Teksti suurus:

Ravimiameti eriluba nõudva kauba sisse- ja väljaveo ning ravimite isiklikuks tarbimiseks kaasavõtmise või posti teel saatmise tingimused ja kord, erilubade vormid ning Ravimiameti eriluba nõudvate kaupade loetelu

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.10.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.12.2007
Avaldamismärge:

Ravimiameti eriluba nõudva kauba sisse- ja väljaveo ning ravimite isiklikuks tarbimiseks kaasavõtmise või posti teel saatmise tingimused ja kord, erilubade vormid ning Ravimiameti eriluba nõudvate kaupade loetelu

Vastu võetud 18.02.2005 nr 31
RTL 2005, 23, 316
jõustumine 01.03.2005

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

7.10.2005 nr 103 (RTL 2005, 105, 1604) 21.10.2005

Määrus kehtestatakse «Ravimiseaduse» § 17 lõike 1 ja § 19 lõike 5 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse:
1) Ravimiameti eriluba nõudvate kaupade (edaspidi eriluba nõudev kaup) loetelu;
2) Ravimiameti eriluba (edaspidi eriluba) nõudva kauba sisse- ja väljaveo tingimused ja kord, sh sisse- või väljaveoks eriloa taotlemise, eriloa väljastamise, sisse- või väljaveost teavitamise tingimused ja kord ning meditsiinilisel või teaduslikul eesmärgil kasutatava inim- või loomset päritolu kudede, rakkude ja organite puhul tingimused, mille korral on nende sisse- või väljaveoks nõutav eriloa olemasolu või Ravimiameti teavitamine;
3) reisija poolt ravimite meditsiinilisel eesmärgil isiklikuks või temaga kaasasolevate loomade tarbeks kaasavõtmise ja ravimite posti teel saatmise tingimused;
4) müügiloata ravimi kasutamiseks arsti või veterinaararsti meditsiiniliselt põhjendatud kirjaliku taotluse vormid.

§ 2. Eriluba nõudvate kaupade loetelu

Eriluba nõudvateks kaupadeks on:
1) lisas 9 nimetatud kaubad;
2) ravimi valmistamiseks kasutatavad toimeained.

§ 3. Eriluba nõudva kauba sisse- ja väljaveo tingimused

(1) Eriluba on nõutav järgmiste eriluba nõudvate kaupade sisse- ja väljaveoks:
1) «Ravimiseaduse» § 21 alusel, sh välisabina sisseveetavad ravimid;
2) kliinilises uuringus kasutatavad ravimid;
3) imporditavad ja eksporditavad ravimid, sh toimeained;
4) sisse- ja väljaveetavad muud eriluba nõudvad kaubad.

(2) Ravimiameti teavitamine on nõutav järgmiste eriluba nõudvate kaupade sisse- ja väljaveol:
1) Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigist sisseveetavad ja liikmesriiki väljaveetavad ravimid, sh toimeained, v.a kui neil on olemas sisse- või väljaveoluba;
2) ravimi müügiloa taotlemiseks esitatavad näidised.

(3) Sisse- ja väljaveetava kauba kogus ja loetelu ei tohi ületada eriloal märgitut. Kaup peab olema saatedokumentide ja eriloa alusel samastatav.

(4) Kui müügiloa hoidja on määranud ravimit sissevedava vastavat tegevusluba omava isiku või isikud, võib seda ravimit sisse vedada üksnes määratud isik.

(5) Teisese müügiloa saanud ravimeid ei ole lubatud sisse vedada, kui teisese müügiloa saanud ravimi päritolumaal on nimetatud ravimil müügiluba kehtetuks tunnistatud või lõppenud.

(6) Meditsiinilisel või teaduslikul eesmärgil kasutatavate inim- või loomset päritolu kudede, rakkude ja organite sisse- ja väljaveoks ei ole nõutav Ravimiameti eriluba ega teavitamine, kui:
1) nimetatud kaupu ei kasutata raviotstarbel või ravimpreparaatide valmistamiseks ja
2) nimetatud kaupade kogus ühes katsutis või viaalis ei ületa 20 milliliitrit või üldkogusena ühes saadetises 1 kilogrammi.

