Teksti suurus:

Alkoholiseaduse rakendamisega seonduvate seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2002, 35, 214

Alkoholiseaduse rakendamisega seonduvate seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 27.03.2002

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 17. aprilli 2002. a otsusega nr 142

I. Tarbijakaitseseaduses (RT I 1994, 2, 13; 1999, 35, 450; 102, 907; 2000, 40, 252; 59, 379; 2001, 50, 283 ja 289; 56, 332; 2002, 18, 97) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 3 punktis 6 asendatakse sõnad «tegutsemisluba (kauplemisluba, teenindusluba)» sõnaga «kauplemisluba».

§ 2. Paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

« (31) Alkohoolse joogi tarbijapakendi märgistusele esitatavad erinõuded sätestatakse alkoholiseaduses (RT I 2002, 3, 7).»

§ 3. Paragrahvi 11:

1) lõike 2 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

2) lõiget 3 täiendatakse uue teise lausega järgmises sõnastuses:

«Vabariigi Valitsus või tema poolt volitatud minister võib kehtestada teatud toote märgistamisel nõutava toote koostise või omaduse määramise meetodid.»

§ 4. Paragrahvi 12:

1) lõike 1 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 7) taotleda tegevusloa (tegevuslitsentsi), kauplemisloa või kauplemisloale märgitud teatud kauba või teenusega kauplemise õiguse äravõtmist ja saada asjaomaselt ametiisikult motiveeritud vastus taotluse läbivaatamise tulemuse kohta;»;

2) täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Käesoleva paragrahvi 1. lõike punktides 1–3 ja 6–11 ning 2. lõikes loetletud õigused laienevad käesoleva seaduse § 10 2. lõikes nimetatud ametiisikule.»

§ 5. Seadust täiendatakse peatükiga III1 järgmises sõnastuses:

«III1. peatükk
KAUPLEMINE KAUPLEMISLOA ALUSEL

§ 141. Üldalused

(1) Seaduses või käesoleva seaduse alusel Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud kauplemist reguleerivas õigusaktis ettenähtud juhul peab kauplemiseks teatud tegutsemiskohas omama kauplemisluba.

(2) Kauplemisluba peab omama ka juhul, kui korraldatakse turul või tänaval müügipileti alusel teostatavat kauplemist.

(3) Kauplemisluba ei pea omama kauplemisel rahvusvahelisel reisijateveol kasutatavas mootor-, vee- või õhusõidukis.

§ 142. Tegutsemiskoht

(1) Tegutsemiskoht on müügikoht, mille juurde võivad kuuluda:
1) tootmis-, hoiu- või muud ruumid;
2) ettevõtte tegevuse hooajaliseks laiendamiseks väljapoole siseruume selle vahetus läheduses eraldatud alal asuvad müügikohad.

(2) Sõltumata müügikohtade arvust, loetakse üheks tegutsemiskohaks:
1) sama kaupleja müügikohad konkreetsel avalikul üritusel;
2) rändkauplus (ühe või mitme valla või linna territooriumil asuvatest müügikohtadest moodustuval kaubandusliku teenindamise marsruudil kulgev kaupade jaemüügiks kohandatud mootorsõiduk);
3) kogu mõtteliselt piiritletud ala, kus sama kaupleja tegeleb kandekaubandusega;
4) kogu mõtteliselt piiritletud ala, kus isik korraldab müügipileti alusel teostatavat kauplemist.

§ 143. Kauplemisloa väljastaja

(1) Kauplemisloa väljastab, muudab või tunnistab kehtetuks seaduses sätestatud alustel ja korras kaupleja tegutsemiskohajärgne valla- või linnavalitsus või linnavalitsuse volitusel linna ametiasutus või linnavalitsuse muu struktuuriüksus oma haldusaktiga.

(2) Kauplemisloa kauplemiseks sõitjateveo teenuse osutamisel kasutatavas mootor-, vee- või õhusõidukis või reisirongi restoranvagunis või rändkaupluses väljastab, muudab või tunnistab kehtetuks seaduses sätestatud alustel ja korras kaupleja asukohajärgne valla- või linnavalitsus või linnavalitsuse volitusel linna ametiasutus või linnavalitsuse muu struktuuriüksus oma haldusaktiga.

(3) Haldusakt käesoleva seaduse tähenduses on valla- või linnavalitsuse korraldus. Käesoleva paragrahvi 1. ja 2. lõikes nimetatud volituse andmisel linna ametiasutusele või linnavalitsuse muule struktuuriüksusele on korralduse andmise õigus linna ametiasutusel või linnavalitsuse muul struktuuriüksusel.

