Teksti suurus:

Maastikusõidukite liiklemise eeskiri

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2009
Avaldamismärge:RT I 2002, 31, 184

Maastikusõidukite liiklemise eeskiri

Vastu võetud 26.03.2002 nr 113

Määrus kehtestatakse « Liiklusseaduse» (RT I 2001, 3, 6; 93, 565) § 70 lõike 6 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§1. Määruse reguleerimisala

(1) Määrusega sätestatakse nõuded maastikusõidukite liiklemisele maastikul. Maastik on maa-ala, mis ei ole «Teeseaduse» (RT I 1999, 26, 377; 93, 831; 2001, 43, 241; 50, 283; 93, 565) mõistes tee ja mis ei ole ette nähtud mootorsõiduki ega rööbassõiduki liiklemiseks.

(2) Maastikusõidukite liiklemise korraldamise eesmärgiks on maastikusõiduki kasutamisega keskkonnale ja maavaldajale kahju tekitamise vältimine ning liiklusohutuse tagamine.

2. peatükk
MAASTIKUSÕIDUKIGA LIIKLEMISE NÕUDED

§2. Liikluskord ja teeandmise kohustus

(1) Maastikusõidukite liiklus Eestis on parempoolne.

(2) Maastikusõidukijuht (edaspidi juht) ei või liikumise alustamisel ega mis tahes manöövri sooritamisel sundida teist liiklejat muutma liikumissuunda või -kiirust. Juht, kellel on kohustus anda teed, peab sellest selgelt märku andma kiiruse vähendamisega või sujuva peatumisega.

(3) Kui maastikusõidukite liikumisteed lõikuvad, peab juht andma teed paremalt lähenevale või paremal asuvale juhile.

§3. Keskkonnakaitsenõuded

Juht ei või:
1) kahjustada keskkonda maastikusõiduki mootori või teiste seadmete põhjustatud liigse müra, tolmu või heitgaasiga, mida oleks võimalik vältida;
2) pesta maastikusõidukit veekogus ega kaldal lähemal kui 10 meetrit veepiirist;
3) saastada keskkonda kütte- või määrdeainetega ega vahetada maastikusõidukil õli kohas, mis ei ole selleks ette nähtud;
4) kahjustada, risustada või muul viisil saastada liiklemiseks kasutatavat maa-ala;
5) liigelda maastikusõidukiga, millel on keskkonda saastav leke.

§4. Juhi üldkohustused

(1) Juht on kohustatud:
1) enne sõidu alustamist veenduma maastikusõiduki korrasolekus ja jälgima sõidu ajal selle tehnoseisundit;
2) hoidma sõidu ajal juhtimisseadmest (juhtrauast, roolirattast jms) kinni kahe käega, välja arvatud käega hoiatusmärguandmise ajal, kandma peas kinnirihmatud motokiivrit ja mitte sõidutama sõitjat, kes pole viimast nõuet täitnud.

(2) Juhil peavad olema kaasas ning ta peab esitama politseiametniku või muu selleks seadusega volitatud isiku nõudel:
1) juhtimisõigust tõendava dokumendi;
2) maastikusõiduki registreerimistunnistuse.

(3) Juhil on õigus nõuda kontrollijalt ametitunnistust või muud tema volitusi tõendavat dokumenti ja teha selle kohta märkmeid.

(4) Juht ei või olla:
1) joobeseisundis. Joobeseisund on alkoholi, narkootilise või psühhotroopse aine tarvitamisest põhjustatud terviseseisund, mis avaldub häiritud või muutunud kehalistes või psüühilistes funktsioonides ja reaktsioonides;
2) sellises haigus- või väsimusseisundis, mis takistab liiklusolude täpset tajumist ning käesoleva määruse nõuete kõrvalekaldumatut täitmist.

(5) Maastikusõiduki juhtimist ei või üle anda isikule, kui:
1) tal puudub juhtimisõigust tõendav dokument;
2) ta on käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud seisundis.