§ 4. Sisse- või väljaveoloa taotlemine

(1) Ravimiameti eriluba tuleb taotleda iga eriluba nõudva kauba saadetise kohta. Taotluses tuleb märkida eriluba nõudva kauba saatja (edaspidi väljavedaja) ja saaja (edaspidi sissevedaja) nimi, aadress, kontaktandmed, saadetise piiriületuskoht ja transpordiviis ning andmed ravimite ja muude eriluba nõudvate kaupade kohta.

(2) Ravimite kohta esitatavateks andmeteks on:
1) ravimi nimetus;
2) ravimvorm;
3) toimeaine(d) ja selle (nende) sisaldus;
4) kogus pakendis;
5) müügiloa hoidja ja tootja;
6) ravimi ATC-kood;
7) pakendite arv.

(3) Kui imporditavaid ravimeid ei kasutata Eestis, peab taotlusel olema vastav kinnitus.

(4) Müügiloata ravimi sisseveol «Ravimiseaduse» § 21 lõikes 1 nimetatud juhul tuleb taotluses märkida Ravimiametis arsti või veterinaararsti esitatud ravimi kasutamisloa saamise taotlusele antud number.

(5) Kliinilise uuringu ravimite sisse- ja väljaveoks eriloa taotlemisel esitatavateks andmeteks on:
1) kliinilise uuringu teostamiseks Ravimiametis antud viitenumber;
2) ravimi nimetus;
3) ravimvorm;
4) toimeaine(d) ja selle (nende) sisaldus;
5) kogus pakendis;
6) pakendite arv.

(6) Muude eriluba nõudvate kaupade kohta esitatavateks andmeteks on:
1) eriluba nõudva kauba nimetus;
2) kogus pakendis;
3) pakendite arv;
4) selgitus eriluba nõudva kauba kasutamise otstarbe kohta.

(7) Eriloa taotlusel peab olema kuupäev, taotleja nimi ja kontaktandmed.

(8) Narkootiliste või psühhotroopsete ainete eriloa taotluses peab olema nende ainete käitlemise eest vastutava isiku nimi ja allkiri. Taotluses peavad olema märgitud andmed riigilõivu tasumise kohta (maksja nimi, pank, maksmise kuupäev) või lisatud riigilõivu tasumist tõendav dokument.

§ 5. Eriluba nõudva kauba sisse- või väljaveost teavitamine

(1) «Ravimiseaduse» § 19 lõike 1 punktis 2 nimetatud juhul teatab ravimite sisse- või väljavedaja Ravimiametile järgmised andmed:
1) sisse- või väljaveo toimumise kuupäev;
2) saatja ning saaja nimi, aadress ja kontaktandmed;
3) ravimi nimetus;
4) ravimvorm;
5) toimeaine(d) ja selle (nende) sisaldus;
6) kogus pakendis;
7) müügiloa hoidja ja tootja;
8) ravimi ATC-kood;
9) pakendite arv;
10) koodikeskuse kood.

(2) Teavitaja märgib teatisele järjekorranumbri, teataja nime, kontaktandmed ja teatise koostamise kuupäeva.

(3) Kui § 3 lõike 2 punkti 1 alusel sisseveetavaid ravimeid ei kasutata Eestis, peab teavitusel olema sellekohane kinnitus.

(4) Ravimiamet teavitab teatise kättesaamisest.

§ 6. Taotlus müügiloata ravimi kasutamiseks

(1) «Ravimiseaduse» § 21 lõikes 1 nimetatud juhul peab Ravimiametile esitatav taotlus müügiloata ravimi kasutamiseks sisaldama järgmisi andmeid:
1) ravimi nimetus;
2) toimeaine(d) ja selle (nende) sisaldus;
3) ravimvorm;
4) ravimi manustamisviis;
5) kogus pakendis;
6) tootja;
7) ravimi kogus kuni 12 kuu vajaduseks;
8) meditsiiniline põhjendus ravimi kasutamise vajaduse kohta;
9) patsiendi perekonnanimi, kui ravimit taotletakse konkreetse patsiendi jaoks;
10) ravimit väljastava apteegi andmed ning veterinaararsti taotluse puhul apteegi või ravimite hulgimüügiettevõtte andmed (nimi, aadress, telefon, faks, e-post).

