Teksti suurus:

Nõuded majutusettevõttele

Nõuded majutusettevõttele - sisukord
Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2012
Avaldamismärge:RTL 2005, 106, 1635

Nõuded majutusettevõttele

Vastu võetud 19.10.2005 nr 128

Määrus kehtestatakse «Turismiseaduse» § 19 lõike 4 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala ja mõisted

  (1) Nõuded majutusettevõttele kehtestatakse majutusteenuse kasutaja õiguste kaitseks. Majutusettevõte peab kogu külastajate majutamise perioodil vastama käesolevas määruses majutusettevõttele esitatud üldnõuetele ja vastavale majutusettevõtte liigile esitatud nõuetele.

  (2) Ettevõtja, asutus, sihtasutus või mittetulundusühing (edaspidi  ettevõtja) võib majutusteenust osutada majandustegevuse registris registreeritud majutusettevõtte kaudu.

  (3) Majutusettevõte on majandusüksus, mille kaudu ettevõtja oma majandus- või kutsetegevuse raames osutab majutusteenust.

  (4) Majutusteenus on ööbimisvõimaluse ja sellega kaasneva kauba või teenuse müügiks pakkumine ja müük.

§ 2.  Majutusettevõtte liik

  (1) Majutusettevõtte liigi määratlemisel lähtutakse käesolevas määruses majutusettevõttele kehtestatud nõuetest.

  (2) Majutusettevõtete põhilised liigid on hotell, motell, külalistemaja, hostel, puhkeküla ja -laager, puhkemaja, külaliskorter ja kodumajutus.

  (3) Kui majutusettevõte vastab käesolevas määruses majutusettevõttele kehtestatud üldnõuetele, kuid ei vasta ühelegi majutusettevõtte liigi kirjeldusele ega vastavat liiki majutusettevõttele esitatud nõuetele, võib ettevõtja kasutada muud majutusettevõtte liiki iseloomustavat määratlust või jätta liik määratlemata.

2. peatükk MAJUTUSETTEVÕTTE ÜLDNÕUDED 

§ 3.  Üldised nõuded

  (1) Majutusettevõtte ehitis peab vastama ehitisele kohaldatavatele nõuetele.

  (2) Majutusettevõtte territoorium, hoone välisilme, üldkasutatavate, majutus- ja hügieeniruumide mööbel, seinad, valgustid, põrandakatted ja -vaibad, voodipesu ja -katted, aknakatted, sanitaarseadmed ja inventar peavad olema kasutajale tavapärasel kasutamisel ohutud ja hügieeniliselt rahuldavas korras.

  (3) Majutusettevõte peab olema varustatud elektri, vee ja võimalusel kanalisatsiooniga.

  (4) Majutusettevõttes toidu käitlemisel peab olema tagatud selle käitlemine vastavalt «Toiduseadusele».

§ 4.  Majutusettevõtte nimi ja tähistus

  (1) Majutusettevõtte hoonel või juurdepääsutee ääres peab paiknema majutusettevõtte tähistus majutusettevõtte nimega ja majutusettevõtte liigi nimetusega või muu liiki iseloomustava määratlusega. Kui määratlemata liiki majutusettevõtte nimest ei selgu, et tegemist on majutusettevõttega, peab majutusettevõtte tähistus sisaldama lisaks majutusettevõtte nimele selget viidet sellele, et tegemist on majutusettevõttega.

  (2) Kui majutusettevõtte liik või muu liiki iseloomustav määratlus sisaldub juba majutusettevõtte nimes, ei pea tähistusel majutusettevõtte liiki eraldi välja tooma.

  (3) Majutusettevõtte nimes võib kasutada majutusettevõtte registreeringus märgitud majutusettevõtte liigi nimetust või muud liiki iseloomustavat määratlust, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 4 toodud juhul.

  (4) Maapiirkonnas (küla, aleviku või alevi territooriumil) asuva külalistemaja, hosteli, puhkeküla ja -laagri, puhkemaja ja kodumajutuse nimes võib kasutada sõna «turismitalu». Turismitalu tähistus ei pea sisaldama täiendavat viidet majutusettevõtte liigile.

