Teksti suurus:

Eesti väärtpaberite keskregistri pidaja valimise kord ja registripidamiseks sõlmitava lepingu tingimused

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.07.2017
Avaldamismärge:RT I 2002, 37, 227

Eesti väärtpaberite keskregistri pidaja valimise kord ja registripidamiseks sõlmitava lepingu tingimused

30.08.2013 13:53
Veaparandus - Muudetud Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 4 alusel teksti liik algtekst-terviktekstiks kuna määrust ei ole muudetud ega kehtetuks tunnistatud ning on hetkel kehtiv.

Vastu võetud 23.04.2002 nr 133

Määrus kehtestatakse «Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse» (RT I 2000, 57, 373; 2001, 48, 268; 79, 480; 89, 532; 93, 565; 2002, 23, 131) § 25 lõike 1 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Käesolevas määruses sätestatakse Eesti väärtpaberite keskregistri pidajaks (edaspidi registripidaja) kandideerimisel esitatavate andmete ja dokumentide loetelu, registripidaja valimise kriteeriumid, registripidaja valimise ja määramise kord ning registripidajaga registripidamiseks sõlmitava lepingu (edaspidi leping) tingimused.

§ 2. Registripidaja valimiseks konkursi korraldamine

(1) Rahandusministri poolt Vabariigi Valitsusele esitatav registripidaja kandidaat valitakse avaliku konkursi alusel.

(2) Avaliku konkursi registripidaja kandidaadi kohale (edaspidi konkurss) kuulutab ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded välja rahandusminister hiljemalt üks aasta enne kehtiva lepingu lõppemist registripidajaga või viivitamata pärast «Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse» (edaspidi seadus) § 25 lõikes 2 nimetatud lepingu ennetähtaegse lõpetamise otsuse tegemist Vabariigi Valitsuse poolt.

(3) Konkursi väljakuulutamise teates peavad sisalduma vähemalt järgmised andmed:
1) viide konkursi väljakuulutamise aluseks olevatele õigusaktidele;
2) konkursi korraldaja nimi, aadress ja kontaktandmed;
3) paragrahvis 3 nimetatud taotluse esitamise tähtaeg, mis ei või olla lühem kui 30 kalendripäeva, alates konkursi väljakuulutamisele järgnevast päevast.

(4) Konkursi korraldaja on Rahandusministeerium või Finantsinspektsioon (edaspidi korraldaja), kui Rahandusministeerium on temaga sõlminud vastava lepingu.

§ 3. Taotluse esitamine

(1) Isik, kes soovib konkursil osaleda (edaspidi taotleja), esitab korraldajale sellekohase kirjaliku avalduse ning §-s 4 nimetatud andmed ja dokumendid (edaspidi taotlus).

(2) Avalduses märgitakse:
1) taotleja ärinimi;
2) taotleja registrikood, aadress ja sidevahendite andmed;
3) andmed kontaktisiku(te) kohta.

(3) Avaldus peab sisaldama kinnitust esitatud andmete õigsuse ja täielikkuse kohta.

(4) Avaldusele kirjutab alla taotleja juhatuse liige või juhatuse liikmed.

