Teksti suurus:

Harjumaa kaitsealuste parkide välispiiride kirjeldused

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:19.07.2006
Avaldamismärge:RT I 2002, 33, 199

Harjumaa kaitsealuste parkide välispiiride kirjeldused1

Vastu võetud 09.04.2002 nr 120

Määrus kehtestatakse «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» (RT I 1994, 46, 773; 2002, 6, 21) § 5 lõike 4 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 30. mai 2000. a määruse nr 173 «Kaitsealuste parkide kaitse-eeskiri» (RT I 2000, 43, 272) § 1 lõikega 3.

§ 1. Harku park

(1) Harku park asub Harku vallas Harku alevikus ning on kaitse alla võetud Eesti NSV Ministrite Nõukogu 5. juuni 1959. a määrusega nr 218 «Abinõudest parkide säilitamiseks ja korrastamiseks vabariigis» (ENSV Teataja 1959, 36, 182; RT I 1997, 49, 799; 1999, 102, 909).

(2) Harku pargi piir kulgeb Tallinna–Laagri maantee ja Metsa tänava ristumiskohast mööda Metsa tänavat kagu suunas kuni teede hargnemiskohani, sealt mööda põhjapoolset haruteed kuni pargipiiri tähiseni, siis mööda kuusealleega ääristatud pargiteed lõunasse ja edelasse, kus ületab silla, seejärel üle ristuva pargitee kuni pargipiiri tähiseni, edasi mööda puistu ja rohumaa vahelist kõlvikupiiri läände kuni Tallinna–Laagri maanteeni ning mööda selle idapoolset teemaad kuni ristumiseni Metsa tänavaga.

§ 2. Harmi park

(1) Harmi park asub Kõue vallas Harmi külas ning on kaitse alla võetud Harju Rajooni TSN Täitevkomitee 25. oktoobri 1963. a otsusega nr 205.

(2) Harmi pargi piir kulgeb Harmi külas Kuivajõe sillast ida suunas mööda Harmi–Riidamäe maanteed kuni Harmi kooli sissesõiduteeni, mööda nimetatud teed kirde suunas kuni pargi piiritähiseni, sealt mööda jalgteed kagu ja seejärel kirde suunas kuni ristumiseni elektriliiniga, mööda elektriliinitrassi kirde suunas kuni puistu ja rohumaa vahelise kõlvikupiirini, mööda nimetatud kõlvikupiiri põhja suunas Kuivajõeni ning mööda jõge allavoolu kuni ristumiseni Harmi–Riidamäe teega.

§ 3. Keila jõe park

(1) Keila jõe park asub Keila linnas ning on kaitse alla võetud Harju Rajooni TSN Täitevkomitee 25. oktoobri 1963. a otsusega nr 205.

(2) Keila jõe pargi välispiir kulgeb mööda Linnuse tänava ja Keila jõe harujõe parempoolset kallast lõuna suunas kuni Keila jõe lähteni, edasi mööda Keila jõe vasakut kallast põhja suunas kuni harujõe suudmeni Keila jõkke ning mööda harujõe parempoolset kallast kuni Linnuse tänavani.

§ 4. Keila-Joa park

(1) Keila-Joa park asub Keila vallas Keila-Joa alevikus ning on kaitse alla võetud Eesti NSV Ministrite Nõukogu 5. juuni 1959. a määrusega nr 218 «Abinõudest parkide säilitamiseks ja korrastamiseks vabariigis».

(2) Keila-Joa pargi piir kulgeb Keila jõe sillast mööda Keila-Joa–Laulasmaa maantee põhjapoolset teemaad edela ja lääne suunas kuni Keila-Joa puhkeküla teeni, sealt mööda nimetatud tee idapoolset teemaad loode suunas kuni Keila-Joa puhkeküla maaüksuse 29501:007:3010 piirini, mööda seda kuni astangu servas oleva kraavini, mööda nimetatud kraavi põhja suunas kuni Keila jõeni, mööda Keila jõe vasakpoolset kallast kuni mereni, ületab seal risti jõesuudme ning kulgeb edasi mööda jõe paremat kallast, mis on ühtlasi ka kinnistu 01:007:2140 läänepiiriks kagu suunas, kuni kinnistu piiri ristumiseni jõe parempoolse kaldaga, mööda kinnistute 01:007:2140 ja 01:007:2150 lõunapiiri kuni maaüksuseni viiva teeni, mööda nimetatud teed kagu ja lõuna suunas kuni Keila-Joa–Laulasmaa maanteeni ning mööda nimetatud tee põhjapoolset teemaad kuni Keila jõe sillani.