§ 144. Kauplemisloa väljastamiseks esitatavad dokumendid ning menetluse kestus

(1) Kauplemisloa väljastamiseks tuleb esitada vastav taotlus, samuti muu dokument seaduses ettenähtud juhul. Enne taotluse esitamist peab taotleja tasuma riigilõivu.

(2) Kauplemisloa väljastamiseks esitatavas taotluses peavad olema vähemalt:
1) taotleja nimi;
2) taotleja registrikood ja vastava registri nimi;
3) taotleja aadress ja kontaktandmed;
4) taotluse selgelt väljendatud sisu;
5) ettevõtte määratlus, nimi (selle olemasolu korral) ja tegutsemiskoha aadress või käesoleva seaduse § 145 3. lõikes nimetatud teave;
6) soovitud kauplemisaeg (nädalapäevad ja kellaaeg või sõna «ööpäevaringselt»);
7) kaubad või teenused, millega soovitakse kaubelda või millega kauplemist soovitakse korraldada;
8) ettevõtte või selle osa toiduseaduse (RT I 1999, 30, 415; 2002, 13, 81) tähenduses tunnustamise otsuse number, otsuse tegemise kuupäev ja otsuse teinud asutuse nimi – kui ettevõte peab olema tunnustatud;
9) viide tegutsemiskoha kuuluvusele (kas ollakse omanik või rentnik, kusjuures rentnik peab ühtlasi märkima rendileandja nime ja rendilepingu kehtivusaja);
10) ehitise, kus tegutsemiskoht paikneb, kasutusloa number, kasutusloa väljastamise kuupäev ja kasutusloas märgitud kasutusotstarve, mis peab olema kooskõlas vastavas tegutsemiskohas kavandatava tegevusega – kui tegutsemiskoht paikneb ehitises;
11) taotluse esitamise kuupäev ja allkiri;
12) taotluse allkirjastanud isiku nimi, ametinimetus ja kontaktandmed.

(3) Kauplemisloa väljastamiseks esitatavate andmete õigsuse eest vastutab taotleja.

(4) Kauplemisluba väljastatakse või kauplemisloa väljastamisest keeldumise otsus tehakse kauplemisloa väljastamiseks esitatud taotluse laekumise päevast arvates 10 tööpäeva jooksul.

§ 145. Kauplemisloa väljastamine

(1) Kauplemisloa väljastamise otsustamiseks võib kauplemisloa väljastamise taotlemisel esitatud kirjalike või suuliste andmete kohta küsida taotlejalt, samuti riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuselt täpsustavaid andmeid ja kontrollida esitatud andmete õigsust, sealhulgas tegutsemiskohas.

(2) Kauplemisloale kantakse:
1) sõna «kauplemisluba»;
2) kauplemisloa väljastaja nimi;
3) kauplemisloa väljastamise kuupäev ja kehtivusaeg või sõna «tähtajatult»;
4) kauplemisloa number;
5) kauplemisloa omaja nimi;
6) kauplemisloa omaja registrikood ja vastava registri nimi;
7) kauplemisloa omaja aadress;
8) ettevõtte määratlus, nimi (selle olemasolu korral) ja tegutsemiskoha aadress või käesoleva paragrahvi 3. lõikes nimetatud teave;
9) lubatud kauplemisaeg;
10) kaubad või teenused, millega on lubatud kaubelda või millega kauplemist on lubatud korraldada;
11) kauplemisloa väljastaja pädeva ametiisiku nimi, ametinimetus, allkiri ja väljastaja pitsati jäljend;
12) muud andmed õigusaktis ettenähtud juhul.

(3) Kui soovitakse kaubelda avalikul üritusel, märgitakse kauplemisloale tegutsemiskoha aadressi asemel selle avaliku ürituse nimetus, toimumispaik ja kaupleja müügikohtade arv. Kui soovitakse kaubelda rändkaupluses, sõitjateveo teenuse osutamisel kasutatavas vee- või õhusõidukis või reisirongi restoranvagunis, märgitakse kauplemisloale tegutsemiskoha aadressi asemel seda sõidukit identifitseeriv tunnus, rändkaupluse puhul ka müügikohtade asupaigad. Kui soovitakse tegelda kandekaubandusega, märgitakse kauplemisloale tegutsemiskoha aadressi asemel ala, kus kauplejal on lubatud tegutseda.

(4) Kauplemisluba kauplemiseks avalikul üritusel väljastatakse selle avaliku ürituse korraldaja kirjalikul nõusolekul. Kauplemisloa väljastamisel kauplemiseks rändkaupluses, kui müügikohad paiknevad muu kohaliku omavalitsuse territooriumil, kantakse need müügikohad kauplemisloale juhul, kui müügikohtadejärgne valla- või linnavalitsus on selleks andnud oma kirjaliku nõusoleku.

