusloa:

 

3.1. Väljaandmise kuupäev

 

3.2. Andja

Nimi/Allkiri  
Ametinimetus  
3.3. Vastuvõtnud isik Nimi/Allkiri  
  Ametinimetus  

3.4. Kehtivuse kuupäev

 

3.5. Muutmise, sh pikendamise kuupäev

 

3.6. Muutja

Nimi/Allkiri  
Ametinimetus  

3.7. Muudetud veeloa kehtivuse kuupäev

 

3.8. Vee erikasutuse iseloomustus

 
3.9. Vaidlustamine

Käesolevat vee erikasutusluba on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest, esitades kaebuse halduskohtusse
halduskohtumenetluse seadustikus (RT I 1999, 31, 425; 96, 846; 2000, 51, 321; 2001, 53, 313; 58, 355) sätestatud korras või vaide vee erikasutusloa andja kaudu keskkonnaministrile haldus-
menetluse seaduses (RT I 2001, 58, 354) sätestatud korras.

3.10. Vee erikasutusloa andmise põhjendus (faktiline ja õiguslik alus ning kaalutlused vee erikasutusloa andmisel)

 

4.1. Lubatud veevõtt pinnaveehaarete kaupa (jrk nr)1

4.1.1. Veehaarde nimetus  
4.1.2. Veehaarde kood2  
4.1.3. Koordinaadid  

4.1.4. Lubatud veevõtt (m3)

Aastas I kvartalis II kvartalis III kvartalis IV
kvartalis
Öö-
päevas
Sekun-
dis3
             

1 anda vajadusel iga aasta kohta eraldi
2 veehaarde koodi omistab vee erikasutusloa andja arvestades riigi veekatastrit (edaspidi veekataster)
3 täitmise otsustab vee erikasutusloa andja

4.2. Lubatud veevõtt põhjaveehaarete kaupa (jrk nr)1

4.2.1. Veehaarde nimetus  
4.2.2. Põhjaveekihtide kood2  
4.2.3. Puurkaevude grupi kood3  
4.2.4. Koordinaadid  
4.2.5. Puurkaevu passi number4  
4.2.6. Puurkaevu katastri number5  
4.2.7. Lubatud veevõtt (m3) Aastas I kvartalis II kvartalis III kvartalis IV
kvartalis
Öö-
päevas
Sekun-
dis6
               

1 anda vajadusel iga aasta kohta eraldi
2 põhjaveekihtide kood on põhjaveekompleksi indeks veekatastri järgi
3 puurkaevude grupi kood on puurkaevu või puurkaevusid iseloomustav number, mille omistab vee erikasutusloa andja
4 puurkaevu passi numbri saab veekatastri andmebaasist puurkaev-põhjavesi
5 puurkaevu katastri numbri saab veekatastri andmebaasist puurkaev-põhjavesi
6 täitmise otsustab vee erikasutusloa andja

5. Võetava vee koguse ja kvaliteedi nõuded veehaarete kaupa

Toimingu nimetus Nõude kirjeldus
5.1. Vee arvestuse pidamine  
5.2. Vee kvaliteedi kontrollimine  
5.3. Põhjaveetaseme mõõtmine  

6. Heitvee väljalaskmed, sh avariilaskmed ja lubatud saasteainete kogused (võib olla erinevate aastate lõikes) väljalaskmete ja saasteainete kaupa (jrk nr)1

6.1. Väljalaskme nimetus  
6.2. Väljalaskme kood2  
6.3. Suubla nimetus  
6.4. Suubla kood3  
6.5. Väljalaskme koordinaadid  
6.6. Suubla saastetasu seaduse kohane koefitsient  
6.7. Lubatud vooluhulk aastas (m3)4  
6.8. Lubatud vooluhulk I kvartalis (m3)4  
6.9. Lubatud vooluhulk II kvartalis (m3)4  
6.10. Lubatud vooluhulk III kvartalis (m3)4  
6.11. Lubatud vooluhulk IV kvartalis4  
6.12. Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saasteasu arvutatakse  

6.13. Lubatud saasteainete kogused

Saaste-
aine nimetus

Suurim
lubatud sisaldus (mg/l)

Puhastus-
aste %4

Lubatud kogused (kilogrammides või tonnides)

I kv II kv III kv IV kv Aastas
               

1 võib anda vajadusel iga aasta kohta eraldi
2 väljalaskme koodi omistab vee erikasutusloa andja
3 suubla koodi omistab vee erikasutusloa andja veekatastri järgi
4 vee erikasutusloa andja otsustab täitmise

