Teksti suurus:

Rahvastikuregistri seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2002, 41, 254

Rahvastikuregistri seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 25.04.2002

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 13. mai 2002. a otsusega nr 161

Rahvastikuregistri seaduses (RT I 2000, 50, 317; 2001, 31, 173) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 21 lõike 1 punkt 17 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 22 lõike 1 punkt 2 ja lõike 2 punktid 91, 92 ja 15 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 26 lõike 1 punktid 12, 17, 21, 23 ja 25 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 26 lõike 1 punktid 13 ja 14 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 13) elamisloa ja tööloa väljaandmise, pikendamise ja kehtetuks tunnistamise otsus;
14) välisriigi isikut tõendav dokument;»;

5) paragrahvi 26 lõike 1 punkt 16 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 16) Vabariigi Valitsuse korraldus kodakondsuse andmise või taastamise kohta;»;

6) paragrahvi 26 lõike 1 punkt 18 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 18) Vabariigi Valitsuse korraldus Eesti kodakondsusest vabastamise või Eesti kodakondsuse äravõtmise kohta;»;

7) paragrahvi 27 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Andmeandjad on kohustatud rahvastikuregistri volitatud töötlejale üle andma käesoleva seaduse § 22 lõikes 2 ja §-s 26 nimetatud dokumentide väljaandmisel, muutmisel ja kehtetuks tunnistamisel või välisriigis väljaantud dokumendi haldusmenetluses kasutamisel töödeldavad andmed, mis tekitavad, muudavad või täpsustavad rahvastikuregistrisse kantavaid isikuandmeid, isikuandmetega seotud andmeid ja rahvastikuregistri pidamist abistavaid andmeid.

(2) Koos lõikes 1 nimetatud andmetega on andmeandjad kohustatud üle andma § 21 lõike 1 punktides 1–4 ja 6 sätestatud isikuandmed.»;

8) paragrahvi 28 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Rahvastikuregistrisse andmeandjateks on käesoleva seaduse § 22 lõikes 2 ja §-s 26 nimetatud dokumente väljaandvad asutused ja isikud neile dokumentidele kantud ja rahvastikuregistrisse kandmisele kuuluvate andmete osas. Kui eelnimetatud dokument on välja antud välisriigis, on dokumendile kantud ja rahvastikuregistrisse kandmisele kuuluvate andmete osas andmeandjaks dokumenti haldusmenetluses kasutavad asutused.»;

9) paragrahvi 30 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Andmeandja annab andmed volitatud töötlejale üle hiljemalt järgmisel tööpäeval pärast käesoleva seaduse §-s 26 sätestatud rahvastikuregistri andmete alusdokumendi koostamist, muutmist, täpsustamist, jõustumist või saamist või käesoleva seaduse § 22 lõikes 2 nimetatud dokumendi väljastamist. Vastavate tehniliste võimaluste loomiseni võib vastutav töötleja andmeandja taotlusel pikendada seda tähtaega kolme tööpäevani.»;

10) paragrahv 58 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 58. Andmete töötlejate väljaõpe ja andmekogude pidamist kindlustavate süsteemide kasutamine

Vastutav töötleja koostöös riigi infosüsteemide alaseid töid koordineeriva asutusega korraldab:
1) rahvastikuregistri andmeid töötlevate isikute väljaõpet;
2) andmekogude pidamist kindlustavate süsteemide kasutamist rahvastikuregistri andmete töötlemisel, sealhulgas isikutunnistuse kasutamist andmeid töötlevate isikute autentimiseks.»;

11) paragrahvi 59 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Rahvastikuregistri volitatud või lepinguline töötleja annab andmete töötlemise õiguse volitatud või lepingulise töötleja töötajale aktiga. Akti kantakse õiguse saaja isikukood, ees- ja perekonnanimi ning andmete töötlemise ulatus ja kord.

(2) Lõikes 1 sätestatud akti alusel antakse andmete töötlemisele lubatud töötajale andmete töötlemise ja andmete kaitse abinõud. Andmete töötlemise õiguse saanud töötaja annab allkirja kohustusele järgida andmete töötlemise ja andmete kaitse nõudeid. Töötaja ei anna talle üleantud õigusi ja abinõusid üle teisele isikule.

(3) Vastutava töötleja või Andmekaitse Inspektsiooni nõudmisel võetakse töötajalt viivitamatult andmete töötlemise õigus.»

Riigikogu aseesimees Peeter KREITZBERG

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json