Teksti suurus:

Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 9 muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2002, 34, 207

Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 9 muutmise seadus

Vastu võetud 28.03.2002

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 12. aprilli 2002. a otsusega nr 140

§ 1. Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse (RT I 1995, 29, 356; 1996, 42, 808; 1999, 93, 833) § 9 lõiked 10 ja 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (10) Volikogu otsus haldusterritoriaalse korralduse või piiride muutmise taotlemise kohta avalikustatakse hiljemalt maavanemale esitamise päeval. Haldusterritoriaalse korralduse muutmisel või territooriumi ühe haldusüksuse koosseisust teise haldusüksuse koosseisu arvamisel esitatakse maavanemale volikogu otsus nõutava dokumentatsiooniga hiljemalt kuus kuud enne kohaliku omavalitsuse volikogu korraliste valimiste päeva.

(11) Maavanem esitab haldusterritoriaalse korralduse või piiride muutmise taotluse koos nõutava dokumentatsiooni ja omapoolse arvamusega Siseministeeriumile ühe kuu jooksul nende laekumisest arvates.»

§ 2. Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json