§5. Juhi märguanded

(1) Juht, kelle maastikusõiduki ehituses pole suuna- või stopptulesid ette nähtud, peab teiste sõidukitega üheaegsel liiklemisel andma märku käega järgmiselt:
1) paremsuunamärguandeks tõstma õla kõrgusele kõrvale sirge parema käe või kõverdama samasse tõstetud vasaku käe küünarnukist täisnurgi ülespoole;
2) vasaksuunamärguandeks tõstma õla kõrgusele kõrvale sirge vasaku käe või kõverdama samasse tõstetud parema käe küünarnukist täisnurgi ülespoole;
3) pidurdamismärguandeks liigutama kõrvale tõstetud sirget kätt üles-alla.

(2) Juht peab kasutama käesoleva paragrahvi lõikes 1 kirjeldatud käemärguandeid ka suuna- või stopptulede rikke korral.

(3) Hoiatusmärguandmine ei anna juhile eesõigust.

(4) Helisignaali võib anda vaid ohu tekkimisel liikleja tähelepanu äratamiseks.

§6. Tulede kasutamine

Sõidu ajal peavad maastikusõidukil põlema eesmised lähituled ja tagatuled.

§7. Sõidukiirus

(1) Juht peab kohandama oma sõiduki kiiruse selliseks, mis arvestab tema sõidukogemusi, maastikku, maastikusõiduki seisundit, veose iseärasusi, ilmastikutingimusi ja muid liiklusolusid, et ta suudaks peatada sõiduki eespoolse nähtavusulatuse piires ning etteaimatava mis tahes takistuse ees. Juht peab vähendama kiirust ja vajaduse korral peatuma, kui tingimused seda nõuavad, eriti siis, kui nähtavus on halb.

(2) Juht ei või sõita kiiremini maastikusõiduki valmistaja poolt määratud kiirusest.

§8. Maastikusõiduki juhtimise õigus

Maastikusõidukit võib juhtida isik, kellel on mis tahes kategooria mootorsõiduki juhtimise õigus.

§9. Maastikusõidukiga liiklemine

(1) Maastikul võib maastikusõidukiga sõita või seda parkida üksnes maavaldaja loal.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud luba ei nõuta:
1) politsei-, tolli- ja piirivalvetöötajatelt ametiülesannete täitmisel;
2) haige toimetamisel haiglasse;
3) tulekustutus- või päästetööde tegijatelt;
4) muudel juhtudel, mis on seotud ametiülesannete täitmisega, nagu elektri- ja sideliinide hooldus- ja parandustööde tegemine jms.

§10. Maastikusõidukiga liiklemise keeld

(1) Maastikusõidukiga ei või sõita teel, välja arvatud jõgede, teede ja muude takistuste ületamiskohtades ning lumega kaetud teel, mis ei ole mootorsõidukitele ajutiselt läbitav.

(2) Teed võib ületada tingimustel, et tee on mõlemale poole piisavalt nähtav, sellega ei tekitata ohtu teel liiklejatele ja sõidutee ületatakse kõige lühemat teed mööda. Teel sõites peab maastikusõiduki juht andma teed teistele liiklejatele.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud liiklemise keeld ei kehti § 9 lõikes 2 loetletud juhtudel.

§11. Maastikusõiduki liiklemine jääga kaetud veekogul

Maastikusõiduki liiklemist jääga kaetud veekogul reguleeritakse «Veeseaduses» (RT I 1994, 40, 655; 1996, 13, 241; 1998, 2, 47; 61, 987; 1999, 10, 155; 54, 583; 95, 843; 2001, 7, 19; 42, 234; 50, 283; 94, 577; 2002, 1, 1) sätestatud korras.

3. peatükk
RAKENDUSSÄTE

§12. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. juulil 2002. a.

Majandusminister ning teede- ja sideminister
peaministri ülesannetes Liina TÕNISSON

Majandusminister ning teede- ja sideminister Liina TÕNISSON

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN