Teksti suurus:

"Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks - ühtse programmdokumendi 2004-2006" meetme 1.4 "Haldussuutlikkuse tõstmine" rakendamiseks toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.10.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.05.2007
Avaldamismärge:RT I 2005, 55, 441

"Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks - ühtse programmdokumendi 2004-2006" meetme 1.4 "Haldussuutlikkuse tõstmine" rakendamiseks toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord

Vastu võetud 13.10.2005 nr 265

Määrus kehtestatakse « Struktuuritoetuse seadus» § 16 lõike 1 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§1. Reguleerimisala

(1) Määrus sätestab «Struktuuritoetuse seaduse» § 2 lõike 2 punktis 1 nimetatud arengukava prioriteedi 1 meetme 1.4 «Haldussuutlikkuse tõstmine» (edaspidi meede) rakendamiseks toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja korra.

(2) Meetme rakendusasutuseks ja rakendusüksuseks on Riigikantselei.

§2. Meetme üldeesmärk ja alameetmed

(1) Meetme üldeesmärgiks on riigiasutuste ja kohalike omavalitsusüksuste ning nende liitude haldussuutlikkuse tõstmine, sh ametialaste oskuste tõstmine avalikus halduses, kvaliteetse ja jätkusuutliku avaliku teenistuse koolitussüsteemi arendamine ja tagamine ning juhtimiskvaliteedi parandamine.

(2) Meede jaguneb neljaks osaks (edaspidi alameetmed):
1) Keskne koolitus;
2) Sisekaitseakadeemia arendamine (edaspidi SKA arendamine);
3) Juhtimiskoolitus;
4) Stipendiumiprogramm.

§3. Meetme juhtkomisjon

Riigisekretär moodustab taotluste hindamiseks ja meetme eesmärkide saavutamise jälgimiseks ekspertidest koosneva meetme juhtkomisjoni (edaspidi komisjon) ning kehtestab selle töökorra.

2. peatükk
TOETUSE ANDMISE ALUSED

§4. Alameetme «Keskne koolitus» eesmärk, toetatavad tegevused ja abikõlblikud kulud

(1) Alameetme eesmärgiks on toetada koolitus- ja arendustegevusi Vabariigi Valitsuse iga-aastastes avaliku teenistuse koolitusprioriteetides (edaspidi koolitusprioriteedid) heakskiidetud valdkondades, mis on suunatud avalike teenistujate jaoks ühtse oskusteabe kujundamisele, nende ametialaste oskuste arendamisele ning juhtimise, koostöö ja koordineerimise kvaliteedi edendamisele.

(2) Alameetme raames on toetatavateks tegevusteks:
1) koolitus koolitusprioriteetides heakskiidetud valdkondades ning avaliku teenistuse tippjuhtide arendamisele suunatud koolituste läbiviimine;
2) läbiviidava koolitusega otseselt seotud koolitusprogrammide väljatöötamine;
3) läbiviidava koolitusega otseselt seotud õppe- ja metoodiliste juhendmaterjalide väljatöötamine, tõlkimine ja kirjastamine;
4) avalike teenistujate koolitusvajaduse väljaselgitamise ning avaliku teenistuse personalijuhtimise arendamisega seotud uuringute läbiviimine.

(3) Alameetme raames on abikõlblikud kulud:
1) koolituse läbiviimisega seotud kulud, sh koolitajate tasu, koolitajate majutus- ja sõidukulud, suulise tõlke kulud, ruumide ja tehnika rent ning toitlustamiskulud (kuni 150 krooni osaleja kohta koolituspäeval);
2) koolitusprogrammi väljatöötamisega seotud kulud;
3) õppematerjali väljaandmisega seotud kulud;
4) uuringu läbiviimise ja avalikustamisega seotud kulud.

(4) Alameetme raames ei toetata:
1) struktuurifondide alast koolitust;
2) vabaharidusliku koolituse läbiviimist;
3) asutusespetsiifilise koolituse läbiviimist;
4) läbiviidava koolitusega otseselt mitteseotud koolitusprogrammide ja õppematerjalide väljatöötamist;
5) teisi tegevusi, mis ei ole kooskõlas meetme eesmärkidega.

§5. Alameetme «SKA arendamine» eesmärk, toetatavad tegevused ja abikõlblikud kulud

(1) Alameetme eesmärk on arendada Sisekaitseakadeemia Avaliku Teenistuse Arendus- ja Koolituskeskuse (ATAK) personali ja koolitajate teadmisi ja oskusi juhtimise ja avaliku halduse arendamise peamistes valdkondades.

(2) Alameetme raames on toetatavateks tegevusteks:
1) tööalasel täienduskoolitusel osalemine nii Eestis kui ka välisriikides (soovitatavalt Euroopa Liidu liikmesriikides);
2) tööalaste grupikoolituste läbiviimine;
3) ametialane või valdkondlik teadmiste ja oskuste omandamine välisriigi sarnase funktsiooniga asutuse juures (soovitatavalt Euroopa Liidu liikmesriikides).

(3) Alameetme raames on abikõlblikud kulud:
1) koolituse läbiviimisega seotud kulud, sh koolitajate tasu, koolitajate majutus- ja sõidukulud, koolitusega seotud õppematerjalide soetamise kulud, suulise tõlke kulud;
2) avatud koolitusel osalemise kulud, sh koolituse maksumus;
3) välislähetuse kulud vastavalt Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2000. a määrusega nr 453 «Töölähetuse kulude hüvitiste ja päevaraha määrad ning nende maksmise tingimused ja kord» kehtestatud piirmääradele ja lähetava asutuse sisekorraeeskirjadele.

(4) Alameetme raames ei toetata:
1) keeleõpet;
2) tasemeõpet;
3) osalemist vabahariduslikul koolitusel;
4) osalemist konverentsidel ja foorumitel;
5) tasemeõppe ning tugistruktuuride töötajate ja ainult tasemeõppes õpetavate õppejõudude koolitust.

§6. Alameetme »Juhtimiskoolitus» eesmärk, toetatav tegevus ja abikõlblikud kulud

(1) Alameetme eesmärgiks on riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste juhtimisvõimekuse tõstmine avalike teenistujate juhtimisalase koolituse toetamise kaudu.

(2) Alameetme raames on toetatavaks tegevuseks tööalase täienduskoolituse läbiviimine juhtimismeetodite ja -süsteemide ning juhtimise arendamisega seotud valdkondades.

(3) Alameetme raames on abikõlblikud koolituse läbiviimisega seotud kulud, sh koolitajate tasu, koolitajate majutus- ja sõidukulud, koolituse läbiviimiseks vajalike ruumide ja tehnika rent, suulise tõlke kulud, õppematerjalide kulud, koolitusprogrammi väljatöötamise kulud.

(4) Alameetme raames ei toetata:
1) tasemeõppes ja vabahariduslikul koolitusel osalemist;
2) seminaridel, konverentsidel, foorumitel ja teabepäevadel osalemist;
3) tarkvaraalast koolitust ning arvutiõpet;
4) keeleõpet;
5) teisi tegevusi, mis ei ole kooskõlas meetme eesmärkidega.