7. Saasteainete seire nõuded1

7.1. Proovivõtunõuded  
7.2. Analüüsinõuded  
7.3. Väljalaskme kood2 Väljalaskme nimetus Seiratav näitaja Seire sagedus
       

1 võib nimetada väljalaskmete või saasteainete kaupa
2 väljalaskme koodi omistab vee erikasutusloa andja veekatastri järgi

8. Suubla kvaliteedi- ja seirenõuded1

8.1. Proovivõtunõuded

 

8.2. Analüüsinõuded

 
8.3. Suubla nimetus Suubla kood2 Seire-
punkti nimetus
Seire-
punkti koordi-
naadid
Kvaliteedi-
näitaja nimetus
Ühik Kvaliteedi-nõue Piir-
väärtus
Seire sagedus
                 

1 mitme suubla ja seirepunkti olemasolul võib kvaliteedinäitajad esitada suublate ja seirepunktide kaupa
2 suubla koodi omistab vee erikasutusloa andja veekatastri järgi

9. Meetmed, mis aitavad vähendada vee erikasutuse mõju veekogule või suublale,
ja nende täitmise tähtajad

Meede Meetme kirjeldus Meetme rakendamise tähtaeg
9.1. Laevade teenindamise keskkonnasõbralik korraldamine    
9.2. Lastimis- ja lossimis- või laevaremondi töödeks nõutav tehnika ja nõuded    
9.3. Pilsivee ja muude heitmete käitlemine    
9.4. Veereostusavarii vältimine või selle kiire likvideerimise nõuete täitmine    
9.5. Muud olulised meetmed    

10. Nõuded teabe esitamiseks vee erikasutusloa andjale

Teabe liik Teabe detailsem kirjeldus Teabe esitamise sagedus
10.1. Meetme rakendamise teave    
10.2. Seiretulemused    
10.3. Saastetasu ja vee erikasutuse tasu teave    
10.4. Teave ohtlike ainete kohta    
10.5. Veekasutuse aastaaruanne vastavalt vee erikasutusloa andja poolt esitatud vormidele    
10.6. Muu vajalik teave    

Keskkonnaministri 26. märtsi  2002. a määruse nr 18 «Vee erikasutusloa ja ajutise vee erikasutusloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise
kord, loa taotlemiseks vajalike materjalide
loetelu ja loa vormid»

lisa 5

VEEKOGUS KALA KASVATAMISE VEE ERIKASUTUSLOA VORM

.....................................................................................

(vee erikasutusloa nimi)

VEE ERIKASUTUSLUBA

nr .....

1. Vee erikasutaja:

 

1.1. Ärinimi/Füüsilise isiku nimi

 

1.2. Registrikood/Isikukood

 

1.3. Aadress

 

1.4. Vastutava isiku nimi

 

1.5. Aadress

 

1.6. Kontaktinfo

Telefoni number  
Faksi number  
Elektronposti aadress  

1.7. Kood1

 

1.8. Vee erikasutuse piirkond (maakond, vald, linn, alev, küla)

 

1.9. Tegevusala kood (EMTAK)2

 

1.10. Tegevuse iseloomustus

 

1 vee erikasutaja koodi omistab vee erikasutusloa andja
2 tegevusala kood on Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorist saadav number

2. Vee erikasutusloa andja:

 

2.1. Asutuse nimi

 

2.2. Registrikood

 

2.3. Aadress

 

2.4. Vee erikasutusloa koostanud ametniku nimi

 

2.5. Ametikoht

 

2.6. Kontaktinfo

Telefoni number  
Faksi number  
Elektronposti aadress  

3. Vee erikasutusloa:

 

3.1. Väljaandmise kuupäev

 

3.2. Andja

Nimi/Allkiri  
Ametinimetus  
3.3. Vastuvõtnud isik Nimi/Allkiri  
  Ametinimetus  

3.4. Kehtivuse kuupäev

 

3.5. Muutmise, sh pikendamise kuupäev

 

3.6. Muutja

Nimi/Allkiri  
Ametinimetus  

3.7. Muudetud veeloa kehtivuse kuupäev

 

3.8. Vee erikasutuse iseloomustus

 
3.9. Vaidlustamine

Käesolevat vee erikasutusluba on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest, esitades kaebuse halduskohtusse
halduskohtumenetluse seadustikus (RT I 1999, 31, 425; 96, 846; 2000, 51, 321; 2001, 53, 313; 58, 355) sätestatud korras või vaide vee erikasutusloa andja kaudu keskkonnaministrile haldus-
menetluse seaduses (RT I 2001, 58, 354) sätestatud korras.

