Teksti suurus:

Riigimuuseumi Laidoneri Muuseum moodustamine

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.10.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.03.2006
Avaldamismärge:

Riigimuuseumi Laidoneri Muuseum moodustamine

Vastu võetud 26.02.2001 nr 6
RTL 2001, 33, 435
jõustumine 12.03.2001

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

14.10.2003/9 (RTL 2003, 110, 1734) 27.10.2003

30.09.2005 (RTL 2005, 104, 1577 ) 16.10.2005 

Määrus kehtestatakse « Vabariigi Valitsuse seaduse» paragrahvi 43 lõigete 3 ja 5, « Muuseumiseaduse» paragrahvi 5 lõike 1 ja paragrahvi 6 lõike 1 alusel ning lähtudes Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 1996. a määrusega nr 244 kinnitatud « Valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste moodustamise ja ümberkorraldamise ning nende tegevuse lõpetamise korrast ».

§1. Moodustada 1. märtsist 2001. a valitsusasutuse hallatav riigiasutus – riigimuuseum Laidoneri Muuseum asukohaga Mõisa tee 1, Viimsi alevik, Harju maakond.

§2. Laidoneri Muuseumi kõrgemalseisev valitsusasutus on Kaitseministeerium.

§3. Kinnitada Laidoneri Muuseumi põhimäärus (lisatud).

§4. Moodustada munitsipaalasutuse Viimsi Muuseumid struktuuriüksuselt Kindral Laidoneri Muuseum Laidoneri Muuseumile üleantava vara üleandmise ja vastuvõtmise komisjon koosseisus:

komisjoni esimees:

Hannes Walter

Kaitseministeeriumi avalike suhete osakonna nõunik;

komisjoni esimehe asetäitja:

Mati Raal

MA Viimsi Muuseumid direktor;

komisjoni liikmed:

Marju Tamm

Viimsi Vallavalitsuse raamatupidaja;

 

Peeter Kurel

Kaitseministeeriumi kinnisvara- ja ehitusosakonna spetsialist;

 

Liia Kirss

Kaitseministeeriumi haldusosakonna nõunik;

 

Maie Rello

Kaitseministeeriumi rahandus- ja eelarveosakonna revisjoni büroo juhataja.

Komisjonil esitada üleandmise-vastuvõtmise akt Kaitseministeeriumile 1. aprilliks 2001. a

 

Lisa
kaitseministri 26. veebruari 2001. a määrusele nr 6 «Riigimuuseumi Laidoneri Muuseum moodustamine»

LAIDONERI MUUSEUMI PÕHIMÄÄRUS

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§1. Laidoneri Muuseum (edaspidi muuseum) on Kaitseministeeriumi valitsemisalas tegutsev riigimuuseum ja ministeeriumi hallatav riigiasutus. Muuseum on kultuuri ja sõjaajaloo uurimiskeskus, kogub, säilitab, uurib, vahendab ning eksponeerib kindral Johan Laidoneri elu ja tegevusega ning Eesti sõjaajalooga ja kaasaegse Eesti Vabariigi kaitsejõududega seotud materjale teaduslikel ja hariduslikel eesmärkidel.

§2. Muuseum juhindub oma tegevuses seadustest, Vabariigi Valitsuse ja kaitseministri määrustest ning muudest õigusaktidest, rahvusvahelistest konventsioonidest, kokkulepetest ja käesolevast põhimäärusest.

§3. Muuseumil on oma eelarve, pangakontod, oma nime ja väikese riigivapi kujutisega pitsat ning kehtivate õigusaktidega kooskõlas olev sümboolika.

§4. Muuseum juhindub asjaajamisel Kaitseministeeriumi asjaajamisjuhendist.

§5. Muuseum registreeritakse Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korras.

§6. Muuseum asub Harju maakonnas. Postiaadress on Mõisa tee 1, 74001 Viimsi alevik.

2. peatükk
MUUSEUMI ÜLESANDED

§7. Muuseumi tegevusvaldkond hõlmab Eesti sõjanduse ajalooga seotud esemete ja materjalide väljaselgitamist, kogumist, säilitamist, uurimist ja üldsusele vahendamist, samuti sõjaajaloolise uurimistööga tegelemist ning rahvusvaheliste sidemete arendamist teiste vastava ala institutsioonidega.