§ 5. Ohtu park

(1) Ohtu park asub Keila vallas Ohtu külas ning on kaitse alla võetud Harju Rajooni TSN Täitevkomitee 25. oktoobri 1963. a otsusega nr 205.

(2) Ohtu pargi piir kulgeb mööda maaüksuse Koolikoht 29501:011:0014 piiri.

§ 6. Paunküla park

(1) Paunküla park asub Kõue vallas Paunküla külas ning on kaitse alla võetud Harju Rajooni TSN Täitevkomitee 24. juuni 1960. a otsusega nr 3.

(2) Paunküla pargi piir kulgeb Kiruvere–Paunküla-Ardu maantee ja Pirita jõe ristumiskohast mööda nimetatud maantee põhjapoolset teepeenart loode suunas kuni kuivenduskraavini, mööda kraavi kirde suunas kuni biotiigini, mööda biotiigi läänepoolset kallast ja piki selle mõttelist pikendust kuni Pirita jõeni ning edasi mööda Pirita jõe läänepoolset kallast kuni Kiruvere–Paunküla–Ardu teeni.

§ 7. Pikva park

(1) Pikva park asub Anija vallas Pikva külas ning on kaitse alla võetud Harju Rajooni TSN Täitevkomitee 24. juuni 1960. a otsusega nr 3.

(2) Pikva pargi piir kulgeb Kehra–Kose maantee läänepoolse teemaa ja kinnistu 14002:001:032 piiri ristumiskohast mööda nimetatud teemaad edela suunas kuni ristumiseni põhja-lõunasuunalise kruusateega, mööda seda kuni ristumiseni Kehra–Kose maanteega ning mööda selle läänepoolset teemaad kuni ristumiseni kinnistu 14002:001:032 piiriga.

§ 8. Ravila park

(1) Ravila park asub Kose vallas Ravila alevikus ning on kaitse alla võetud Eesti NSV Ministrite Nõukogu 5. juuni 1959. a määrusega nr 218 «Abinõudest parkide säilitamiseks ja korrastamiseks vabariigis».

(2) Ravila pargi piir kulgeb mööda Ravila Hooldekodu maaüksuse 33702:002:0023 piiri.

§ 9. Riisipere park

(1) Riisipere park asub Nissi vallas Riisipere alevikus ning on kaitse alla võetud Eesti NSV Ministrite Nõukogu 5. juuni 1959. a määrusega nr 218.

(2) Riisipere pargi piir kulgeb Riisiperes Vana-Haapsalu maanteel asuvast sillast mööda Munalaskme oja ida, kagu ja edela suunas kuni ristumiseni loode-kagusuunalise kuivenduskraaviga, mööda seda loodesse Aida kinnistu 51802:002:0039 lõunapiirini, mööda nimetatud kinnistu idapiiri põhja suunas kuni ristumiseni Vana-Haapsalu maanteega ning mööda selle lõunapoolset teemaad kirde suunas kuni sillani.

§ 10. Saku park

(1) Saku park asub Saku alevikus ning on kaitse alla võetud Eesti NSV Ministrite Nõukogu 5. juuni 1959. a määrusega nr 218 «Abinõudest parkide säilitamiseks ja korrastamiseks vabariigis».

(2) Saku pargi piir kulgeb Vääna jõe sillast Tallinna–Saku–Laagri maantee servas olevat kiviaeda mööda edela suunas kuni Pargi tänavani, sealt piki Pargi tänava kruntide 1-25 piire ida ja lõuna suunas kuni piki Perearstikeskuse kinnistu piiri kulgeva traataiani, mööda seda lõuna suunas kuni Saku pargi kiviaiani ning edasi mööda nimetatud kiviaeda lõuna ja kirde suunas kuni Saku Motoklubi kinnistu 71801:005:0025 piirini, mööda seda kirde ja lõuna suunas ning mööda veehaarde piiri pumplani, sealt Vääna jõeni ning mööda Saku Õlletehase poolset jõekallast kuni Tallinna–Saku–Laagri maantee sillani.