(2) Lõikes 1 nimetatud taotlus esitatakse määruse lisas 7 või 8 toodud vormis.

(3) «Ravimiseaduse» § 21 lõigetes 7 ja 8 nimetatud juhtudel peab taotlus müügiloata ravimi kasutamiseks sisaldama lõike 1 punktides 1–8 nimetatud andmeid.

(4) «Ravimiseaduse» § 21 lõike 7 punktis 1 nimetatud juhul tuleb lisada taotletav diagnoos ning vastav rahvusvahelise haiguste klassifikaatori kood. Meditsiiniline põhjendus peab olema üksikasjalik ning kajastama taotletava diagnoosiga seisundi ravi kõiki viise ning taotletava ravimi efektiivsust ja ohutust võrreldes teiste raviviisidega. Põhjendus peab olema varustatud viidetega avaldatud teaduslikele uuringutele, lisada tuleb uuringute publikatsioonide koopiad.

(5) Taotluses peavad olema märgitud arsti või veterinaararsti nimi ja kontaktandmed (töökoht, töökoha aadress, arsti kood, veterinaararstil tegevusloa number, telefon, e-post) ning taotlus peab olema kinnitatud allkirja ja kuupäevaga. «Ravimiseaduse» § 21 lõike 7 punktis 1 nimetatud juhul peab taotluse kinnitama erialaorganisatsiooni esindamisõigust omav isik.

§ 7. Sisse- ja väljaveoloa vormistamine

(1) Eriluba nõudva kauba sisse- ja väljaveoluba trükitakse kollasele Ravimiameti blanketile lisades 1 ja 2 ettenähtud vormis.

(2) Kliinilise uuringu ravimi sisse- ja väljaveoluba trükitakse kollasele Ravimiameti blanketile lisades 3 ja 4 ettenähtud vormis.

(3) Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ja neid sisaldavate ravimite sisseveoluba trükitakse roosale Ravimiameti blanketile lisas 5 ettenähtud vormis.

(4) Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ja neid sisaldavate ravimite väljaveoluba trükitakse rohelisele Ravimiameti blanketile lisas 6 ettenähtud vormis.

(5) Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning neid sisaldavate ravimite sisseveoloa vormistab Ravimiamet kahes eksemplaris: esimese eksemplari esitab sissevedaja impordi korral tollile tollivormistuseks, teise eksemplari väljastab Ravimiamet esitamiseks saatja riigi pädevale asutusele.

(6) Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning neid sisaldavate ravimite väljaveoloa vormistab Ravimiamet kolmes eksemplaris: esimese eksemplari esitab väljavedaja ekspordi korral tollile tollivormistuseks, teise eksemplari lisab väljavedaja kauba saatedokumentidele ning kolmanda eksemplari saadab Ravimiamet sihtmaal asuvale pädevale asutusele kinnituse saamiseks.

(7) Teiste kaupade eriloa vormistab Ravimiamet ühes eksemplaris, mille sisse- või väljavedaja esitab impordi või ekspordi korral tollivormistuseks.

(8) Kui vormistatud ja väljastatud eriloa alusel sisse- või väljavedu ei toimunud, peab sissevedaja või väljavedaja tagastama eriloa Ravimiametile kohe pärast selle kehtivusaja lõppu.

§ 8. Ravimid isiklikuks tarbimiseks

(1) Eestisse saabuv ja Eestist lahkuv reisija võib kaasa võtta ravimeid, mida ta kasutab meditsiinilisel eesmärgil isiklikuks või temaga kaasasolevate loomade tarbeks.

(2) Ravimiameti loata võib isiklikuks tarbeks kaasa võtta kuni viis erineva nimetusega ravimpreparaati, iga ravimpreparaati kuni viis jaemüügipakendit ning kaasasolevate loomade tarbeks kuni viis erineva nimetusega ravimpreparaati, iga ravimpreparaati kuni kolm jaemüügipakendit.

