Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 27. augusti 1996. a määruse nr 221 «Vabariigi Valitsuse eelarvevälisest omandireformi reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra kinnitamine» muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2002, 41, 263

Vabariigi Valitsuse 27. augusti 1996. a määruse nr 221 «Vabariigi Valitsuse eelarvevälisest omandireformi reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra kinnitamine» muutmine

Vastu võetud 08.05.2002 nr 155

Määrus kehtestatakse «Erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse» (RT I 1996, 26, 529; 1997, 13, 210; 28, 424; 1998, 97, 1521; 1999, 23, 352 ja 356; 54, 583; 95, 841; 2000, 92, 600) § 7 lõike 4 alusel.

Vabariigi Valitsuse 27. augusti 1996. a määrusega nr 221 kinnitatud «Vabariigi Valitsuse eelarvevälisest omandireformi reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korras» (RT I 1996, 64, 1177; 1997, 50, 810; 1998, 50, 755; 1999, 49, 545; 2000, 17, 113) tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 3 täiendatakse alapunktiga 19 järgmises sõnastuses:

« 19) tagastamatu toetuse või laenu andmiseks kohalikele omavalitsustele üüripindade ehitamiseks, renoveerimiseks või ostmiseks tagastatavate eluruumide üürnike jaoks.»;

2) punkti 4 viimane lause sõnastatakse järgmiselt:

«Taotlused esitab Rahandusministeeriumile käesoleva korra punkti 3 alapunktides 14 ja 15 sätestatud juhtudel Sotsiaalministeerium ja punkti 3 alapunktis 19 sätestatud juhul Majandusministeerium.»

Peaminister Siim KALLAS

Rahandusminister Harri ÕUNAPUU

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json