Teksti suurus:

Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.07.2009
Avaldamismärge:RTL 2002, 49, 692

Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded

Vastu võetud 03.04.2002 nr 58

Määrus kehtestatakse «Rahvatervise seaduse» (RT I 1995, 57, 978; 1996, 3, 56; 49, 953; 1997, 37/38, 569; 1999, 30, 415; 88, 804; 2001, 23, 128) § 8 lõike 2 punkti 9 ja «Sotsiaalhoolekande seaduse» (RT I 1995, 21, 323; 2001, 98, 617) § 17 lõike 7 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Tervisekaitsenõuete rakendusala

(1) Määrusega kehtestatakse tervisekaitsenõuded täiskasvanute hoolekandeasutuse (edaspidi hoolekandeasutus) ja selle maa-ala projekteerimisele, ehitamisele, ümberehitamisele, renoveerimisele ning kasutamisele.

(2) Määruses käsitletakse hoolekandeasutusena ööpäevast hooldamis- ja rehabiliteerimisteenust osutavat üld- ja erihooldekodu, sotsiaalse rehabilitatsiooni keskust, tugikodu ning varjupaika.

(3) Määruses kehtestatud nõuded laienevad ka päevast hooldamis- ja rehabiliteerimisteenust osutava hoolekandeasutuse projekteerimisele, ehitamisele, ümberehitamisele, renoveerimisele ja kasutamisele olenevalt hoolekandeasutuses osutatava teenuse liigist.

§ 2. Mõisted

Määruses kasutatakse «Sotsiaalhoolekande seaduse» ning «Rahvatervise seaduse» mõisteid.

2. peatükk
PROJEKTEERIMINE, EHITAMINE, RENOVEERIMINE

§ 3. Üldnõuded

(1) Hoolekandeasutuse ehitamisel, ümberehitamisel ja renoveerimisel kasutatakse ehitus- ning viimistlusmaterjale, mille terviseohutus on tõendatud.

(2) Hoolekandeasutuse ehitamise, ümberehitamise ja renoveerimise projekt kooskõlastatakse «Rahvatervise seaduse» § 12 lõike 3 alusel Tervisekaitseinspektsiooni kohaliku asutusega.

(3) Hoone kasutussevõtmiseks pärast ehitamist, ümberehitamist ja renoveerimist peab olema Tervisekaitseinspektsiooni kohaliku asutuse kooskõlastus.

§ 4. Maa-ala projekteerimine

(1) Hoolekandeasutuse asukoht planeeritakse kaugemale müra- ja saasterikastest teedest ning tänavatest ja ettevõtetest. Õhusaaste- ja müratase ei tohi ületada elu- ning puhkealale kehtestatud piirväärtusi.

(2) Hoolekandeasutuse asukohast peab olema selle elanikel võimalik liigelda muude avalike teenuste saamise asukohtadesse ning üldjuhul kasutada ühissõidukiga liinivedu.

(3) Hoolekandeasutuse ümbrus peab olema haljastatud ja heakorrastatud.

(4) Majandusõu planeeritakse üldjuhul maa-ala põhjapoolsesse ossa köögi- ning muude majandusruumide sissepääsude lähedusse. Prüginõud peavad asuma kinnistu maa-alal võimalikult kaugel hoone akendest ja olema tihedalt suletava kaanega.

(5) Maa-ala ja ruumide planeerimisel ning projekteerimisel tuleb arvestada keskkonnaministri 18. mai 1999. a määruse nr 54 «Nõuete kehtestamine puuetega inimeste liikumisvõimaluste arvestamiseks detailplaneeringutes ja üldkasutatavates ehitistes (hoonetes ja rajatistes) ning nende projektides» (RTL 1999, 94, 1158) sätteid.

(6) Jalutus- ja juurdepääsuteed peavad olema pimedal ajal valgustatud, v.a öörahu ajal.

5. peatükk
HOOLEKANDEASUTUSE RUUMID

§ 5. Ruumide koosseis ja üldnõuded

(1) Hoolekandeasutuse hooned projekteeritakse üldjuhul 1–2-korruselised. Enamate korruste puhul peab hoones olema lift.

