Teksti suurus:

Erakonnaseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2002, 42, 264

Erakonnaseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 07.05.2002

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 20. mai 2002. a otsusega nr 162

§ 1. Erakonnaseaduse (RT I 1994, 40, 654; 1996, 37, 739; 42, 811; 1998, 59, 941; 1999, 27, 393; 2002, 21, 117; 29, 174) § 126 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 126. Eraldised riigieelarvest

(1) Riigikogus esindatud erakonnal on õigus eraldistele riigieelarvest. Eraldise suurus on proportsionaalne Riigikogu valimisel saadud kohtade arvuga.

(2) Erakondade ühinemisel eraldised liidetakse. Erakonna jagunemisel jaotatakse eraldis selliste jagunemisel tekkinud erakondade vahel, mille liikmeteks tunnistavad end jaguneva erakonna esindajad Riigikogus. Erakonna lõpetamisel lõpeb õigus eraldisele riigieelarvest pärast registrikannet, kuid mitte hiljem kui kuue kuu möödumisel erakonna lõpetamise otsuse tegemisest erakonna poolt.

(3) Erakonnale eraldatavad summad kantakse erakonna arvele Vabariigi Valitsuse poolt määratud valitsusasutuse kaudu, lähtudes Vabariigi Valimiskomisjoni poolt esitatud nimekirjast, mis sisaldab erakondade poolt Riigikogu valimisel saadud kohtade arvu. Erakonna lõpetamise korral eraldatakse talle eraldatud summad nendele Riigikogus esindatud erakondadele, kelle liikmeks on astunud lõpetanud erakonna nimekirjas olevad Riigikogu liikmed.

(4) Riigikogu valimise toimumise aastal muudetakse riigieelarve eraldiste arvestamist valimistulemuse väljakuulutamisele järgnevast kuust.

(5) Erakonna jagunemisel muudetakse riigieelarve eraldiste arvestamist jagunemisele järgnevast kuust. Erakonna lõpetamisel muudetakse riigieelarve eraldiste arvestamist käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud tähtajale järgnevast kuust, arvestades käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 3 nimetatud tingimusi.»

§ 2. Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

/otsingu_soovitused.json