3.10. Vee erikasutusloa andmise põhjendus (faktiline ja õiguslik alus ning kaalutlused vee erikasutusloa andmisel)

 

4.1. Lubatud veevõtt pinnaveehaarete kaupa (jrk nr)1

4.1.1. Veehaarde nimetus  
4.1.2. Veehaarde kood2  
4.1.3. Geograafilised koordinaadid  

4.1.4. Lubatud veevõtt (m3)

Aastas I kvartalis II kvartalis III kvartalis IV
kvartalis
Öö-
päevas
Sekun-
dis3
             

1 anda vajadusel iga aasta kohta eraldi
2 veehaarde koodi omistab vee erikasutusloa andja arvestades riigi veekatastrit (edaspidi veekataster)
3 täitmise otsustab vee erikasutusloa andja

4.2. Lubatud veevõtt põhjaveehaarete kaupa (jrk nr)1

4.2.1. Veehaarde nimetus  
4.2.2. Põhjaveekihi kood2  
4.2.3. Puurkaevude grupi kood3  
4.2.4. Geograafilised koordinaadid  
4.2.5. Puurkaevu passi number4  
4.2.6. Puurkaevu katastri number5    

4.2.7. Lubatud veevõtt (m3)

Aastas I kvartalis II kvartalis III kvartalis IV
kvartalis
Öö-
päevas
Sekun-
dis6
             

1 anda vajadusel iga aasta kohta eraldi
2 põhjaveekihtide kood on põhjaveekompleksi indeks veekatastri järgi
3 puurkaevude grupi kood on puurkaevu või puurkaevusid iseloomustav number, mille omistab vee erikasutusloa andja
4 puurkaevu passi numbri saab veekatastri andmebaasist puurkaev-põhjavesi
5 puurkaevu katastri numbri saab veekatastri andmebaasist puurkaev-põhjavesi
6 täitmise otsustab vee erikasutusloa andja

5. Võetava vee koguse ja kvaliteedi nõuded veehaarete kaupa

Toimingu nimetus Nõude kirjeldus
5.1. Veearvestuse pidamine  
5.2. Vee kvaliteedi kontrollimine  
5.3. Põhjaveetaseme mõõtmine  

6. Heitvee väljalaskmed, sh avariilaskmed ja lubatud saasteainete kogused (võib olla erinevate aastate lõikes) väljalaskmete ja saasteainete kaupa (jrk nr)1

6.1. Väljalaskme nimetus                
6.2. Väljalaskme kood2                
6.3. Suubla nimetus                
6.4. Suubla kood3                
6.5. Väljalaskme geograafilised koordinaadid                
6.6. Suubla saastetasu seaduse kohane koefitsient                
6.7. Lubatud vooluhulk aastas (m3)4                
6.8. Lubatud vooluhulk
I kvartalis (m3)4
               
6.9. Lubatud vooluhulk
II kvartalis (m3)4
               
6.10. Lubatud vooluhulk III kvartalis (m3)4                
6.11. Lubatud vooluhulk IV kvartalis4                
6.12. Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse                

6.13. Lubatud saasteainete kogused

Saaste-
aine nimetus

Suurim lubatud sisaldus (mg/l)

Puhastus-
aste %4

Lubatud kogused (kilogrammides või tonnides)

I kv II kv III kv IV kv Aastas
               

1 võib anda vajadusel iga aasta kohta eraldi
2 väljalaskme koodi omistab vee erikasutusloa andja
3 suubla koodi omistab vee erikasutusloa andja veekatastri järgi
4 vee erikasutusloa andja otsustab täitmise

7. Saasteainete seire nõuded1

7.1. Proovivõtunõuded  
7.2. Analüüsinõuded  
7.3. Väljalaskme nimetus Väljalaskme kood2 Seiratav näitaja Seire sagedus
       

1 võib nimetada väljalaskmete või saasteainete kaupa
2 väljalaskme koodi omistab vee erikasutusloa andja veekatastri järgi

8. Suubla kvaliteedi- ja seirenõuded1

8.1. Proovivõtu-
nõuded

 

8.2. Analüüsinõuded

 
8.3. Suubla nimetus Suubla kood2 Seire-
punkti nimetus
Seirepunkti koordinaadid Kvaliteedi-
näitaja nimetus
Ühik Kvaliteedi-nõue Piir-
väärtus
Seire sagedus
                 

