Teksti suurus:

Rahvatervise seaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2002, 32, 187

Rahvatervise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 20.03.2002

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 2. aprilli 2002. a otsusega nr 131

§ 1. Rahvatervise seaduses (RT I 1995, 57, 978; 1996, 3, 56; 49, 953; 1997, 37/38, 569; 1999, 30, 415; 88, 804; 2001, 23, 128) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 täiendatakse punktiga 41 järgmises sõnastuses:

« 41) kosmeetikatooted peavad olema sellise koostisega ning käideldud niisugusel viisil, et nad ettenähtud kasutamise korral oleksid ohutud inimese tervisele;»;

2) paragrahvi 7 lõike 2 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 7 lõike 2 punktist 5 jäetakse välja sõna «, kosmeetikavahendite»;

4) paragrahvi 7 lõiget 2 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:

« 9) kosmeetikatoodetele ja nende käitlemisele.»;

5) paragrahvi 8 lõikes 1 asendatakse sõnad «Täiendavalt tervishoiukorralduse seaduses (RT I 1994, 10, 133) sätestatud ülesannetele on Sotsiaalministeeriumi ülesandeks» sõnadega «Sotsiaalministeeriumi ülesandeks on»;

6) paragrahvi 8 lõiget 1 täiendatakse punktiga 12 järgmises sõnastuses:

« 12) rahvastiku tervisega seonduvate andmete kogumine ja isikuandmete töötlemine riikliku tervise- ja tervishoiupoliitika väljatöötamiseks ning elluviimiseks kooskõlas isikuandmete kaitse seaduse (RT I 1996, 48, 944; 1998, 59, 941; 111, 1833; 2000, 50, 317; 92, 597; 104, 685; 2001, 50, 283) ja andmekogude seadusega (RT I 1997, 28, 423; 1998, 36/37, 552; 1999, 10, 155; 2000, 50, 317; 57, 373; 92, 597; 2001, 7, 17; 17, 77).»;

7) paragrahvi 8 lõike 2 punktid 10, 15 ja 18 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 8 lõike 2 punktis 13 ja § 12 lõike 1 punktis 3 asendatakse sõna «kosmeetikavahendite» sõnaga «kosmeetikatoodete»;

9) paragrahvi 8 lõiget 3 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

« 3) joogiveeproove võtvate isikute atesteerimiseks.»;

10) paragrahvi 11 lõikes 1 asendatakse sõnad «Täiendavalt tervishoiukorralduse seaduses sätestatud ülesannetele peab valla- või linnaarst kontrollima» sõnadega «Valla- või linnaarst kontrollib» ja sõna «tegema» sõnaga «teeb»;

11) paragrahvi 12 lõikest 1 jäetakse välja sõnad «ja kooskõlastamise tervisekaitse riiklikus järelevalveasutuses»;

12) paragrahvi 12 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

13) paragrahvi 12 lõige 8 tunnistatakse kehtetuks;

14) paragrahvi 13 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Elukeskkonna objektide terviseohutust hindavad Tervisekaitseinspektsiooni ja tema kohalike asutuste järelevalveametnikud.»;

15) paragrahvi 15 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Tervisekaitse riiklikku järelevalvet käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides ettenähtud nõuete täitmise üle ning toote ohutuse seaduse (RT I 1998, 40, 613; 1999, 82, 753; 2000, 86, 546) § 3 lõikes 3 nimetatud juhtudel terviseohutuse üle, välja arvatud käesoleva seaduse § 8 lõike 2 punkti 11 alusel kehtestatud õigusaktides ettenähtud nõuded, teostavad Tervisekaitseinspektsioon ja tema kohalikud asutused.»;

16) paragrahvi 15 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

17) paragrahvi 16 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

« (11) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 nimetatud ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib järelevalveametnik rakendada sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses (RT I 2001, 50, 283; 94, 580) sätestatud korras.

( 12) Käesoleva paragrahvi lõikes 11 nimetatud sunniraha ülemmäär on 10 000 krooni.»

§ 2. Käesoleva seaduse § 1 punktid 3, 11 ja 12 jõustuvad 2002. aasta 1. septembril.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json