§ 146. Kauplemisloa väljastamisest keeldumine

(1) Kauplemisloa väljastamisest keeldutakse:
1) nõuetekohase taotluse esitamata jätmise või riigilõivu tasumata jätmise korral;
2) käesoleva seaduse § 145 4. lõikes sätestatud kirjaliku nõusoleku esitamata jätmise korral, kui selle esitamine on ette nähtud;
3) valeandmete esitamise korral;
4) kui kaup või teenus, tegutsemiskoht või sealsed tingimused, müügivorm või muu kavandatava tegevusega seonduv on ilmses vastuolus õigusaktis sätestatuga;
5) kui tegutsemine taotluses märgitud tegutsemiskohas või kauplemisajal, samuti kauplemine taotluses märgitud kauba või teenusega võib põhjendatult kahjustada tegutsemiskoha vahetus läheduses elavate inimeste huve;
6) kui taotleja varasem kauplemisluba, mis oli väljastatud kauplemiseks samas tegutsemiskohas, on tunnistatud kehtetuks käesoleva seaduse § 149 2. lõikes sätestatud alustel ja sellekohase otsuse jõustumisest on möödunud vähem kui kuus kuud;
7) muul õigusaktis ettenähtud juhul.

(2) Kauplemisloa väljastamisest keeldumise kohta antud haldusakti ärakiri edastatakse asjakohase taotluse esitanud isikule hiljemalt vastava otsuse tegemise päevale järgneval tööpäeval.

(3) Kauplemisloa väljastamisest keeldumine ei võta taotluse esitanud isikult õigust taotleda  kauplemisluba uuesti.

§ 147. Kauplemisloa kehtivus

(1) Kauplemisluba väljastatakse tähtajatult.

(2) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes sätestatu ei kehti, kui:
1) kauplemisluba väljastatakse kauplemiseks avalikul üritusel, mille puhul ei või kauplemisloa kehtivusaeg ületada avaliku ürituse toimumise aega;
2) kauplemisluba väljastatakse hooajaliseks kauplemiseks, mille puhul ei või kauplemisloa kehtivusaeg ületada ühte hooaega;
3) kauplemisluba väljastatakse kauplemiseks tähtajaliselt renditud pinnal, mille puhul on kauplemisloa kehtivusaeg samane rendilepingu kehtivusajaga.

§ 148. Kauplemisloa muutmine

(1) Kauplemisloa väljastaja muudab kauplemisluba selle omaja taotlusel seoses kauplemisloale kantud andmete muutumisega. Eelöeldu ei laiene juhtumile, kui muutub tegutsemiskoha asupaik, mistõttu tuleb taotleda uue kauplemisloa väljastamist. Kauplemisloa muutmise taotluse täielikust või osalisest rahuldamisest võib kauplemisloa väljastaja õigusaktis sätestatud alustel keelduda. Kauplemisluba muudetakse või kauplemisloa muutmisest keeldumise otsus tehakse kauplemisloa muutmiseks esitatud taotluse laekumise päevast arvates 10 tööpäeva jooksul. Kauplemisloa muutmisest keeldumise kohta antud haldusakti ärakiri edastatakse kauplemisloa omajale hiljemalt vastava otsuse tegemise päevale järgneval tööpäeval. Kauplemisloa muutmisest keeldumine ei võta kauplemisloa omajalt õigust taotleda kauplemisloa muutmist uuesti.

(2) Kauplemisloa väljastaja muudab kauplemisluba, kui tulenevalt õigusaktist või jõustunud kohtuotsusest või -määrusest esineb alus kitsendada kauplemisloa ulatust. Muudetud kauplemisluba kehtib alates kauplemisloa muutmise kohta antud haldusaktis märgitud tähtpäevast. Kauplemisloa muutmise kohta antud haldusakti ärakiri ja muudetud kauplemisluba edastatakse kauplemisloa omajale hiljemalt vastava otsuse tegemise päevale järgneval tööpäeval.

(3) Kauplemisloa muutmise eest riigilõivu ei võeta.

§ 149. Kauplemisloa kehtetuks tunnistamine

(1) Kauplemisloa tunnistab selle väljastaja kehtetuks, kui:
1) seda taotleb kauplemisloa omaja;
2) kauplemisloa kehtetuks tunnistamise alus tuleneb jõustunud kohtuotsusest või -määrusest.

(2) Kauplemisloa võib selle väljastaja tunnistada kehtetuks:
1) kui kauplemisloa taotlemisel on esitatud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
2) kui maksuseadust on oluliselt või korduvalt rikutud seonduvalt kauplemisega või kauplemise korraldamisega antud tegutsemiskohas;
3) kui kauplemise nõudeid või kauplemise korraldamise nõudeid on oluliselt või korduvalt rikutud;
4) kui on kaubeldud kauba või teenusega, millega võib kaubelda vaid kauplemisloal sellekohase märke olemasolu korral, kui vastavat õigust ei ole antud või see on tunnistatud kehtetuks;
5) kui kauplemisloa omaja ei ole kauplemisloale märgitud tegutsemiskohas tegutsenud järjepanu 45 või enam päeva, välja arvatud juhul, kui kauplemisloa väljastajat on kauplemise ajutisest katkestamisest enamaks kui 45 päevaks kirjalikult teavitatud;
6) muul õigusaktis ettenähtud juhul.

