Teksti suurus:

Kindlustustegevuse seaduse ja liikluskindlustuse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2002, 35, 215

Kindlustustegevuse seaduse ja liikluskindlustuse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 27.03.2002

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 17. aprilli 2002. a otsusega nr 143

I. Kindlustustegevuse seaduses (RT I 2000, 53, 343; 2001, 43, 238; 48, 268; 59, 359; 87, 529; 93, 565) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvid 6 ja 7 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« § 6. Kohustuslik kindlustus

(1) Kohustuslik kindlustus on isiku seadusega sätestatud kohustus sõlmida kindlustusleping.

(2) Kohustusliku kindlustuse kehtestamisel sätestatakse kindlustuslepingu sõlmimiseks kohustatud isik, kindlustatud isik, kindlustussumma ja kindlustusjuhtum.

(3) Kohustusliku kindlustuslepingu kindlustussumma ei muutu seoses lepingu kehtimise ajal teostatud hüvitamisega.

(4) Kohustuslikus kindlustuslepingus kindlustusvõtja omavastutuse kohaldamise korral peab kindlustusandja teostama hüvitamise täies mahus ning kindlustusvõtja tasub kindlustusandjale omavastutuse summa. Omavastutust ei kohaldata, kui kindlustatud isik ning kindlustusvõtja on üks ja seesama isik.

(5) Kohustusliku kindlustuse sätestamisel arvestatakse kindlustatud isikute huvide võrdset kaitset.

(6) Kohustusliku kindlustuslepingu tingimuste suhtes kohaldatakse seadust, millega kohustuslik kindlustus kehtestati, ja teisi seadusi niivõrd, kuivõrd seadusest, millega kohustuslik kindlustus kehtestati, ei tulene teisiti.

§ 7. Sundkindlustus

(1) Sundkindlustus on isiku seadusega sätestatud kohustus tasuda makset või maksu, kui vastav hüvitamise kohustus on pandud riigile või muule isikule.

(2) Käesolevat seadust sundkindlustusele ei kohaldata.»

§ 2. Paragrahvi 25 preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Finantsinspektsioonil on õigus ettekirjutusega nõuda kindlustusandja juhatuse või nõukogu liikme või filiaali juhataja tagasikutsumist, kui:».

§ 3. Paragrahv 66 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 66. Kindlustusvahendajad

(1) Kindlustusvahendajad on kindlustusmaaklerid ja kindlustusagendid.

(2) Kindlustusandja võib kasutada ainult selliste kindlustusvahendajate teenust, kellel on õigus kindlustusvahenduseks käesoleva seaduse alusel.

(3) Kindlustusmaakleri ärinimes peab sisalduma sõna «kindlustusmaakler». Sõna «kindlustusmaakler», selle tuletisi või võõrkeelseid vasteid võib oma ärinimes kasutada vaid kindlustusmaakler. Käesoleva lõike teises lauses sätestatu ei laiene mittetulundusühingutele.

(4) Kui kindlustuslepingute vahendamine on kindlustusagendi kõrvaltegevus, ei kohaldata tema ärinime suhtes käesoleva seaduse § 3 lõiget 1.

(5) Kindlustusmaaklerite ja tema esindajate ning elukindlustuslepinguid vahendavate füüsilisest isikust kindlustusagentide ja elukindlustuslepinguid vahendavate juriidilisest isikust kindlustusagentide esindajate kohta peab Finantsinspektsioon rahandusministri kehtestatud korras kindlustusvahendajate nimekirja (edaspidi nimekiri).

(6) Kindlustusvahendaja peab Finantsinspektsioonile esitama aruandeid rahandusministri kehtestatud vormis ja tähtaegadel.»

§ 4. Paragrahv 67 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 67. Kindlustusmaakler

(1) Kindlustusmaakler viib omavahel kokku kindlustusandja ja kindlustuslepingut sõlmida sooviva isiku, samuti kindlustusandja ja edasikindlustusandja. Kindlustusmaakler tegutseb kindlustusvõtja huvides. Kindlustusmaaklerina võib tegutseda vaid käesolevas seaduses sätestatud nõuetele vastav äriühing.