1 mitme suubla ja seirepunkti olemasolul võib kvaliteedinäitajad esitada suublate ja seirepunktide kaupa
2 suubla koodi omistab vee erikasutusloa andja veekatastri järgi

9. Meetmed, mis aitavad vähendada vee erikasutuse mõju põhjaveekihile või veekogule või suublale, ja nende täitmise tähtajad

Meede Meetme kirjeldus Meetme rakendamise tähtaeg
9.1. Sööta iseloomustavad meetmed (iseloomustus, maksimaalne kogus, maksimaalne lämmastiku- ja fosforisisaldus, kulu juurdekasvuühikule jms)    
9.2. Kalade pidamisega seotud meetmed    
9.3. Suubla mõjutuste leevendamise meetmed, sh saasteainete ja kemikaalide suurim lubatud kogus    
9.4. Muud olulised meetmed    

10. Nõuded teabe esitamiseks vee erikasutusloa andjale

Teabe liik Teabe detailsem kirjeldus Teabe esitamise sagedus
10.1. Meetmete rakendamise teave    
10.2. Veekogu seireandmed    
10.3. Saastetasu ja vee erikasutuse tasu teave    
10.4. Teave kasutatava sööda näitajate ja koguse kohta    
10.5. Teave kasutatavate kemikaalide ja ravimite kohta    
10.6. Veekasutuse aastaaruanne vastavalt vee erikasutusloa andja poolt esitatud vormidele    
10.7. Muu vajalik teave    

Keskkonnaministri 26. märtsi 2002. a määruse nr 18 «Vee erikasutusloa ja ajutise vee erikasutusloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise
kord, loa taotlemiseks vajalike materjalide
loetelu ja loa vormid»

lisa 6

AJUTISE VEE ERIKASUTUSLOA VORM

.....................................................................................

(vee erikasutusloa nimi)

VEE ERIKASUTUSLUBA

nr .....

1. Ajutine vee erikasutaja:

 

1.1. Ärinimi/Füüsilise isiku nimi

 

1.2. Registrikood/Isikukood

 

1.3. Aadress

 

1.4. Vastutava isiku nimi

 

1.5. Aadress

 

1.6. Kontaktinfo

Telefoni number  
Faksi number  
Elektronposti aadress  

1.7. Kood1

 

1.8. Vee erikasutuse piirkond (maakond, vald, linn, alev, küla)

 

1.9. Tegevusala kood (EMTAK)2

 

1.10. Tegevuse iseloomustus

 

1 vee erikasutaja koodi omistab vee erikasutusloa andja
2 tegevusala kood on Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorist saadav number

2. Ajutise vee erikasutusloa andja:

 

2.1. Asutuse nimi

 

2.2. Registrikood

 

2.3. Aadress

 

2.4. Ajutise vee erikasutusloa koostanud ametniku nimi

 

2.5. Ametikoht

 

2.6. Kontaktinfo

Telefoni number  
Faksi number  
Elektronposti aadress  

3. Vee erikasutusloa:

 

3.1. Väljaandmise kuupäev

 

3.2. Andja

Nimi/Allkiri  
Ametinimetus  
3.3. Vastuvõtnud isik Nimi/Allkiri  
  Ametinimetus  

3.4. Kehtivuse kuupäev

 

3.5. Muutmise, sh pikendamise kuupäev

 

3.6. Muutja

Nimi/Allkiri  
Ametinimetus  

3.7. Muudetud veeloa kehtivuse kuupäev

 

3.8. Vee erikasutuse iseloomustus

 
3.9. Vaidlustamine

Käesolevat vee erikasutusluba on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest, esitades kaebuse halduskohtusse
halduskohtumenetluse seadustikus (RT I 1999, 31, 425; 96, 846; 2000, 51, 321; 2001, 53, 313; 58, 355) sätestatud korras või vaide vee erikasutusloa andja kaudu keskkonnaministrile haldus-
menetluse seaduses (RT I 2001, 58, 354) sätestatud korras.