(3) Kauplemisloa kehtetuks tunnistamist käesoleva paragrahvi 2. lõike punktides 1–3 sätestatud alustel ei kohaldata, kui tulenevalt käesoleva seaduse § 1410 1. lõikes sätestatust on võimalik piirduda teatud kauba või teenusega kauplemise õiguse kehtetuks tunnistamisega.

(4) Kauplemisloa kehtetuks tunnistamine jõustub selle kohta antud haldusaktis märgitud tähtpäeval.

(5) Ärakiri haldusaktist, millega kauplemisluba tunnistati kehtetuks, edastatakse viivitamatult isikule, kelle õiguse suhtes otsus tehti.

§ 1410. Teatud kauba või teenusega kauplemise õigust andev või teatud kauba või teenusega kauplemist keelav märge kauplemisloal

(1) Seadusega võib kehtestada, et teatud kauba või teenusega kauplemine on lubatud vaid juhul, kui kauplemisloal on sellekohane märge, ja ühtlasi sätestada vastava õiguse peatamise või kehtetuks tunnistamise alused.

(2) Seadusega võib kehtestada, et teatud kauba või teenusega kauplemise keelamise kohta tehakse kauplemisloale sellekohane märge.»

§ 6. Paragrahvi 17:

1) lõike 1 punktist 1 jäetakse välja sõna «riiklikku» ja sama lõike punktis 2 asendatakse arv «10 000» arvuga «20 000»;

2) lõikes 2 asendatakse arv «10 000» arvuga «20 000».

§ 7. Paragrahvi 18:

1) lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu «vastavalt käesoleva seaduse § 11 2. lõikes sätestatule» sõnadega «, samuti käesoleva seaduse § 10 2. lõikes nimetatud ametiisikul»;

2) lõiget 11 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

« 4) käesoleva seaduse § 10 2. lõikes nimetatud ametiisikul.»

§ 8. Paragrahvi 19 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Käesoleva seaduse alusel määratud rahatrahv laekub riigieelarvesse, välja arvatud käesoleva paragrahvi 2. lõikes nimetatud juhul.

(2) Kui käesoleva seaduse alusel on rahatrahvi määranud kas käesoleva seaduse § 10 2. lõikes nimetatud ametiisik või lähtuvalt selle ametiisiku koostatud protokollist maa- või linnakohtu kohtunik, laekub rahatrahv õiguserikkumise koha järgse omavalitsuse eelarvesse.»

II. § 9. Äriseadustiku (RT I 1995, 26–28, 355; 1998, 91–93, 1500; 1999, 10, 155; 23, 355; 24, 360; 57, 596; 102, 907; 2000, 29, 172; 49, 303; 55, 365; 57, 373; 2001, 34, 185; 56, 332 ja 336; 89, 532; 93, 565; 2002, 3, 6) paragrahvi 521 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

III. Riigilõivuseaduses (RT I 1997, 80, 1344; 2001, 55, 331; 56, 332; 64, 367; 65, 377; 85, 512; 88, 531; 91, 543; 93, 565; 2002, 1, 1; 18, 97; 23, 131; 24, 135; 27, 151 ja 153; 30, 178) tehakse järgmised muudatused:

§ 10. Paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Kauplemisloa väljastamise eest võetav riigilõiv laekub valla- või linnaeelarvesse.»

§ 11. Paragrahvi 183 lõiked 32, 33 ja 310 tunnistatakse kehtetuks.

§ 12. Seadust täiendatakse §-ga 1978 järgmises sõnastuses:

« § 1978. Kauplemisloa väljastamine

Kauplemisloa väljastamise eest tasutakse riigilõivu 200 krooni.»

IV. § 13. Seaduse rakendamine

(1) Käesolev seadus jõustub 2002. aasta 1. juunil, välja arvatud §-d 2 ja 11, mis jõustuvad samaaegselt alkoholiseadusega.

(2) Enne käesoleva seaduse jõustumist tähtajaliselt väljastatud tegutsemisluba (kauplemisluba, teenindusluba) kehtib sellel märgitud tähtpäevani.

(3) Enne käesoleva seaduse jõustumist tähtajatult väljastatud tegutsemisluba (kauplemisluba, teenindusluba) kehtib 2003. aasta 1. juunini.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json