§7. Alameetme «Stipendiumiprogramm» eesmärk, toetatav tegevus ja abikõlblikud kulud

(1) Alameetme eesmärgiks on toetada avaliku halduse arendamise alaste teadmiste ja oskuste omandamist välisriigi (soovitatavalt Euroopa Liidu) või Euroopa Liidu haldusasutuse juures, et edendada oskusteabe ja parimate praktikate levikut Eesti avalikus halduses.

(2) Alameetme raames on toetatavaks tegevuseks asutuse või ametikoha valdkonnaga seotud stažeerimine välisriigi või Euroopa Liidu haldusasutuse juures, sealhulgas osalemine alameetme eesmärgiga seotud koolitusel. Koolituse ajaline maht võib moodustada maksimaalselt 50% stažeerimise kogumahust.

(3) Alameetme raames on abikõlblikud kulud:
1) välislähetuse kulud vastavalt Vabariigi Valitsuse 28. märtsi 2001. a määrusega nr 108 «Teenistuslähetuse kulude hüvitamise ja päevaraha maksmise tingimused, ulatus ja kord» kehtestatud piirmääradele ja vastavalt lähetava asutuse sisekorrale;
2) koolitusel osalemise tasu.

§8. Muud abikõlblikkuse alused

(1) Toetatavad kulud peavad olema kooskõlas Euroopa Komisjoni määrusega (EÜ) nr 448/2004, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1685/2000, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1260/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses struktuurifondide kaasfinantseeritavate meetmetega seotud kulutuste abikõlblikkusega, ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1145/2003 (ELT L 072, 11.03.2004, lk 66–77).

(2) Abikõlblikud kulud peavad olema projekti elluviimisega otseselt seotud, põhjendatud, läbipaistvad ja detailselt kirjeldatud ning tehtud projekti abikõlblikkuse perioodil.

(3) Käibemaks on projekti raames abikõlblik, kui on võimalik näidata, et toetuse saaja on lõpptarbija, kellel vastavalt käibemaksu reguleerivatele õigusaktidele ei ole õigust projekti raames tasutud käibemaksu oma maksustatavast käibest maha arvata või käibemaksu tagasi taotleda ning temale ei hüvitata käibemaksu muul moel.

(4) Projekti raames on abikõlblikud teavitamisega seotud kulud, sh projekti üldise tutvustamise ning struktuurifondide kaasrahastamisele viitamise ja sümboolika kasutamisega kaasnevad kulud.

(5) Erisoodustusena käsitatavad majutus-, sõidu- ja toitlustuskulud ei ole abikõlblikud.

§9. Toetatavate tegevuste ajaline abikõlblikkus

(1) Alameetmete raames toetatava projekti tegevused tuleb ellu viia 12 kuu jooksul taotluse rahuldamise otsuse tegemise päevast arvates, kuid mitte hiljem kui 31. augustil 2008. a. Projekt loetakse lõppenuks pärast toetuse saajale viimase väljamakse tegemist ja lõpparuande kinnitamist.

(2) Abikõlblikkuse periood algab ja lõpeb taotluses märgitud projekti algus- ja lõppkuupäeval. Projekti abikõlblikkuse perioodi varaseim alguskuupäev võib olla taotluse rahuldamise otsuse kuupäev.

§10. Toetuse määr

(1) Eraldatav toetus võib moodustada maksimaalselt 75% projekti abikõlblikust kogumaksumusest.

(2) Toetuse saaja või projekti partneri omafinantseering projekti peab moodustama vähemalt 25% projekti abikõlblikust kogumaksumusest.

3. peatükk
NÕUDED TAOTLEJALE JA TAOTLUSELE

§11. Nõuded taotlejale

(1) Alameetme «Keskne koolitus» raames on õigus toetust taotleda Riigikantselei avaliku teenistuse osakonna koolitustalitusel.

(2) Alameetme «SKA arendamine» raames on õigus toetust taotleda Sisekaitseakadeemial.

(3) Alameetme «Juhtimiskoolitus» raames võivad toetust taotleda:
1) «Vabariigi Valitsuse seaduse» §-s 39 sätestatud valitsusasutused ja muud «Avaliku teenistuse seaduse» § 2 lõikes 2 sätestatud riigi ametiasutused, välja arvatud Riigikantselei;
2) «Kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seaduse» §-des 2 ja 3 sätestatud kohaliku omavalitsuse üksuste liidud.

(4) Alameetme «Stipendiumiprogramm» raames võivad toetust taotleda kõik lõikes 3 nimetatud asutused, välja arvatud Riigikantselei, ja «Avaliku teenistuse seaduse» § 2 lõikes 3 sätestatud kohaliku omavalitsuse ametiasutused.

§12. Projekti partnerid

(1) Taotleja võib projekti kaasata partnereid. Projekti partner võib osaleda projekti elluviimises rahalise panusega. Projekti partner kinnitab osalemist projektis partneri kinnituskirjas.

(2) Projekti partneriks võivad olla §-s 11 nimetatud asutused, keda on vaja kaasata projekti edukaks teostamiseks.

§13. Nõuded taotlusele

(1) Taotlus peab vastama «Struktuuritoetuse seaduse» §-s 19 sätestatud nõuetele.

(2) Alameetme «Keskne koolitus» raames taotlejal tuleb esitada vormikohane taotlus (lisa 1).

(3) Alameetmete «SKA arendamine» ja »Juhtimiskoolitus» vormikohasele taotlusele (lisad 2 ja 3) peavad pakkujate paljususe korral olema lisatud vähemalt kolm võrreldavat koolitusteenuse pakkumist koos eelistatud pakkumise põhjendusega. Juhul kui taotleja ei esita kolme pakkumist, peab see olema põhjendatud. Pakkumine peab muu hulgas sisaldama koolitusel käsitletavate teemade kirjeldust, koolituse läbiviijate või lektorite nimesid, koolituse toimumise eeldatavat aega ja kohta ning pakkumise maksumust.

(4) Alameetme «Stipendiumiprogramm» vormikohasele taotlusele (lisa 4) peavad olema lisatud järgmised dokumendid:
1) projektis osaleva ametniku ametijuhendi kinnitatud koopia, juhul kui see on olemas, või kinnitatud teenistusülesannete loetelu;
2) kinnituskiri projektis osalevat ametnikku vastuvõtvalt organisatsioonilt;
3) projekti aja- ja tegevuskava.

4. peatükk
TAOTLUSE MENETLEMINE

§14. Taotluse esitamine

(1) Toetuse taotlemiseks «Keskse koolituse» ja «SKA arendamise» alameetmete raames esitab taotleja riigisekretäri poolt määratud tähtpäevaks vormikohase taotluse. Taotlejaid teavitatakse taotluse esitamise tähtajast kirjalikult vähemalt 28 kalendripäeva enne taotluste esitamise tähtpäeva.

(2) Igal kalendriaastal korraldatakse «Juhtimiskoolituse» ja «Stipendiumiprogrammi» alameetme osas vähemalt kaks avatud taotlusvooru. Taotlusvooru kuulutused avaldatakse vähemalt 28 kalendripäeva enne taotluste esitamise tähtpäeva Riigikantselei veebilehel ja vähemalt ühes üleriigilises päevalehes.

(3) Vormikohased taotlused esitatakse kirjalikult paberkandjal hiljemalt taotluste esitamise tähtpäevaks Riigikantseleile ning elektrooniliselt teavituskirjas või taotlusvooru kuulutuses nimetatud e-posti aadressil. Taotleja vastutab paberkandjal esitatud ja elektroonilise taotluse samasuse eest.