3.10. Vee erikasutusloa andmise põhjendus (faktiline ja õiguslik alus ning kaalutlused vee erikasutusloa andmisel)

 

4.1. Lubatud ajutine veevõtt pinnaveehaarete kaupa (jrk nr)1

4.1.1. Veehaarde nimetus  
4.1.2. Veehaarde kood2  
4.1.3. Koordinaadid  

4.1.4. Lubatud veevõtt (m3)

Aastas I kvartalis II kvartalis III kvartalis IV
kvartalis
Öö-
päevas
Sekun-
dis3
             

1 anda vajadusel iga aasta kohta eraldi
2 veehaarde koodi omistab vee erikasutusloa andja arvestades riigi veekatastrit (edaspidi veekataster)
3 täitmise otsustab vee erikasutusloa andja

4.2. Lubatud ajutine veevõtt põhjaveehaarete kaupa (jrk nr)1

4.2.1. Veehaarde nimetus  
4.2.2. Põhjaveekihi kood2  
4.2.3. Puurkaevude grupi kood3  
4.2.4. Koordinaadid  
4.2.5. Puurkaevu passi number4  
4.2.6. Puurkaevu katastri number5  
4.2.7. Lubatud ajutine veevõtt (m3) Aastas I kvartalis II kvartalis III kvartalis IV
kvartalis
Öö-
päevas
Sekun-
dis6
               

1 anda vajadusel iga aasta kohta eraldi
2 põhjaveekihtide kood on põhjaveekompleksi indeks veekatastri järgi
3 puurkaevude grupi kood on puurkaevu või puurkaevusid iseloomustav number, mille omistab vee erikasutusloa andja
4 puurkaevu passi numbri saab veekatastri andmebaasist puurkaev-põhjavesi
5 puurkaevu katastri numbri saab veekatastri andmebaasist puurkaev-põhjavesi
6 täitmise otsustab vee erikasutusloa andja

5. Heitvee väljalaskmed, sh avariilaskmed ja lubatud saasteainete ajutised kogused
(võib olla erinevate aastate lõikes) väljalaskmete ja saasteainete kaupa (jrk nr)1

5.1. Väljalaskme nimetus  
5.2. Väljalaskme kood2  
5.3. Suubla nimetus  
5.4. Suubla kood3  
5.5. Väljalaskme koordinaadid  
5.6. Suubla saastetasu seaduse kohane koefitsient  
5.7. Lubatud ajutine vooluhulk aastas (m3)4  
5.8. Lubatud ajutine vooluhulk I kvartalis (m3)4  
5.9. Lubatud ajutine vooluhulk II kvartalis (m3)4  
5.10. Lubatud ajutine vooluhulk III kvartalis (m3)4  
5.11. Lubatud ajutine vooluhulk IV kvartalis4  
5.12. Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saasteasu arvutatakse5  
5.13. Lubatud ajutiste saasteainete kogused Saaste-
aine nimetus
Suurim

lubatud

sisaldus (mg/l)

Puhastus-
aste %4

Lubatud kogused (kilogrammides või tonnides)

        I kv II kv III kv IV kv Aastas
                 

1 võib anda vajadusel iga aasta kohta eraldi
2 väljalaskme koodi omistab vee erikasutusloa andja
3 suubla koodi omistab vee erikasutusloa andja veekatastri järgi
4 vee erikasutusloa andja otsustab täitmise

6. Saasteainete seire nõuded1

6.1. Proovivõtunõuded  
6.2. Analüüsinõuded  
6.3. Väljalaskme nimetus Väljalaskme kood2 Seiratav näitaja Seire sagedus
       

1 võib nimetada väljalaskmete või saasteainete kaupa
2 väljalaskme koodi omistab vee erikasutusloa andja veekatastri järgi

7. Suubla kvaliteedi ja seire ajutised nõuded

7.1. Proovivõtunõuded

 

7.2. Analüüsinõuded

 
7.3. Suubla nimetus1 Suubla kood2 Seire-
punkti nimetus
Seire-
punkti koordinaadid
Kvaliteedi-
näitaja nimetus
Ühik Kvaliteedi-
nõue
Piir-
väärtus
Seire sagedus
                 

1 mitme suubla ja seirepunkti olemasolul võib kvaliteedinäitajad esitada suublate ja seirepunktide kaupa
2 suubla koodi omistab vee erikasutusloa andja veekatastri järgi

8. Meetmed, mis aitavad vähendada ajutise vee erikasutuse mõju põhjaveekihile või veekogule või suublale, ja nende täitmise tähtajad

Meede Meetme kirjeldus Meetme rakendamise tähtaeg
8.1. Suurema saastamise või kahju ärahoidmise meetmed    
8.2. Muud asjakohased meetmed    

9. Vee erikasutusloa andjale teabe esitamise nõuded

Teabe liik Teabe detailsem kirjeldus Teabe esitamise sagedus
9.1. Meetmete rakendamise teave    
9.2. Seireandmed    
9.3. Saastetasu ja vee erikasutuse tasu teave    
9.4. Reoveekäitluse teave    
9.5. Muu vajalik teave    

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json