§ 4. Kandideerimisel esitatavad dokumendid ja andmed

(1) Avaldusele lisatakse järgmised dokumendid ja andmed:
1) äriregistri väljavõte B-kaardist või dokumendi väljaandja poolt kinnitatud välisriigi vastava registri väljavõte või registreerimistunnistuse ärakiri;
2) taotleja põhikiri;
3) taotleja aktsionäride nimekiri koos andmetega nende osaluse suuruse kohta taotleja aktsiakapitalis ja häälte arvus;
4) andmed taotleja juhatuse või seda asendava organi liikmete hariduse ja ametialase kvalifikatsiooni, viimase viie aasta töökogemuse ning ettevõtluses osalemise kohta;
5) taotleja nõukogu või seda asendava organi liikmete andmed (nimi, isikukood, elukoht);
6) andmed äriühingute kohta, milles taotleja või selle juhatuse liikme osalus on 10 protsenti või suurem, kusjuures nimetatud andmed peavad sisaldama aktsia- või osakapitali suurust, tegevusalade loetelu ning eelnimetatud isikute osaluse suurust;
7) taotleja kolme aasta äriplaan, mis peab sisaldama vähemalt kavandatavate tegevuste, organisatsioonilise ülesehituse, registripidamisel rakendatavate infotehnoloogiliste lahenduste ja muude tehniliste vahendite ning majandusnäitajate kirjeldust;
8) taotleja kolme viimase majandusaasta aruanded koos audiitori järeldusotsustega. Kui taotleja on tegutsenud lühemat aega, esitatakse tema tegutsemisperioodi majandusaastate aruanded koos audiitori järeldusotsustega. Kui taotleja kuulub kontserni koosseisu, esitatakse aruanded konsolideeritud kujul kontserni emaettevõtja kohta;
9) taotleja bilanss ja kasumiaruanne avalduse esitamisele eelnenud kvartali viimase päeva seisuga;
10) taotleja tegevuse kirjeldus, mis peab muu hulgas sisaldama juhatuse liikmete ülesannete kirjeldust, ülevaadet taotleja senisest tegevusest ja kogemusest registrite pidamisel ning väärtpaberite ja nende omanike üle arvestuse pidamisel, samuti andmeid taotlejale väljaantud tegevuslubade (sh varem väljaantud ning taotluse esitamise hetkeks kehtivuse kaotanud või tühistatud tegevuslubade) ja tegevuslubade andmisest keeldumiste kohta;
11) taotleja töötajate tegevust reguleerivad sise-eeskirjad ja protseduurireeglid;
12) kontserni koosseisu kuuluva taotleja puhul ülevaade kontserni kohta vastavalt lõikele 2;
13) seaduse § 28 lõikes 2 nimetatud registripidajas olulise osaluse omamise loa vajalikkuse korral koopia Finantsinspektsioonile esitatud vastavasisulisest loa taotlusest;
14) seaduse § 24 lõikes 2 nimetatud registripidaja tegevusala loa vajalikkuse korral koopia Finantsinspektsioonile esitatud vastavasisulisest loa taotlusest;
15) välisriigi krediidiasutusest, kindlustusandjast, fondivalitsejast või väärtpaberituru kutselisest osalisest taotleja korral asukohariigi järelevalveasutuse kirjalik kinnitus takistuste puudumise kohta registripidajana tegutsemisele;
16) registritoimingute finantseerimiseks kavandatava hinnakirja projekt koos vastava analüüsiga;
17) seaduse § 52 lõikes 2 nimetatud kindlustuslepingu tingimused;
18) registriandmete töötlemiseks kehtestatavad andmetöötluse reeglid;
19) rahandusministriga registripidamiseks sõlmitava lepingu projekt;
20) Maksuameti õiend maksuvõlgnevuste puudumise kohta.

(2) Kontserni koosseisu kuuluva taotleja ülevaade kontserni kohta peab sisaldama vähemalt järgmist teavet:
1) kontserni struktuuri kirjeldus koos andmetega sinna kuuluvate äriühingute osaluse suuruse kohta ja andmetega kõigi «Konkurentsiseaduse» (RT I 2001, 56, 332; 93, 565) § 2 lõikes 4 sätestatud valitseva mõju kaudu kontserniga seotud ettevõtjate kohta;
2) andmed kontserni emaettevõtjale väljastatud tegevuslubade (sh varem väljaantud ning taotluse esitamise hetkeks kehtivuse kaotanud või tühistatud tegevuslubade) ja tegevuslubade andmisest keeldumiste kohta.

(3) Rahandusministeerium tagab §-s 4 ja § 5 lõikes 1 nimetatud andmete ja dokumentide säilitamise ja hävitamise vastavalt õigusaktides sätestatule.

§ 5. Taotluste läbivaatamine

(1) Kui taotleja ei ole esitanud kõiki §-s 4 nimetatud andmeid ja dokumente või need ei ole täielikud või nõuetekohaselt vormistatud või kui nende põhjal ei ole võimalik veenduda, kas taotlejal on registripidamiseks piisavad võimalused ja ta vastab õigusaktides ja käesolevas määruses registripidajale kehtestatud nõuetele, võib korraldaja nõuda taotluses esinevate puuduste kõrvaldamist või täiendavate andmete ja dokumentide esitamist.

(2) Lõikes 1 nimetatud andmed ja dokumendid esitab taotleja korraldaja poolt määratud tähtaja jooksul, mis ei või olla pikem kui kümme tööpäeva vastava otsuse tegemisest. Taotluste läbivaatamisel võetakse arvesse ainult tähtaegselt laekunud täiendavad andmed ja dokumendid.

(3) Taotleja poolt esitatud andmete kontrollimiseks võib intervjueerida taotleja esindajaid ning kokkuleppel taotlejaga teostada taotleja juures kontrolli esitatud andmete, nende õigsuse ja tegelikkusele vastavuse kohta.