(4) Taotluse esitamise kuupäevaks loetakse taotluse Riigikantseleisse saabumise kuupäev. Pärast tähtpäeva Riigikantseleisse saabunud taotlus loetakse õigeaegselt esitatuks juhul, kui postitempli kuupäevaks on taotluste esitamise tähtpäev.

(5) Taotlus vaadatakse viivitamata läbi. Kui taotluse läbivaatamisel avastatakse selles ebatäpsusi, teavitab Riigikantselei sellest kohe taotlejat ja määrab puuduste kõrvaldamise tähtaja. Puuduste kõrvaldamiseks antakse taotlejale kuni 10 kalendripäeva.

(6) Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsus tehakse 56 kalendripäeva jooksul taotlusvooru lõppemise tähtpäevast arvates.

§15. Taotleja ja taotluse vastavaks tunnistamine

(1) Riigikantselei kontrollib taotleja ja taotluse vastavust käesolevas määruses nende suhtes esitatud nõuetele.

(2) Riigisekretär teeb taotleja ja taotluse vastavaks tunnistamise otsuse, kui taotleja ja taotlus vastavad «Struktuuritoetuse seaduse» §-des 18 ja 19 ning käesolevas määruses taotlejale ja taotlusele esitatud nõuetele.

(3) Kui taotleja või taotlus ei vasta taotlejale või taotlusele esitatud nõuetele, teeb riigisekretär taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

(4) Riigikantselei teavitab taotlejat kirjalikult lõigetes 2 ja 3 nimetatud otsusest 5 kalendripäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.

§16. Taotluse hindamine

(1) Vastavaks tunnistatud taotlusi hindavad §-s 3 nimetatud komisjoni liikmed. Vajaduse korral võib taotluste hindamisele komisjoni esimehe otsusel täiendavalt kaasata eksperte.

(2) Komisjoni liikmed hindavad vastavaks tunnistatud taotlusi skaalal 1–5 järgmiste hindamiskriteeriumide lõikes:
1) eesmärgipärasus – osakaal kuni 30% maksimaalsest koondhindest;
2) mõju – osakaal kuni 20% maksimaalsest koondhindest;
3) sisu ja metoodika – osakaal kuni 30% maksimaalsest koondhindest;
4) majanduslik efektiivsus – osakaal kuni 20% maksimaalsest koondhindest.

(3) Taotluse koondhinne kujuneb komisjoni liikmete antud hinnete summa aritmeetilise keskmisena. Taotluste paremusjärjestus kujuneb «Juhtimiskoolituse» ja «Stipendiumiprogrammi» alameetmete taotluste koondhinnetest.

§17. Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

(1) Rahuldatakse «Keskse koolituse» ning «SKA arendamise» alameetmete taotlused, mille hinne on vähemalt 60% maksimaalsest koondhindest ning mille rahastamise summa ei ületa vastava alameetme taotluste rahastamise eelarvet ja mille osas on komisjon teinud riigisekretärile taotluse rahuldamise ettepaneku.

(2) Rahuldatakse parimad «Juhtimiskoolituse» ja «Stipendiumiprogrammi» alameetmete taotlused, mille rahastamise summa ei ületa vastava alameetme taotluste rahastamise eelarvet ja mille osas on komisjon teinud riigisekretärile taotluse rahuldamise ettepaneku.

(3) Põhjendatud juhul võib komisjon teha riigisekretärile ettepaneku taotlus osaliselt rahuldada, kui muudetakse toetuse summat ja projekti tegevusi, tingimusel, et saavutatakse taotluses sisalduva projekti eesmärgid ning toetuse summa ei suurene. Kui taotleja ei ole nõus toetuse summa või tegevuste muutmisega, tehakse taotluse rahuldamata jätmise otsus.

(4) Riigisekretär teeb komisjoni ettepanekul taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse.

(5) Lõigetes 3 ja 4 nimetatud otsusest teatab Riigikantselei taotlejale kirjalikult 5 kalendripäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates. Taotleja kinnitab oma valmisolekut toetuse kasutamiseks või soovi toetusest loobuda kirjalikult (edaspidi kinnituskiri) Riigikantseleile 14 kalendripäeva jooksul pärast teate saamist.

§18. Taotluse rahuldamise otsus

Taotluse rahuldamise otsuses märgitakse vähemalt:
1) otsuse tegija;
2) otsuse tegemise kuupäev ja otsuse number;
3) otsuse tegemise alused;
4) toetuse saaja;
5) toetatava projekti nimetus;
6) toetuse suurus Eesti kroonides ning selle osakaal projekti abikõlblikest kuludest;
7) projekti kulude abikõlblikkuse algus- ja lõppkuupäev;
8) toetuse väljamaksete tegemise tingimused;
9) projekti aruande esitamise tähtpäev ja aruandega koos esitatavad dokumendid;
10) viited õigusaktidele, millega sätestatakse toetuse saaja kohustused ja toetuse tagasinõudmise alused;
11) otsuse vaidlustamise kord;
12) väljamaksete prognoosi esitamise nõue;
13) toetuse saaja kinnituskirja nõue.

§19. Toetuse taotluse rahuldamata jätmise otsus

Taotluse rahuldamata jätmise otsuses märgitakse vähemalt:
1) otsuse tegija;
2) otsuse tegemise kuupäev ja otsuse number;
3) otsuse tegemise alused;
4) toetuse taotleja;
5) projekti, millele toetust taotleti, nimetus;
6) taotluse rahuldamata jätmise põhjendus;
7) otsuse vaidlustamise kord.

§20. Taotluse rahuldamise otsuse muutmine ja otsuse kehtetuks tunnistamise alused ja kord

(1) Toetuse saaja on kohustatud taotlema Riigikantseleilt taotluse rahuldamise otsuse muutmist juhul, kui toetuse saaja soovib muuta:
1) projekti abikõlblikkuse algus- või lõppkuupäeva;
2) projekti tegevusi;
3) projekti eelarvet kulukohtade lõikes rohkem kui 10% eelarve mahust.

(2) Toetuse saaja on kohustatud Riigikantseleid kohe teavitama, kui muudetakse tegevuste aegu või muutuvad kontaktandmed.

(3) Toetuse saaja esitatud taotluse rahuldamise otsuse muutmise avalduse rahuldamisest võib keelduda, kui muudatused ei ole kooskõlas projekti sisu ja eesmärkidega, otsuse muutmise korral ei oleks projekti elluviimist võimalik lõpetada § 9 lõikes 1 sätestatud tähtajaks või otsuse muutmist ei võimalda alameetme eelarve.

(4) Riigisekretär otsustab taotluse rahuldamise otsuse muutmise 21 kalendripäeva jooksul pärast vastavasisulise taotluse saamist.

(5) Taotluse rahuldamise otsuse võib tunnistata kehtetuks «Struktuuritoetuse seaduse» § 202 lõikes 4 sätestatud alustel.

(6) Taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamise otsuse teeb riigisekretär 30 kalendripäeva jooksul taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamise aluseks olevate asjaolude ilmnemise päevast arvates.

5. peatükk
TOETUSE VÄLJAMAKSETE TEGEMISE KORD JA TINGIMUSED

§21. Toetuse väljamaksed

(1) Toetuse väljamakseid tehakse «Struktuuritoetuse seaduse» alusel rahandusministri poolt kehtestatud toetuse väljamaksmise üldistel tingimustel ja korras ning vastavalt taotluse rahuldamise otsusele.

(2) Toetuse saaja esitab vormikohase väljamakse taotluse kuu 1. või 15. kuupäevaks. Väljamakse taotlusele lisab toetuse saaja kuludokumentide ja maksete tegemist tõendavate dokumentide või ettemakse vajadust tõendavate dokumentide kinnitatud koopiad.

(3) Riigikantselei kontrollib toetuse saaja esitatud väljamakse taotlust ning kuludokumentide ja maksete tegemist tõendavate dokumentide või ettemakse vajadust tõendavate dokumentide koopiaid.

(4) Kui toetuse saaja esitatud väljamakse taotlus on korrektselt täidetud ja kulud on abikõlblikud ning vastavuses taotluse rahuldamise otsusega, edastab Riigikantselei väljamakse taotluse makseasutusele hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul väljamakse taotluse Riigikantseleisse saabumise päevast arvates.

(5) Kui toetuse saaja esitatud väljamakse taotlus on puudulik, teavitab Riigikantselei sellest toetuse saajat viivitamata. Väljamakse tegemiseks peab toetuse saaja esitama uue väljamakse taotluse.

(6) Viimane väljamakse taotlus esitatakse koos projekti lõpparuandega. Viimane väljamakse tehakse pärast projekti lõpparuande heakskiitmist. Viimane väljamakse peab moodustama vähemalt 15% taotluse rahuldamise otsuses märgitud toetuse summast. Viimane väljamakse taotlus tuleb esitada hiljemalt 30. septembril 2008. a.

Peaminister Andrus ANSIP

Rahandusminister Aivar SÕERD

Riigisekretär Heiki LOOT

Vabariigi Valitsuse 13. oktoobri 2005. a määruse nr 265 «Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtse programmdokumendi 2004–2006» meetme 1.4 «Haldussuutlikkuse tõstmine» rakendamiseks toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord»
lisa 1

Taotluse registreerimine (täidab Riigikantselei)

Taotluse saabumise kuupäev

 

Taotluse registreerimisnumber

 

Taotluse viitenumber SFOSis

 

MEETME 1.4 «HALDUSSUUTLIKKUSE TÕSTMINE»
keskse koolituse alameetme
TAOTLUSVORM
Vorm A

Projekti nimetus

 

Projekti planeeritav algus- ja lõppkuupäev

 

1. TAOTLEJA ANDMED

Organisatsiooni nimi

 

Registrinumber

 

Aadress (tänav, maja, postiindeks, linn, maakond)

Kontaktid

 

Telefon

 

E-post

 

Taotleja seaduslik esindaja

Projektijuht

Projekti raamatupidamise eest vastutav isik

Nimi

                

Nimi

                

Nimi

                

Ametikoht

 

Ametikoht

 

Ametikoht

 

Telefon

 

Telefon

 

Telefon

 

E-post

 

E-post

 

E-post

 


Tegevusala kood ja nimetus

                

Tehingupartneri kood

 

Projekti raamatupidamisdokumentide asukoht

 

Käibemaksu abikõlblikkus (kui vähemalt üks allpool toodud tingimustest on täidetud, on käibemaks abikõlblik ja eelarvetes käibemaksu eraldi kajastama ei pea)

Toetuse taotleja ei ole käibemaksukohustuslane vastavalt «Käibemaksuseaduse» §-s 19 sätestatule.

Toetuse taotleja või saajana soetatakse projekti raames kaupu ja teenuseid vaid maksuvaba käibe tarbeks, mille sisendkäibemaks ei kuulu mahaarvamisele vastavalt «Käibemaksuseaduse» § 29 lõikes 1 sätestatule.

Toetuse taotleja või saaja eristab oma raamatupidamises maksustatavat ja maksuvaba käivet vastavalt «Käibemaksuseaduse» § 29 lõikele 4 ning nende tarbeks soetatud kaupu ja saadud teenuseid eristatakse nii ettevõtluse kui ka mitteettevõtluse jaoks ning rakendusüksusele esitatakse projekti raames vaid maksuvaba käibe tarbeks soetatud kaupade ja teenuste kuludokumendid.

2. PROJEKTI KIRJELDUS

2.1 PROJEKTI SISU KIRJELDUS

Projekti eesmärk ja vajalikkus, sh seos alameetme eesmärkidega

 

Projekti jätkusuutlikkus

 

Teavitamine

 

Projekti tulemuste hindamine

 

Projekti tulemuste saavutamist mõjutavad tegurid

 

2.2 PROJEKTI NÄITAJAD

Koolitatavate arv

Mehed

Naised

Kokku

     

Koolituspäevade arv

 

2.3 PROJEKTI FINANTSPLAAN

 

KOKKU

Taotletav toetus

 

Taotleja omafinantseering

 

Projekti abikõlblik kogumaksumus

 

Mitteabikõlblik käibemaks

 

Projekti kogumaksumus

 
 

Teised allikad, kust projektile on toetust taotletud või kavatsetakse taotleda

Institutsioon, kellele taotlus on esitatud või kavatsetakse esitada

Taotletava toetuse summa

Otsus (positiivne, negatiivne, menetluses)

     

3. PROJEKTI MÕJUD

Indikaator

Mõju

Milles mõju väljendub

Mõju keskkonnaseisundile

Suunatud otseselt
keskkonnaseisundi parandamisele

Keskkonnasõbralik

Neutraalne

 

Mõju meeste ja naiste
vahelise ebavõrdsuse
vähendamisele üldiselt

Projekt on suunatud
otseselt soolise
võrdõiguslikkuse
edendamisele

Projekt vähendab
soolist ebavõrdsust

Projekt ei mõjuta
meeste ja naiste
vahelist ebavõrdsust

 


Projekti mõju meeste ja naiste vahelise ebavõrdsuse
vähendamisele tööhõives

Projekt toetab meeste ja
naiste võrdset integreerimist tööturule

Projekt toetab meeste ja
naiste võrdset osalemist
hariduse saamisel ja
kutseõppes

Projekt edendab
naisettevõtlust

Projekt toetab töö- ja
pereelu ühitamist

Projekti vahetu mõju
meeste ja naiste ebavõrdsuse vähendamisele on raskesti määratav

 

Mõju infoühiskonna
edendamisele

Infoühiskonda edendava
mõjuga

Neutraalne

 

Mõju tööhõivele (läbi
töökohtade loomise)

Töökohti loov

Neutraalne

Loodavate töökohtade arv

Mehed

Naised

Kokku

     

Selgitus:

Mõju tööhõivele (läbi
töökohtade säilitamise)

Töökohti säilitav

Neutraalne

Säilitatavate töökohtade arv

Mehed

Naised

Kokku

 

 

 

Selgitus:

4. PROJEKTI TEGEVUSED

4.1 PROJEKTI TEGEVUSPLAAN JA TEGEVUSTE MAKSUMUS

Jrk nr

Tegevus

Algus- ja lõppkuupäev

Tegevuse maksumus

Koolitusvaldkond 1:

1.1

 

 

 

...

