Teksti suurus:

Raplamaa kaitsealuste parkide välispiiride kirjeldused

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.09.2016
Avaldamismärge:RT I 2002, 42, 273

Raplamaa kaitsealuste parkide välispiiride kirjeldused1

Vastu võetud 14.05.2002 nr 160

Määrus kehtestatakse «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» (RT I 1994, 46, 773; 2002, 6, 21) § 5 lõike 4 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 30. mai 2000. a määruse nr 173 «Kaitsealuste parkide kaitse-eeskiri» (RT I 2000, 43, 272) § 1 lõikega 3.

§ 1. Alu park

(1) Alu park asub Rapla vallas Alu alevikus ning on kaitse alla võetud Rapla Rajooni TSN Täitevkomitee 2. märtsi 1959. a otsusega nr 1.

(2) Alu pargi piir kulgeb Rapla–Varbola maantee ja Alu keskuse tee ristumiskohalt 15 meetri kauguselt tee teljest mööda edelapoolset Alu keskuse teeserva kuni katastriüksuse 66904:005:0051 põhjanurgani, risti üle Tiigi tänava piki Tiigi tänava loodepoolset äärt kuni Keskuse tee 3 asuva hoone juurde viiva teeni, piki nimetatud tee idapoolset serva põhja ja kirde suunas kuni Keskuse tee 3 hoone ja tiigi vahel asuva haljasalani, mööda haljasala serva kuni Alu keskuse tee ja Keskuse tee 3 hoone juurde viiva tee ristmikuni, risti üle tee ja edasi piki Alu keskuse tee kirdepoolset serva loode suunas kuni Kure 2 katastriüksuse (66904:005:0190) edelanurgani, mööda nimetatud katastriüksuse piiri ida suunas kuni Kure 2 katastriüksuse kagunurgani, sealt kuni Alu Lasteaed-Algkooli aia edelanurgani, edasi mööda aeda ida suunas kuni aia kagunurgani, sealt edasi kuni Lao 4 katastriüksuse (66904:005:0100) edelanurgani ja siis piki nimetatud katastriüksuse piiri ida suunas kuni Lao tänavani, edasi mööda Lao tänava läänepoolset serva lõuna suunas kuni Lao 4 katastriüksuse lõunapoolse külje mõttelise pikenduseni, seejärel risti üle Lao tänava, sirgjooneliselt mööda Lao 4 katastriüksuse, katastriüksuse 66904:005:0120 ja katastriüksuse Tallinna mnt 3 (66904:005:0090) lõunapiire ida suunas kuni Kalevi–Tallinna maanteeni, mööda selle loodeserva edela suunas kuni üle tänava asuva töökoja asfaltplatsi nurgani ning kagu suunas asfaltplatsi edelanurgani, seejärel sirgjooneliselt kuni Pargi 2 katastriüksuse (66904:006:0330) loodenurgani, mööda nimetatud katastriüksuse läänepiiri lõuna suunas kuni Pargi 4 katastriüksuse (66904:005:0230) läänenurgani, mööda nimetatud katastriüksuse edelaserva katastriüksuse edelanurgani ja kagu suunas kuni Pargi 3 katastriüksuse (66904:005:0210) ja Pargi katastriüksuse (66904:005:0300) ühise piiripunktini, sealt mööda jalgrada kagu suunas kuni Pargi katastriüksusel asuva kõrvalhooneni, mööda hoone äärt edela suunas kuni Pargi katastriüksuse loodepoolse nurgani ning edasi edela suunas mööda nimetatud katastriüksuse piiri kuni läänepoolse nurgani, edasi kagu suunas kuni Pargi katastriüksuse sissesõiduteeni ja seejärel mööda pargi ja loodusliku rohumaa kõlvikutevahelist piiri kagu ja lõuna suunas kuni Rapla–Varbola maantee teemaa servani ning mööda seda lääne suunas kuni Alu keskuse teeni.

§ 2. Eidapere park

(1) Eidapere park asub Kehtna vallas Eidapere alevikus ning on kaitse alla võetud Rapla Rajooni TSN Täitevkomitee 24. novembri 1981. a otsusega nr 268.