  (5) Järgu olemasolul võib majutusettevõtte tähistuses või nimes kasutada järgule vastavat järgutähist.

§ 5.  Ruumide ja hoonete tähistus

  Majutusettevõttes, välja arvatud kodumajutuses ja külaliskorteris, peavad kõik külastajate käsutuses olevad ruumid ja hooned olema tähistatud vastava ruumi või hoone nimetusega, üldtuntud tähisega või muul viisil külastajale arusaadavalt tähistatud.

§ 6.  Nõuded veele

  (1) Majutusettevõttes kasutatava vee kvaliteet peab vastama vee kvaliteedile õigusaktidega kehtestatud nõuetele.

  (2) Majutusettevõtte soojaveevarustuses peab olema ööpäevaringselt vähemalt +50 ºC soe vesi.

§ 7.  Ventilatsioon

  Majutusettevõtte üldkasutatavates, majutus- ja hügieeniruumides peab olema loomulik ventilatsioon või sundventilatsioon.

§ 8.  Valgustus

  (1) Majutusettevõtte üldvalgustus peab tagama üldkasutatavates, majutus- ja hügieeniruumides ühtlase hajutatud valguse.

  (2) Majutusettevõtte majutusruumis peavad olema loomulik valgustus, kunstlik üldvalgustus ja voodi juures kunstlik kohtvalgustus, viimane ei ole nõutav puhkeküla ja -laagri majutushoones.

  (3) Majutusruumis, välja arvatud puhkeküla ja -laagri majutusruumis, peab olema tagatud lugemisvalgustus vähemalt 300 Lx.

§ 9.  Nõuded majutusruumile

  (1) Majutusettevõtte majutusruumide uksed peavad olema lukustatavad ja võtmed külastajate käsutuses.

  (2) Majutusettevõtte majutusruumi õhutemperatuur peab olema optimaalne, kuid mitte vähem kui 18 ºC.

  (3) Majutusettevõtte majutusruumis peavad olema:
  1) voodi miinimumsuurusega 80×190 cm või kaheinimesevoodi miinimumsuurusega 140×190 cm;
  2) padi miinimumsuurusega 40×50 cm voodikoha kohta;
  3) tekk voodikoha kohta, mis on vähemalt 40 cm voodist laiem ning voodit täielikult kattev. Kaheinimesevoodis võib olla kaks tekki, kumbki vähemalt 40 cm laiem ühe voodikoha arvestuslikust pinnast või üks voodit täielikult kattev tekk, mis on vähemalt 40 cm voodist laiem;
  4) tool või muu istekoht voodikoha kohta;
  5) valgust väheläbilaskvad aknakatted kogu akna ulatuses;
  6) prügikast;
  7) tuleohutuse meelespea ja evakueerimise skemaatiline plaan.

§ 10.  Rätikud ja voodipesu

  (1) Majutusettevõttes kasutatavad käterätikud peavad olema miinimumsuurusega 40×60 cm ja vannilinad miinimumsuurusega 65×130 cm.

  (2) Majutusettevõttes kasutatava voodipesu hulka kuuluvad voodilina, tekilina või -kott ja padjapüür, mis täielikult katavad vastavalt voodi, teki ja padja.

§ 11.  Hügieeniruum

  (1) Majutusettevõtte hügieeniruumi (pesemisruum, tualettruum) seinad ja põrandad peavad olema kaetud niiskuskindla, kergesti puhastatava ja desinfitseeritava materjaliga.

  (2) Majutusettevõtte üldkasutatavas hügieeniruumis peab olema hügieeniline käte pesemise ja kuivatamise võimalus ning seal võib kasutada ainult dosaatoriga seepi, majutusruumi hügieeniruumis dosaatoriga seepi või ühekordseid seepe.

§ 12.  Tualettruum

  Majutusettevõtte tualettruumis peavad olema tualettpaber ja kaanega prügikast vahetatavate kilekottidega, naiste või meeste ja naiste ühises üldkasutatavas tualettruumis hügieenikotid.