(3) Jaemüügipakendi suurus on tahketel ravimvormidel kuni 100 ühikut, infusioonilahustel ja suukaudsetel lahustel 500 ml, süstitavatel ravimvormidel 10 ampulli või viaali, välispidistel ravimitel 200 ml või 200 g, droogidel 100 g. Ravimid peavad olema tootja pakendis.

(4) Psühhotroopseid ravimeid võib ilma Ravimiameti loata kaasa võtta kuni kahenädalaseks ning narkootilisi ravimeid kuni ühenädalaseks raviks vajalikus koguses. Ravimitega peab kaasas olema arsti, loomadel kasutatavate ravimite puhul veterinaararsti teatis ravimite vajaduse kohta.

(5) Kui kaasavõetavate ravimite kogus ületab lõikes 2 või 3 nimetatud kogust, tuleb Ravimiameti luba taotleda kõikide kaasavõetavate ravimite jaoks.

(6) Ravimite postiga saatmine välismaale või Eestisse võib toimuda ainult eraisiku poolt eraisikule. Postiga saatmisel võib ühes saadetises Ravimiameti loata olla kuni viis lõikes 3 nimetatud suurusega avamata jaemüügipakendit. Ravimid peavad olema tootja pakendis.

(7) Kui posti teel saadetavate ravimite kogus ületab lõigetes 3 või 6 nimetatud kogust, tuleb Ravimiameti luba taotleda kõikidele saadetises olevatele ravimitele.

(8) Postiga ei või saata narkootilisi ja psühhotroopseid aineid ja neid sisaldavaid ravimeid ning täisverd ja verekomponente.

(9) Ravimiameti loa saamiseks tuleb lõigetes 5 ja 7 kirjeldatud juhtudel esitada järgmised andmed:
1) taotleja nimi ja kontaktandmed;
2) andmed lähte- või sihtriigi kohta;
3) ravimite nimekiri (ravimi nimetus, toimeaine sisaldus ja ravimvorm, pakendi suurus ja pakendite koguarv);
4) kui saadetises on retseptiravimid, tuleb loa taotlusele lisada arsti, loomadel kasutatavate ravimite puhul veterinaararsti teatis ravimite vajaduse kohta.

(10) Ravimite postimüük ja interneti teel tellitud ravimite kättetoimetamine posti teel või kullerposti teenusega on keelatud.

§ 9. Määruse jõustumine

(1) Määrus jõustub 2005. a 1. märtsil.

(2) Määruse § 5 lõike 1 punkt 10 jõustub 2005. a 1. oktoobril.

Sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määruse nr 31 «Ravimiameti eriluba nõudva kauba sisse- ja väljaveo ning ravimite isiklikuks tarbimiseks kaasavõtmise või posti teel saatmise tingimused ja kord, erilubade vormid ning Ravimiameti eriluba nõudvate kaupade loetelu»
lisa 1

Kehtib kuni: pp-kk-aaaa
Eriloa nr: S-xxxx/ppkkaa

ERILUBA NÕUDVA KAUBA SISSEVEOLUBA

Ravimiamet lubab Eestisse sisse vedada järgmisi eriluba nõudvaid kaupu nimetatud kogustes:

Kauba saatja:  

Kauba saaja:  

Kaupade loetelu ja kogused:

Kuupäev

Ametinimetus

Nimi

........................................

Allkiri

Lisa 2 sotsiaalministri 18.02.2005. a määruse nr 31 «Ravimiameti eriluba nõudva kauba sisse- ja väljaveo ning ravimite isiklikuks tarbimiseks kaasavõtmise või posti teel saatmise tingimused ja kord, erilubade vormid ning Ravimiameti eriluba nõudvate kaupade loetelu»
juurde

[RTL 2005, 105, 1604 – jõust. 21.10.2005]

Kehtib kuni: pp-kk-aaaa
Eriloa nr: V-xxxx/ppkkaa

ERILUBA NÕUDVA KAUBA VÄLJAVEOLUBA

Ravimiamet lubab Eestist välja vedada järgmisi eriluba nõudvaid kaupu nimetatud kogustes:

Kauba saatja:  

Kauba saaja:  

Kaupade loetelu ja kogused:

Kuupäev

Ametinimetus

Nimi

........................................