(2) Eidapere pargi piir kulgeb Vändra–Lokuta–Lelle maantee ja endise Eidapere metskonna kordoni sissesõidutee ristumiskohast mööda Vändra–Lokuta–Lelle maanteed lõuna suunas kuni Eidapere kooli sissesõiduteeni, mööda seda ida-läänesuunalise kuusehekini, mööda kuusehekki lääne suunas kuni katastriüksuse 29203:003:0310 piirini, mööda katastriüksuste 29203:003:0310, 29203:003:1210 ja 29203:003:0620 idapiire kuni kirde-edelasuunalise pargiteeni, mööda pargiteed kuni endise Eidapere metskonna kordoni sissesõiduteeni ning mööda seda ida suunas kuni Vändra–Lokuta–Lelle maantee ja endise Eidapere metskonna kordoni sissesõidutee ristumiskohani.

§ 3. Kehtna park

(1) Kehtna park asub Kehtna vallas Kehtna alevikus ning on kaitse alla võetud Eesti NSV Ministrite Nõukogu 5. juuni 1959. a määrusega nr 218 «Abinõudest parkide säilitamiseks ja korrastamiseks vabariigis» (ENSV Teataja 1959, 36, 182; RT I 1997, 49, 799; 1999, 102, 909).

(2) Kehtna pargi piir kulgeb Tallinna–Rapla–Türi maantee ja Pargi allee ristumiskohast mööda Tallinna–Rapla–Türi maantee teemaa läänepoolset serva lõuna suunas kuni Varjula hotelli sissesõiduteeni, mööda seda edela suunas kuni põhja-lõunasuunalise kiviaiani, mööda kiviaeda edela ja lääne suunas kuni Pargi ja Tiigi tänava ristumiskohani, edasi mööda Tiigi tänavat loode, põhja, lääne ja põhja suunas kuni Kehtna kooli viiva pargiteeni, sealt mööda võrkaeda lääne suunas kuni katastriüksuse 29202:001:0401 piirini, mööda seda lõuna ja lääne suunas kuni Lasketiiru teeni, mööda Lasketiiru teed lääne ja loode suunas kuni edela-kirdesuunalise kraavini, mööda kraavi kirde suunas kuni Kooli tänavani, mööda Kooli tänavat lõuna suunas kuni loode-kagusuunalise kruusateeni, mööda kruusatee ja Lasteaia 9 esise tee edela- ja läänepoolset külge kagu ja lõuna suunas kuni katastriüksuse 29202:001:0407 lõunapiirini, mööda seda ida suunas kuni ida-läänesuunalise kraavini, mööda kraavi ida ja kirde suunas kuni Tallinna–Rapla–Türi maantee ja Pargi allee ristumiskohani. Kehtna pargi juurde kuuluvad ka alleed Tallinna–Rapla–Türi maantee ääres pargi kirdenurgast Rapla–Keava–Hõreda maanteeni ning katastriüksuse 29202:001:0160 loodenurgast mööda Pargi tänavat Kehtna–Põlma maanteeni.

§ 4. Käru park

(1) Käru park asub Käru vallas Käru alevikus ning on kaitse alla võetud Rapla Rajooni TSN Täitevkomitee 24. novembri 1981. a otsusega nr 268.

(2) Käru pargi piir kulgeb Käru jõe ülesõidusilla juurest Tallinna–Rapla–Türi maanteel kuni Käru–Rõusa maanteeni, mööda seda kuni Käru metskonna edelapiiri sihini, piki piirisihti Käru jõeni ning mööda Käru jõe kallast ülesvoolu kuni Tallinna–Rapla–Türi maantee ülesõidusillani.

§ 5. Sillaotsa talu dendraarium

(1) Sillaotsa talu dendraarium asub Märjamaa vallas ning on kaitse alla võetud Rapla Rajooni TSN Täitevkomitee 24. novembri 1981. a otsusega nr 268.

(2) Sillaotsa talu dendraariumi piir kulgeb Sillaotsa Talumuuseumi katastriüksuse 50404:002:1192 põhjapoolsest nurgast mööda Haimre–Sulu–Velise maantee teemaa lääneserva lõuna suunas kuni Sillaotsa Talumuuseumi katastriüksuse 50404:002:1191 loodenurgani, jätkub teisel pool maanteed mööda katastriüksuse piiri kagu ja kirde suunas kuni elektriliinini, kulgeb mööda elektriliini sihi läänepoolset serva lõuna suunas kuni rohumaa ja pargi vahelise kõlvikupiirini, mööda kõlvikupiiri edela suunas kuni katastriüksuse 50404:002:1191 õuemaa ja rohumaa vahelise kõlvikupiirini ja sealt edasi lõuna suunas kuni võrkaiani, mööda võrkaeda lõuna ja edela suunas kuni puudereani, mööda puuderida põhja suunas kuni Sillaotsa Talumuuseumi põhjapoolse majaseina sirgjoonelise pikenduseni, mööda seda lääne suunas kuni Haimre–Sulu–Velise maanteeni, mööda maantee kirdepoolse teemaa serva kagu suunas kuni puuviljaaia lõunanurgani, sealt üle maantee ning mööda sama maantee edelapoolse teemaa serva loode suunas kuni kirde-edelasuunalise kraavini, mööda kraavi telge edela suunas kuni katastriüksuse 50404:002:1192 piirini ning mööda seda põhja ja kirde suunas Haimre–Sulu–Velise maanteeni.