§ 13.  Pesemisruum

  Majutusettevõtte pesemisruumis, välja arvatud täiendavas pesemisruumis nagu saun, peavad olema:
  1) jooksev soe ja külm vesi;
  2) dušš või vann kardina või kabiiniga;
  3) kraanikauss;
  4) peegel;
  5) riidenagid või -varn;
  6) paigutuspind või riiul esemete paigutamiseks kraanikausi ja duši või vanni juures;
  7) joogiklaas või -tops voodikoha kohta;
  8) kaanega prügikast vahetatavate kilekottidega.

§ 14.  Koristus- ja puhastusvahendid

  (1) Majutusettevõtte ruumide koristusvahendid peavad olema märgistatud lähtuvalt nende kasutamise ruumist ja neid peab hoidma kuivatusvõimalusega või ventileeritavas ruumis või kapis.

  (2) Hügieeniruumide koristusvahendeid tuleb hoida teistest koristusvahenditest eraldi.

  (3) Majutusettevõtte hügieeniruumide puhastusvahendid peavad olema desinfitseeriva toimega.

§ 15.  Pesu hoidmine

  Majutusettevõttes tuleb puhas ja kasutatud pesu hoida eraldi.

§ 16.  Tervisekontrolli nõue

  Majutusettevõtte teenindav personal peab läbima nõuetekohase tervisekontrolli vastavalt «Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduses» sätestatule.

§ 17.  Täiendavad nõuded

  Majutusettevõttes peab olema tagatud:
  1) majutusteenuse kasutaja registreerimine ja majutusruumi võtme identifitseeritult väljastamine;
  2) külastajate ööpäevaringne sisse- ja väljapääs;
  3) esmaabiapteegi kasutamise võimalus majutusettevõtte külastajatele ja personalile;
  4) päästeasutuse häirekeskusele hädaolukorrast viivitamatu teatamise võimalus.

3. peatükk NÕUDED HOTELLILE 

§ 18.  Hotell

  (1) Hotell on toitlustusteenust pakkuv vähemalt kümne majutusruumiga majutusettevõte.

  (2) Hotelli ehitis on iseseisev majutushoone, hoonete kompleks või selgelt piiritletud osa hoonest, kus kõik hotelli funktsioneerimiseks vajalikud tehnilised süsteemid on hotelli valduses.

§ 19.  Lifti olemasolu nõue

  (1) Hotellis peab olema külastajate kasutada lift hoone esimeselt korruselt kõikidele majutusruumidega ja muudele külastajate käsutuses olevate ruumidega korrustele, kui nimetatud ruumid asuvad hoones kõrgemal kui kolmandal korrusel.

  (2) Lõikes 1 toodud nõuet ei kohaldata, kui see ei ole võimalik hotelli ehitisele rakenduvate muinsuskaitseliste nõuete tõttu või kui ehitisele ekspertiisi teinud isiku poolt on antud kinnitus, et hotelli hoone konstruktsioonilised iseärasused ei võimalda lifti paigaldamist ja kasutamist.

§ 20.  Hotelli vastuvõtt

  (1) Hotelli vastuvõturuumis peavad olema:
  1) vastuvõtulaud teenindusega vähemalt ajavahemikus 7.00–23.00;
  2) üldkasutatav meestele ja naistele eraldi või meestele ja naistele ühine tualettruum;
  3) istekohad;
  4) telefoni- või mobiiltelefoniteenuse kasutamise võimalus;
  5) tasuta sisetelefon tubadesse helistamiseks;
  6) seif või hoiulaekad külastajate kasutuses;
  7) lihtkirja saatmise võimalus.

  (2) Kui hotellis ei toimu ööpäevaringset vastuvõttu, peab info vastuvõtuaegade kohta paiknema hotelli sissepääsu juures.

§ 21.  Nõuded toitlustamisele

  Hotellis peab vähemalt olema:
  1) hommikusöögi saamise võimalus tööpäeviti ajavahemikus 7.00–10.00 ja puhkepäevadel ajavahemikus 8.00–11.00;
  2) soojade toitude saamise võimalus ajavahemikel 12.00–15.00 ja 18.00–22.00.