§8. Muuseumi ülesanded on:
1) sõjaajalooliste materjalide ja mälestuste kogumine;
2) ajaloolist väärtust omavate peitobjektide väljaselgitamise ja esiletoomise korraldamine Eesti Vabariigi territooriumil;
3) muuseumis arvele võetud museaalide säilitamine, konserveerimine, restaureerimine;
4) teaduslik uurimistöö muuseumikogu baasil ja selle tulemuste ekspositsioonis, trükisõnas ja teaduslikes ettekannetes avaldamise korraldamine;
5) trükiste väljaandmine, teaduskonverentside, teadusürituste ning näituste korraldamine;
6) kindral Johan Laidoneri elu ja tegevusega seotud materjalide kogumise, säilitamise ja eksponeerimise korraldamine;
7) sõjanduskultuuri pärandi avalikkusele vahendamine (näitused, avalikud üritused, trükised, loengud, konsultatsioonid, filmid jne);
8) erialase raamatukogu komplekteerimine ja korrastamine;
9) museaalide, näituste, väljaannete ja teadusliku informatsiooni vahetamise korraldamine Eestis ja väljaspool Eestit asuvate teiste muuseumide, teadusasutuste ja isikutega;
10) sõjandusajalooalastel üritustel osalemine ja koostöösidemete arendamine teiste muuseumide ning sõjaajalooga tegelevate institutsioonidega;
11) oma ainevaldkonnas teiste muuseumide ja uurimiskeskuste metoodiline juhendamine;
12) muuseumi juurde sõjandusajaloost huvitatud kodanike vabatahtlike ühenduste koondamine.

§9. Oma ülesannete täitmiseks võib muuseum:
1) korraldada kogumistööd Eestis ja välisriikides;
2) korraldada teaduslikke konverentse, seminare ja konkursse;
3) korraldada näitusi Eestis ja välisriikides;
4) korraldada näitusmüüke ja oksjoneid;
5) korraldada uuringuid ja koguda andmeid muuseumi töö paremaks korraldamiseks;
6) anda välja teaduslikke töid ja muuseumi tutvustavaid trükiseid;
7) korraldada museaalide, näituste, väljaannete ja teadusliku teabe vahetamist Eestis ja väljaspool Eestit asuvate muuseumide, teadusasutuste ja üksikisikutega;
8) nõustada oma erialal;
9) korraldada töötajate tööalast koolitust ja kutsealase pädevuse tõstmist;
10) soetada, deponeerida või üürida vastavalt vajadusele põhi- ja väikevahendeid ning eksponaate juriidilistelt ja üksikisikutelt;
11) toota ja müüa oma ülesannete täitmisega seotud kaupu (trükised, filmid, fotod, helisalvestised, näitlikud õppevahendid, suveniirid jm) ja osutada tasulisi teenuseid kaitseministri määratud korras;
12) levitada teavet ja reklaami muuseumi tegevuse kohta.

§10. Muuseum komplekteerib oma kogu iseseisvalt. Muuseumi eri liiki alakogud moodustavad puutumatu muuseumikogu, millest museaalide mahakandmine ja üleandmine toimub «Muuseumiseaduses» sätestatud korras.

§11. Muuseum koostab vastavalt temale pandud ülesannetele oma kogu komplekteerimise, teadustöö ja muu tegevuse plaanid ning esitab need kaitseministrile teadmiseks.

3. peatükk
JUHTIMINE JA STRUKTUUR

§12. Muuseumi juhib direktor, kellega sõlmib töölepingu kaitseminister. Muuseumi direktor valitakse ametisse avalikul konkursil kuni viieks aastaks.

§13. Muuseumi direktor:
1) juhib muuseumi kooskõlas käesoleva põhimäärusega ning vastutab muuseumile pandud ülesannete täitmise eest;
2) vastutab muuseumi tegevust korraldavate õigusaktide täpse ja otstarbeka täitmise eest ning annab aru kaitseministrile;
3) esitab kaitseministrile kinnitamiseks muuseumi eelarve, tagab selle täpse ja otstarbeka täitmise ning aruannete õigeaegse esitamise ning annab aru kaitseministrile;
4) esitab kaitseministrile kinnitamiseks muuseumi palgalise koosseisu, sõlmib, muudab ja lõpetab lepinguid muuseumi töötajatega. Ametikohtade täitmiseks võib direktor korraldada konkursse;
5) määrab kindlaks töötajate tööjaotuse, töökohustused ja ametipalgad lähtudes Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korrast ja tingimustest, kinnitab töötajate ametijuhendid ning struktuuriüksuste põhimäärused;
6) esindab oma pädevuse piires muuseumi ja volitab selleks vajadusel teisi isikuid;
7) sõlmib juriidiliste ja füüsiliste isikutega lepinguid ning sooritab muid tehinguid, mis on kooskõlas seaduste ja teiste õigusaktidega;
8) kasutab ja käsutab kooskõlas õigusaktidega muuseumi valduses olevat riigivara ja muuseumi rahalisi vahendeid ning tagab nende säilimise, sihipärase ja otstarbeka kasutamise;
9) annab muuseumi tegevuse juhtimiseks ja korraldamiseks käskkirju;
10) kinnitab seadusega ettenähtud korras töösisekorraeeskirja ja raamatupidamise sise-eeskirjad, samuti muud muuseumisisesed eeskirjad ning kontrollib nende täitmist;
11) esitab kaitseministrile kinnitamiseks muuseumi tegevusega seotud tasuliste teenuste loetelu ja tasumäärad;
12) hoiab muuseumi pitsatit ja kehtestab selle kasutamise korra;
13) täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud seaduse, Vabariigi Valitsuse määruse ja korralduse ning kaitseministri määruse ja käskkirjaga.

