Teksti suurus:

Kriminaalkoodeksi, haldusõiguserikkumiste seadustiku ja karistusregistri seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2002, 32, 189

Kriminaalkoodeksi, haldusõiguserikkumiste seadustiku ja karistusregistri seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 20.03.2002

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 2. aprilli 2002. a otsusega nr 133

§ 1. Kriminaalkoodeksi (RT 1992, 20, 287 ja 288; RT I 2001, 73, 452; 85, 510; 87, 526) § 7 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kui käesoleva koodeksi eriosas ettenähtud teo karistatavus sõltub süüdlase varasemast kriminaal- või halduskorras karistatusest, lähtutakse karistatuse arvestamisel karistusregistri seadusest (RT I 1997, 87, 1467; 1998, 111, 1830; 2001, 93, 565).»

§ 2. Haldusõiguserikkumiste seadustiku (RT 1992, 29, 396; RT I 2001, 74, 453; 87, 524 ja 526; 97, 605; 102, 677; 2002, 18, 98; 21, 117) § 31 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3. Karistusregistri seaduses (RT I 1997, 87, 1467; 1998, 111, 1830; 2001, 93, 565) tehakse järgmised muudatused:

1) seadust täiendatakse §-ga 31 järgmises sõnastuses:

« § 31. Karistusregistri andmete õiguslik tähendus

Karistusregistrisse kantud isiku karistusandmetest lähtutakse isiku karistatuse ja kuriteo või haldusõiguserikkumise korduvuse arvestamisel. Karistusregistri karistusandmed omavad õiguslikku tähendust kuni nende kustutamiseni käesoleva seaduse §-des 25–28 sätestatud tähtaegadel.»;

2) paragrahvi 4 lõike 1 punktis 2 asendatakse sõna «halduskohtuniku» sõnaga «kohtuniku»;

3) paragrahvi 11 lõiget 4 täiendatakse punktiga 51 järgmises sõnastuses:

« 51) otsuse või määruse jõustumise kuupäev;»;

4) paragrahvi 11 lõiget 6 täiendatakse punktiga 41 järgmises sõnastuses:

« 41) otsuse jõustumise kuupäev;»;

5) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Kohtutäitur, arestimaja, vangla, kohus või otsuse teinud ametiasutus esitab käesoleva seaduse §-s 11 nimetatud isiku andmed registri volitatud töötlejale viie tööpäeva jooksul alates sellest, kui isik on karistusena mõistetud rahatrahvi täielikult tasunud, aresti kandnud või vanglast vabastatud.»;

6) paragrahvi 25 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) halduskaristusena mõistetud rahatrahvi, haldusaresti või tegevuse peatamise, samuti põhikaristusena kohaldatud eriõiguse äravõtmise otsuse täitmisest on möödunud üks aasta või haldusõiguserikkumiste seadustiku § 141 alusel mõistetud karistuse täitmisest on möödunud kaks aastat;».

Riigikogu esimees Toomas SAVI

/otsingu_soovitused.json