§ 11. Saue park

(1) Saue park asub Saue linnas ning on kaitse alla võetud Harju Rajooni TSN Täitevkomitee 25. oktoobri 1963. a otsusega nr 205.

(2) Saue pargi piir kulgeb mööda maaüksuse Pärnasalu 38, 72801:002:0010, piiri.

§ 12. Tuhala park

(1) Tuhala park asub Kose vallas Tuhala külas ning on kaitse alla võetud Eesti NSV Ministrite Nõukogu 5. juuni 1959. a määrusega nr 218 «Abinõudest parkide säilitamiseks ja korrastamiseks vabariigis».

(2) Tuhala pargi piir kulgeb Vaida–Urge maanteel asuvast Tuhala jõe sillast mööda nimetatud maantee lõunapoolset teemaad loode suunas kuni teede hargnemiskohani, sealt mööda Vaida-Urge maantee idapoolset teemaad kagu suunas kuni ristumiseni Järve maaüksuse 33701:001:0063 põhjapiiriga, mööda nimetatud maaüksuse põhjapiiri ida suunas kuni Tuhala maaüksuse 33701:001:0250 piiriks oleva kiviaiani, mööda seda põhja suunas kuni elumajani, sealt edasi mööda sissesõiduteed kirde suunas kuni Vaida–Urge maanteeni ning mööda Vaida–Urge maantee lõunapoolset teemaad kuni ristumiseni Tuhala jõega.

§ 13. Viimsi park

(1) Viimsi park asub Viimsi vallas Viimsi alevikus ning on kaitse alla võetud Harju Rajooni TSN Täitevkomitee 24. juuni 1960. a otsusega nr 3.

(2) Viimsi pargi piir kulgeb Randvere tee ja Hämariku tee ristumiskohast mööda Tallinna–Randvere tee läänepoolset teemaad põhja suunas kuni Pargi teeni, sealt mööda Pargi tee lõunapoolset teemaad kagu suunas kuni ristumiseni Mõisa tee 6 maaüksuse läänepoolse piiri sirgjoonelise pikendusega, mööda Mõisa tee 6 maaüksuse läänepoolset piiri ning selle sirgjoonelist pikendust kuni Hämariku teeni ning sealt mööda Hämariku tee põhjapoolset teemaad kuni Tallinna–Randvere teeni.

§ 14. Vääna park

(1) Vääna park asub Harku vallas Vääna külas ning on kaitse alla võetud Harju Rajooni TSN Täitevkomitee 25. oktoobri 1963. a otsusega nr 205.

(2) Vääna pargi piir kulgeb Kiia–Vääna-Viti tee ja Viljapuuaia katastriüksuse 19801:011:0066 põhjapiiriks oleva kruusatee ristumiskohast mööda nimetatud kruusateed ida suunas kuni teede hargnemiskohani, sealt mööda Aia katastriüksuse 198801:011:0058 idapiiri ja selle sirgjoonelist pikendust kuni kiviaiani, mööda nimetatud kiviaeda ja selle sirgjoonelist pikendust lõuna suunas kuni ristumiseni kruusateega, mööda nimetatud kruusateed edela ja lõuna suunas kuni teede ristumiskohani ning sealt mööda kruusateed kagu suunas kuni ristumiseni kuivenduskraaviga, mööda nimetatud kuivenduskraavi lõuna suunas kuni ristumiseni Kiia–Vääna-Viti maanteega ning mööda selle teemaa idapoolset serva lääne ja põhja suunas kuni ristumiseni Viljapuuaia katastriüksuse põhjapiiriga, jättes pargi piiridest välja Silveti katastriüksuse 19801:011:1780 ja Hõbemäe katastriüksuse 19801:011:0014.

1 Euroopa Ühenduste Nõukogu direktiivid 92/43/EMÜ (EÜT L 206, 21.05.1992) ja 79/409/EMÜ (EÜT L 103, 2.04.1979).

Majandusminister ning teede- ja sideminister
peaministri ülesannetes Liina TÕNISSON

Keskkonnaminister Heiki KRANICH

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json