Teksti suurus:

Tartumaa kaitsealuste parkide välispiiride kirjeldused

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.06.2015
Avaldamismärge:RT I 2002, 42, 272

Tartumaa kaitsealuste parkide välispiiride kirjeldused1

Vastu võetud 14.05.2002 nr 159

Määrus kehtestatakse «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» (RT I 1994, 46, 773; 2002, 6, 21) § 5 lõike 4 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 30. mai 2000. a määruse nr 173 «Kaitsealuste parkide kaitse-eeskiri» (RT I 2000, 43, 272) § 1 lõikega 3.

§ 1. Luke park

(1) Luke park asub Nõo vallas Luke külas ning on kaitse alla võetud Tartu Rajooni TSN Täitevkomitee 9. septembri 1964. a otsusega nr 99.

(2) Luke pargi esimese lahustüki piir kulgeb Järiste–Luke mõisa teel asuvast Luke mõisa katastriüksuse I maatüki (52801:011:0425) piiripunktist nr 10 piki tee idaserva lõunasse, pöördub sama katastriüksuse II maatüki (52801:011:0426) piiripunkti nr 31 juures läände, ületab Järiste–Luke mõisa tee ja kulgeb piki Luke mõisa katastriüksuse II maatüki (52801:011:0426) läänepiiri kuni Järiste–Luke mõisa teeni, ületab risti nimetatud tee, pöördub lõunasse, kulgeb piki Järiste–Luke mõisa tee idaserva kuni ristumiseni Luke–Unipiha teega, pöördub itta ning kulgeb piki tee põhjaserva kuni ristumiseni Luke–Unipiha ja Järiste–Luke mõisa teed ühendava kruusateega; siis pöördub loodesse ning kulgeb piki kruusatee mõisapoolset serva kuni Luke mõisa katastriüksuse I maatüki piiripunktini nr 19 ja mööda Luke mõisa katastriüksuse I maatüki ja Pihlaka maaüksuse (52801:011:0371) kirdepiiri kuni ristumiseni Järiste–Luke mõisa teega Luke mõisa katastriüksuse I maatüki piiripunktis nr 10.

(3) Luke pargi teise lahustüki piir kulgeb ümber pargi juurde kuuluva 1,3 km pikkuse allee 20 meetri kaugusel Luke–Unipiha tee teemaast.

(4) Luke pargi kolmanda lahustüki piir kulgeb ümber pargi juurde kuuluva 1 km pikkuse allee 20 meetri kaugusel Luke–Pangodi tee teemaast.

(5) Luke pargi neljanda lahustüki piir kulgeb ümber pargi juurde kuuluva allee 20 meetri kaugusel Luke–Nõo tee teemaast.

§ 2. Meeri park

(1) Meeri park asub Nõo vallas Meeri külas ning on kaitse alla võetud Tartu Rajooni TSN Täitevkomitee 9. septembri 1964. a otsusega nr 99.

(2) Meeri pargi esimese lahustüki piir kulgeb Meeri kooli tee ja endise Meeri Eriinternaatkooli sissesõidutee ristumiskohast piki Meeri kooli tee ida- ja kirdeserva kuni ristumiseni pinnasteega, pöördub kagusse ning kulgeb mööda pinnasteed kuni ristumiseni Meeri 5 katastriüksuse (52801:002:0074) edelapiiriga, piki katastriüksuse Meeri 5 piiripunkte 4-5-6-1 kuni ristumiseni pinnasteega, pöördub kirdesse, ületab risti endise Meeri Eriinternaatkooli sissesõidutee, pöördub edelasse ning kulgeb 5 meetri kaugusel teest paralleelselt sissesõiduteega kuni Meeri 2 katastriüksuse (52801:002:0073) piiripunktini nr 13, kust pöördub loodesse ning kulgeb piki endise Meeri Eriinternaatkooli sissesõidutee kirdeserva kuni ristumiseni Meeri kooli teega.

(3) Meeri pargi teise lahustüki piir kulgeb 20 meetri kaugusel Meeri Eriinternaatkooli sissesõiduteest ümber pargi juurde kuuluva allee kuni Tõravere–Meeri–Rõhu maanteeni.

(4) Meeri pargi kolmanda lahustüki piir kulgeb ümber pargi juurde kuuluva allee 20 meetri kaugusel Meeri–Nõo tee teemaast kuni Tõravere–Meeri–Rõhu maanteeni.

§ 3. Toomemäe park

(1) Toomemäe park asub Tartu linnas ning on kaitse alla võetud Eesti NSV Ministrite Nõukogu 5. juuni 1959. a määrusega nr 218 «Abinõudest parkide säilitamiseks ja korrastamiseks vabariigis» (ENSV Teataja 1959, 36, 182; RT I 1997, 49, 799; 1999, 102, 909).