Allkiri

Sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määruse nr 31 «Ravimiameti eriluba nõudva kauba sisse- ja väljaveo ning ravimite isiklikuks tarbimiseks kaasavõtmise või posti teel saatmise tingimused ja kord, erilubade vormid ning Ravimiameti eriluba nõudvate kaupade loetelu»
lisa 3

Kehtib kuni: pp-kk-aaaa
Eriloa nr: S-xxxxK/ppkkaaaa

KLIINILISE UURINGU RAVIMI SISSEVEOLUBA

Ravimiamet lubab Eestisse sisse vedada järgmisi kliinilise uuringu ravimeid nimetatud kogustes:

Kauba saatja:  

Kauba saaja:  

Kaupade loetelu ja kogused:
Kliinilise uuringu viitenumber:  

Kuupäev

Ametinimetus

Nimi

........................................

Allkiri

Sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määruse nr 31 «Ravimiameti eriluba nõudva kauba sisse- ja väljaveo ning ravimite isiklikuks tarbimiseks kaasavõtmise või posti teel saatmise tingimused ja kord, erilubade vormid ning Ravimiameti eriluba nõudvate kaupade loetelu»
lisa 4

Kehtib kuni: pp-kk-aaaa
Eriloa nr: V-xxxxK/ppkkaaaa

KLIINILISE UURINGU RAVIMI VÄLJAVEOLUBA

Ravimiamet lubab Eestist välja vedada järgmisi kliinilise uuringu ravimeid nimetatud kogustes:

Kauba saatja:  

Kauba saaja:  

Kaupade loetelu ja kogused:
Kliinilise uuringu viitenumber:  

Kuupäev

Ametinimetus

Nimi

........................................

Allkiri

Sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määruse nr 31 «Ravimiameti eriluba nõudva kauba sisse- ja väljaveo ning ravimite isiklikuks tarbimiseks kaasavõtmise või posti teel saatmise tingimused ja kord, erilubade vormid ning Ravimiameti eriluba nõudvate kaupade loetelu»
lisa 5

Expiration date: dd-mm-yyyy
Authorization No: I-xxxxN/ddmmyy

IMPORT AUTHORIZATION

On behalf of the Republic of Estonia, the State Agency of Medicines, in the meaning of the national legislation and the International Conventions on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, hereby authorizes the following import:

Exporter:  

Via

Importer:  

Quantity and designation of the substances or preparations:

Quantity and designation of narcotic drug or psychotropic substance contained:

Date

On behalf of the State Agency of Medicines

Name

........................................

Signature

Title

Sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määruse nr 31 «Ravimiameti eriluba nõudva kauba sisse- ja väljaveo ning ravimite isiklikuks tarbimiseks kaasavõtmise või posti teel saatmise tingimused ja kord, erilubade vormid ning Ravimiameti eriluba nõudvate kaupade loetelu»
lisa 6

Expiration date: dd-mm-yyyy
Authorization No: E-xxxxN/ddmmyyyy

EXPORT AUTHORIZATION

On behalf of the Republic of Estonia, the State Agency of Medicines, in the meaning of the national legislation and the International Conventions on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, hereby authorizes, with reference to the Import Authorization mentioned below, the following export:

Import Authorization:

Issued by

Exporter:  

Importer:  

Quantity and designation of the substances or preparations:

Quantity and designation of narcotic drug or psychotropic substance contained:

Date

On behalf of the State Agency of Medicines

Name

........................................

Signature

Title

ENDORSEMENT:  

The substance(s) and/or preparation(s) mentioned in this export

authorization has (have) been imported during the  

____________ quarter of ____________  

  >   in the amounts indicated

  >   only in the amount of ______________     

_______________________________________

(Signature, date)                         

Sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määruse nr 31 «Ravimiameti eriluba nõudva kauba sisse- ja väljaveo ning ravimite isiklikuks tarbimiseks kaasavõtmise või posti teel saatmise tingimused ja kord, erilubade vormid ning Ravimiameti eriluba nõudvate kaupade loetelu»
lisa 7