 

 

 

1.n

 

 

 

Kokku

 

Koolitusvaldkond n:

n.1

     

...

     

n.n

     

Kokku

 

KOKKU

 

4.2 KOOLITUSVALDKONNAD JA TEGEVUSED

Koolitusvaldkond 1

 

Koolitusvaldkonna valiku põhjendus, sh seos meetme eesmärkidega

 

Tegevus 1.1

 

Tegevuse kirjeldus

 

Tegevuse eesmärk ja vajalikkus

 

Tegevuse oodatav tulemus

 

Sihtgrupi kirjeldus

 

Tegevuse näitajad

 

Koolitatavate arv

Mehed

Naised

Kokku

 

 

 

Koolituspäevade arv

 

Koolituse kestus akadeemilistes tundides

 

 

Tegevus 1.n

 



Koolitusvaldkond n

 

Koolitusvaldkonna valiku põhjendus, sh seos meetme eesmärkidega

 

Tegevus n.1

 

Tegevuse kirjeldus

 

Tegevuse eesmärk ja vajalikkus

 

Sihtgrupi kirjeldus

 

Koolitatavate arv

Mehed

Naised

Kokku

 

 

 

Koolituspäevade arv

 

Koolituse kestus akadeemilistes tundides

 

 

Tegevus n.n

 

5. TAOTLUSE KINNITAMINE

Kinnitan, et kõik esitatud andmed on õiged ning esitatud dokumendid on kehtivad ja ehtsad. Olen teadlik struktuurifondidest toetuse taotlemisega kaasnevatest kohustustest.

Taotleja seaduslik esindaja

Allkiri

Kuupäev

 

 

 

Rahandusminister Aivar SÕERD

Vabariigi Valitsuse 13. oktoobri 2005. a määruse nr 265 «Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtse programmdokumendi 2004–2006» meetme 1.4 «Haldussuutlikkuse tõstmine» rakendamiseks toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord»
lisa 2

Taotluse registreerimine (täidab Riigikantselei)

Taotluse saabumise kuupäev

 

Taotluse registreerimisnumber

 

MEETME 1.4 «HALDUSSUUTLIKKUSE TÕSTMINE»
SKA arendamise alameetme
TAOTLUSVORM
Vorm A

Projekti nimetus

 

Projekti planeeritav algus- ja lõppkuupäev

 

1. TAOTLEJA ANDMED

Organisatsiooni nimi

 

Registrinumber

 

Aadress (tänav, maja, postiindeks, linn, maakond)

Kontaktid

 

Telefon

 

E-post

 

Taotleja seaduslik esindaja

Projektijuht

Projekti raamatupidamise eest vastutav isik

Nimi

              

Nimi

              

Nimi

              

Ametikoht

 

Ametikoht

 

Ametikoht

 

Telefon

 

Telefon

 

Telefon

 

E-post

 

E-post

 

E-post

 

Tegevusala kood ja nimetus

 

Tehingupartneri kood

 

Projekti raamatupidamisdokumentide asukoht

 

Käibemaksu abikõlblikkus (kui vähemalt üks allpool toodud tingimustest on täidetud, on käibemaks abikõlblik ja eelarvetes käibemaksu eraldi kajastama ei pea)

Toetuse taotleja ei ole käibemaksukohustuslane vastavalt «Käibemaksuseaduse» §-s 19 sätestatule.

Toetuse taotleja või saajana soetatakse projekti raames kaupu ja teenuseid vaid maksuvaba käibe tarbeks, mille sisendkäibemaks ei kuulu mahaarvamisele vastavalt «Käibemaksuseaduse» § 29 lõikes 1 sätestatule.

Toetuse taotleja või saaja eristab oma raamatupidamises maksustatavat ja maksuvaba käivet vastavalt «Käibemaksuseaduse» § 29 lõikele 4 ning nende tarbeks soetatud kaupu ja saadud teenuseid eristatakse nii ettevõtluse kui ka mitteettevõtluse jaoks ning rakendusüksusele esitatakse projekti raames vaid maksuvaba käibe tarbeks soetatud kaupade ja teenuste kuludokumendid.

2. PROJEKTI KIRJELDUS

2.1 PROJEKTI SISU KIRJELDUS

Projekti eesmärk ja vajalikkus, sh seos alameetme eesmärkidega

 

Projekti jätkusuutlikkus

 

Teavitamine

 

Projekti tulemuste hindamine

 

Projekti tulemuste saavutamist mõjutavad tegurid

 

2.2 PROJEKTI NÄITAJAD

Koolitatavate/
stažeerijate arv

Mehed

Naised

Kokku

     

Koolituspäevade/stažeerimispäevade arv

 

2.3 PROJEKTI FINANTSPLAAN

 

KOKKU

Taotletav toetus

 

Taotleja omafinantseering

 

Projekti abikõlblik kogumaksumus

 

Mitteabikõlblik käibemaks

 

Projekti kogumaksumus

 
 

Teised allikad, kust projektile on toetust taotletud või kavatsetakse taotleda

Institutsioon, kellele taotlus on esitatud või kavatsetakse esitada

Taotletava toetuse summa

Otsus (positiivne, negatiivne, menetluses)

     

3. PROJEKTI MÕJUD

Indikaator

Mõju

Milles mõju väljendub

Mõju keskkonnaseisundile

Suunatud otseselt
keskkonnaseisundi parandamisele

Keskkonnasõbralik

Neutraalne

 

Mõju meeste ja naiste
vahelise ebavõrdsuse
vähendamisele üldiselt

Projekt on suunatud
otseselt
soolise võrdõiguslikkuse
edendamisele

Projekt vähendab
soolist
ebavõrdsust

Projekt ei mõjuta
meeste ja naiste vahelist ebavõrdsust

 


Projekti mõju meeste ja
naiste vahelise
ebavõrdsuse
vähendamisele tööhõives

Projekt toetab meeste ja naiste võrdset integreerimist tööturule

Projekt toetab meeste
ja naiste võrdset osalemist
hariduse saamisel ja
kutseõppes

Projekt edendab naisettevõtlust

Projekt toetab töö- ja
pereelu ühitamist

Projekti vahetu mõju
meeste ja naiste
ebavõrdsuse
vähendamisele
on raskesti määratav

 

Mõju infoühiskonna
edendamisele

Infoühiskonda
edendava mõjuga

Neutraalne

 

Mõju tööhõivele
(läbi töökohtade
loomise)

Töökohti loov

Neutraalne

Loodavate töökohtade arv

Mehed

Naised

Kokku

     

Selgitus:

Mõju tööhõivele
(läbi töökohtade
säilitamise)

Töökohti säilitav

Neutraalne

Säilitatavate töökohtade arv

Mehed

Naised

Kokku

 

 

 

Selgitus:

4. PROJEKTI TEGEVUSED

4.1 PROJEKTI TEGEVUSPLAAN JA TEGEVUSTE MAKSUMUS

Jrk nr

Tegevus

Algus- ja lõppkuupäev

Tegevuse maksumus

1

 

 

 

n

 

 

 

Kokku

 

4.2 TEGEVUSE KIRJELDUSED

Tegevus 1

 

Tegevuse kirjeldus

 

Tegevuse eesmärk ja vajalikkus

 

Tegevuse oodatav tulemus

 

Sihtgrupi kirjeldus

 