(2) Magamis- ja elutoad planeeritakse hoone ida-, kagu- või lõunapoolsesse ossa, köök aga põhjapoolsesse ossa.

(3) Ööpäevast hooldamis- ja rehabiliteerimisteenust osutavas hoolekandeasutuses peavad olenevalt teenuste liigist ja hulgast olema järgmised ruumid:

1 Magamistoad
2 Elutuba
3 Üleriiete hoiuruum
4 Tervishoiu- ja protseduuriruumid
5 Eraldusruum koos WC ja valamuruumiga
6 Tualettruumid
7 Söögituba kööginurga või toidu kuumutamise võimalusega
8 Saun
9 Pesemis- või duširuumid
10 Puhta pesu hoiuruum
11 Määrdunud pesu hoiuruum
12 Koristusinventari hoiuruum
13 Pesupesemis- ja kuivatusruum (kui pesu pestakse hoolekandeasutuses)
14 Triikimisruum
15 Abiruumid
16
17
18
Haldusruumid
Töötajate riietus- ja tualettruumid
Töötajate söögituba/puhkeruum
19 Toitlustusruumid:
– ettevalmistusruum
– kuumköök
– külmköök
– juurviljaladu
– toiduainete laod, sh külmkambrid
– nõudepesemisruum
– koristusvahendite hoiuruum
– pakendihoiuruum
– toidunõude ja pabertarvikute hoiuruum
– jäätmeruum
20 Külalistetuba koos tualettruumiga
21 Saal/söögituba

(4) Ruumide koosseisu võib muuta kooskõlastatult kohaliku tervisekaitsetalitusega lähtuvalt elanike arvust ja osutatavatest teenustest.

(5) Hoolekandeasutuse ruumide viimistlus peab olema kooskõlas ruumide funktsiooniga ning sisustus peab võimaldama samu tegevusi, mis koduses (loomulikus) keskkonnas.

(6) Hoolekandeasutuse suitsetamiskoha või -ruumi planeerimisel lähtutakse «Tubakaseadusega» (RT I 2000, 59, 379; 74, õiend; 2001, 43, 242; 88, 531) kehtestatud nõuetest.

§ 6. Elu- ja magamistoad

(1) Hoolekandeasutuse elu- ja magamistoad peavad vastama Vabariigi Valitsuse 26. jaanuari 1999. a määrusega nr 38 «Eluruumidele esitatavate nõuete ja üüriarvestamise korra kinnitamine» (RT I 1999, 9, 138; 2000, 66, 427; 2001, 67, 403; 97, 613) kehtestatud nõuetele, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.

(2) Ruumide mõõtmed, sisustuse valik ja selle paigutus peab olema selline, et õendusabiteenuse osutajale võimaldada vajadusel juurdepääs voodile mõlemalt poolt.

(3) Hoolekandeasutuses on üldjuhul ühe- või kahekohalised magamistoad. Olulise kõrvalabi vajaduse ja sügava liitpuudega elanike magamistuba võib olla maksimaalselt neljakohaline. Igas magamistoas peab voodite vahel olema võimalik kasutada liigendatavat vaheseina, kardinat või sirmi.

(4) Magamistoa minimaalne pindala ühekohalise majutuse korral peab olema 8 m2, kahekohalise puhul vähemalt 12 m2 ja iga järgneva voodikoha kohta peab lisanduma vähemalt 6 m2.

(5) Magamistubade uksed peavad olema lukustatavad.

(6) Hoolekandeasutuses nähakse ette elutuba pindalaga vähemalt 12 m2 iga kümne voodikoha kohta.

§ 7. Toitlustusruumid

(1) Toitlustusruumid peavad vastama Vabariigi Valitsuse 2. novembri 1999. a määruse nr 329 «Toiduhügieeni üldeeskirja kinnitamine» (RT I 1999, 84, 766; 2000, 97, 625) nõuetele.

(2) Elanikke toitlustatakse üldsöögisaalis, söögitoas, elutoas või magamistoas.

(3) Toidu serveerimiseni tuleb toit hoida nõutaval temperatuuril.

