Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 1996. a määruse nr 319 «Justiitsministeeriumi põhimääruse kinnitamine» muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2002, 41, 260

Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 1996. a määruse nr 319 «Justiitsministeeriumi põhimääruse kinnitamine» muutmine

Vastu võetud 07.05.2002 nr 152

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16; 53, 305; 59, 358; 94, 578; 100, 646; 102, 677) § 42 lõike 1 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 1996. a määrusega nr 319 kinnitatud «Justiitsministeeriumi põhimääruses» (RT I 1997, 1, 7; 32, 514; 73, 1208; 1998, 17, 275; 49, 736; 100, 1625; 1999, 25, 374; 100, 884; 2000, 24, 133; 52, 336; 68, 436; 2001, 8, 39; 49, 281) tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 8 täiendatakse pärast sõna «Registrikeskus,» sõnadega «Eesti Õiguskeele Keskus,»;

2) punkti 10 täiendatakse alapunktiga 81 järgmises sõnastuses:

« 81) õigusaktide tõlkimine;».

§ 2. (1) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2003. a.

(2) Eesti Õigustõlke Keskuse üleviimise Justiitsministeeriumi valitsemisalasse korraldab Riigikantselei koostöös Justiitsministeeriumiga 1. jaanuariks 2003. a.

(3) Eesti Õigustõlke Keskuse tegevuse ümberkorraldamise valmistab ette Justiitsministeerium 2002. aasta jooksul.

Peaminister Siim KALLAS

Justiitsminister Märt RASK

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json