Tegevuse näitajad1

Koolitatavate/stažeerijate arv

Mehed

Naised

Kokku

 

 

 

Koolituspäevade/stažeerimispäevade arv

 

Koolituse/stažeerimise
kestus akadeemilistes
tundides

 



Vastuvõttev organisatsioon2

Organisatsiooni nimi

 

Sihtriik

 

Aadress (tänav, maja, linn, riik)

Kontaktid

 

Telefon

 

Faks

 

E-post

 

Kontaktisik

Nimi

 

Telefon

 

Ametikoht

 

E-post

 

Organisatsiooni kirjeldus

 

Eelnevad kontaktid vastuvõtva organisatsiooniga

 

Stažeerima minev(ad) töötaja(d)

Stažeerija 1

Nimi

 

Ametikoht

 

Töötatud aeg

 

Tööülesanded

 

Stažeerimise eesmärk

 

Muu vajalik informatsioon

 

Stažeerija n

Tegevus n

 

5. TAOTLUSE KOHUSTUSLIKUD LISADOKUMENDID

asutuse aasta koolitusplaan ja/või -strateegia

koolitatavate / stažeerima minevate töötajate töölepingute või koolitajate töövõtulepingute kinnitatud koopiad

6. TAOTLUSE KINNITAMINE

Kinnitan, et kõik esitatud andmed on õiged ning esitatud dokumendid on kehtivad ja ehtsad. Olen teadlik struktuurifondidest toetuse taotlemisega kaasnevatest kohustustest.

Taotleja seaduslik esindaja

Allkiri

Kuupäev

 

 

 

1 Täita vastavalt tegevusele, kas koolituse või stažeerimise kohta.
2 Järgmised lahtrid täita, kui tegevuseks on stažeerimine.

Rahandusminister Aivar SÕERD

Vabariigi Valitsuse 13. oktoobri 2005. a määruse nr 265 «Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtse programmdokumendi 2004–2006» meetme 1.4 «Haldussuutlikkuse tõstmine» rakendamiseks toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord»
lisa 3

Taotluse registreerimine (täidab Riigikantselei)

Taotluse saabumise kuupäev

 

Taotluse registreerimisnumber

 

Taotluse viitenumber SFOSis

 

MEETME 1.4 «HALDUSSUUTLIKKUSE TÕSTMINE»
juhtimiskoolituse alameetme
TAOTLUSVORM
Vorm A

Projekti nimetus

 

Projekti planeeritav algus- ja lõppkuupäev

 

1. TAOTLEJA ANDMED

Organisatsiooni nimi

 

Registrinumber

 

Aadress (tänav, maja, postiindeks, linn, maakond)

Kontaktid

 

Telefon

 

E-post

 

Taotleja seaduslik esindaja

Projektijuht

Projekti raamatupidamise eest vastutav isik

Nimi

              

Nimi

              

Nimi

              

Ametikoht

 

Ametikoht

 

Ametikoht

 

Telefon

 

Telefon

 

Telefon

 

E-post

 

E-post

 

E-post

 


Tegevusala kood ja nimetus

 

Tehingupartneri kood

 

Projekti raamatupidamisdokumentide asukoht

 

Käibemaksu abikõlblikkus (kui vähemalt üks allpool toodud tingimustest on täidetud, on käibemaks abikõlblik ja eelarvetes käibemaksu eraldi kajastama ei pea)

Toetuse taotleja ei ole käibemaksukohustuslane vastavalt «Käibemaksuseaduse» §-s 19 sätestatule.

Toetuse taotleja või saajana soetatakse projekti raames kaupu ja teenuseid vaid maksuvaba käibe tarbeks, mille sisendkäibemaks ei kuulu mahaarvamisele vastavalt «Käibemaksuseaduse» § 29 lõikes 1 sätestatule.

Toetuse taotleja või saaja eristab oma raamatupidamises maksustatavat ja maksuvaba käivet vastavalt «Käibemaksuseaduse» § 29 lõikele 4 ning nende tarbeks soetatud kaupu ja saadud teenuseid eristatakse nii ettevõtluse kui ka mitteettevõtluse jaoks ning rakendusüksusele esitatakse projekti raames vaid maksuvaba käibe tarbeks soetatud kaupade ja teenuste kuludokumendid.

2. PROJEKTI PARTNERID

2.1 PARTNER 1

Organisatsiooni nimi

              

Registreerimisnumber

              

Aadress (tänav, maja,
postiindeks, linn, maakond)

Kontaktid

 

Telefon

 

E-post

 

Kontaktisik

Nimi

 

Telefon

 

Ametikoht

 

E-post

 

Partneri roll projekti teostamisel

Kaasfinantseerija – panustab projekti rahaliste vahenditega

Osaleb mitterahalise panusega

Kirjeldus:

 

2.n PARTNER n

3. PROJEKTI KIRJELDUS

3.1 PROJEKTI SISU KIRJELDUS

Projekti eesmärk ja vajalikkus, sh seos alameetme eesmärkidega

 

Projekti jätkusuutlikkus

 

Koolituse sisu kirjeldus

Toimumise aeg
(algus- ja lõppkuupäev)

   
   
   

Projekti sihtgrupi kirjeldus

 

Teavitamine

 

Projekti tulemuste hindamine

 

Projekti tulemuste saavutamist mõjutavad tegurid

 

3.2 PROJEKTI NÄITAJAD

Koolitatavate arv

Mehed

Naised

Kokku

     

Ametikoha põhigrupp

Ametnike arv

Kõrgemad ametnikud

 

Vanemametnikud

 

Koolituspäevade arv

 

Koolituse kestus akadeemilistes tundides

 

3.3 PROJEKTI FINANTSPLAAN

 

KOKKU

Taotletav toetus

 

Taotleja omafinantseering

 

Partnerite kaasfinantseering

 

Avaliku sektori finantseering kokku

 

Projekti abikõlblik kogumaksumus

 

Mitteabikõlblik käibemaks

 

Projekti kogumaksumus

 
 

Teised allikad, kust projektile on toetust taotletud või kavatsetakse taotleda

Institutsioon, kellele taotlus on esitatud või kavatsetakse esitada

Taotletava toetuse summa

Otsus (positiivne, negatiivne, menetluses)

     

4. KOOLITUSTEENUSE PAKKUJA

4.1 PAKKUJATE ANDMED

 

Pakkumine I

Pakkumine II

Pakkumine III

Pakkuja nimi

 

 

 

Pakkumise maksumus

 

 

 

4.2 EELISTATUD PAKKUJA

Eelistatud pakkuja

 

Eelistuse põhjendus

5. PROJEKTI MÕJUD

Indikaator

Mõju

Milles mõju väljendub

Mõju keskkonnaseisundile

Suunatud otseselt
keskkonnaseisundi
parandamisele

Keskkonnasõbralik

Neutraalne

 

Mõju meeste ja naiste
vahelise ebavõrdsuse
vähendamisele üldiselt

Projekt on suunatud
otseselt
soolise võrdõiguslikkuse edendamisele

Projekt vähendab
soolist
ebavõrdsust

Projekt ei mõjuta
meeste ja naiste
vahelist ebavõrdsust

 

Projekti mõju meeste
ja naiste vahelise
ebavõrdsuse
vähendamisele tööhõives

Projekt toetab meeste
ja naiste võrdset
integreerimist tööturule

Projekt toetab meeste
ja naiste võrdset osalemist
hariduse saamisel ja
kutseõppes

Projekt edendab
naisettevõtlust

Projekt toetab töö- ja
pereelu ühitamist

Projekti vahetu mõju
meeste ja naiste ebavõrdsuse vähendamisele on raskesti määratav

 

Mõju infoühiskonna
edendamisele

Infoühiskonda edendava
mõjuga

Neutraalne

 

Mõju tööhõivele (läbi
töökohtade loomise)

Töökohti loov

Neutraalne

Loodavate töökohtade arv

Mehed

Naised

Kokku

     

Selgitus:

Mõju tööhõivele (läbi
töökohtade säilitamise)

Töökohti säilitav

Neutraalne

Säilitatavate töökohtade arv

Mehed

Naised

Kokku

 

 

 

Selgitus:

6. TAOTLUSE KOHUSTUSLIKUD LISADOKUMENDID

projekti eelarve kulukohtade ja finantsallikate lõikes (vorm B)

eelarve seletuskiri (vorm C)

partneri(te) kinnituskiri(kirjad) (vorm D)

koopiad vähemalt kolmest koolitusteenuse pakkumisest

7. TAOTLUSE KINNITAMINE

Kinnitan, et kõik esitatud andmed on õiged ning esitatud dokumendid on kehtivad ja ehtsad. Olen teadlik struktuurifondidest toetuse taotlemisega kaasnevatest kohustustest.

Taotleja seaduslik esindaja

Allkiri

Kuupäev

 

 

 

 

MEETME 1.4 «HALDUSSUUTLIKKUSE TÕSTMINE»
juhtimiskoolituse alameetme
PROJEKTI EELARVE KULUKOHTADE JA FINANTSALLIKATE LÕIKES
Vorm B

Taotleja

 

Projekti nimetus

 


Nr

Kulukoht

ABIKÕLBLIKUD KULUD

Mitte-abi-kõlblik KM (%)

Projekti kogu-maksu-mus

Taotletav toetus

Avaliku sektori finantseering

KOKKU

Taotleja

Partner 1

Partner n

Kokku

1

Koolitusteenus  

 

 

 

 

     

2

Tõlkekulud  

 

 

 

 

     

3

Koolitaja majutus  

 

 

 

 

     

4

Koolitaja sõit  

 

 

 

 

     

5

Ruumide rent  

 

 

 

 

     

6

Tehnika rent  

 

 

 

 

     

7

Teavitustöö  

 

 

 

 

     

Kokku

               

Finantsallikate osakaalud

               


Taotleja seaduslik esindaja

Allkiri

Kuupäev

 

 

 

 

MEETME 1.4 «HALDUSSUUTLIKKUSE TÕSTMINE»
juhtimiskoolituse alameetme
EELARVE SELETUSKIRI
Vorm C

Koolitusteenus

 

Tõlkekulud

 

Koolitaja majutus

 

Koolitaja sõit

 

Ruumide rent

 

Tehnika rent

 

Teavitustöö

 



Taotleja seaduslik esindaja

Allkiri

Kuupäev

 

 

 

 

MEETME 1.4 «HALDUSSUUTLIKKUSE TÕSTMINE»
juhtimiskoolituse alameetme
PARTNERI KINNITUSKIRI
Vorm D

Organisatsiooni nimi

                   

Registreerimisnumber

 

Partneri roll projekti
teostamisel

Kaasfinantseerija – panustab projekti rahaliste vahenditega

Osaleb mitterahalise panusega

Kirjeldus:

Seaduslik esindaja

Nimi

                                 

Ametikoht

 

Telefon

 

E-post

 


Kinnitan, et osalen projektis ülalnimetatud tingimustel. Olen läbi lugenud ja heaks kiitnud esitatava projektitaotluse ning selle juurde kuuluvad lisad ja olen teadlik partneri kohustustest projektis osalemisel.

Partneri seaduslik esindaja

Allkiri

Kuupäev

 

 

 

Taotleja seaduslik esindaja

Allkiri

Kuupäev

 

 

 

Rahandusminister Aivar SÕERD

Vabariigi Valitsuse 13. oktoobri 2005. a määruse nr 265 «Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtse programmdokumendi 2004–2006» meetme 1.4 «Haldussuutlikkuse tõstmine» rakendamiseks toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord»
lisa 4

Taotluse registreerimine (täidab Riigikantselei)

Taotluse saabumise kuupäev

 

Taotluse registreerimisnumber

 

Taotluse viitenumber ST registris

 

MEETME 1.4 «HALDUSSUUTLIKKUSE TÕSTMINE»
stipendiumiprogrammi alameetme
TAOTLUSVORM
Vorm A

Projekti nimetus

 

Projekti planeeritav algus- ja lõppkuupäev

 

1. TAOTLEJA ANDMED

Organisatsiooni nimi

 

Registrinumber

 

Aadress (tänav, maja, postiindeks, linn, maakond)

Kontaktid

 

Telefon

 

Faks

 

E-post

 

Taotleja seaduslik esindaja

Projektijuht

Projekti raamatupidamise eest vastutav isik

Nimi

               

Nimi

               

Nimi

               

Ametikoht

 

Ametikoht

 

Ametikoht

 

Telefon

 

Telefon

 

Telefon

 

E-post

 

E-post

 

E-post

 


Tegevusala kood ja nimetus

               

Tehingupartneri kood

 

Projekti raamatupidamisdokumentide asukoht

 

Käibemaksu abikõlblikkus (kui vähemalt üks allpool toodud tingimustest on täidetud, on käibemaks abikõlblik ja eelarvetes käibemaksu eraldi kajastama ei pea)

Toetuse taotleja ei ole käibemaksukohustuslane vastavalt «Käibemaksuseaduse» §-s 19 sätestatule.

Toetuse taotleja või saajana soetatakse projekti raames kaupu ja teenuseid vaid maksuvaba käibe tarbeks, mille sisendkäibemaks ei kuulu mahaarvamisele vastavalt «Käibemaksuseaduse» § 29 lõikes 1 sätestatule.

Toetuse taotleja või saaja eristab oma raamatupidamises maksustatavat ja maksuvaba käivet vastavalt «Käibemaksuseaduse» § 29 lõikele 4 ning nende tarbeks soetatud kaupu ja saadud teenuseid eristatakse nii ettevõtluse kui ka mitteettevõtluse jaoks ning rakendusüksusele esitatakse projekti raames vaid maksuvaba käibe tarbeks soetatud kaupade ja teenuste kuludokumendid.

2. PROJEKTI PARTNERID

2.1 PARTNER 1

Organisatsiooni nimi

 

Registreerimisnumber

               

Aadress (tänav, maja,
postiindeks, linn, maakond)

Kontaktid

 

Telefon

 

Faks

 

E-post

 

Kontaktisik

Nimi

 

Telefon

 

Ametikoht

 

E-post

 

Partneri roll
projekti
teostamisel

Kaasfinantseerija – panustab projekti
rahaliste vahenditega

Osaleb mitterahalise panusega

Kirjeldus:

 

2.n PARTNER n

3. PROJEKTI KIRJELDUS

3.1 ÜLDANDMED

Sihtriik ja asutus

 

Stažeerimise valdkond

 

Kas osaletakse koolitusel?