§ 6. Registripidaja valimise kriteeriumid

Registripidaja kandidaadi valimisel hinnatakse taotleja vastavust õigusaktides sätestatud nõuetele ja järgmistele kriteeriumidele:
1) taotleja kindlat ja usaldusväärset toimimist võimaldavate tingimuste, sealhulgas finantsseisund, organisatsiooniline ülesehitus, sise-eeskirjad ja protseduurireeglid, olemasolu;
2) registripidamiseks vajaliku infotehnoloogilise riist- ja tarkvara olemasolu;
3) väärtpaberite ja nende omanike üle arvestuse pidamise kogemuse olemasolu;
4) automatiseeritud andmetöötlusega registripidamise kogemuse olemasolu;
5) taotleja võimelisus korraldada registripidamiseks ja registriandmete töötlemiseks vajalikku väljaõpet;
6) andmekaitse korraldamiseks vajalike teadmiste ning võimaluste olemasolu;
7) taotleja võimelisus rakendada töötajaid, kes tunnevad kõrgtasemel infotehnoloogiat ja registripidamist reguleerivaid õigusakte;
8) maksuvõlgnevuste ja muude registripidamist takistada võivate varaliste kohustuste puudumine.

§ 7. Otsuse tegemine registripidaja määramiseks

(1) Korraldaja esitab rahandusministrile põhjendatud ettepaneku uue registripidaja määramiseks või tegutseva registripidajaga lepingu pikendamiseks kahe kuu jooksul pärast kõigi vajalike andmete ja dokumentide laekumist, kuid mitte hiljem kui kuus kuud pärast § 2 lõike 3 punktis 3 nimetatud tähtaega.

(2) Rahandusminister esitab kolme nädala jooksul pärast korraldaja-poolse ettepaneku saamist Vabariigi Valitsusele korralduse eelnõu uue registripidaja määramiseks või tegutseva registripidajaga lepingu pikendamiseks.

§ 8. Registripidaja määramise erisused

(1) Kui § 2 lõike 3 punktis 3 nimetatud tähtajaks ei laekunud ühtegi nõuetekohast taotlust, otsustab rahandusminister mitte hiljem kui neli kuud enne tegutseva registripidajaga lepingu lõppemist:
1) uue konkursi väljakuulutamise või
2) läbirääkimiste alustamise tegutseva registripidajaga lepingu pikendamiseks või
3) Vabariigi Valitsusele ettepaneku tegemise registripidamise üleandmiseks vastavale asutusele, võttes arvesse §-s 6 nimetatud registripidaja valikukriteeriume ja registripidajale õigusaktidega sätestatud nõudeid.

(2) Kui konkurss kuulutati välja Eesti Vabariigi poolt lepingu ennetähtaegse lõpetamise tõttu seaduse § 25 lõike 2 alusel, kuid § 2 lõike 3 punktis 3 nimetatud tähtajaks ei laekunud ühtegi nõuetekohast taotlust, otsustab rahandusminister mitte hiljem kui neli kuud enne kehtiva lepingu ennetähtaegset lõpetamist:
1) uue konkursi väljakuulutamise või
2) Vabariigi Valitsusele ettepaneku tegemise registripidamise üleandmiseks vastavale asutusele, võttes arvesse §-s 6 nimetatud registripidaja valikukriteeriume ja registripidajale õigusaktidega sätestatud nõudeid.

(3) Lõigete 1 ja 2 alusel konkursi korraldamisel ei pea lähtuma §-s 7 nimetatud tähtaegadest. Vastavad tähtajad otsustab rahandusminister.

§ 9. Lepingu sõlmimine registripidajaga

(1) Hiljemalt kahe kuu jooksul pärast Vabariigi Valitsuse sellekohase otsuse tegemist sõlmib rahandusminister lepingu Vabariigi Valitsuse määratud registripidajaga või pikendab lepingut tegutseva registripidajaga.

(2) Kui Vabariigi Valitsus ei ole hiljemalt kuu aega enne tegutseva registripidajaga lepingu lõppemist otsustanud uue registripidaja määramist või tegutseva registripidajaga lepingu pikendamist, on rahandusministril õigus teha Vabariigi Valitsusele ettepanek pikendada lepingut tegutseva registripidajaga, kuid mitte rohkem kui kuue kuu võrra.

(3) Kui Vabariigi Valitsus ei ole hiljemalt kuu aega enne tegutseva registripidajaga lepingu lõppemist otsustanud uue registripidaja määramist ning kui leping tegutseva registripidajaga lõpetatakse Eesti Vabariigi poolt lepingu ennetähtaegse lõpetamise tõttu seaduse § 25 lõike 2 alusel, on rahandusministril õigus teha Vabariigi Valitsusele ettepanek sõlmida mitte kauemaks kui kuueks kuuks leping rahandusministri poolt valitud uue registripidajaga ilma konkurssi korraldamata.