(2) Kindlustusmaakleri minimaalne osa- või aktsiakapital peab olema 500 000 krooni. Kui kindlustusmaakler kogub kindlustusvõtjatelt kindlustusmakseid, peab minimaalne osa- või aktsiakapital olema 1 000 000 krooni.

(3) Kindlustusmaakleri juhatuse liikmel peab olema akadeemiline kõrgharidus või sellega võrdsustatud haridus, kindlustuse või muu finantsteenuse alase töö kogemus ning laitmatu eri- ja ärialane reputatsioon. Kindlustusmaakleri juhatuse liikmeks ei tohi olla:
1) isik, kelle tegevus on kaasa toonud äriühingu pankroti või äriühingule antud tegevusloa lõpetamise või kehtetuks tunnistamise riigi- või järelevalveasutuse algatusel;
2) isik, kellel on ärikeeld või kelle varasem tegevus viimase viie aasta jooksul äriühingu juhina on näidanud tema suutmatust korraldada äriühingu juhtimist selliselt, et äriühingu aktsionäride, osanike, liikmete, võlausaldajate ja klientide huvid oleksid piisavalt kaitstud.

(4) Kindlustusmaakleri juhatuse liige ei või olla kindlustusmaakleri nõukogu liige, sisekontrolli töötaja, pankrotivõlgnik või viimase juhatuse või nõukogu liige.

(5) Kindlustusmaakleril peab olema käesolevas seaduses sätestatud tingimustele vastav kehtiv vastutuskindlustuse leping.

(6) Kindlustusmaakler peab teavitama klienti kindlustusandjast, kelles ta omab olulist osalust, samuti kindlustusandjast või kindlustusandja emaettevõtjast, kes otseselt või kaudselt omab kümne või enama protsendi ulatuses tema aktsiaid, osasid või aktsiate või osadega määratud hääli või muud õigust, mis annab samasuguse võimaluse mõjutada kindlustusmaakleri juhtimist.

(7) Kindlustusmaakler võib tegelda ainult kindlustusmaakleri tegevusega ja Finantsinspektsiooni loal ka muu tegevusega ning käesoleva seaduse § 671 lõikes 3 sätestatud kindlustusalase väljaõppe korraldamisega.

(8) Kindlustusmaakler peab:
1) välja selgitama kliendi kindlustushuvi;
2) teavitama klienti kindlustuslepingu võimalikest variantidest;
3) teavitama klienti enne kindlustuslepingu sõlmimist kindlustuslepingu tingimustest, sealhulgas kindlustusmaksetest ning lepinguga seotud piirangutest ja välistustest;
4) teavitama klienti hüvitamise põhimõtetest kindlustusjuhtumi toimumisel, sealhulgas sellest, millisele kohtule võib kindlustuslepingu alusel esitada kindlustushüvitise nõude;
5) soovitama kliendile kindlustuslepingut, mis vastab tema kindlustushuvile;
6) konsulteerima klienti muudes kindlustusega seotud küsimustes.

(9) Kindlustusmaakler tohib vahendada vaid sellise kindlustusandja kindlustuslepingu sõlmimist, kellel on õigus kindlustustegevuseks Eestis. Samuti tohib kindlustusmaakler vahendada Euroopa Majanduspiirkonna ja Euroopa Vabakaubandusühenduse liikmesriigi pädeva organi poolt antud tegevusloa alusel tegutseva kindlustusandja kindlustuslepingu sõlmimist, välja arvatud sellise kindlustuslepingu sõlmimist, mille kindlustusandja peab Eesti seaduse kohaselt olema kohustusliku kindlustuse garantiifondi liige.»

§ 5. Seadust täiendatakse §-dega 671 ja 672 järgmises sõnastuses:

« § 671. Kindlustusmaakleri esindaja

(1) Kindlustusmaakleri esindaja on füüsiline isik, kes kindlustusmaakleri nimel ja tema volitatud esindajana teeb kindlustusvõtjaga tehinguid. Kindlustusmaakleri esindaja peab esitama kliendile käesoleva seaduse § 68 lõikes 2 nimetatud tunnistuse.

(2) Kindlustusmaakleri esindajal peab olema töökogemus kindlustuse või muu finantsteenuse valdkonnas, laitmatu reputatsioon ning kindlustusalane väljaõpe.

(3) Kindlustusalase väljaõppena käsitatakse õppeasutuse, kindlustusandja, kindlustusmaakleri või muu pädeva isiku korraldatud tööalast koolitust täiskasvanute koolituse seaduse (RT I 1993, 74, 1054; 1998, 71, 1200; 1999, 10, 150; 60, 617) tähenduses. Väljaõpet tõendab koolituse korraldaja poolt koolituse edukalt läbinud füüsilisele isikule antud nimeline dokument, kus on muuhulgas näidatud koolituse aeg.

(4) Kindlustusmaakler tagab oma esindajale kindlustusalase väljaõppe vähemalt iga 12 kuu järel.

§ 672. Kindlustusmaakleri vastutuskindlustusleping

Tekitatud kahju hüvitamise tagamiseks peab kindlustusmaakler sõlmima kohustusliku vastutuskindlustuslepingu järgmistel tingimustel:
1) kindlustusjuhtum on kindlustusmaakleri või kindlustusmaakleri esindaja tegevusega seoses oma kliendile, välja arvatud kindlustusandjale, otsese varalise kahju tekitamine. Kutsekohustuse tahtlikust rikkumisest tekkivat vastutust kindlustama ei pea;
2) kindlustussumma ühe kindlustusjuhtumi kohta on vähemalt 3 000 000 krooni.»

§ 6. Paragrahvid 68–70 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 68. Kindlustusmaakleri ja tema esindaja nimekirja kandmine

(1) Kindlustusmaakler ja tema esindaja peavad olema kantud nimekirja.

(2) Finantsinspektsioon väljastab nimekirja kantud kindlustusmaaklerile ja kindlustusmaakleri esindajale tunnistuse nimekirja kandmise kohta. Nimekiri avaldatakse Finantsinspektsiooni veebilehel.

(3) Kindlustusmaakleri ja tema esindaja nimekirja kandmiseks esitab kindlustusmaakler Finantsinspektsioonile:
1) avalduse;
2) oma põhikirja;
3) äriregistri registrikaardi ärakirja;
4) andmed aktsionäride või osanike kohta: juriidilise isiku kohta ärinime ja registrikoodi ning füüsilise isiku kohta ees- ja perekonnanime ning isikukoodi;
5) andmed kindlustusandja kohta, kelles ta omab olulist osalust: kindlustusandja ärinime ning osaluse suuruse;
6) käesoleva lõike punktis 10 nimetatud andmed kindlustusmaakleri juhatuse liikme kohta ja kinnituse selle kohta, et puuduvad käesolevas seaduses sätestatud asjaolud, mis välistavad tema juhatuse liikmeks olemise õiguse;
7) käesolevas seaduses sätestatud tingimustel sõlmitud kehtiva kindlustusmaakleri vastutuskindlustuslepingu ärakirja;
8) dokumendi, mis tõendab füüsilise isiku õigust esindada kindlustusmaaklerit;
9) dokumendi, mis tõendab füüsilise isiku kindlustusalast väljaõpet;
10) andmed füüsilise isiku kohta, mis sisaldavad ees- ja perekonnanime, isikukoodi või selle puudumise korral sünniaega ning olemasolu korral telefoninumbrit või elektroonilise posti aadressi, hariduse kirjeldust ning viimase viie aasta töö- ja ametikohtade täielikku loetelu. Andmete õigsust kinnitab füüsiline isik oma allkirjaga;
11) kviitungi riigilõivu tasumise kohta.

(4) Kindlustusmaakleri poolt nimekirja täiendava kande tegemiseks või olemasoleva kande muutmiseks avalduse esitamisel riigilõivu ei tasuta.

(5) Kindlustusmaakleri esindaja lisamiseks nimekirja esitab kindlustusmaakler Finantsinspektsioonile käesoleva paragrahvi lõike 3 punktides 8–10 nimetatud dokumendid ja andmed.

(6) Kindlustusmaaklerit ei kanta nimekirja või ta kustutatakse nimekirjast, kui:
1) ta rikub käesoleva seaduse § 67 lõikes 7 sätestatut;
2) tema juhatuse liige ei vasta käesolevas seaduses sätestatud nõuetele;
3) tema osa- või aktsiakapital ei vasta käesolevas seaduses sätestatud nõuetele;
4) tal puudub kehtiv ja käesoleva seaduse tingimustele vastav vastutuskindlustusleping;
5) ta rikub käesolevat seadust või kindlustusvõtjate või kindlustatute huvid ei ole piisavalt kaitstud.

(7) Kindlustusmaakleri esindajat ei kanta nimekirja või ta kustutatakse nimekirjast, kui:
1) ta ei vasta käesolevas seaduses sätestatud nõuetele;
2) ta on rikkunud käesolevat seadust;
3) tal ei ole nõutavat väljaõpet;
4) tema kustutamist nimekirjast on taotlenud kindlustusmaakler.

(8) Kindlustusmaakler ja tema esindaja kustutatakse nimekirjast kindlustusmaakleri lõppemise korral.

(9) Kindlustusmaakler on kohustatud teavitama Finantsinspektsiooni kõigist käesoleva seaduse alusel Finantsinspektsioonile esitatud andmete muutumisest kümne tööpäeva jooksul.

§ 69. Kindlustusagent

(1) Kindlustusagent esindab püsivalt kindlustusandjat kindlustuslepingu sõlmimisel sellekohase volituse alusel.

(2) Kindlustusagendi juhatuse liige peab vastama käesoleva seaduse § 67 lõikes 3 sätestatud tingimustele ning ta ei tohi olla kindlustusagendi nõukogu liige, sisekontrolli töötaja, pankrotivõlgnik või viimase juhatuse või nõukogu liige.

(3) Kui kindlustuslepingute vahendamine on kindlustusagendi kõrvaltegevus, ei kohaldata tema juhatuse liikmele käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud tingimusi.

(4) Kindlustusagent peab teavitama klienti:
1) kindlustusandjatest, keda tal on õigus esindada, ning iga kindlustusandja vahendatavate lepingute liikidest;
2) kindlustuslepingu võimalikest variantidest;
3) enne kindlustuslepingu sõlmimist kindlustuslepingu tingimustest, sealhulgas kindlustusmaksetest, ning lepinguga seotud piirangutest ja välistustest;
4) hüvitamise korrast kindlustusjuhtumi toimumisel.

(5) Juriidilisest isikust kindlustusagent peab teavitama klienti kindlustusandjast, kelles ta omab olulist osalust, samuti kindlustusandjast või kindlustusandja emaettevõtjast, kes otseselt või kaudselt omab kümne või enama protsendi ulatuses tema aktsiaid, osasid või aktsiate või osadega määratud hääli või muud õigust, mis annab samasuguse võimaluse mõjutada juriidilisest isikust kindlustusagendi juhtimist.

(6) Nimekirja kantud kindlustusagent ja kindlustusagendi esindaja peab esitama kliendile käesoleva seaduse § 70 lõikes 2 nimetatud tunnistuse.

(7) Kindlustusagent tohib vahendada vaid nende kindlustusandjate kindlustuslepingute sõlmimist, kellel on õigus kindlustustegevuseks Eestis.

(8) Füüsilisest isikust kindlustusagent ja juriidilisest isikust kindlustusagendi, kelle põhitegevus on kindlustuslepingute vahendamine, füüsilisest isikust esindaja peavad vastama käesoleva seaduse § 671 lõikes 2 sätestatud nõuetele.

(9) Käesoleva paragrahvi lõikes 8 sätestatud füüsiline isik on kohustatud läbima kindlustusalase väljaõppe vähemalt iga 12 kuu järel.

(10) Kui kindlustuslepingute vahendamine on juriidilisest isikust kindlustusagendi kõrvaltegevus, siis peab teda esindav füüsiline isik, kes otseselt vahendab kindlustuslepingu sõlmimist, omama kindlustusalast väljaõpet. Väljaõppe on kohustatud tagama kindlustusandja, kelle volituse alusel kindlustusagent tegutseb.

(11) Kindlustusandja töötajat ega juhtorgani liiget ei käsitata käesoleva seaduse tähenduses kindlustusagendina.

§ 70. Kindlustusagendi nimekirja kandmine

(1) Elukindlustuslepinguid vahendav füüsilisest isikust kindlustusagent, samuti elukindlustuslepinguid vahendav juriidilisest isikust kindlustusagenti (edaspidi käesolevas paragrahvis juriidilisest isikust kindlustusagent) esindav füüsiline isik peab olema kantud nimekirja.