[RTL 2003, 110, 1734 - jõust. 27.10.2003]

§131. Muuseumi direktori asetäitja:

(1) Direktori asetäitja teadusalal:

1)      töötab välja sõjaajaloo uurimise töösuunad ning uurimisprojektid;

2)      vastutab sõjandusajaloo materjalide kogumise ja teadusliku uurimise eest;

3)      vastutab uurimissuundadel toimuva töö kvaliteedi ning tähtaegse täitmise eest;

4)      juhib muuseumi publikatsioonide ja trükiste ettevalmistamist;

5)      juhib teaduskonverentside ettevalmistamist ja läbiviimist;

6)      esindab muuseumi rahvusvahelistes uurimisprojektides;

7)      korraldab muuseumi rahvusvahelist koostööd.

(2) Direktori asetäitja museoloogia- ja haldusalal:

1)      juhib osakonnajuhatajate kaudu kogudeosakonna, ekspositsiooniosakonna ja haldusosakonna tööd;

2)      töötab välja muuseumi majandamiskavad ning tagab nende täitmise;

3)      osaleb eelarve koostamise ja täitmise protsessis oma vastutuse piires;

4)      juhib muuseumi kogude täiendamist ja korrastamist;

5)      juhib muuseumi fondiraamatukogu komplekteerimist;

6)      juhib ekspositsiooni arendust ja vastutab ekspositsiooni korrasoleku eest;

7)      tagab muuseumi maksimaalse kättesaadavuse külastajatele;

8)      teeb ettepanekuid direktorile muuseumi töörutiinide käskkirjaliseks reguleerimiseks;

9)      esindab muuseumi koostööprojektides teiste Eesti muuseumide ja kultuuriasutustega, samuti koostöös Kaitseliidu, sõja-ajalooga tegelevate mittetulundusühingute ja vabadusvõitlejate organisatsioonidega.

[RTL 2005, 104, 1577 – jõust. 16.10.2005]

§14. Direktori  äraolekul asendab teda direktori asetäitja teadusalal, viimase äraolekul direktori asetäitja museoloogia- ja haldusalal.

[RTL 2005, 104, 1577 – jõust. 16.10.2005]

§15. Muuseumi struktuuriüksuste juhid vastutavad struktuuriüksusele pandud ülesannete täitmise eest. Struktuuriüksuste juhtimine, juhtide ülesanded, õigused ja kohustused, alluvus ja asendamine määratakse kindlaks struktuuriüksuste põhimäärustes, mille kinnitab direktor.

§16. Muuseumi tegevuse põhisuundade kavandamiseks, muuseumi töö paremaks korraldamiseks, tema tegevuse hindamiseks ja kaitseministrile vastavate ettepanekute esitamiseks on muuseumil nõukogu. Nõukogu koosseisu, tema pädevuse ja töökorra kinnitab kaitseminister.

[RTL 2003, 110, 1734 - jõust. 27.10.2003]

§17. Muuseumi struktuuri kuuluvad struktuuriüksused ja nende ülesanded on:

1)      kogude osakond, mille koosseisu kuuluvad esemekogud, dokumentaalmaterjalide kogu, fotokogu, fondiraamatukogu ja konserveerimislabor.  Osakonna põhiülesanded on kogude säilitamine, süstematiseerimine, uurimine, kasutatavuse tagamine uurimistööks, konserveerimine, restaureerimine, säilitustingimuste tagamine ja kontroll;

2)       ekspositsiooniosakond, mille põhiülesandeks on püsiekspositsiooni loomine ja arendamine ning korrashoid; ühekordsete näituste ja temaatiliste tähtsündmuste korraldamine, muuseumi üldkujunduse eest vastutamine, sealhulgas trükiste ja reklaammaterjalide ettevalmistamine ja tootmise organiseerimine;

3)      haldusosakond, mille põhiülesandeks on muuseumi kinnis- ja vallasvara korrashoiu ja hoolduse tagamine; eksponaatide restaureerimises osalemine ning muuseumi tööks vajaliku transpordi tagamine.”. 

[RTL 2005, 104, 1577 – jõust. 16.10.2005]

4. peatükk
VARA, FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA KONTROLL

§18. Muuseumi valduses oleva riigivara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub «Riigivaraseaduses» või selle alusel kehtestatud korras.

§19. Muuseumi tegevust finantseeritakse riigieelarvest. Muuseum võib saada rahalisi vahendeid oma tegevusega seotud tasulistest teenustest, oma tegevusest saadavast tulust ning laekumistest sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt.

§20. Muuseum peab raamatupidamisarvestust ja esitab aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras.

[RTL 2003, 110, 1734 - jõust. 27.10.2003]

§21. Muuseum esitab rahaliste vahendite kasutamise aruandeid ja ülevaateid oma tegevusest Kaitseministeeriumile viimase poolt kehtestatud korras.

§22. Muuseumi finantsmajanduslikku tegevust revideerivad Kaitseministeerium ja Riigikontroll.

5. peatükk
ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

§23. Muuseumi ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine toimub Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras.

 

/otsingu_soovitused.json