Ravimiamet
Ravila 19, Tartu 50411
Tel: 7 374 140
Faks: 7 374 142

TAOTLUS
müügiloata ravimi kasutamiseks

1. Taotletava ravimi nimetus

1.1. Toimeaine(te) nimetus

1.2. Ravimvorm ja toimeaine sisaldus

1.3. Manustamisviis

1.4. Kogus pakendis

1.5. Ravimi tootja

2. Ravimi kogus (kuni 12 kuu vajadus)

3. Taotluse meditsiiniline põhjendus (selgitus, miks ei ole võimalik kasutada müügiloaga ravimit, millised ravimid on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundinud kõrvaltoimeid jmt)    

 

 

4. Arsti kinnitus

> Käesolevaga kinnitan, et ravimit kasutatakse minu poolt ravitava inimese ravis.

    Patsiendi perekonnanimi: _______________________________________________

> Käesolevaga kinnitan, et ravimit kasutatakse tervishoiu- või hoolekandeasutuses, mille ravitöö või farmakoteraapia eest olen vastutav.

    Tervishoiu- või hoolekandeasutuse nimi: ____________________________________

    Taotleja ametikoht: ___________________________________________________

Kuupäev                   Arsti nimi                  Allkiri                   Arsti kood  

Arsti kontaktandmed: aadress, telefon ja e-post  

5. Täitmiseks apteegis

Apteegi nimi ja aadress, telefon, faks, e-post:   

6.6. Täitmiseks Ravimiametis                                      Taotluse nr

Ravimi kuuluvus ATC-klassifikatsiooni alusel:  

Ravimiameti otsus:  

(Kuupäev)                            (Nimi)                                   (Allkiri)

Sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määruse nr 31 «Ravimiameti eriluba nõudva kauba sisse- ja väljaveo ning ravimite isiklikuks tarbimiseks kaasavõtmise või posti teel saatmise tingimused ja kord, erilubade vormid ning Ravimiameti eriluba nõudvate kaupade loetelu»
lisa 8

Ravimiamet
Ravila 19, Tartu 50411
Tel: 7 374 140
Faks: 7 374 142

TAOTLUS
müügiloata ravimi veterinaarseks kasutamiseks

1. Taotletava ravimi nimetus

1.1. Toimeaine(te) nimetus

1.2. Ravimvorm ja toimeaine sisaldus

1.3. Manustamisviis

1.4. Kogus pakendis

1.5. Ravimi tootja

2. Ravimi kogus (kuni 12 kuu vajadus)

3. Taotluse põhjendus (selgitus, miks ei ole võimalik kasutada müügiloaga ravimit jmt)   

 

 

4. Veterinaararsti kinnitus

Käesolevaga kinnitan, et ravim on ette nähtud minu järelevalve all olevate loomade raviks.

Veterinaararsti nimi

Kuupäev                             Allkiri                             Tegevusloa number

Telefon:                              e-post:

5. Ravimit väljastava hulgimüügiettevõtte ja/või apteegi andmed

Nimi ja aadress:

Tel:                                    Faks:                               e-post:

6. Täitmiseks Ravimiametis                                      Taotluse nr

Ravimi kuuluvus ATC-klassifikatsiooni alusel:

Ravimiameti otsus:

(Kuupäev)                            (Nimi)                                   (Allkiri)

Sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määruse nr 31 «Ravimiameti eriluba nõudva kauba sisse- ja väljaveo ning ravimite isiklikuks tarbimiseks kaasavõtmise või posti teel saatmise tingimused ja kord, erilubade vormid ning Ravimiameti eriluba nõudvate kaupade loetelu»
lisa 9