(2) Toomemäe pargi piir kulgeb Ülikooli ja Lossi tänava ristumiskohast piki Lossi tänava lõunaserva kuni Püssirohukeldri poole suunduva jalakäijate teeni, piki nimetatud tee ida- ja kaguserva Püssirohukeldri suunas kuni lõikumiseni Lossi 28 asuva kinnistu (79507:023:0006) idapiiriga, sealt piki nimetatud kinnistu põhjapiiri kuni selle läänepoolseima nurgani; pöördub piki nõlva jalamit loodesse, ületab Inglisilla ees Lossi tänava, kuni jõuab Tartu Muusikakooli kinnistu (79507:019:0001) lõunanurgani, kulgeb piki nimetatud kinnistu lääne- ja põhjapiiri selle põhjanurgani, sealt läheb mööda mõttelist sirgjoont kuni kinnistu 79507:019:0002 loodenurgani ja piki nimetatud kinnistu põhjapiiri kirdesse; pöördub lõikumisel Jakobi tänavaga loodesse ja kulgeb piki Jakobi tänava lääneserva kuni Jakobi 4 asuva kinnistu idanurgani, piki nimetatud kinnistu kagu-, edela- ja põhjapiiri kuni ristumiseni Jakobi tänavaga, piki Jakobi tänava läänepoolset serva kuni kinnistu 79507:019:0003 idanurgani, piki kinnistute 79507:019:0005 ja 79507:019:0012 kagu- ja edelapiiri kuni K. E. von Baeri tänavani, piki K. E. von Baeri tänava kaguserva kuni ristumiseni Oru tänavaga; sealt pöördub läände ja kulgeb piki Oru tänava sõidutee lõunaserva kuni kinnistu 79507:018:0001 idanurgani, mööda selle kagu-, kinnistu Veski 4 (79507:018:0007) ida-, kinnistu Veski 6 (79507:018:0002) ida-, kinnistu Veski 16 (79507:018:0010) ida-, kinnistu Näituse 1 ja Näituse 3 (79507:018:0004) kirdepiiri üle Näituse tänava kuni kinnistu 79507:021:0011 loodenurgani, piki nimetatud kinnistu põhjapiiri kuni ristumiseni läänes K. E. von Baeri tänavaga piirneva nõlva ülaservaga; piki seda, poolitades kinnistu 79507:021:0008 kuni hoone J. Liivi 1b idanurgani, ületab J. Liivi tänava, jõudes kinnistu J. Liivi 4 (79507:022:0014) loodenurgani, kulgeb piki nimetatud kinnistu piiri selle kirdenurgani; kulgeb sealt mõttelise sirgjoonena kinnistu J. Liivi 2 (79507:022:0006) loodenurgani, piki J. Liivi 2 kinnistu põhja- ja kirdepiiri kuni nimetatud kinnistu idanurgani, pöördub läände piki loodes Vallikraavi tänavaga piirneva nõlva ülaserva kuni J. Liivi 2 kinnistupiiri lõunapoolseima nurgani, sealt pöördub itta ning jätkub piki nõlvajalamit kuni Vallikraavi tänavani, seejärel pöörab kagusse, ületab mõttelise sirgjoonena risti Vallikraavi tänava ning jõuab kinnistu Vallikraavi 16a (79507:031:0006) loodenurgani, kulgeb piki Vallikraavi tänavaga lõunas ja läänes piirneva nõlva ülaserva kuni kinnistu Vallikraavi 16 (79507:031:0014) läänenurgani, pöörab kirdesse ning kulgeb mööda nimetatud kinnistu loodepiiri kuni Vallikraavi tänavani, ületab Vallikraavi tänava, kulgeb mööda vallikraavi põhjaserva kinnistu 79507:023:0001 edelanurgani, pöördub põhja ning kulgeb mööda nimetatud kinnistu lääne- ja põhjapiiri ning kinnistu Vallikraavi 13 (79507:023:0013) ja kinnistu Vallikraavi 11 (79507:023:0015) põhjapiiri kuni kinnistu 79507:023:0009 loodenurgani, piki nimetatud kinnistu põhja- ja idapiiri kuni Vallikraavi tänavani, pöördub sealt kirdesse, läheb mööda Vallikraavi tänavaga piirneva tugimüüri serva kuni Ülikooli 8 kinnistu lõunanurgani, pöördub loodesse ning kulgeb piki tugimüüride servi, poolitades kinnistu 79507:023:0004 ja kinnistu 79507:023:0003 kuni kinnistu Ülikooli 14 (79507:023:0016) lõunapiirini, jätkub mööda Ülikooli 14 kinnistu lõuna-, lääne- ja põhjapiiri kuni Ülikooli tänavani, pöördub kirdesse ning kulgeb mööda Ülikooli tänava lääneserva Ülikooli ja Lossi tänava ristumiskohani.

§ 4. Unipiha park

(1) Unipiha park asub Nõo vallas Unipiha külas ning on kaitse alla võetud Tartu Rajooni TSN Täitevkomitee 9. septembri 1964. a otsusega nr 99.

(2) Unipiha pargi välispiir kulgeb mööda Unipiha katastriüksuse (52801:011:0403) piiri.

1 92/43/EMÜ (EÜT L 206, 21.05.1992); 79/409/EMÜ (EÜT L 103, 2.04.1979)

Peaminister Siim KALLAS

Põllumajandusminister
keskkonnaministri ülesannetes Jaanus MARRANDI

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json