Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 12. novembri 1996. a korralduse nr 898-k «Komisjoni moodustamine säästva arengu programmi üksikküsimuste läbitöötamiseks» muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 2002, 55, 813

Vabariigi Valitsuse 12. novembri 1996. a korralduse nr 898-k «Komisjoni moodustamine säästva arengu programmi üksikküsimuste läbitöötamiseks» muutmine

Vastu võetud 30.04.2002 nr 281

«Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16; 53, 305; 59, 358; 94, 578; 100, 646; 102, 677) § 21 lõike 2 alusel ja kooskõlas «Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooniga» (RT II 1994, 13, 41) ning «Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooniga» (RT II 1994, 14/15, 43) muuta Vabariigi Valitsuse 12. novembri 1996. a korraldust nr 898-k «Komisjoni moodustamine säästva arengu programmi üksikküsimuste läbitöötamiseks» (RT I 1996, 82, 1463; 1997, 13, 223; 42, 711; RTL 1999, 137, 1922) järgmiselt:

1. Arvata säästva arengu programmi üksikküsimuste läbitöötamiseks moodustatud komisjoni (edaspidi komisjon) koosseisust välja Mart Laar, Mihkel Pärnoja, Toivo Jürgenson, Tõnis Lukas, Ivari Padar, Rein Küttner.

2. Nimetada komisjoni esimeheks peaminister Siim Kallas ja komisjoni esimehe asetäitjaks majandusminister ning teede- ja sideminister Liina Tõnisson ning komisjoni liikmeteks haridusminister Mailis Rand, põllumajandusminister Jaanus Marrandi ja Tallinna Tehnikaülikooli teadus- ja arendusprorektor Peep Sürje.

3. Lugeda Aino Kerde ametinimetuseks Sotsiaalministeeriumi peaspetsialist.

Peaminister Siim KALLAS

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

/otsingu_soovitused.json