Teksti suurus:

Võrumaa kaitsealuste parkide välispiiride kirjeldused

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.12.2010
Avaldamismärge:RT I 2002, 42, 274

Võrumaa kaitsealuste parkide välispiiride kirjeldused1

Vastu võetud 14.05.2002 nr 161

Määrus kehtestatakse «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» (RT I 1994, 46, 773; 2002, 6, 21) § 5 lõike 4 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 30. mai 2000. a määruse nr 173 «Kaitsealuste parkide kaitse-eeskiri» (RT I 2000, 43, 272) § 1 lõikega 3.

§ 1. Järvere park

(1) Järvere park asub Sõmerpalu vallas Järvere külas ja on kaitse alla võetud Võru Rajooni TSN Täitevkomitee 30. märtsi 1962. a otsusega nr 33.

(2) Järvere pargi piir kulgeb Võru–Tõrva maantee ja Järvere mõisa sissesõidutee ristumiskohast mööda Järvere mõisa sissesõidutee vasakut serva kagu suunas kuni Järvere mõisa peahoone taguse pargiteeni, mööda selle vasakut serva lõuna suunas Vagula järve veepiirini, piki veepiiri lääne suunas kuni Järve maaüksuse (76702:002:0710) lõunapiirini, mööda sama kinnistu lõuna- ja idapiiri kuni Pargi maaüksuse (76702:002:0480) lõunapiirini, mööda selle ja Vahimäe maaüksuse (76702:002:0082) idapiire põhja suunas kuni Võru–Tõrva maanteeni ning piki maantee lõunaserva ida suunas kuni Järvere mõisa sissesõiduteeni.

§ 2. Kreutzwaldi park

(1) Kreutzwaldi park asub Võru linnas ja on kaitse alla võetud Eesti NSV Ministrite Nõukogu 5. juuni 1959. a määrusega nr 218 «Abinõudest parkide säilitamiseks ja korrastamiseks vabariigis» (ENSV Teataja 1959, 36, 182; RT I 1997, 49, 799; 1999, 102, 909).

(2) Kreutzwaldi pargi piir kulgeb Karja 29 krundi idapoolseimast piiripunktist mööda Kalevipoja tänava lõunapoolset serva kuni Katariina tänavani, läheb risti Katariina tänavaga kuni lõikumiseni Katariina 13 krundipiiriga, mööda Katariina 13 ja Tartu 52 kruntide lõunapoolset serva kuni Tartu tänavani, piki Tartu tänava läänepoolset serva edela suunas kuni lõikumiseni Tamula järve kaldaastangu ülaservaga, mööda Tamula järve kaldaastangu ülaserva loode suunas kuni lõikumiseni Karja 33 krundi idapiiri pikendusega, piki kruntide Karja 33, Karja 31 ja Karja 29 idaserva kuni Kalevipoja tänavani ning mööda seda kuni Karja 29 krundi idapoolseima piiripunktini.

§ 3. Mõniste park

(1) Mõniste park asub Mõniste vallas Mõniste külas ning on kaitse alla võetud Võru Rajooni TSN Täitevkomitee 30. märtsi 1962. a otsusega nr 33.

(2) Mõniste pargi piir kulgeb piki Mõniste pargi kinnistu (49301:002:1920) põhja-, ida- ja lõunapiiri. Pargi läänepiiriks on Mõniste pargi kinnistu läänepiir kuni Mõniste Risti kinnistu (49301:002:1910) edelanurgani ning Mõniste Risti kinnistu läänepiir kuni Mõniste pargi kinnistuni.

§ 4. Rõuge park

(1) Rõuge park asub Rõuge vallas Rõuge alevikus ja on kaitse alla võetud Võru Rajooni TSN Täitevkomitee 30. märtsi 1962. a otsusega nr 33.

(2) Rõuge pargi piir kulgeb Rõuge–Nursi maantee ja Pargi põik tänava ristumiskohast mööda nimetatud põiktänavat lõuna suunas kuni Pargi tänavani, mööda seda lääne suunas kuni Pargi ja Tehnika tänavat ühendava pinnasteeni, mööda pinnasteed ca 60 m loode suunas, mööda Tehnika tänava äärse põllumaa idapiiri kirde suunas kuni Kiige 4 asuvat elamut ümbritseva aiani, mööda kruntide Kiige 2 ja Kiige 4 vahelist aeda ja sissesõiduteed kuni ristumiseni Kiige tänavaga, mööda Kiige tänavat kagu suunas kuni Kiige 7 krundi kagupiirini, mööda nimetatud krundipiiri kirde suunas kuni Keskuse 3 krundipiirini, mööda nimetatud krundipiiri kirde suunas kuni Rõuge–Nursi maanteeni ja mööda maanteed kagu suunas kuni Pargi põik tänava ja Rõuge–Nursi maantee ristumiskohani.

§ 5. Sõmerpalu park

(1) Sõmerpalu park asub Sõmerpalu vallas ja on kaitse alla võetud Võru Rajooni TSN Täitevkomitee 30. märtsi 1962. a otsusega nr 33.

