Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 25. augusti 2004. a määruse nr 284 "Õppelaenu tagasimaksmise ning kustutamise tingimused ja kord" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.10.2005
Avaldamismärge:RT I 2005, 55, 442

Vabariigi Valitsuse 25. augusti 2004. a määruse nr 284 "Õppelaenu tagasimaksmise ning kustutamise tingimused ja kord" muutmine

Vastu võetud 17.10.2005 nr 267

Määrus kehtestatakse «Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse» § 18 lõigete 5 ja 6 ning «Avaliku teenistuse seaduse» § 53 alusel.

Vabariigi Valitsuse 25. augusti 2004. a määruses nr 284 «Õppelaenu tagasimaksmise ning kustutamise tingimused ja kord» (RT I 2004, 63, 453) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Riigi nõudeõiguse tekkimisest ja riigi poolt krediidiasutusele tasutud summalt intressi arvestamisest teatab Haridus- ja Teadusministeerium laenusaajale ja tema käendajale või pantijale kirjalikult kümne päeva jooksul nõudeõiguse tekkimisest.»;

2) paragrahvi 3 lõikest 4 jäetakse välja sõnad «kohtu korras»;

3) paragrahvi 4 lõiked 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Õppelaenu kustutamist alustab lõikes 1 nimetatud asutus või isik, kui laenusaaja on olnud teenistuses või tööl nimetatud ametiasutuse või isiku või mõne muu riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuse või avalik-õigusliku juriidilise isiku juures vähemalt 12 kuud ning laenusaaja on ametiasutusele või isikule esitanud taotluse õppelaenu põhiosa kustutamiseks, kehtiva õppelaenulepingu koos selle kõikide lisadega ja dokumendi, mis tõendab laenusaaja eksmatrikuleerimist seoses õppekava täitmisega täies mahus või õpingute lõpetamist seoses õppekava täitmisega täies mahus. Õppelaenu kustutamine lõikes 1 nimetatud asutuse poolt toimub seni, kuni laenusaaja on teenistuses või tööl selles ametiasutuses või tööl selle isiku juures.

(3) Isik, kellel vastavalt seadusele on õigus õppelaenu kustutamisele, on kohustatud teenistusse või tööle asumisel viivitamatult kirjalikult teatama ametisse nimetajale või tööandjale oma kehtivast õppelaenulepingust. Samasugune teatamise kohustus laieneb ka laenusaajatele, kes juba on teenistuses või tööl riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuses või töötavad avalik-õigusliku juriidilise isiku juures.»

Peaminister Andrus ANSIP

Rahandusminister Aivar SÕERD

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json