Teksti suurus:

Kalapüügiseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2002, 41, 250

Kalapüügiseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 24.04.2002

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 13. mai 2002. a otsusega nr 155

Kalapüügiseaduses (RT I 1995, 80, 1384; 1996, 27, 567; 1998, 108/109, 1784; 1999, 10, 152; 54, 583; 95, 843; 2000, 13, 92; 54, 348; 81, 514; 2001, 18, 88) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 11:

1) lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Harrastuspüügi õigus tekib kalastuskaardile märgitud kuupäevast. Kalastuskaardi kehtivusaeg ei tohi ületada ühte kalendriaastat.»;

2) lõige 6 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Paragrahvi 12 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Vähipüügi suhtes kohaldatakse piiratud püügi kohta sätestatut, kui käesolevast paragrahvist ei tulene teisiti. Vähipüügiloa saamise taotluse esitamist taotletavale aastale eelneva aasta 1. detsembriks ei nõuta.»

§ 3. Paragrahvi 13 lõiked 4 ja 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Kalalaev on käesoleva seaduse tähenduses laev, mille varustus on ette nähtud kalavaru äriliseks kasutamiseks.

(5) Vabariigi Valitsus asutab kalalaevade riikliku registri. Registrisse kantakse kalalaevad, nende tehnilised parameetrid ja kalapüügiga seonduvad andmed.»

§ 4. Paragrahvi 133 lõige 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (9) Taotlus piiratud kalapüügi loa saamiseks tuleb esitada hiljemalt taotletavale aastale eelneva aasta 1. detsembriks. Hiljem esitatud taotlus rahuldatakse ainult püügivõimaluste olemasolul.»

§ 5. Paragrahvi 15:

1) lõike 1 viimane lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kutselise ja piiratud kalapüügiõiguse tasu ei tohi ületada nelja protsenti väljapüütava kalakoguse harilikust väärtusest, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõigetes 11 ja 12 sätestatud juhtudel.»;

2) täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

« (11) Siseveekogudel, kus riik teeb kulutusi angerjavaru taastootmiseks, määratakse püügiõiguse tasu püügivahendite kohta, millega püütakse taastoodetavat kalaliiki, arvestades eelmisel kolmel aastal nendel veekogudel kõiki taastootmiseks tehtud kulutusi. Selleks jagatakse eelmisel kolmel aastal taastootmiseks tehtud kulutuste keskmine suurus vaadeldaval aastal lubatud püügivahendite arvuga.

(12) Püügiõiguse tasu silmupüügiks kasutatavate püügivahendite kohta ei tohi ületada nelja protsenti eelmisel aastal väljapüütud silmukoguse harilikust väärtusest.»

§ 6. Paragrahvi 18:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kalapüügiloa alusel kala püüdev või veetaimi koguv isik on kohustatud esitama püügi- või kogumisandmed Vabariigi Valitsuse kehtestatud nõuete kohaselt.»;

2) täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

« (7) Merel kala püüdva, vastuvõtva, transportiva või töötleva kalalaeva kapten teavitab Keskkonnainspektsiooni laeva sadamasse tulekust ning pardal olevast kalakogusest. Teate esitamise aja, korra ning edastatavate andmete nimistu kehtestab keskkonnaminister määrusega.»

§ 7. Paragrahvi 25 täiendatakse lõikega 22 järgmises sõnastuses:

« (22) Kala merel vastuvõtmise, töötlemise, transportimise, püüdmise, lossimise või esmakokkuostu kohta andmete esitamise nõuete või sadamasse tulekust teavitamise korra rikkumise või valeandmete esitamise eest karistatakse juriidilist isikut kuni 500 000-kroonise rahatrahviga.»

§ 8. Paragrahvi 251 täiendatakse lõigetega 4–6 järgmises sõnastuses:

« (4) Käesoleva seaduse § 136 jõustub 2003. aasta 1. augustil. Kalalaevatunnistust nõutakse alates kalalaeva kalapüügilubade andmisest 2004. aastaks.

(5) Kalalaevade riiklikus registris registreerimise kohustus jõustub:
1) 24 meetri pikkustele ja pikematele laevadele 2002. aasta 1. augustil;
2) alla 24 meetri pikkustele laevadele 2003. aasta 1. augustil.

(6) Käesoleva seaduse § 18 lõige 7 jõustub 2003. aasta 1. jaanuaril.»

§ 9. Kalapüügiseaduse muutmise seaduse (RT I 2000, 81, 514) §-d 17 ja 18 tunnistatakse kehtetuks.

Riigikogu aseesimees Peeter KREITZBERG

/otsingu_soovitused.json