(2) Sõmerpalu pargi esimese lahustüki piir kulgeb Sõmerpalu–Mustassaare maantee ja Sõmerpalu–Nursi maantee ristumiskohast mööda Sõmerpalu–Nursi maanteed kagu suunas kuni Sõmerpalu Poe katastriüksuse (76702:002:1340) põhjatipuni, mööda Sõmerpalu Poe katastriüksuse põhja- ja läänepiiri kuni Karja tänavani, mööda seda edela suunas kuni Kamberi kinnistu (76702:002:1540) idapiirini, mööda Kamberi kinnistu idapiiri põhja suunas kuni kinnistut ida-läänesuunas läbiva pinnasteeni, mööda pinnasteed ida suunas kuni Sõmerpalu–Mustassaare maanteeni ning mööda maantee lõunaserva ida suunas kuni Sõmerpalu–Nursi maanteeni.

(3) Sõmerpalu pargi teise lahustüki piiriks on idas Sõmerpalu–Nursi maantee, lõunas pargi lõunapoolne allee, läänes pargi ja põllumaa vaheline kõlvikupiir ning loodes Sõmerpalu–Nursi maanteele viiv pinnastee.

(4) Sõmerpalu pargi kolmanda lahustüki piir kulgeb 20 meetri kaugusel Luke–Unipiha tee teemaast ümber pargi teise lahustüki põhjapiiri vastas oleva allee.

§ 6. Vana-Antsla park

(1) Vana-Antsla park asub Antsla vallas Vana-Antsla alevikus ja on kaitse alla võetud Võru Rajooni TSN Täitevkomitee 30. märtsi 1962. a otsusega nr 33.

(2) Vana-Antsla pargi esimese lahustüki piir kulgeb Vana-Antsla Kutsekeskkoolile kuuluva maaüksuse 1. lahustüki (14301:001:0041) kagutipust Antsla–Koigu maantee ja Tammiku tänava ristumiskohast mööda nimetatud maaüksuse lõunapiiri kuni Tammiku 4 asuva maja hoovi ja tammiku vahelise kõlvikupiirini, mööda kõlvikupiiri lõuna, ida ja põhja suunas kuni Vastsekivi ojani, mööda Vastsekivi oja lõunakallast lääne suunas kuni Kabelimäe juurde viivalt teelt Vana-Antsla Kutsekeskkooli garaažide ja laborihoone juurde viiva tee truubini, piki nimetatud teed põhja suunas kuni Antsla–Koigu maanteelt Kabelimäe juurde viiva teeni, mööda Kabelimäe teed ida suunas kuni Antsla–Koigu maanteeni ning mööda seda lõuna suunas kuni Tammiku tänavani. Kirjeldatud alast jääb välja Tammiku 1 ja 2 asuvate majade õuemaa.

(3) Vana-Antsla pargi teise lahustüki piir kulgeb mööda Vana-Antsla Kutsekeskkoolile kuuluva maaüksuse 3. lahustüki (14301:001:0043) piiri.

(4) Vana-Antsla pargi kolmanda lahustüki piir kulgeb mööda Vana-Antsla Kutsekeskkoolile kuuluva maaüksuse 4. lahustüki (14301:001:0044) piiri.

§ 7. Urvaste park

(1) Urvaste park asub Urvaste vallas Urvaste külas ning on kaitse alla võetud Võru Rajooni TSN Täitevkomitee 30. märtsi 1962. a otsusega nr 33.

(2) Urvaste pargi piir kulgeb Antsla–Kanepi ja Keema–Ruhingu maanteede ristumiskohast mööda Keema–Ruhingu riigitee maaeralduse kirdepoolset serva kuni teega risti kulgeva edela-kirdesuunalise muldvallini Urvaste maaüksusel (84301:002:0331), mööda muldvalli kirde suunas Antsu-Liisi maaüksusel (84301:002:0361) asuva tiigi edela-kirdesuunalise kalda kagunurgani, sealt mööda pargipuistu ja haritava maa vahelist kõlvikupiiri kirde ja seejärel kagu suunas kuni Antsla–Kanepi maanteeni.

§ 8. Väimela park

(1) Väimela park asub Võru vallas Väimela alevikus ja on kaitse alla võetud Võru Rajooni TSN Täitevkomitee 30. märtsi 1962. a otsusega nr 33.

(2) Väimela pargi piir kulgeb Võru–Põlva maantee ja Pargi tee ristumiskohalt mööda Pargi teed kuni Väimela mõisahoone õuemaa loodepiirini, mööda seda kirde suunas kuni Väimela mõisa ümbritsenud kiviaiani, mööda kiviaeda kagu suunas kuni Pargi tee 2 maaüksuste 91801:005:0542 ja 91801:005:0541 läänepiirini, mööda nimetatud maaüksuste piire lõuna suunas kuni Väimela Alajärve veepiirini, mööda veepiiri loode, edela ja kagu suunas kuni Võrumaa Kutsehariduskeskuse maaüksuse 6. lahustüki (91801:005:0686) kagunurgani, mööda nimetatud kinnistu lõuna-, edela- ja läänepiiri kuni Meieri kinnistu (91801:005:0688) edelatipuni ning mööda nimetatud kinnistu läänepiiri kuni ristumiseni Pargi teega.

1 92/43/EMÜ (EÜT L 206, 21.05.1992); 79/409/EMÜ (EÜT L 103, 2.04.1979)

Peaminister Siim KALLAS

Põllumajandusminister
keskkonnaministri ülesannetes Jaanus MARRANDI

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json