RAVIMIAMETI ERILUBA NÕUDVATE KAUPADE LOETELU, KOOS VASTAVATE KOMBINEERITUD NOMENKLATUURI 2005 KAUBAPOSITSIOONIDEGA

1211 30 00

kokalehed

1211 40 00

magunavarred (unimaguna ürt)

ex 1301 90 00

kanep ja selle töötlemisproduktid

1302 11 00

oopium

ex 1302 19 90

kanep ja selle töötlemisproduktid

ex 1302 39 00

kanep ja selle töötlemisproduktid

2905 51 00

etakloorvinüül

ex 2918 19 80

naatriumoksübutüraat

GHB

ex 2921 30 99

propüülheksedriin

2921 46 00

amfetamiin

bensfetamiin

deksamfetamiin

etüülamfetamiin

fenkamfamiin

fentermiin

lefetamiin (SPA)

levamfetamiin

mefenoreks

ex 2921 49 80

etitsüklidiin (PCE)

fenfluramiin

levometamfetamiin

2922 14 00

dekstropropoksüfeen

ex 2922 19 80

alfametadool

alfatsetüülmetadool

atsetüülmetadool

beetaatsetüülmetadool

beetametadool

dimefeptanool

dimenoksadool

noratsümetadool

ex 2922 29 00

broolamfetamiin

2922 31 00

amfepramoon

metadoon

normetadoon

ex 2922 39 00

isometadoon

katinoon

ketamiin

2922 44 00

tilidiin

ex 2922 49 95

amineptiin

ex 2922 50 00

alfametüülamiinoetüülketoon

STP (DOM)

tramadool

2924 11 00

meprobamaat

2924 24 00

etinamaat

ex 2924 29 95

diampromiid

heksapropümaat

2925 12 00

glutetimiid

2926 30 00

fenproporeks

metadooni vaheprodukt

2932 95 00

tetrahüdrokannabinoolid (kõik isomeerid)

ex 2932 99 70

tenamfetamiin

ex 2932 99 85

DMHP

1-(3,4-dimetoksüfenüül)-2-propaanamiin

N-etüül-1-(3,4-dimetoksüfenüül)-2-propaanamiin

N-etüül-1-(3,4-metüleendioksüfenüül)-2-butaanamiin (MDP-2-EB)

N-etüül-1-(3,4-metüleendioksüfenüül)-3-butaanamiin (MDP-3-EB)

N-hüdroksüül-1-(3,4-metüleendioksüfenüül)-2-butaanamiin (MDP-2-OHB)

N-hüdroksüül-1-(3,4-metüleendioksüfenüül)-3-butaanamiin (MDP-3-OHB)

N-metüül-1-(3,4-dimetoksüfenüül)-2-propaanamiin

N-metüül-1-(3,4-metüleendioksüfenüül)-2-butaanamiin (MDP-2-MB, MBDB)

N-metüül-1-(3,4-metüleendioksüfenüül)-3-butaanamiin (MDP-3-MB, MBDB)

N,N-dimetüül-1-(3,4-dimetoksüfenüül)-2-propaanamiin

N,N-dimetüül-1-(3,4-metüleendioksüfenüül)-2-butaanamiin (MDP-2-MMB)

N,N-dimetüül-1-(3,4-metüleendioksüfenüül)-3-butaanamiin (MDP-3-MMB)

paraheksüül

1-(3,4-metüleendioksüfenüül)-2-butaanamiin (MDP-2-B)

1-(3,4-metüleendioksüfenüül)-3-butaanamiin (MDP-3-B)

2933 33 00

alfentanüül

anileridiin

besitramiid

bromasepaam

difenoksiin

difenoksülaat

dipipanoon

fenoperidiin

fentanüül

fentsüklidiin (PCP)

