Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 1997. a määruse nr 244 "Vallasiseste linnade, alevite, alevike ja külade nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.10.2005
Avaldamismärge:RT I 2005, 56, 448

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 1997. a määruse nr 244 "Vallasiseste linnade, alevite, alevike ja külade nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine" muutmine

Vastu võetud 21.10.2005 nr 273

Määrus kehtestatakse «Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse» § 6 lõike 5 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 25. novembri 2004. a määrusega nr 335 «Asustusüksuse liigi, nime ja lahkmejoonte määramise alused ja kord».

§ 1. Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 1997. a määrusega nr 244 «Vallasiseste linnade, alevite, alevike ja külade nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine (RT I 1997, 95/96, 1577; 2005, 38, 306) kinnitatud «Vallasiseste linnade, alevite, alevike ja külade nimistut» muudetakse järgmiselt:
1) Harju maakonna Kuusalu valla alevike nimistut täiendatakse enne sõna «Kuusalu» sõnaga «Kiiu» ja sõnaga «Kolga»;
2) Harju maakonna Kuusalu valla külade nimistust kustutatakse sõna «Kiiu» ja sõna «Kolga»;
3) Jõgeva maakonna Tabivere valla külade nimistus asendatakse sõna «Maarja» sõnaga «Maarja-Magdaleena»;
4) Lääne maakonna Martna valla külade nimistut täiendatakse pärast sõna «Kokre» sõnaga «Kuluse»;
5) Võru maakonna Lasva valla külade nimistut täiendatakse pärast sõna «Pikasilla» sõnaga «Pille».

§ 2. Vastavalt katastrikaardi väljavõtetele kantud muudatustele määratakse:
1) Kuluse küla, Martna küla ja Suure-Lähtru küla vahelised lahkmejooned;
2) Pille küla ja Tsolgo küla vahelised lahkmejooned.

§ 3. Maa-amet kannab muudetud asustusüksuste nimed, liigid ja lahkmejooned katastrikaardile.

Peaminister Andrus ANSIP

Regionaalminister Jaan ÕUNAPUU

Riigisekretär Heiki LOOT