Teksti suurus:

Külmutatud toidu käitlemise ja märgistamise erinõuded

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.10.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.12.2014
Avaldamismärge:

Külmutatud toidu käitlemise ja märgistamise erinõuded1

Vastu võetud 28.03.2000 nr 106
RT I 2000, 27, 162
jõustumine 03.04.2000

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.04.2004RT I 2004, 35, 24601.05.2004
10.10.2005RT I 2005, 53, 42916.10.2005

Määrus kehtestatakse «Toiduseaduse» (RT I 1999, 30, 415; 58, 608) paragrahvi 15 lõike 2 ja paragrahvi 38 lõike 5 alusel.

§ 1.  Üldsätted

  (1) Määruses sätestatakse käitlemise ja märgistamise erinõuded külmutatuna turustatava toidutoorme ja toidu (edaspidi toit) kohta, mis on läbinud sügavkülmutamisprotsessi ning mille lõplik temperatuur pärast stabiliseerumist säilib kogu toidu ulatuses miinus 18 °C juures või sellest madalamal temperatuuril.

  (2) Kui «Toiduseaduse» paragrahvi 26 lõike 4 alusel on kehtestatud toiduhügieeni tagamiseks vajalikud eeskirjad ning nendes on sätestatud nõuded külmutatud toidu käitlemise kohta, siis peab käitleja järgima nimetatud eeskirjades sätestatud nõudeid.

  (21) Külmutatud toidu veovahendi ja hoiuruumi õhutemperatuuri mõõtmise ja mõõtmisvahendi suhtes ning temperatuurinäitude säilitamise suhtes kohaldatakse komisjoni määrust (EÜ) nr 37/2005 temperatuuri järelevalve kohta inimtoiduks ettenähtud kiirkülmutatud toiduainete transpordivahendites, lao- ja säilitusruumides (ELT L 010, 13.01.2005, lk 18–19).

  (3) Määrust ei kohaldata jäätise ja toidujääde käitlemise kohta.
[RT I 2005, 53, 429 - jõust. 16.10.2005]

§ 2.  Külmutatud toidu valmistamise erinõuded

  (1) Külmutatud toidu valmistamiseks kasutatakse puhast, tervet, kvaliteetset ja nõuetekohase värskusega toorainet.

  (2) Toidu ohutuse tagamiseks ning keemiliste, biokeemiliste ja mikrobioloogiliste protsesside pidurdamiseks toidus peab sügav külmutamine toimuma selleks ettenähtud külmutamisseadmes võimalikult kiiresti.

  (3) Sügavkülmutamise käigus peab külmutatav toit läbima jääkristallide moodustumise etapi võimalikult kiiresti ning saavutama kogu toidu ulatuses püsiva temperatuuri, mis on miinus 18 °C või sellest madalam.

  (4) Toiduga kokkupuutuvad külmutusained peavad olema piisavalt inertsed ning nendest ei tohi migreeruda toidule koostisosi sellises koguses, mis võiks ohustada inimese tervist, saastata toitu või halvendada selle omadusi. Toidu külmutamise käigus võivad toiduga otseselt kokku puutuda õhk, lämmastik ja süsinikdioksiid.

  (5) Külmutatud toidu valmistaja või pakendaja peab tarbija jaoks külmutatud toidu pakendama sobivasse müügipakendisse, mis kaitseb toitu mikrobioloogilise või muu saastumise ning kuivamise eest.
[RT I 2004, 35, 246 - jõust. 01.05.2004]

§ 3.  Külmutatud toidu säilitamise erinõuded
[RT I 2005, 53, 429 - jõust. 16.10.2005]

  (1) Külmutatud toitu peab säilitama nii, et külmutatud toidu temperatuur on kogu toidu ulatuses miinus 18 °C või madalam.

  (2) Külmutatud toidu temperatuuri lühiajaline tõus on lubatud mitte rohkem kui 3 °C võrra külmutatud toidu säilitamisel kaupluse külmletis ja kohaliku turustamise käigus, kui seejuures järgitakse häid ladustamis- ja turustamistavasid.

  (3) [kehtetu - RT I 2004, 35, 246 - jõust. 01.05.2004]

  (4) Külmutatud toidu hoiuruumides ning säilitamis- ja müügiseadmetes, sealhulgas külmlettides, peab olema tagatud külmutatud toidu nõuetekohane temperatuur ja selle säilimine.

  (5) - (8)
[Kehtetud - RT I 2005, 53, 429 - jõust. 16.10.2005]

§ 4.  Külmutatud toidu veo erinõuded
[RT I 2005, 53, 429 - jõust. 16.10.2005]

  (1) Külmutatud toidu veovahendites peab olema tagatud külmutatud toidu nõuetekohane temperatuur ja selle säilimine.

  (2) Veol võib külmutatud toidu temperatuur tõusta lühiajaliselt mitte rohkem kui 3 °C võrra.

  (3) - (5)
[Kehtetud - RT I 2005, 53, 429 - jõust. 16.10.2005]

§ 5.  Külmutatud toidu märgistamise erinõuded

  (1) Lisaks toidu märgistamise ja muul viisil teabe edastamise nõuetele peab tarbijale ja toitlustusettevõttele turustatava külmutatud toidu müügipakendi märgistamise puhul lisama:
  1) toidu nimetusele sõna «sügavkülmutatud» või «külmutatud»;
  2) aja, mille jooksul tarbija või toitlustusettevõte võib külmutatud toitu säilitada, ning vastava säilitamistemperatuuri ja/või säilitamisseadme tüübi;
  3) toidupartii identifitseerimiseks vajalikud andmed;
  4) juhise «Pärast sulatamist uuesti mitte külmutada» või «Sulanud toitu uuesti mitte külmutada» või muu sama tähendusega väljendi.

  (2) Külmutatud toidu, mida turustatakse edasisele käitlejale järgnevaks töötlemiseks, välja arvatud toitlustusettevõttele turustatav toit, pakendil või konteineril või neile kinnitatud etiketil peab esitama järgmise teabe:
  1) toidu nimetus koos sõnaga «sügavkülmutatud» või «külmutatud»;
  2) netokogus massiühikutes;
  3) toidupartii identifitseerimiseks vajalikud andmed;
  4) valmistaja, pakendaja või Euroopa Liidu liikmesriigis asutatud müüja nimi ja aadress2.

  (3) Toidu nimetusele võib lisada sõna «külmutatud» või «sügavkülmutatud» üksnes siis, kui toit vastab § 1 lõikes 1 ning § 2 lõikes 3 toodud nõuetele.
[RT I 2004, 35, 246 - jõust. 01.05.2004]

§ 6.  [käesolevast tekstist välja jäetud]

  1 nõukogu direktiiv 89/108/EMÜ kiirkülmutatud toiduaineid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 40, 11.02.1989, lk 34)
2  Tuleb esitada juriidilise isiku asukoht ja aadress, füüsilisest isikust ettevõtja puhul tema ettevõtte asukoht ja aadress.
[RT I 2005, 53, 429 - jõust. 16.10.2005]

/otsingu_soovitused.json