§ 22.  Hotelli majutusruum

  (1) Hotelli majutusruumi minimaalne pindala peab olema koos eesruumiga ja ilma hügieeniruumita kahekohalise majutusruumi korral 12 m2 ja ühekohalise majutusruumi korral 9 m2 vähemalt 70% vastavatest majutusruumidest.

  (2) Majutusruumi uksel peab seespool olema uksesilm või -kett.

  (3) Majutusruumis peavad olema:
  1) voodi kattemadrats;
  2) voodipesu (soovitavalt ühevärviline);
  3) päevatekk, mis katab vähemalt 50% voodist;
  4) jalarätik voodikoha kohta;
  5) öökapp või paigutuspind;
  6) riidekapp või -nagid või -varn;
  7) kolm riidepuud voodikoha kohta;
  8) kummut või riiulid;
  9) kirjutuslaud või -pind minimaalse kirjutuspinnaga 0,3 m2;
  10) valgustus kirjutuslaua kohal;
  11) peegel, mis võimaldab külastajal end vaadata täispikkuses;
  12) kohvrialus;
  13) 220 V pistikupesa külastaja kasutuses;
  14) tuhatoos, välja arvatud mittesuitsetajate majutusruumides;
  15) joogiklaas voodikoha kohta;
  16) info majutusettevõtte kohta, sealhulgas pakutavad teenused ja hinnakiri;
  17) kirjapaber ja kirjutusvahend;
  18) pudeliavaja;
  19) tasuta telefoniühendus vastuvõtu ja päästeasutuse häirekeskusega;
  20) hügieeniruum;

  (4) Külastaja soovi korral peavad majutusruumis olema:
  1) jalatsite puhastamisvahendid või vajadusel nende kättesaadavus;
  2) riidehari;
  3) vaas;
  4) õmblustarbed.

§ 23.  Hotelli poolt pakutavad kohustuslikud teenused

  Hotellis peab olema tagatud:
  1) televiisori vaatamise võimalus majutusruumis või üldkasutatavas ruumis;
  2) voodipesu vahetus iga kolme öö järel või vastavalt külastaja soovile ja iga uue külastaja korral;
  3) rätikute vahetus iga päev või vastavalt külastaja soovile, kuid mitte harvem kui kolme päeva järel ja iga uue külastaja korral;
  4) lisavoodi tellimise võimalus;
  5) lisapadja ja -teki saamise võimalus;
  6) jalatsite puhastamisvahendid või vajadusel nende kättesaadavus;
  7) sularahata arveldamise võimalus;
  8) faksi vastuvõtmise võimalus;
  9) elektroonilise kirja saatmise ja saamise võimalus.

§ 24.  Parkimine

  Hotelli juures peavad olema parkimiskohad või informatsioon parkimisvõimaluste kohta hotelli lähiümbruses.

§ 25.  Ruumid hotelli personalile

  Hotellis peavad olema personalile riietus- ja hügieeniruumid.

§ 26.  Nõuded hotelli personalile

  (1) Hotelli vastuvõtulaua teenindaja peab valdama eesti keelt ja kahte võõrkeelt.

  (2) Külastajaid teenindavad töötajad peavad kandma vormiriietust ning rinnasilti nime ja soovitatavalt ametinimetusega.

4. peatükk NÕUDED MOTELLILE 

§ 27.  Motell

  (1) Motell on eeskätt mootorsõidukitel liikujate teenindamiseks mõeldud toitlustusteenust pakkuv vähemalt kümne majutusruumiga maantee läheduses paiknev majutusettevõte, kus on tagatud turvaline parkimine.

  (2) Motelli ehitis on iseseisev majutushoone, hoonete kompleks või selgelt piiritletud osa hoonest, kus kõik motelli funktsioneerimiseks vajalikud tehnilised süsteemid on motelli valduses.

§ 28.  Motelli parkimisplats

  (1) Motelli juures asuv parkimisplats peab olema tähistatud või piirdega ääristatud ning lukustatav või ööpäevaringse valvega.