(4) Söögitoas või muus selleks ettenähtud ruumis peab olema pliit või mikrolaineahi, toidunõudekapp, külmkapp, lauad toidu valmistamiseks ja söömiseks ning toidunõude pesemise võimalus.

§ 8. Hügieeniruumid

(1) Hügieeniruum on pesemis- ja tualettruum. Pesemisruum on duširuum, vannituba ja saun. Pesemiskoht on dušš või vann.

(2) Hoolekandeasutuses nähakse ette vähemalt:
1) üks pesemiskoht kümne voodikoha kohta;
2) üks valamu nelja voodikoha kohta;
3) kaks WC-potti kümne voodikoha kohta.

(4) Hoolekandeasutuse pesemis- ja tualettruumide ning pesemiskoha seinad ning põrandad peavad olema kaetud niiskuskindla, kergesti puhastatava ja desinfitseeritava materjaliga.

(5) Tualettruumides peab olema käte pesemise ja kuivatamise võimalus.

§ 9. Tehnokommunikatsioonid ja sisekliima

(1) Hoolekandeasutuses kasutatav joogivesi peab vastama «Veeseaduse» (RT I 1994, 40, 655; 1996, 13, 241; 1998, 2, 47; 61, 987; 1999, 10, 155; 54, 583; 95, 843; 2001, 7, 19; 42, 234; 50, 283; 94, 577; 2002, 1, 1) alusel kehtestatud joogiveenõuetele.

(2) Joogivesi peab olema hoolekandeasutuse elanikele pidevalt kättesaadav.

(3) Hoolekandeasutuses peab olema külma- ja soojaveevarustus, reoveekanalisatsioon, ventilatsioon ning kesk- või ahjuküte. Ahjukütte korral ei tohi küttekolle avaneda magamistuppa.

(4) Hoolekandeasutuse soojaveevarustuses peab ööpäevaringselt olema vähemalt 45 °C vesi.

(5) Loomulik või sundventilatsioon peab tagama küllaldase õhuvahetuse kõikides ruumides. Magamistubades peab olema ka loomulik ventilatsioon.

(6) Küttekehad peavad olema kergesti puhastatavad.

(7) Hoolekandeasutuse ruumides peab olema loomulik ja kunstlik valgustus. Abi-, hoiu- ja hügieeniruumides võib ette näha ainult kunstliku valgustuse.

(8) Kunstlik valgustus peab tagama normile vastava ühtlase ja hajutatud valgustatuse. Magamistoas peab olema voodi juures kohtvalgustus.

(9) Kunstlik valgustus peab vastama tabelis toodule:

  Ruumi nimetus Valgustatus luksides, mitte vähem kui
1 Magamistuba, elutuba 200
2 Riidehoid, pesemis- ja tualettruumid 100
3 Tervishoiu- ja protseduuriruumid 500
4 Trepid, koridorid 150
5 Puhkeruumid, töötajate ruumid 200
6 Toidu valmistamise ja nõudepesu ruumid 500
7 Saal/söögituba 200

8. peatükk
HOOLEKANDEASUTUSE KASUTAMISE ÜLDHÜGIEENI NÕUDED

§ 10. Magamistoa sisustus

(1) Hoolekandeasutuse magamis- ja elutubade mööbel peab olema kvaliteetne, kergesti puhastatav ning sobima elanike huvide ja eelistustega.

(2) Magamistoas peab olema vähemalt järgmine sisseseade:
1) ühele voodikohale sobiva kõrgusega ohutu, puhas ja mugav voodi ning voodivarustus ja -pesu, tool, öökapp ning vähemalt üks kergesti ligipääsetav paarisseinakontakt;
2) aknakardinad või rulood;
3) peegel;
4) lae- ja kohtvalgusti;
5) riidekapp;
6) laud.

(3) Õendusabiteenuse osutamisel peab vajadusel olema võimalus kasutada funktsionaalvoodit.

§ 11. Maa-ala ja ruumide korrashoid

(1) Maa-ala hoitakse puhta, ohutu ja ligipääsetavana. Maa-ala peab olema turvaline ja juurdepääs kontrollitav.