(4) Kui rahandusminister ei ole mõjuvatel põhjustel lõikes 1 nimetatud tähtaja jooksul Vabariigi Valitsuse määratud registripidajaga lepingut sõlminud, on rahandusministril õigus teha Vabariigi Valitsusele ettepanek registripidaja määramise otsuse muutmiseks ja:
1) uue registripidaja määramiseks konkursil osalenud taotlejate hulgast või
2) uue konkursi väljakuulutamiseks või
3) läbirääkimiste alustamiseks tegutseva registripidajaga lepingu pikendamiseks või
4) registripidamise üleandmiseks vastavale asutusele, võttes arvesse §-s 7 nimetatud registripidaja valikukriteeriume ja registripidajale õigusaktidega sätestatud nõudeid.

Registripidamise järjepidevuse tagamiseks võib Vabariigi Valitsus ühtlasi otsustada lepingu pikendamise tegutseva registripidajaga mitte rohkem kui kuue kuu võrra.

(5) Kui rahandusminister ei ole mõjuvatel põhjustel lõikes 1 nimetatud tähtaja jooksul Vabariigi Valitsuse määratud registripidajaga lepingut sõlminud ning kui leping tegutseva registripidajaga lõpetatakse Eesti Vabariigi poolt lepingu ennetähtaegse lõpetamise tõttu seaduse § 25 lõike 2 alusel, on rahandusministril õigus teha Vabariigi Valitsusele ettepanek registripidaja määramise otsuse muutmiseks ja:
1) uue registripidaja määramiseks konkursil osalenud taotlejate hulgast või
2) uue konkursi väljakuulutamiseks või
3) registripidamise üleandmiseks vastavale asutusele, võttes arvesse §-s 7 nimetatud registripidaja valikukriteeriume ja registripidajale õigusaktidega sätestatud nõudeid.

Registripidamise järjepidevuse tagamiseks võib Vabariigi Valitsus ühtlasi otsustada lepingu sõlmimise kuni kuueks kuuks rahandusministri poolt ilma konkurssi korraldamata valitud uue registripidajaga.

§ 10. Lepingu üldised tingimused

(1) Leping sõlmitakse kirjalikult ning selle objektiks on registripidaja poolt Eesti väärtpaberite keskregistri (edaspidi register) pidamine.

(2) Kõik registrisse kantud andmed kuuluvad Eesti Vabariigile.

(3) Lepingus sätestatakse:
1) lepingupoolte õigused ja kohustused;
2) lepingu kehtivus;
3) lepingu ennetähtaegse lõpetamise täpsed alused ja kord;
4) lepingu lõppemisel või ennetähtaegsel lõpetamisel uuele registripidajale registripidamise üleandmise tingimused, kord ja tähtajad ning muud registripidamise järjepidevuse tagamiseks kasutusele võetavad abinõud;
5) konfidentsiaalsuse nõuded;
6) lepingu muutmise tingimused;
7) lepingu peatumise tingimused (force majeure);
8) vaidluste lahendamise kord.

(4) Lisaks lõikes 3 sätestatule võib lepingus kokku leppida muudes tingimustes.

§ 11. Lepingu kohustuslikud tingimused

(1) Lepingus sätestatakse registripidaja kohustustena:
1) kohustus sõlmida tarkvara kasutamise õiguse aluseks olevaid litsentsilepinguid tingimustel, millega on tagatud lepingu lõppemisel või ennetähtaegsel lõpetamisel uuele registripidajale või rahandusministrile kogu registri jätkusuutlikuks pidamiseks vajaliku tarkvara üleandmine;
2) kohustus müüa lepingu lõppemisel või ennetähtaegsel lõpetamisel uue registripidaja sellekohase soovi korral registri jätkusuutlikuks pidamiseks vajalik tark- ja riistvara vastavalt uue registripidajaga sõlmitud hinnakokkuleppele ning kolmandate isikutega sõlmitud tarkvara kasutamise õiguse aluseks olevatele litsentsilepingutele;
3) kohustus täita registripidamisega seotud kohustusi uuele registripidajale üleandmiseks ning registripidamise järjepidevuse tagamiseks vähemalt kuue kuu jooksul pärast uue registripidajaga lepingu sõlmimist.

(2) Lepingus sätestatakse, et pärast lõike 1 punktis 3 nimetatud perioodi lõppemist ei ole eelmisel registripidajal mingisugust võimalust registris sisalduvatele andmetele iseseisvaks juurdepääsuks, nende andmete iseseisvaks kasutamiseks või nende alusel teenuste osutamiseks. Lepingutingimused peavad tagama kõikide eelmisele registripidajale jäänud andmete ja juurdepääsukanalite kustutamise pärast nimetatud perioodi lõppemist.

Peaminister Siim KALLAS

Rahandusminister Harri ÕUNAPUU

Riigikantselei peadirektor
riigisekretäri ülesannetes Marten KOKK

/otsingu_soovitused.json