Teksti suurus:

Põlvamaa kaitsealuste parkide välispiiride kirjeldused

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.04.2007
Avaldamismärge:RT I 2002, 42, 271

Põlvamaa kaitsealuste parkide välispiiride kirjeldused1

Vastu võetud 14.05.2002 nr 158

Määrus kehtestatakse «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» (RT I 1994, 46, 773; 2002, 6, 21) § 5 lõike 4 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 30. mai 2000. a määruse nr 173 «Kaitsealuste parkide kaitse-eeskiri» (RT I 2000, 43, 272) § 1 lõikega 3.

§ 1. Ahja park

(1) Ahja park asub Ahja vallas Ahja alevikus ning on kaitse alla võetud Põlva Rajooni TSN Täitevkomitee 29. märtsi 1972. a otsusega nr 29.

(2) Ahja pargi piir kulgeb mööda Ahja kooli staadioni lõunaserva ida suunas ja kooli õppe-katseaia lääne- ja lõunaserva lõuna ja ida suunas kuni kiviaiani Tartu–Räpina maantee ääres, mööda kiviaia läänekülge lõuna suunas kuni kinnistu 11701:003:0210 põhjapiirini, mööda nimetatud kinnistu põhja- ja läänepiiri lääne ja lõuna suunas, mööda kinnistu 11701:003:0240 läänepiiri lõuna suunas, mööda kinnistu 11701:003:0556 põhja- ja läänepiiri lääne ja lõuna suunas kuni Ahja–Vastse-Kuuste maanteeni, mööda nimetatud maantee teemaa põhjapoolset serva lääne suunas kuni kinnistu 11701:003:0581 edelanurgani, mööda nimetatud kinnistu läänepiiri põhja suunas kuni kinnistu 11701:003:0587 kirdenurgani, mööda nimetatud kinnistu põhjapiiri lääne ja loode suunas kuni Ahja alevikku suunduva kruusateeni, mööda kruusatee paisjärvepoolset serva loode ja ida suunas ümber paisjärve kuni põhja-lõunasuunalise pinnasteeni, mööda seda lõuna suunas kinnistu 11701:003:0230 edelanurgani, mööda nimetatud kinnistu lõuna- ja idapiiri ida ja põhja suunas, mööda kinnistu 11701:003:0566 lõuna- ja idapiiri ida ja põhja suunas ning mööda nimetatud kinnistu idapiirilt lähtuvat kõnniteed põhja suunas kuni Ahja kooli staadioni lõunaservani.

§ 2. Intsikurmu metsapark

(1) Intsikurmu metsapark asub Põlva linnas ning on kaitse alla võetud Põlva Rajooni TSN Täitevkomitee 29. märtsi 1972. a otsusega nr 29.

(2) Intsikurmu metsapargi piir kulgeb Metsa tänaval mööda katastriüksuse 62001:002:0506 edelapiiri kagu suunas kuni katastriüksuse 61901:002:0884 läänepiirini, piki seda kuni Orajõeni, mööda jõe vasakut kallast edela suunas kuni katastriüksuse 61901:002:0210 piirini, piki selle ja katastriüksuse 61901:002:0019 idapiiri põhja suunas kuni Metsa tänavani ning mööda Metsa tänava kaguserva kuni katastriüksuse 62001:002:0506 edelapiirini.

§ 3. Mooste park

(1) Mooste park asub Mooste vallas Mooste alevikus ning on kaitse alla võetud Eesti NSV Ministrite Nõukogu 5. juuni 1959. a määrusega nr 218 «Abinõudest parkide säilitamiseks ja korrastamiseks vabariigis» (ENSV Teataja 1959, 36, 182; RT I 1997, 49, 799; 1999, 102, 909).

