Teksti suurus:

Kuusalu valla aukodaniku Hugo Lepnurme stipendiumi statuut

Väljaandja:Kuusalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2005, 232, 2172

Kuusalu valla aukodaniku Hugo Lepnurme stipendiumi statuut

Vastu võetud 29.09.2005 nr 21

Käesolev määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 1 punkti 5, Kuusalu Vallavolikogu hariduskomisjoni ning vaba-aja ja spordikomisjoni ettepanekud (protokoll 18.05.2005) ning hariduskomisjoni ettepanekute (protokoll 31.08.2005) ning Kuusalu Vallavalitsuse ettepanekute alusel.

§ 1. Üldsätted

Käesolev määrus kehtestab Kuusalu valla aukodaniku Hugo Lepnurme stipendiumi statuudi.

§ 2. Stipendiumi eesmärgid

(1) Hinnata, väärtustada ja populariseerida eesti helilooja, organisti ja pedagoogi ning Kuusalu valla aukodaniku professor Hugo Lepnurme (31. 10. 1914 – 15. 02. 1999) pärandi olulisust Eesti muusikakultuuris ning teadvustada Hugo Lepnurme juurte päritolu, kes on sündinud ja kasvanud Tsitre külas, Kolga vallas, Harjumaal.

(2) Väärtustada, tunnustada ja innustada eesti väljapaistvaid orelimuusika-, vaimuliku muusika edendajaid, heliloojaid, interpreete, teadlasi ning pedagooge.

(3) Väärtustada, tunnustada ja innustada Kuusalu vallast pärit perspektiivikaid noori, kes on pühendunud akadeemilise muusika õpingutele ja on näidanud väljapaistvaid loomingulisi või teadustulemusi interpreedina, heliloojana, teadlasena või pedagoogina.

§ 3. Stipendiumi rahastamine

(1) Kuusalu Vallavolikogu eraldab valla eelarvesse igal aastal vähemalt 10 000 krooni Hugo Lepnurme stipendiumiks.

(2) Hugo Lepnurme stipendiumi eelarvesse võivad teha ühekordseid või regulaarseid rahalisi toetusi asutused, organisatsioonid, ühingud ja teised isikud.

(3) Hugo Lepnurme stipendiumi toetajad avalikustatakse nende nõusolekul kohalikus ajalehes, Kuusalu valla interneti koduleheküljel ning võimalusel muudes teabekanalites.

§ 4. Stipendiumi määramine

(1) Hugo Lepnurme stipendiumi rahalisi vahendeid kasutatakse alljärgnevalt:
1) väljapaistvate eesti oreli- ja vaimuliku muusika edendajate -heliloojate, interpreetide, -pedagoogide, teadlaste ning valdkonna erialade üliõpilaste premeerimiseks silmapaistvate saavutuste eest loome- ning õppetöös;
2) silmapaistvate Kuusalu vallast pärit muusikakoolide õpilaste ja muusikakõrgkoolide üliõpilaste premeerimiseks nende eduka õppe- ja loometegevuse toetuseks.

(2) Kuusalu Vallavolikogu nimetab stipendiumi komisjoni käesoleva määruse lisale 1 kuni 11 liiget, s.h
1) Hugo Lepnurme perekonna esindaja;
2) Kuusalu Vallavolikogu esindaja;
3) Kuusalu Vallavalitsuse esindaja;
4) Kuusalu EELK Laurentsiuse koguduse esindaja;
5) Kuusalu Muusikakooli direktor;
6) väljapaistev eesti organist;
7) Eesti Kirikumuusika Liidu esindaja.

(3) Stipendiumi kandidaate on õigus esitada kõikidel valdkonna asutustel (õppeasutused, kirikud jne) ja organisatsioonidel (ühingud, alaliidud jne) ja komisjoni liikmetel. Ettepanekud tuleb esitada hiljemalt 5. oktoobriks. Ettepanekud peavad sisaldama põhjendust ning ettepaneku tegija kontaktandmeid.

(4) Stipendiumi komisjon koguneb 10. oktoobriks ning teeb nimelise ja rahalise ettepaneku Kuusalu Vallavalitsusele stipendiumi määramiseks käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud kummagis kategoorias.

(5) Stipendiumid määrab Kuusalu Vallavalitsus oma korraldusega iga-aastaselt hiljemalt 20. oktoobriks.

(6) Stipendiumit on õigus sobivate kandidaatide puudumisel mitte välja anda.

(7) Stipendiumid annavad üle Kuusalu Vallavolikogu esimees või tema poolt volitatud isik ja Kuusalu Vallavanem või tema poolt volitatud isik Hugo Lepnurme sünniaastapäeva tähistaval üritusel.

§ 5. Määruse rakendamine

Määrust rakendatakse alates selle jõustumisest.

Lisa 1
Kinnitatud
Kuusalu Vallavolikogu 29. septembri 2005. a määrusega nr 21
«Kuusalu valla aukodaniku Hugo Lepnurme stipendiumi statuut»

1. Nimetada Hugo Lepnurme stipendiumi komisjoni liikmeteteks:
1.1. Agu Veetamm – ajalehe «Maaleht» vastutav välja-andja;
1.2. Andres Uibo – organist ja pedagoog;
1.3. Piret Aidulo – EELK Eesti Kirikumuusika Liidu juhatuse esimees, organist;
1.4. Jaanus Jalakas – Kuusalu EELK Laurentsiuse koguduse õpetaja;
1.5. Veljo Tormis – helilooja, Kuusalu valla aukodanik;
1.6. Taavi Esko – koorijuht, Kuusalu Keskkooli muusikaõpetaja, Kuusalu valla aukodanik;
1.7. Urve Aulis - Hugo Lepnurme perekonna esindaja;
1.8. Mare Russak – Kuusalu Muusikakooli direktor;
1.9. Sulev Valdmaa – Kuusalu Vallavolikogu hariduskomisjoni esimees;
1.10. Matti Krönström - Kuusalu Vallavolikogu vaba aja- ja spordikomisjoni esimees;
1.11. Ott Kask – Kuusalu valla haridus- ja kultuuriameti juhataja.

Volikogu esimees Kalmer MÄRTSON

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json