Teksti suurus:

Simuna osavalla põhimääruse kinnitamine

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2005, 232, 2180

Simuna osavalla põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 28.09.2005 nr 18

Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» paragrahvi 22 lõike 1 punkti 11 ja Avanduse valla ja Väike-Maarja valla ühinemislepingu p 6.2 alusel.

§ 1. Simuna osavalla põhimääruse kinnitamine.

(1) Kinnitada Simuna osavalla põhimäärus (lisatud).

§ 2. Määruse jõustumine.

Määrus jõustub 2005. a. Väike-Maarja Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päevast alates.

Volikogu esimees Indrek KESKÜLA

Kinnitatud
Väike- Maarja Vallavolikogu 28. septembri 2005. a määrusega nr 18

SIMUNA OSAVALLA PÕHIMÄÄRUS

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Väike-Maarja valla Simuna osavald (edaspidi osavald) on Väike-Maarja valla maa-alal ja koosseisus Väike-Maarja Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) poolt moodustatud ja tema poolt kinnitatud osavalla põhimääruse alusel tegutsev üksus.

1.2. Simuna alevik, Avanduse küla, Hirla küla, Imukvere küla, Käru küla, Kärsa küla, Kurtna küla, Määri küla, Nadalama küla, Orguse küla ja Võivere küla moodustavad Simuna osavalla.

1.3. Osavalla tegevuse juhtimiseks moodustatakse Väike-Maarja valla ametiasutusena Simuna Osavalla Valitsus (edaspidi valitsus), mida juhib osavalla vanem. Vallavolikogu tööorganina tegutseb osavallas osavalla halduskogu (edaspidi halduskogu), mis moodustatakse käesolevas põhimääruses sätestatud korras vallavolikogu poolt.

1.4. Osavald kasutab Väike-Maarja valla sümboolikat.

1.5. Osavald tegutseb talle Väike-Maarja valla eelarves ettenähtud vahendite piires. Valla eelarveaasta jooksul ei tohi piirata osavalla valitsuse ja vanema volitusi ega vähendada neile eraldatud eelarvelisi vahendeid.

2. OSAVALLA PÄDEVUS

2.1. Osavald lahendab oma territooriumil talle Väike-Maarja valla õigusaktidega pandud ülesandeid.

2.2. Osavalla pädevusse kuulub:
2.2.1. osavalla arengu kindlustamine ja infrastruktuuri normaalse funktsioneerimise koordineerimine lähtudes Väike-Maarja valla arengukavast;
2.2.2. osavallas sotsiaalabi ja sotsiaalhoolekande teenuste ning noorsootöö ja lastekaitse teenuste osutamise koordineerimine;
2.2.3. haldustoiminguteks dokumentide vastuvõtmine ja väljastamine, asjaajamise nõustamine;
2.2.4. osavalla territooriumil transpordi korraldamise koordineerimine pidades silmas liikumisvajadusi kooli, lasteaeda, suuremate tööandjate juurde jne;
2.2.5. kontroll osavallas olevate looduskaitseliste objektide ja haljasalade hooldamise ja heakorratööde osas, maakorralduslike dokumentide vastuvõtmine ja nõustamine.

3. HALDUSKOGU MOODUSTAMISE PÕHIMÕTTED

3.1. Halduskogu suuruse kinnitab vallavolikogu.

3.2. Halduskogu liikmeks võib olla eelkõige Simuna osavallas hääleõiguslike Eesti kodanike registrisse kantud ning osavallas vallavolikogusse kandideerinud isik.

3.3. Halduskogu koosseisu ja selles tehtavad muudatused (halduskogu liikme volituste peatamise ja ennetähtaegse lõpetamise, samuti halduskogu asendusliikme määramise ja tema volituste lõpetamise) kinnitab vallavolikogu oma otsusega.

3.4. Halduskogu moodustamine toimub lähtudes punktis 3.2 sätestatust, isiku soovist osaleda halduskogu töös ning järgmistest põhimõtetest:
3.4.1. halduskogusse kuuluvad Simuna osavallast vallavolikogusse valitud isikud, nende loobumisel järgmised samas valimisringkonnas kandidaatide nimekirjas kandideerinud isikud vastavalt personaalselt saadud häältele;

3.5. punktis 3.4 nimetatud isikute puudumisel või ebapiisavuse korral võivad halduskogu liikmeks olla valla hallatavate ja osavalla territooriumil paiknevate asutuste juhid.

3.6.  Halduskogu kandidaadi soovi osaleda halduskogu töös selgitab välja vallavolikogu esimees võttes aluseks valimistulemusi ja kandidaatide kirjalikke nõusolekuid ning esitab vastava nimekirja vallavolikogule.

