Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 1996. a määruse nr 319 "Justiitsministeeriumi põhimääruse kinnitamine" muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.10.2005
Avaldamismärge:RT I 2005, 56, 445

Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 1996. a määruse nr 319 "Justiitsministeeriumi põhimääruse kinnitamine" muutmine

Vastu võetud 20.10.2005 nr 270

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 42 lõike 1 alusel.

Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 1996. a määrusega nr 319 kinnitatud «Justiitsministeeriumi põhimääruses» (RT I 1997, 1, 7; 2005, 19, 114) tehakse järgmised muudatused:

1) punkt 8, punkti 12 alapunkt 61 ja punkti 18 alapunkt 161 tunnistatakse kehtetuks;

2) punkt 40 loetakse punktiks 401;

3) punkti 401 alapunkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

« 4) oma valdkonnas prokuratuuri ja Justiitsministeeriumi hallatavate riigiasutuste tegevuse koordineerimine ja teenistusliku järelevalve korraldamine;»;

4) punkti 401 alapunkti 5 täiendatakse pärast sõnu «väärteomenetlusõiguse valdkonnas» sõnadega «, korrakaitseõiguse üldpõhimõtete valdkonnas»;

5) punkti 401 täiendatakse alapunktiga 6 järgmises sõnastuses:

« 6) riikliku kriminaalpoliitika kujundamine ja elluviimine Euroopa Liidu ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide valdkonnas.»;

6) punkti 41 alapunktid 7 ja 8 tunnistatakse kehtetuks;

7) punktis 46 asendatakse sõnad «Justiitsministeeriumi Registrikeskuse tegevuse korraldamine ning teenistuslik järelevalve» sõnadega «oma valdkonnas Justiitsministeeriumi hallatavate riigiasutuste tegevuse koordineerimine ja teenistusliku järelevalve korraldamine»;

8) punktis 54 asendatakse sõnad «Kohtute Raamatupidamiskeskuse tegevuse koordineerimine, infosüsteemide arendamine ja käitlemine» sõnadega «oma valdkonnas Justiitsministeeriumi hallatavate riigiasutuste tegevuse koordineerimine ja teenistusliku järelevalve korraldamine».

Peaminister Andrus ANSIP

Justiitsminister Rein LANG

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json