Ei

Jah

Koolituse valdkond:

3.2 PROJEKTI SISU KIRJELDUS

Projekti eesmärk ja vajalikkus, sh seos alameetme eesmärkidega

 

Projekti jätkusuutlikkus

 

Projekti (stažeerimise) sisu kirjeldus

 

Projekti sihtgrupi kirjeldus

 

Teavitamine

 

Projekti tulemuste hindamine

 

Projekti tulemuste saavutamist mõjutavad tegurid

 

3.3 PROJEKTI NÄITAJAD

Stažeerima minevate ametnike arv

Mehed

Naised

Kokku

     

Ametikoha põhigrupp

Ametnike arv

Kõrgemad ametnikud

 

Vanemametnikud

 

Stažeerimise kestus tööpäevades

 

3.4 PROJEKTI FINANTSPLAAN

 

KOKKU

Taotletav toetus

 

Taotleja omafinantseering

 

Partnerite kaasfinantseering

 

Avaliku sektori finantseering kokku

 

Projekti abikõlblik kogumaksumus

 

Mitteabikõlblik käibemaks

 

Projekti kogumaksumus

 
 

Teised allikad, kust projektile on toetust taotletud või kavatsetakse taotleda

Institutsioon, kellele taotlus on esitatud või kavatsetakse esitada

Taotletava toetuse summa

Otsus (positiivne, negatiivne, menetluses)

     

4. VASTUVÕTTEV ORGANISATSIOON

4.1 ORGANISATSIOONI ÜLDANDMED

Organisatsiooni nimi

               

Registreerimisnumber

               

Aadress (tänav, maja, linn, riik)

Kontaktid

 

Telefon

 

Faks

 

E-post

 

Kontaktisik

Nimi

 

Telefon

 

Ametikoht

 

E-post

 

4.2 ORGANISATSIOONI KIRJELDUS

 

4.3 EELNEVAD KONTAKTID VASTUVÕTVA ORGANISATSIOONIGA

 

5. STAŽEERIV(AD) AMETNIK(UD)

5.1 AMETNIK 1

Organisatsioon

               

Nimi

               

Ametikoht

 

Töötatud aeg

 

Peamised tööülesanded

 

Stažeerimise eesmärk

 
 

5.n AMETNIK n

6. PROJEKTI MÕJUD

Indikaator

Mõju

Milles mõju väljendub

Mõju keskkonnaseisundile

Suunatud otseselt
keskkonnaseisundi parandamisele

Keskkonnasõbralik

Neutraalne

 

Mõju meeste ja naiste
vahelise ebavõrdsuse
vähendamisele üldiselt

Projekt on suunatud
otseselt soolise võrdõiguslikkuse
edendamisele

Projekt vähendab soolist
ebavõrdsust

Projekt ei mõjuta meeste
ja naiste vahelist ebavõrdsust

 

Projekti mõju meeste ja naiste vahelise ebavõrdsuse vähendamisele tööhõives

Projekt toetab meeste ja naiste võrdset integreerimist tööturule

Projekt toetab meeste ja naiste võrdset osalemist hariduse saamisel ja
kutseõppes

Projekt edendab naisettevõtlust

Projekt toetab töö- ja pereelu ühitamist

Projekti vahetu mõju
meeste ja naiste ebavõrdsuse vähendamisele on raskesti määratav

 

Mõju infoühiskonna
edendamisele

Infoühiskonda edendava mõjuga

Neutraalne

 

Mõju tööhõivele
(läbi töökohtade loomise)

Töökohti loov

Neutraalne

Loodavate töökohtade arv

Mehed

Naised

Kokku

     

Selgitus:

Mõju tööhõivele
(läbi töökohtade säilitamise)

Töökohti säilitav

Neutraalne

Säilitatavate töökohtade arv

Mehed

Naised

Kokku

 

 

 

Selgitus:

7. TAOTLUSE KOHUSTUSLIKUD LISADOKUMENDID

projekti eelarve kulukohtade ja finantsallikate lõikes (vorm B)
eelarve seletuskiri (vorm C)
ametniku kinnitatud ametijuhendi koopia või väljavõte ametiülesandeid sätestavast dokumendist
vastuvõtva organisatsiooni kinnituskiri
koolituse kirjeldus ja programm
projekti aja- ja tegevuskava
partneri(te) kinnituskiri(kirjad) (vorm D)

8. TAOTLUSE KINNITAMINE

Kinnitan, et kõik esitatud andmed on õiged ning esitatud dokumendid on kehtivad ja ehtsad. Olen teadlik struktuurifondidest toetuse taotlemisega kaasnevatest kohustustest.

Taotleja seaduslik esindaja

Allkiri

Kuupäev

 

 

 

 

MEETME 1.4 «HALDUSSUUTLIKKUSE TÕSTMINE»
stipendiumiprogrammi alameetme
PROJEKTI EELARVE KULUKOHTADE JA FINANTSALLIKATE LÕIKES
Vorm B

Taotleja

 

Projekti nimetus

 


Nr

Kulukoht

ABIKÕLBLIKUD KULUD

Mitte-abi-kõlblik KM (%)

Projekti kogu-maksumus

Taotletav toetus

Avaliku sektori finantseering

KOKKU

Taotleja

Partner 1

Partner 2

Kokku

1

Sõidukulud  

 

 

 

 

     

2

Majutus  

 

 

 

 

     

3

Reisikindlustus  

 

 

 

 

     

4

Päevaraha  

 

 

 

 

     

5

Koolitusel osalemise tasu  

 

 

 

 

     

6

Muud välislähetusega seotud kulud  

 

 

 

 

     

7

Teavitustöö  

 

 

 

 

     

Kokku

               

Finantsallikate osakaalud

               


Taotleja seaduslik esindaja

Allkiri

Kuupäev

 

 

 

 

MEETME 1.4 «HALDUSSUUTLIKKUSE TÕSTMINE»
stipendiumiprogrammi alameetme
EELARVE SELETUSKIRI
Vorm C

Sõidukulud

 

Majutus

 

Reisikindlustus

 

Päevaraha

 

Koolitusel osalemise tasu

 

Muud välislähetusega seotud kulud

 

Teavitustöö

 



Taotleja seaduslik esindaja

Allkiri

Kuupäev

 

 

 

 

MEETME 1.4 «HALDUSSUUTLIKKUSE TÕSTMINE»
stipendiumiprogrammi alameetme
PARTNERI KINNITUSKIRI
Vorm D

Organisatsiooni nimi

                        

Registreerimisnumber

                        

Partneri roll projekti teostamisel

Kaasfinantseerija – panustab projekti rahaliste vahenditega

Osaleb mitterahalise panusega

Kirjeldus:

Seaduslik esindaja

Nimi

               

Ametikoht

 

Telefon

 

E-post

 


Kinnitan, et osalen projektis ülalnimetatud tingimustel. Olen läbi lugenud ja heaks kiitnud esitatava projektitaotluse ning selle juurde kuuluvad lisad ja olen teadlik partneri kohustustest projektis osalemisel.

Partneri seaduslik esindaja

Allkiri

Kuupäev

 

 

 

Taotleja seaduslik esindaja

Allkiri

Kuupäev

 

 

 

Rahandusminister Aivar SÕERD

/otsingu_soovitused.json