4. HALDUSKOGU LIIGE

4.1. Halduskogu liige juhindub seadustest, Väike-Maarja valla õigusaktidest ning osavalla huvidest ja vajadustest.

4.2. Halduskogu liikmel on õigus saada tema tööks vajalikke andmeid osavalla valitsusest.

4.3. Halduskogu liikme tegevus oma volituste täitmisel on avalik.

4.4. Halduskogu liige võib saada hüvitust halduskogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste ja põhitöökohal saamata jäänud töötasu eest vallavolikogu poolt määratud suuruses ja korras.

5. HALDUSKOGU LIIKME VOLITUSTE PEATUMISE JA ENNETÄHTAEGSE LÕPPEMISE ALUSED JA KORD

5.1. Halduskogu liikme volitused peatuvad:
5.1.1. kui halduskogu liige on samas vallas valitud vallavanemaks, kinnitatud vallavalitsuse liikmeks või nimetatud ametisse palgaliseks valitsuse liikmeks;
5.1.2. kui halduskogu liikmesuhtes on kohaldatud tõkendina vahi alla võtmist kestusega üle kolme kuu;
5.1.3. tema avalduse alusel selles näidatud tähtajaks, mis ei või olla lühem kui kolm kuud;
5.1.4. kui ta on puudunud kolme järjestikuse kuu jooksul toimunud halduskogu koosolekutelt;

5.2. Halduskogu liikme volitused lõpevad ennetähtaegselt seoses:
5.2.1. volikogu tegutsemisvõimetuks osutumisega;
5.2.2. tagasiastumisega;
5.2.3. isiku püsiva elukoha muutusega, kui püsiv elukoht ei asu Eesti rahvastikuregistri andmetel selles vallas;
5.2.4. Eesti kodakondsuse kaotamisega;
5.2.5. asumisega tegevteenistusse kaitseväes või sellega võrdsustatud teenistuses, välja arvatud osavõtt õppekogunemisest;
5.2.6. tahtliku kuriteo eest süüdimõistva kohtuotsuse jõustumisega või seoses jõustunud kohtuotsusega, millega tühistati valla valimiskomisjoni otsus tema registreerimise kohta volikogu liikmeks tema kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadusega sätestatud nõuetele mittevastavuse tõttu, kui Riigikohtule esitatud kassatsioonikaebust ei võetud menetlusse või Riigikohus on kaebuse läbi vaadanud ja rahuldamata jätnud;
5.2.7. teovõimetuks tunnistamisega,
5.2.8. surmaga.

6. HALDUSKOGU ASENDUSLIIGE

6.1. Halduskogu liikme volituste peatumisel ja ennetähtaegsel lõppemisel kinnitatakse väljalangenud liikme asemel asendusliige lähtudes käesoleva põhikirja punktides 3.2 – 3.6 sätestatust.

6.2. Halduskogu asendusliikmel on kõik halduskogu liikme õigused ja kohustused tema asendusliikme kinnitamise otsuse jõustumisest.

6.3. Asendusliikme volitused lõpevad halduskogu liikmeks kinnitatud isiku volituste taastumisel.

7. HALDUSKOGU ESIMEHE JA TEMA ASETÄITJA VALIMINE

7.1. Halduskogu esimees ja tema asetäitja valitakse halduskogu poolt. Halduskogu esimees peab olema vallavolikogu liige.

7.2. Halduskogu esimees ja tema asetäitja valitakse salajase hääletamise teel.

7.3. Halduskogu esimees ja tema asetäitja valitakse koosseisu häälteenamusega.

8. HALDUSKOGU TÖÖKORRALDUS

8.1. Halduskogu esimese koosoleku kutsub hiljemalt nelja nädala jooksul peale halduskogu koosseisu kinnitamist kokku ja seda juhatab kuni halduskogu esimehe valimiseni vallavolikogu esimees.

8.2. Halduskogu töökorra kinnitab halduskogu.

8.3. Halduskogu esimeest asendab tema äraolekul asetäitja.

8.4. Halduskogu organisatsioonilise ja tehnilise teenindamise tagab osavalla valitsus.

8.5. Halduskogu töö vormiks on koosolek. Koosoleku kutsub kokku ja seda juhatab halduskogu esimees, tema äraolekul asetäitja.

8.6. Halduskogu koosolekud protokollitakse. Protokoll peab vastama haldusdokumentidele esitatud nõuetele.

8.7. Halduskogu koosolekud on avalikud. Halduskogu võib kuulutada koosoleku või mõne selle päevakorra punkti arutelu kinniseks.

8.8. Halduskogu koosoleku päevakorra projekti valmistab ette halduskogu esimees. Halduskogu arutab üldjuhul küsimusi, mille kohta on esitatud eelnõu ja on olemas osavalla vanema seisukoht.

8.9. Halduskogu võtab oma pädevuse piires vastu otsuseid. Halduskogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole halduskogu liikmetest, s.h. halduskogu esimees või tema asetäitja. Halduskogu otsused võetakse vastu poolthäälte enamusega.