(2) Mooste pargi piir kulgeb kinnistu 47301:002:0990 kirdenurgast mööda kruusatee edelapoolset serva ida ja kagu suunas kuni ristumiseni Mooste–Rasina maanteega, mööda nimetatud maantee läänepoolset serva 300 meetrit edela suunas kuni pinnasteeni, mööda seda loode suunas kuni mõisasse suunduva sissesõiduteeni, mööda sissesõidutee loodepoolset serva edela suunas kuni kinnistu 47301:002:1055 idanurgani, mööda nimetatud kinnistu põhja- ja loodepiiri, jätkub piki kinnistute 47301:002:1017, 47301:002:1018, 47301:002:1019 ja 47301:002:1020 loodepiiri edela suunas kuni kagu-loodesuunalise pinnasteeni, kulgeb mööda nimetatud teed loode suunas, mööda kinnistu 47301:002:0222 lõuna-, ida- ja põhjapiiri ida, põhja ja lääne suunas kuni põhja-lõunasuunalise pinnasteeni, mööda nimetatud pinnasteed kirde suunas kuni kruusateeni ning mööda kruusateed ida suunas kuni kinnistu 477301:002:0990 kirdenurgani.

§ 4. Rahumäe metsapark

(1) Rahumäe metsapark asub Räpina vallas Rahumäe külas ning on kaitse alla võetud Eesti NSV Ministrite Nõukogu 5. juuni 1959. a määrusega nr 218 «Abinõudest parkide säilitamiseks ja korrastamiseks vabariigis».

(2) Rahumäe metsapargi piir kulgeb kinnistu 70703:003:0318 edelanurgast mööda Võhandu jõe paremkallast kuni kinnistu 70703:003:0358 kagunurgani, sealt mööda nimetatud kinnistu lõunapiiri edela suunas kuni kinnistu 70703:003:0318 kirdepiirini ning mööda sama kinnistu kirde-, ida- ja lõunapiiri kagu, edela ja lääne suunas kuni Võhandu jõe paremkaldani.

§ 5. Valgjärve park

(1) Valgjärve park asub Valgjärve vallas Valgjärve külas ning on kaitse alla võetud Põlva Rajooni TSN Täitevkomitee 29. märtsi 1972. a otsusega nr 29.

(2) Valgjärve pargi piir kulgeb katastriüksuse 85602:002:0568 põhjanurgast edela suunas mööda nimetatud kinnistu läänepiiri ja katastriüksuse 85602:002:0673 läänepiiri kagu suunas kuni põhja-lõunasuunalise pinnasteeni, edasi mööda nimetatud teed lõuna ja edela suunas kuni kõvakattega teeni ja mööda seda loode suunas kõrgepingealajaamani, sealt mööda pinnasteed ja kinnistu 85602:002:0675 kirdepiiri ja endise kinnistu Silla A-30 idapiiri kuni Valgjärveni ning mööda Valgjärve järve kallasraja välisserva ümber järve kuni kinnistu 85602:002:0568 põhjanurgani.

§ 6. Vastse-Kuuste park

(1) Vastse-Kuuste park asub Vastse-Kuuste vallas Vastse-Kuuste alevikus ning on kaitse alla võetud Põlva Rajooni TSN Täitevkomitee 29. märtsi 1972. a otsusega nr 29.

(2) Vastse-Kuuste pargi esimese lahustüki piir kulgeb mööda Vastse-Kuuste kultuurimaja juurest ida poole suunduvat pinnasteed kuni kuivatihoone teenindusmaani, sealt mööda teenindusmaa lääneserva lõuna suunas kuni Vastse-Kuuste põhikooli tagaküljel kulgeva asfalteeritud kõnniteeni, edasi kulgeb piir mööda nimetatud kõnniteed koolimaja ja kooli õppehoone taga lõuna suunas kuni ida-läänesuunalise pinnasteeni, sealt mööda pinnasteed lääne suunas kuni elamu-töökoja teenindusmaani, mööda teenindusmaa idaserva põhja suunas kuni asfalteeritud pargiteeni, mööda seda lääne ja põhja suunas kuni kultuurimaja juurest ida poole suunduva pinnasteeni.

(3) Vastse-Kuuste pargi teise lahustüki piir kulgeb ümber Tuulemäe, mis on pargist 100 m lääne suunas teisele poole kooli staadioni jääv metsamaakõlvik. Tuulemägi piirneb põhjast, läänest ja lõunast pinnasteega ning idast kooli staadioni ümbritseva heinamaaga.

1 92/43/EMÜ (EÜT L 206, 21.05.1992); 79/409/EMÜ (EÜT L 103, 2.04.1979)

Peaminister Siim KALLAS

Põllumajandusminister
keskkonnaministri ülesannetes Jaanus MARRANDI

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json