(2) Hoolekandeasutuse ruume peab iga päev niiskelt koristama ja tuulutama.

(3) Koristusinventar peab olema markeeritud. Siibrite ja potitoolide koristusinventar hoitakse ja pestakse eraldi muust inventarist. Koristusinventar ja -vahendid peavad olema ühekordse kasutamisega või pestavad.

(4) Aknaid tuleb pesta mitte harvem kui kaks korda aastas, määrdumisel tihedamini.

(5) Hoolekandeasutuses ei kasutata tervisele ohtlikke koristus- ja puhastusvahendeid.

(6) Madratseid, tekke ja patju tuleb kloppida, pesta või puhastada vastavalt määrdumisele, kuid mitte harvem kui kaks korda aastas. Madratsi- ja padjakatteid pestakse vähemalt üks kord kvartalis, määrdumisel tihedamini. Kasutada võib ühekordseid katteid.

(7) Voodipesu ja käterätikuid tuleb vahetada vähemalt üks kord nädalas ja määrdumisel.

(8) Puhast ja määrdunud pesu hoitakse eraldi.

§ 12. Toitlustusruumide ja toitlustamise hügieeninõuded

(1) Hoolekandeasutuse toidukäitlemise ruumid ja toit peavad vastama «Toiduseaduse» (RT I 1999, 30, 415; 2002, 13, 81) ja teiste seaduste alusel kehtestatud õigusaktidele.

(2) Hoolekandeasutuse elanike toit peab olema ohutu ja sisaldama vajalikke toitaineid. Toit valmistatakse kooskõlas toidukäitlemist reguleerivate teiste õigusaktidega.

(3) Ühistoitlustamises kasutatavate toiduainete hoolekandeasutuses konserveerimine hermeetiliselt suletud taarasse ei ole lubatud.

(4) Toorpiima võib kasutada ainult kuumtöödeldult.

(5) Ühistoitlustamises kasutatavatel toiduainetel peab olema vastavussertifikaat või veterinaartõend toidu päritolu ja kvaliteedi kohta.

(6) Toiduainete hoidmine vahetult põrandal ei ole lubatud.

(7) Toidukäitlejatel peab olema eririietus.

(8) Köögitöötajate eririietust tuleb vahetada iga päev, määrdumisel tihedamini. Töötajate eririietus hoitakse eraldi tänavariietusest.

(9) Toitlustusruumide koristusinventar tuleb hoida muust koristusinventarist eraldi.

§ 13. Töötajate tervisekontroll, isikuhügieen

(1) Hoolekandeasutuse töötajad peavad läbima tervisekontrolli sotsiaalministri 23. detsembri 1997. a määruse nr 44 «Tervisekontroll nakkushaiguste leviku tõkestamiseks» (RT I 1998, 6/7, 48; 153/154, 576) nõuete kohaselt.

(2) Hoolekandeasutuse töötajad, kes vahetult teenindavad hoolekandeasutuse elanikke, peavad kandma tööriietust, mille olemasolu, pesemise, kasutamise ja korrashoiu eest vastutab tööandja.

(3) Kui hoolekandeasutuse töötaja jaotab või serveerib toitu, peab ta kandma selleks ettenähtud eririietust.

(4) Tööriietust tuleb vahetada vähemalt kord nädalas, määrdumisel tihedamini.

(5) Hoolekandeasutuse töötajate tänavariietust hoitakse eraldi tööriietusest.

5. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 14. Määruse jõustumine

(1) Määrus jõustub projekteeritavatele ja renoveeritavatele hoolekandeasutustele 1. mail 2002. a.

(2) Määrus jõustub tegutsevatele hoolekandeasutustele 1. mail 2002. a, v.a § 4 lõige 4; § 5 lõiked 1, 3, 4 ja 5; § 6 lõiked 2, 3, 4 ja 6; § 7lõige 4; § 8; § 9 lõiked 3, 8 ja 9, mis jõustuvad 1. jaanuaril 2004. a.

Minister Siiri OVIIR

Kantsler Hannes DANILOV

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json