8.10. Halduskogu otsused on protokollilised otsused. Protokollile kirjutab alla halduskogu esimees või tema asetäitja ning protokollija.

8.11. Halduskogu otsus ei ole valla õigusakt ning tal on vallavolikogule, vallavalitsusele ja osavalla vanemale soovituslik iseloom. Osavalla vanem ei saa korraldust vastu võtta ilma osavalla halduskogu seisukohta ära kuulamata.

9. OSAVALLA VALITSUS

9.1. Simuna Osavalla Valitsus on Väike-Maarja valla ametiasutus, mille struktuuri, teenistujate koosseisu, palgamäärad ja palgatingimused kinnitab vallavolikogu vallavalitsuse ettepanekul. Vastava ettepaneku, koos halduskogu seisukohaga esitab vallavalitsusele osavalla vanem.

9.2. Valitsust juhib osavalla vanem, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist vallavalitsus vallavanema ettepanekul, kuulates ära osavalla halduskogu arvamuse. Osavalla vanemal ei ole õigustloova akti andmise õigust.

9.3. Osavalla vanem:
9.3.1. juhib ja korraldab Simuna Osavalla Valitsuse kui vallaasutuse tööd;
9.3.2. esindab osavalda kohtus erivolituseta osavalla pädevusse antud küsimustes või volitab selleks teisi isikuid;
9.3.3. esindab osavalda ja osavalla valitsust käesoleva põhimäärusega sätestatud korras;
9.3.4. annab oma volituste piires ja ülesannete täitmiseks üksikaktidena korraldusi;
9.3.5. annab osavalla valitsuse sisemise töö korraldamiseks käskkirju;
9.3.6. kirjutab alla teistele osavalla valitsuse dokumentidele või volitab selleks teisi osavalla valitsuse ametiisikuid;
9.3.7. käsutab osavalla valitsuse rahalisi vahendeid;
9.3.8. osaleb vallaeelarve projekti koostamisel ja korraldab vallaeelarve täitmist osavalla valitsust puudutavas osas;
9.3.9. nimetab ametisse Simuna Osavalla Valitsuse ametnikud ja sõlmib vajadusel töölepingud töötajatega.
9.3.10. kogub informatsioon ja üldistab seda osavalla normaalseks funktsioneerimiseks, tõstatab osavalla probleeme vallavalitsuse ees;
9.3.11. koordineerib osavalla territooriumil asuva vallavara haldamist koostöös vallavalitsusega;
9.3.12. täidab teisi vallavanema antud ning ametijuhendis ette nähtud ülesandeid.
9.3.13. osavalla vanema asendamise otsustab vallavanem;

9.4. Osavalla vanem on aruandekohustuslik Väike-Maarja vallavalitsuse ees ja informatsioonikohustuslik osavalla halduskogu ees.

9.5. Osavalla vanema korraldustele kirjutab alla osavalla vanem või tema äraolekul tema asendaja. Osavalla vanema korraldused jõustuvad neis ettenähtud tähtajal ning need tuleb saata täitjatele ja asjaosalistele. Osavalla vanema korraldused peavad vastama haldusdokumentidele kehtestatud põhinõuetele.

10. KONTROLL OSAVALLA VANEMA KORRALDUSTE ÜLE

10.1. Kontrolli osavalla vanema korralduste üle teostab vallavanem.

Kui vallavanem leiab, et mõni osavalla vanema korraldus on vastuolus seaduste või teiste riigi ja Väike-Maarja valla õigusaktidega, teeb ta osavalla vanemale ettepaneku vastav korraldus viia kooskõlla seaduste ja teiste õigusaktidega.

10.2. Osavalla valitsuse ja osavalla vanema tegevuse üle teostab järelvalvet Väike-Maarja vallavolikogu revisjonikomisjon.

11. TEGEVUSE LÕPETAMISE ALUSED JA KORD

11.1. Osavalla tegevus lõpetatakse Väike-Maarja Vallavolikogu otsusega.

11.2. Vallavolikogu otsuses osavalla likvideerimise kohta peab olema muu hulgas ära näidatud: likvideerimise põhjendus ja tähtaeg, likvideerimiskomisjoni moodustamise kord, võimalike osavalla likvideerimisega seonduvalt kasutamata jäänud vallaeelarve vahendite edasise kasutamise põhimõtted.

11.3. Osavalla likvideerimise algatamisel tuleb osavalla territooriumil rahvastikuregistrisse kantud hääleõiguslike isikute hulgas läbi viia rahvaküsitlus. Rahvaküsitluse tulemus ei ole volikogule siduv.

11.4. Osavalla likvideerimise võivad algatada:
11.4.1. vähemalt üks neljandik vallavolikogu liikmetest;
11.4.2. taotluse korras vähemalt üks protsent valla hääleõiguslikest elanikest;
11.4.3. vallavalitsus.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json