Teksti suurus:

Sihtasutuse laenude tagamise omavahendite normatiivi ületava osa kasutamise kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.10.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.07.2023
Avaldamismärge:RTL 2005, 106, 1630

Sihtasutuse laenude tagamise omavahendite normatiivi ületava osa kasutamise kord

Vastu võetud 17.10.2005 nr 122

Määrus kehtestatakse « Ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse» § 19 lõike 2 alusel.

§1. Reguleerimisala

Määrusega sätestatakse «Ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse» § 4 lõikes 1 nimetatud sihtasutuse (edaspidi sihtasutus) laenude tagamise omavahendite normatiivi ületava osa (edaspidi omavahendite normatiivi ületav osa) kasutamise kord sihtasutuse põhiülesannete ja muude põhikirjaliste eesmärkide täitmisega seotud finantsteenuste pakkumiseks.

§2. Omavahendite normatiivi ületava osa kasutamise taotlemine ja otsustamine

(1) Sihtasutus esitab nõukogu nõusolekul majandus- ja kommunikatsiooniministrile põhjendatud taotluse ettevõtlus- või elamumajanduslaenude tagamise sihtfondi kuuluvate omavahendite normatiivi ületava osa kasutamiseks sihtasutuse põhiülesannete ja muude põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks. Ettevõtluslaenude tagamise sihtfondi kuuluvate omavahendite normatiivi ületavat osa ei saa üle kanda elamumajanduslaenude sihtfondi omavahendite hulka.

(2) Taotlusele peavad olema lisatud:
1) põhjendused omavahendite ülekandmiseks ning omavahendite kasutamise vastavuse kohta sihtasutuse põhiülesannetele ja muudele põhikirjalistele eesmärkidele;
2) andmed omavahendite normatiivi täitmise kohta;
3) analüüs omavahendite ülekandmise mõju, oodatavate tulemuste ja jätkusuutlikkuse kohta nii ettevõtlus- ja elamumajanduslaenude tagamise kui §-s 1 nimetatud finantsteenuste osas;
4) nõukogu otsuse koopia nõukogu nõusoleku kohta omavahendite ülekandmiseks.

(3) Majandus- ja kommunikatsiooniminister kontrollib taotluse põhjendatust, esitatud andmete piisavust, omavahendite vastavust normatiivile ning §-s 1 nimetatud finantsteenuste vastavust sihtasutuse põhiülesannetele ja muudele põhikirjalistele eesmärkidele ja § 2 lõikes 1 nimetatud piirangule ning teeb 30 kalendripäeva jooksul taotluse esitamisest arvates taotluse rahuldamise või mitterahuldamise otsuse.

(4) Kui esitatud taotlus on põhjendatud, esitatud andmed piisavad, omavahendid vastavad normatiivile ning §-s 1 nimetatud finantsteenused vastavad sihtasutuse põhiülesannetele ja muudele põhikirjalistele eesmärkidele ja § 2 lõikes 1 nimetatud piirangule, teeb majandus- ja kommunikatsiooniminister taotluse rahuldamise otsuse.

(5) Juhul kui esitatud taotlus ei ole põhjendatud, esitatud andmed on ebapiisavad, omavahendid ei vasta normatiivile või §-s 1 nimetatud finantsteenused ei vasta sihtasutuse põhiülesannetele või muudele põhikirjalistele eesmärkidele või § 2 lõikes 1 nimetatud piirangule, teeb majandus- ja kommunikatsiooniminister taotluse mitterahuldamise otsuse.

Minister Edgar SAVISAAR

Asekantsler
kantsleri ülesannetes Signe RATSO

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json