Teksti suurus:

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2002, 34, 205

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 26.03.2002

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 12. aprilli 2002. a otsusega nr 138

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses (RT I 1993, 63, 892; 1999, 42, 497; 79, 730; 2000, 33, 195; 54, 349; 71, õiend; 95, 611; 2001, 50, 288; 75, 454; 2002, 25, 144) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 31 lõiget 2 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

« 21) eesti õppekeelele üleminekuks vajalikud ja võimalikud meetmed muukeelses gümnaasiumis;».

§ 2. Paragrahvi 9 lõige 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (11) Gümnaasiumiastmes on õppekeeleks eesti keel. Munitsipaalkooli gümnaasiumiastmes ja munitsipaalkooli gümnaasiumiastme üksikutes klassides võib õppekeeleks olla ka mis tahes muu keel. Loa muus keeles toimuvaks õppetööks annab Vabariigi Valitsus kohaliku omavalitsuse volikogu taotluse alusel. Vastava ettepaneku kohaliku omavalitsuse volikogule teeb kooli arengukavast lähtudes gümnaasiumi hoolekogu.»

Riigikogu esimees Toomas SAVI

/otsingu_soovitused.json