(2) Finantsinspektsioon väljastab nimekirja kantud kindlustusagendile ja kindlustusagendi esindajale tunnistuse nimekirja kandmise kohta. Nimekiri avaldatakse Finantsinspektsiooni veebilehel.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isikute nimekirja kandmiseks esitavad vastavalt kindlustusandja või juriidilisest isikust kindlustusagent Finantsinspektsioonile:
1) avalduse;
2) dokumendi, mis tõendab füüsilise isiku õigust esindada kindlustusandjat või juriidilisest isikust kindlustusagenti;
3) dokumendi, mis tõendab füüsilise isiku kindlustusalast väljaõpet;
4) andmed füüsilise isiku kohta, mis sisaldavad tema ees- ja perekonnanime, isikukoodi või selle puudumisel sünniaega, isiku elukoha aadressi ning olemasolu korral telefoninumbrit ja elektroonilise posti aadressi, hariduse kirjeldust ning viimase viie aasta töö- ja ametikohtade täielikku loetelu. Andmete õigsust kinnitab füüsiline isik oma allkirjaga;
5) ärakirja juriidilisest isikust kindlustusagendi äriregistri registrikaardist;
6) andmed juriidilisest isikust kindlustusagendi aktsionäride või osanike kohta: juriidilise isiku kohta ärinime ja registrikoodi ning füüsilise isiku kohta ees- ja perekonnanime ning isikukoodi;
7) andmed kindlustusandja kohta, kelles juriidilisest isikust kindlustusagent omab olulist osalust: kindlustusandja ärinime ning osaluse suuruse;
8) käesoleva lõike punktis 4 nimetatud andmed juriidilisest isikust kindlustusagendi juhatuse liikme kohta ja kinnituse selle kohta, et puuduvad käesolevas seaduses sätestatud asjaolud, mis välistavad tema õiguse olla juhatuse liige;
9) kviitungi riigilõivu tasumise kohta.

(4) Kindlustusandja või juriidilisest isikust kindlustusagendi poolt nimekirja täiendava kande tegemiseks või olemasoleva kande muutmiseks avalduse esitamisel riigilõivu ei tasuta.

(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isikut ei kanta nimekirja või ta kustutatakse nimekirjast, kui:
1) ta ei vasta käesolevas seaduses sätestatud nõuetele;
2) ta on rikkunud käesolevat seadust;
3) tal ei ole nõutavat väljaõpet;
4) tema kustutamist nimekirjast on taotlenud kindlustusandja või juriidilisest isikust kindlustusagent.

(6) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isik kustutatakse nimekirjast käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 1 nimetatud avalduse teinud kindlustusandja või juriidilisest isikust kindlustusagendi lõppemise korral.

(7) Kindlustusandja või juriidilisest isikust kindlustusagent on kohustatud teavitama Finantsinspektsiooni kõikide käesoleva seaduse alusel Finantsinspektsioonile esitatud andmete muutumisest kümne tööpäeva jooksul.»

§ 7. Paragrahvi 71 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kindlustusvõtja poolt kindlustusagendile tasutud kindlustusmaksed loetakse tasutuks ja nad kuuluvad kindlustusandjale. Kindlustusandja poolt kindlustusagendile antud kindlustushüvitis loetakse kliendile tasutuks, alates raha kättesaamisest kliendi poolt.»

§ 8. Paragrahvi 75 lõikes 10 asendatakse sõna «peadirektori» sõnaga «juhatuse».

§ 9. Paragrahvi 86 tekstist jäetakse välja sõna «tema».

II. Liikluskindlustuse seaduses (RT I 2001, 43, 238) tehakse järgmised muudatused:

§ 10. Kogu seaduse tekstis asendatakse sõna «Kindlustusinspektsioon» sõnaga «Finantsinspektsioon» vastavas käändes.

§ 11. Paragrahvi 67 lõikes 2 asendatakse sõnad «2002. aasta 1. märtsiks» sõnadega «2004. aasta 1. märtsiks».

III. Seaduse jõustumine

§ 12. Käesolev seadus jõustub 2002. aasta 1. juunil, välja arvatud §-d 1, 2, 10 ja 11, mis jõustuvad Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

/otsingu_soovitused.json