  (2) Motelli juures peab olema vähemalt majutusruumide arvuga võrdne arv parkimiskohti.

§ 29.  Nõuded motellile

  Motell peab vastama §-des 19–23 ja 25–26 sätestatud nõuetele.

5. peatükk NÕUDED KÜLALISTEMAJALE 

§ 30.  Külalistemaja

  (1) Külalistemaja on toitlustusteenust pakkuv vähemalt viie majutusruumiga majutusettevõte.

  (2) Külalistemaja ehitis on iseseisev majutushoone, hoonete kompleks või selgelt piiritletud osa hoonest, kus kõik külalistemaja funktsioneerimiseks vajalikud tehnilised süsteemid on külalistemaja valduses.

§ 31.  Külalistemaja vastuvõturuum

  Külalistemaja vastuvõturuumis peab olema vastuvõtulaud teenindusega vähemalt ajavahemikus 8.00–20.00 ning telefoni- või mobiiltelefoniteenuse kasutamise võimalus ja istekohad.

§ 32.  Üldnõuded külalistemajale

  (1) Külalistemajas peavad olema:
  1) pesemisruum kuni kümne voodikoha kohta;
  2) üks meeste ja üks naiste tualettruum kuni kümne voodikoha kohta;
  3) puhke- või söögiruum minimaalse pindalaga 12 m2 kuni kümne voodikoha kohta ja iga lisanduva voodikoha kohta täiendavalt 0,5 m2;
  4) hommikusöögi saamise võimalus;
  5) soojade toitude saamise võimalus vähemalt ajavahemikel 12.00–15.00 ja 18.00–22.00;
  6) personali riietus- ja hügieeniruumid.

  (2) Külalistemajas peab olema tagatud voodipesu ja rätikute vahetus iga kolme öö järel või vastavalt külastaja soovile ja iga uue külastaja korral.

§ 33.  Külalistemaja majutusruum

  (1) Külalistemaja majutusruumi minimaalne pindala peab olema kolmekohalise majutusruumi korral 15 m2, kahekohalise majutusruumi korral 12 m2 ja ühekohalise majutusruumi korral 8 m2.

  (2) Külalistemaja majutusruumis peavad olema:
  1) voodi kattemadrats;
  2) voodipesu;
  3) päevatekk, mis katab vähemalt 50% voodist;
  4) käterätik voodikoha kohta;
  5) vannilina voodikoha kohta;
  6) öökapp;
  7) riidekapp või -nagid või -varn;
  8) kolm riidepuud voodikoha kohta;
  9) peegel, mis võimaldab külastajal end vaadata täispikkuses;
  10) 220 V pistikupesa külastaja kasutuses;
  11) tuhatoos, välja arvatud mittesuitsetajate majutusruumides;
  12) joogiklaas voodikoha kohta;
  13) pudeliavaja;
  14) teave külalistemaja kohta, seahulgas pakutavad teenused ja hinnakiri.

§ 34.  Külalistemaja personal

  (1) Külastajaid teenindavad töötajad peavad kandma vormiriietust ning rinnasilti nime ja soovitatavalt ametinimetusega.

  (2) Külalistemaja vastuvõtulaua teenindaja peab valdama eesti keelt ja suhtlemistasandil kahte võõrkeelt.

6. peatükk NÕUDED HOSTELILE 

§ 35.  Hostel

  (1) Hostel on toitlustusteenust või toiduvalmistamise võimalust pakkuv majutusettevõte.

  (2) Hosteli ehitis on iseseisev majutushoone, hoonete kompleks või selgelt piiritletud osa hoonest, kus kõik hosteli funktsioneerimiseks vajalikud tehnilised süsteemid on hosteli valduses.

§ 36.  Hostelisse vastuvõtt

  (1) Hosteli vastuvõturuumis peab olema telefoni- või mobiiltelefoniteenuse kasutamise võimalus ning tagatud külastajate vastuvõtt vähemalt ajavahemikel 8.00–10.00 ja 17.00–22.00.

  (2) Informatsioon vastuvõtuaegade kohta peab paiknema väljaspool hostelit.

§ 37.  Üldnõuded hostelile

  (1) Hostelis peavad olema:
  1) hommikusöögi saamise või köögi kasutamise võimalus;
  2) pesemisruum kuni kümne voodikoha kohta;
  3) üks meeste ja üks naiste tualettruum kuni kümne voodikoha kohta;
  4) puhke- või söögiruum minimaalse pindalaga 12 m2 kuni kümne voodikoha kohta ja iga lisanduva voodikoha kohta täiendavalt 0,5 m2;
  5) personali riietusruum.

  (2) Hostelis peab olema tagatud:
  1) voodipesu ja rätikute olemasolu majutusruumis või
  2) voodipesu ja rätikute laenutamise võimalus või
  3) pesupesemise võimalus.

  (3) Hosteli majutusruumis voodipesu ja rätikute olemasolu korral peab olema tagatud voodipesuvahetus kord nädalas ja rätikute vahetus kaks korda nädalas ning iga uue külastaja korral.

§ 38.  Hosteli majutusruum

  (1) Hosteli majutusruumis peab olema voodikoha või käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud juhul nari kohta vähemalt 4 m2 põrandapinda.

  (2) Hosteli vähemalt 2,4 m kõrgusega majutusruumis võib voodi asemel olla kahekordne nari.

  (3) Majutusruumis peavad olema:
  1) peegel;
  2) öökapp;
  3) riidekapp või -nagid või -varn;
  4) kaks riidepuud voodikoha kohta.

§ 39.  Hosteli köök

  Köögi kasutamise võimaluse korral peavad hosteli köögis olema:
  1) seadmed ja vahendid sooja toidu valmistamiseks ja serveerimiseks;
  2) nõudepesuvahendid;
  3) kaks kraanikaussi jooksva sooja ja külma veega kuni 12 voodikoha kohta;
  4) külmkapp kuni 12 voodikoha kohta.

§ 40.  Hosteli personal

  (1) Hosteli külastajaid teenindavad töötajad peavad kandma nimega rinnasilti.

  (2) Hosteli vastuvõtulaua teenindaja peab valdama eesti keelt ja oskama suhtlemistasandil kahte võõrkeelt.

7. peatükk NÕUDED PUHKEKÜLALE JA -LAAGRILE 

§ 41.  Puhkeküla ja -laager

  Puhkeküla ja -laager on piiratud mahus teenuseid pakkuv majutusettevõte, kus on platsid telkide ja/või haagissuvilate jaoks, parkimiskohad mootorsõidukitele ja võivad olla ka majutushooned.

§ 42.  Puhkeküla ja -laagri territoorium

  (1) Puhkeküla ja -laagri territoorium peab olema:
  1) ääristatud tehisliku või loodusliku piirdega;
  2) varustatud välisvalgustusega.

  (2) Puhkekülas ja -laagris peavad mootorsõidukitega sõitmiseks ettenähtud siseteed olema kaetud pinnakattega.

§ 43.  Üldnõuded puhkekülale ja -laagrile

  Puhkekülas ja -laagris peavad olema:
  1) vastuvõtuhoone sissesõidutee lähedal;
  2) telefoni- või mobiiltelefoniteenuse kasutamise võimalus;
  3) pesemisruum kuni kümne telkimisplatsi või 12 voodikoha kohta;
  4) üks meeste ja üks naiste tualettruum kuni kümne telkimisplatsi või 12 voodikoha kohta, kusjuures on lubatud ka kuivkäimlad;
  5) köögi kasutamise võimalus;
  6) telgi laenutamise võimalus;
  7) prügikonteiner kuni kümne platsi või 12 voodikoha kohta.

§ 44.  Puhkeküla ja -laagri köök

  Puhkeküla ja -laagri köögis peavad olema:
  1) seadmed ja vahendid sooja toidu valmistamiseks ja serveerimiseks;
  2) nõudepesuvahendid;
  3) kaks kraanikaussi jooksva sooja ja külma veega kuni 12 voodikoha kohta;
  4) külmkapp kuni 12 voodikoha kohta.

§ 45.  Majutus puhkekülas ja -laagris

  (1) Puhkeküla ja -laagri:
  1) telkimisplats peab olema tähistatud ja soovitatava pindalaga vähemalt 40 m2;
  2) telkimisplats peab asuma üldkasutatavatest ehitistest vähemalt 10 m ja kuivkäimlast vähemalt 15 m kaugusel ning üldkasutatavatest teedest vähemalt 50 m kaugusel;
  3) majutushoone ühekohalise majutusruumi pindala peab olema vähemalt 6 m2 ja kahekohalise majutusruumi pindala vähemalt 8 m2, enama arvu kohtade korral peab pindala olema vähemalt 8 m2 ja iga lisanduva voodikoha kohta täiendavalt 2 m2;
  4) autoparkla peab olema tähistatud;
  5) haagissuvilate parkla olemasolul peab see olema tähistatud ja varustatud elektri-, vee- ning kanalisatsiooniühendusi võimaldavate seadmetega.

  (2) Puhkeküla ja -laagri majutushoone vähemalt 2,4 m kõrgusega majutusruumis võib voodi asemel olla kahekordne nari.

  (3) Majutusruumis peavad olema:
  1) öökapp;
  2) riidekapp või -nagid või -varn.

§ 46.  Puhkeküla ja -laagri personal

  (1) Puhkeküla ja -laagri külastajaid teenindavad töötajad peavad kandma nimega rinnasilti.

  (2) Puhkeküla ja -laagri vastuvõtulaua teenindaja peab valdama eesti keelt ja oskama suhtlemistasandil kahte võõrkeelt.

8. peatükk NÕUDED PUHKEMAJALE 

§ 47.  Puhkemaja

  Puhkemaja on puhkuseks mõeldud majutusettevõte, mille toiduvalmistamise võimalust pakkuv majutushoone üüritakse välja täies ulatuses.

§ 48.  Üldnõuded puhkemajale

  (1) Puhkemajas peavad olema:
  1) majutusruum;
  2) puhkeruum;
  3) köök või kööginišš;
  4) pesemis- ja tualettruumid.

  (2) Puhkemajas peab olema tagatud:
  1) voodipesu ja rätikute olemasolu vastavalt voodikohtade arvule või
  2) voodipesu ja rätikute laenutamise võimalus või
  3) pesupesemise võimalus.

  (3) Puhkemajas voodipesu ja rätikute olemasolu korral peab olema tagatud voodipesu vahetus kord nädalas ja rätikute vahetus kaks korda nädalas ja iga uue külastaja korral.

§ 49.  Puhkemaja majutusruum

  (1) Puhkemaja majutusruumis peavad olema:
  1) öökapp;
  2) riidekapp või -nagid või -varn;
  3) kaks riidepuud voodikoha kohta;
  4) peegel;
  5) 220 V pistikupesa külastaja kasutuses.

  (2) Puhkemaja ühekohalise majutusruumi pindala peab olema vähemalt 6 m2 ja kahekohalise majutusruumi pindala vähemalt 12 m2, enama arvu kohtade korral peab pindala olema vähemalt 12 m2 ja iga lisanduva voodikoha kohta täiendavalt 3 m2.

§ 50.  Puhkemaja puhkeruum

  Puhkemaja puhkeruumis peavad olema:
  1) loomulik valgustus;
  2) pindala vähemalt 12 m2;
  3) laud;
  4) istekohad samaselt voodikohtade arvule.

§ 51.  Puhkemaja köök või kööginišš

  Puhkemaja köögis või kööginišis peavad olema:
  1) seadmed ja vahendid sooja toidu valmistamiseks ja serveerimiseks;
  2) nõudepesuvahendid;
  3) kaks kraanikaussi jooksva sooja ja külma veega kuni 12 voodikoha kohta;
  4) külmkapp kuni 12 voodikoha kohta.

9. peatükk NÕUDED KÜLALISKORTERILE 

§ 52.  Külaliskorter

  Külaliskorter on majutusettevõte, mille toiduvalmistamise võimalust pakkuv majutusüksus on korter, mis üüritakse välja täies ulatuses.

§ 53.  Nõuded külaliskorterile

  Külaliskorter peab vastama §-des 48–51 sätestatud nõuetele.

10. peatükk NÕUDED KODUMAJUTUSELE 

§ 54.  Kodumajutus

  Kodumajutus on hommikusööki pakkuv füüsilise isiku valduses olevas talus, majas või korteris paiknev majutusettevõte.

§ 55.  Üldnõuded kodumajutusele

  (1) Kodumajutuses peavad olema:
  1) külastajate vastuvõtmiseks eraldi ruum või osa ruumist;
  2) pesemisruum kuni kaheksa voodikoha kohta, enama arvu voodikohtade korral kaks pesemisruumi;
  3) tualettruum kuni kaheksa voodikoha kohta, enama arvu voodikohtade korral kaks tualettruumi, kusjuures maapiirkonnas asuva kodumajutuse korral on lubatud kuivkäimla;
  4) puhkeruum, mille pindala on vähemalt 12 m2 ja mida võib kasutada söögitoana;
  5) majutusruumi eraldi sissepääs selliselt, et majutusruum oleks üksnes majutusteenuse kasutaja valduses.

  (2) Kodumajutuses peab olema tagatud:
  1) voodipesu vahetus kord nädalas või vastavalt külastaja soovile ja iga uue külastaja korral;
  2) käterätikute vahetus kaks korda nädalas või vastavalt külastaja soovile ja iga uue külastaja korral.

§ 56.  Kodumajutuse majutusruum

  (1) Kodumajutuse ühekohalise majutusruumi pindala peab olema vähemalt 6 m2 ja kahekohalise majutusruumi pindala vähemalt 12 m2, enama arvu kohtade korral peab pindala olema vähemalt 12 m2 ja iga lisanduva voodikoha kohta täiendavalt 3 m2.

  (2) Kodumajutuse majutusruumis peavad olema:
  1) voodipesu;
  2) käterätik ja vannilina voodikoha kohta;
  3) öökapp;
  4) riidekapp või -nagid või -varn;
  5) kaks riidepuud voodikoha kohta;
  6) peegel;
  7) 220 V pistikupesa külastaja kasutuses.

§ 57.  Kodumajutuse köök

  Köögi kasutamise võimaluse korral peavad kodumajutuse köögis olema:
  1) seadmed ja vahendid sooja toidu valmistamiseks ja serveerimiseks;
  2) nõudepesuvahendid;
  3) kraanikauss jooksva sooja ja külma veega;
  4) külmkapp.

11. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 58.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Majandusministri 20. veebruari 2001. a määrus nr 9 «Majutusettevõtetele esitatavad kohustuslikud nõuded ja majutusettevõtte tunnustamise kord» (RTL 2001, 27, 341; 2004, 65, 1090) tunnistatakse kehtetuks.

§ 59.  Määruse jõustumine ja rakendussätted

  (1) Määrus jõustub 2005. aasta 1. novembril.

  (2) Määruse § 8 lõige 3, § 22 lõike 3 punkt 4, lõige 4 ning § 23 punktid 7, 8 ja 9 jõustuvad 2006. aasta 1. aprillil.
(õ) 1.11.2005 16:50

ÕIEND avaldatud RTL 2005, 108Lugeda RTL 2005, 106, 1635 avaldatud majandus- ja kommunikatsiooniministri 19. oktoobri 2005. a määruse nr 128 «Nõuded majutusettevõttele» § 59 lõige 2 õigeks järgmiselt:

«(2) Määruse § 8 lõige 3, § 22 lõike 3 punkt 4, lõige 4 ning § 23 punktid 7, 8 ja 9 jõustuvad 2006. aasta 1. aprillil.»

Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 17 lõige 3 ja lõike 31 punkt 2 ning riigisekretäri 1. novembri 2005. a resolutsioon nr 17-1/0508585.

Edgar SAVISAAR
Minister

Signe RATSO
Asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json