ketobemidoon

metüülfenidaat

pentasotsiin

petidiin

petidiini vaheprodukt A

pipradrool

piritramiid

propiraam

trimeperidiin

2933 39 10

ketobemidoonhüdrokloriid

ex 2933 39 99

alfameprodiin

alfametüülfentanüül

alfaprodiin

allüülprodiin

atsetüülalfametüülfentanüül

beetahüdroksüfentanüül

beetahüdroksümetüülfentanüül

beetameprodiin

beetaprodiin

bensetidiin

etokseridiin

fenampromiid

fenasotsiin

hüdroksüpetidiin

metasotsiin

metüülfentanüül

norpipanoon

parafluorfentanüül

PEPAP

petidiini vaheprodukt B, C

piminodiin

proheptasiin

properidiin

remifentanüül

2933 41 00

levorfanool

ex 2933 49 90

butorfanool

drotebanool

fenomorfaan

levofenatsüülmorfaan

levometorfaan

norlevorfanool

ratsemetorfaan

ratsemorfaan

2933 53

allobarbitaal

amobarbitaal

butaalbitaal

butobarbitaal

metüülfenobarbitaal

pentobarbitaal

sekbutabarbitaal

sekobarbitaal

tsüklobarbitaal

vinüülbitaal

2933 53 10

barbitaal

fenobarbitaal

ex 2933 54 00

aprobarbitaal

heksobarbitaal

heptabarbitaal

metoheksitaal

tiopentaal

vinbarbitaal

2933 55 00

meklokvaloon

metakvaloon

loprasolaam

tsipeprool

2933 72 00

klobasaam

metüülprüloon

2933 91

alprasolaam

delorasepaam

diasepaam

dikaaliumklorasepaat

estasolaam

etüül-loflasepaat

fenasepaam

fludiasepaam

flunitrasepaam

flurasepaam

halasepaam

kamasepaam

klonasepaam

klorasepaat

lorasepaam

lormetasepaam

masindool

medasepaam

midasolaam

nimetasepaam

nitrasepaam

nordasepaam

oksasepaam

pinasepaam

prasepaam

pürovaleroon

temasepaam

tetrasepaam

triasolaam

2933 91 10

kloordiasepoksiid

ex 2933 99 90

etonitaseen

etrüptamiin

klonitaseen

rolitsüklidiin (PHP, PCPY)

zolpideem

ex 2934 10 00

klometiasool

2934 91 00

aminoreks

brotisolaam

dekstromoramiid

fendimetrasiin

fenmetrasiin

haloksasolaam

ketasolaam

kloksasolaam

klotiasepaam

mesokarb

oksasolaam

pemoliin

sufentanüül

ex 2934 99 90

alfametüültiofentanüül

dietüültiambuteen

dimetüültiambuteen

dioksafetüülbutüraat

etüülmetüültiambuteen

fenadoksoon

furetidiin

levomoramiid

metüültiofentanüül

moramiidi vaheprodukt

morferidiin

ratsemoramiid

tenotsüklidiin (TCP)

2937

Hormoonid, prostaglandiinid, tromboksaanid ja leukotrieenid, looduslikud või sünteesitud; nende derivaadid ja struktuurianaloogid, k.a modifitseeritud ahelaga polüpeptiidid, mida kasutatakse eeskätt hormoonidena

2939

Looduslikud või sünteesitud taimsed alkaloidid, nende soolad, eetrid, estrid ja muud derivaadid

2941

Antibiootikumid

3001

Näärmed ja muud kuivatatud organid (pulbrina või muul kujul); organoteraapias kasutatavad näärmete, muude organite ja nende eritiste ekstraktid; hepariin, selle soolad; organoteraapiaks ja profülaktikaks kasutatavad mujal nimetamata inim- või loomorganismist pärit ained

3002

Inimveri; ravi, profülaktika või diagnostika otstarbel ettevalmistatud loomaveri; antiseerumid ja muud verefraktsioonid ning modifitseeritud immunoloogilised tooted, k.a need, mis on saadud biotehnoloogiliste menetluste abil; vaktsiinid, toksiinid (v.a mikroorganismide kultuurid)

3003

Ravis või profülaktikas kasutatavad kahest või enamast komponendist kokkusegatud ravimid (v.a rubriikide 3002, 3005 ja 3006 ravimid), kindlatesse doosidesse jaotamata ja jaemüügiks pakendamata

3004

Ravis või profülaktikas kasutatavad komponentidest kokkusegatud või ühekomponendised ravimid, väljamõõdetud doosidena (k.a transdermaalse manustamise süsteemi abil kasutatavad doosid) või jaemüügipakendis (v.a rubriikide 3002, 3005 ja 3006 tooted)

3006 30 00

kontrastained röntgenoloogilisteks uuringuteks; patsiendile manustatavad diagnostilised reaktiivid

3006 60

hormoonidel, muudel rubriigi 2937 toodetel või spermitsiididel põhinevad keemilised rasestumisvastased vahendid

3006 80 00

ravimijäätmed

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json