§ 6. Vana-Vigala park ja Hirvepark

(1) Vana-Vigala park ja Hirvepark asuvad Vigala vallas Vana-Vigala külas ning on kaitse alla võetud Eesti NSV Ministrite Nõukogu 5. juuni 1959. a määrusega nr 218 «Abinõudest parkide säilitamiseks ja korrastamiseks vabariigis».

(2) Vana-Vigala pargi lahustüki piir kulgeb Silla–Jädivere maantee ja Paeküla–Vana-Vigala maantee ristumiskohast mööda Paeküla–Vana-Vigala maantee teemaa lõunapoolset serva kuni Vana-Vigala Põllutöökooli staadionile viiva teeni, mööda seda 12 meetri kaugusel tee teljest kagu ja ida suunas kuni garaažideni, paralleelselt garaaži seinaga kulgeb piir sellest 1 meetri kaugusel algul ida suunas kuni garaaži kagunurgani, sealt piki rohumaa ja pargi vahelist kõlvikupiiri staadionini, mööda staadioni serva lõuna suunas kuni kagu-loode suunalise pinnasteeni, mööda seda sirgjooneliselt Vigala jõeni, mööda jõe telge allavoolu kuni Silla–Jädivere maanteeni ning mööda maantee teemaa idapoolset serva põhja suunas Silla–Jädivere ja Paeküla–Vana-Vigala maanteede ristumiskohani.

(3) Hirvepargi lahustüki piir kulgeb Läti objekti vallatee ja Silla–Jädivere maantee ristumiskohast mööda Silla–Jädivere maantee teemaa läänepoolset serva kuni kraavini, ületab tee ning kulgeb teisel pool Silla–Jädivere teed mööda kraavi telge ida suunas kuni katastriüksuse 88401:002:0760 piirini, mööda katastriüksuse piiri kagu ja edela suunas kuni sama katastriüksuse edelanurgani, mööda Silla–Jädivere maantee idapoolset teemaad kuni katastriüksuse 88401:002:0780 loodenurgani, edasi mööda katastriüksuse piiri edelanurgani ning jätkub piiri pikendusel Silla–Jädivere maantee läänepoolse teemaa servas; seejärel kulgeb mööda seda edasi lõuna suunas kuni Kivi-Vigala–Avaste–Vana-Vigala maanteeni, mööda maantee teemaa loodepoolset serva edela suunas kuni katastriüksuse 88401:002:0770 lõunanurgani, piki katastriüksuste 88401:002:0770 ja 88401:002:0670 edelapiiri loode suunas kuni katastriüksuse 88401:002:0750 lõunanurgani, mööda selle katastriüksuse piiri loode, põhja, ja ida suunas kuni katastriüksuse 88401:001:0311 läänepiirini ning mööda selle katastriüksuse piiri Läti objekti vallateeni, mööda Läti objekti vallatee teemaa lõunaserva Silla–Jädivere maantee ristumiskohani.

(4) Vana-Vigala pargi ja Hirvepargi kolmanda lahustüki piir kulgeb ümber pargi juurde kuuluva allee 20 meetri kaugusel Silla–Jädivere ja Paeküla–Vana-Vigala maantee teemaast nimetatud teede ristist Teenuse suunas 1,7 km ulatuses, Läti suunas kuni katastriüksuse 88401:001:1321 lõunanurgani, Kivi-Vigala suunas kuni katastriüksuse 88401:003:0360 lõunanurgani ning Paeküla suunas kuni vallateeni.

1 92/43/EMÜ (EÜT L 206, 21.05.1992); 79/409/EMÜ (EÜT L 103, 2.04.1979)

Peaminister Siim KALLAS

Põllumajandusminister
keskkonnaministri ülesannetes Jaanus MARRANDI

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json